Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика складання балансу, облік і аудит фінансового стану підприємства


Дипломна
K-17908

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти складання балансу, аналізу і аудиту фінансового стану підприємства
1.1. Сутність і призначення балансу, нормативно – правова база його складання
1.2. Методологічні аспекти складання балансу підприємства
1.3. Методика оцінки фінансового стану підприємства
1.4. Організація аудиту фінансового стану підприємства
Розділ 2. Практичні аспекти складання балансу, аналізу і аудиту фінансового стану центру поштового звязку №
2.1. Організаційно – економічна характеристика ЦПЗ №
2.2. Порядок складання балансу на підприємстві
2.3. Аналіз показників фінансового стану підприємства
2.4. Проведення аудиту фінансового стану на підприємстві
Розділ 3. Обгрунтування управлінських рішень щодо покращення методики складання балансу, аналізу та аудиту фінансового стану підприємства
3.1. Удосконалення методики складання балансу
3.2. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства
3.3. Підвищення ефективності аудиту фінансового стану
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

В магістерській роботі досліджено зміст, порядок складання і подання форми №1 Баланс, аналіз його показників та їх використання в управлінні підприємством. Методологічно та організаційно Баланс є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ньому відображаються, з первинною документацією та обліковими регістрами.
Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін.
Бухгалтерський баланс підприємства являє собою документ публічної звітності, основне джерело інформації для зовнішнього фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства. Він складається за єдиною, встановленою П(С)БО 2 «Баланс», формою як складова річних, квартальних та місячних бухгалтерських звітів, надсилається в обов’язковому порядку регіональним статистичним органам, а також вищестоящим організаціям, до сфери управління яких відноситься підприємство.
Вивчення Балансу розкриває як позитивні, так і негативні результати діяльності підприємства. Відповідно суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів звітності. Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у Балансі, є її зрозумілість для користувачів, тому при складанні балансу необхідно дотримуватися певних вимог та принципів, які застосовуються при складанні фінансової звітності Для того, щоб Баланс був зрозумілим користувачам, він має містити дані про: підприємство; дату звітності за звітний період; валюту балансу та одиницю її виміру; відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього періоду.
Завдяки стислій та компактній формі, баланс є досить зручним документом. За даними балансу виявляють недоліки в роботі та фінансовому стані підприємства їх причини, а також розробляють заходи щодо усунення цих недоліків.
Можна назвати шість основних прийомів аналізу фінансового стану: горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; вертикальний аналіз – визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат; трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників; аналіз відносних показників – розрахунок відношень між окремими позиціями звіту; порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств, а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів; факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів на результативний показник детермінованих або стохастичних прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим, коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним, коли його окремі елементи з’єднують у загальний результативний показник.
За умов ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз підприємців, звітні дані яких не підтверджені аудиторським висновком. Основне завдання аудиторського контролю – перевірка дотримання законодавства, що регулює фінансово-господарську діяльність підприємства, ведення фінансового обліку, складання балансу та інших форм фінансової звітності, забезпечення власників інформацією про фінансовий стан суб’єкта підприємницької діяльності.
За результатами перевірки аудитор може зробити висновки про своєчасність, повноту, об’єктивність, достовірність фінансової звітності, реальний фінансовий стан підприємства.
Центр поштового звязку №2 є юридичною особою та здійснює свою діяльність від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому Дирекцією і закріплених Положення про Центр поштового звязку №2 (смт. Чорнобай) Черкаської дирекції Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» на території Чорнобаївського, Золотоніського та Драбівського районів Черкаської області.
Особливістю складання балансу підприємства Центр поштового звязку №2 є те, що він складається не втисячах гривень, як визначено методикою його складання, а в гривнях без копійок. Також особливу увагу звертає на себе той факт, що в 2008 і 2009 роках перший розділ активу балансу «Необоротні активи» рівний нулю, що пояснюється повною зношеністю нематеріальних активів і основних фондів підприємства.
Аналіз фінансового стану показв, що підприємство має нестійку структуру балансу, є недостатньо ліквідним, фінансова стійкість є низькою, але показники рентабельності і ділової автовності підприємства є достатньо високими.
В Центрі поштового звязку №2 зовнішній аудит не проводився жодного разу, але внутрішній аудит фінансового стану підприємства проводиться регулярно.
Аудит фінансового стану в Центрі поштового звязку №2 включає:
- загальну оцінку фінансового стану та його зміну за звітний період;
- аналіз фінансової стабільності, ліквідності підприємств (балансу), коефіцієнтів фінансової мобільності.
Проведене дослідження дажє можливість запропонувати наступні заходи удосконалення методики складання балансу, аналізу і аудиту фінансового стану підприємства.
1. Розширити кількість статей балансу з метою надання більш розширеної інформації щодо складу основних засобів, гудвілу, відстрочених податкових активів, трудових ресурсів та амортизації
2. Впровадити проект збільшення рентабельності діяльності Центру поштового звязку №2 за рахунок впровадження нових послуг з надання користувачам послуги користування Інтернетом.
Ефективність проекту підтверджується тим, що підприємство за 5 років зможе отримати додатково 81,47 тис.грн. прибутку. за результатами розрахунків всі показники, включаючи дохід, собівартість, валовий прибуток та чистий прибуток за 5 років проекту поступово збільшуються.
3. Збільшити ефективність проведення аудиту із застосуванням більш ефективної методики її проведення.
Поставленої мети досягнуто, намічені завдання виконано.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Призначення та визнання статей балансу
Таблиця 1.1 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства
Таблиця 1.2 Класифікація активів та пасивів підприємства
Таблиця 1.3 Показники ліквідності
Таблиця 1.4 Показники фінансової стійкості
Таблиця 1.6 Показники рентабельності
Рис.2.1. Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності Центру поштового звязку №2
Рис. 2.2. Послідовність складання балансу на підприємстві
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки джерел формування майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка джерел і структури майна підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.4 Оцінка ліквідності балансу підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.5 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності
Центру поштового звязку №2
Таблиця 2.6 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.7 Оцінка рентабельності підприємства Центру поштового звязку №2
Таблиця 2.8 Показники ділової активності Центру поштового звязку №2
Таблиця 3.1 Початкові затрати підприємства при впровадженні послуги підключення до Інтернет
Таблиця 3.2 Розрахунок нарахування амортизації
Таблиця 3.3 Поточні витрати проекту
Таблиця 3.4 Основні показники, що характеризують доходність і прибутковість проекту
Таблиця 3.5 Узагальнені дані стосовно прибутковості реалізації прокту
Таблиця 3.6 Вихідні дані для розрахунку показників ефективності реалізації проекту
Таблиця 3.7 Основні показники ефективності проекту
Таблиця 3.8 Основні фінансові показники, які визначають ефективність проекту, тис.грн.
Таблиця 3.9 Основні показники рентабельності підприємства
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.