Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, контроль і аналіз лікарських засобів в аптечній установі


Дипломна
K-17918

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів в аптечній установі
1.1. Економічна сутність та огляд законодавчої бази з обліку наявності та руху лікарських засобів
1.2. Методичні основи обліку лікарських засобів
1.3. Методика проведення аналізу лікарських засобів
1.4. Методика проведення внутрішнього контролю наявності та руху лікарських засобів
Розділ 2. Діюча практика обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів на кп чорнобаївська центральна районна аптека №
2.1. Організаційно-економічна характеристика КП Чорнобаївської центральної районної аптеки №
2.2. Облік наявності та руху лікарських засобів на підприємстві
2.3. Аналіз руху, структури та оборотності лікарських засобів
2.4. Внутрішньогосподарський контроль наявності та руху лікарських засобів
Розділ 3. Обґрунтування управлінських рішень щодо удосконалення обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів на кп чорнобаївська центральна районна аптека №
3.1. Удосконалення обліку і контролю наявності та руху лікарських засобів
3.2. Збільшення ефективності внутрішнього контролю лікарських засобів
3.3. Проект збільшення обсягу реалізації лікарських засобів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Огляд питання щодо економічної сутності лікарських засобів дозволяє зробити висновок, що даний вид активів належить до складу товарів, які є складовою облікової категорії запаси. Тому лікарські засоби характеризуються аналогічними ознаками, критеріями визнання, методами оцінки та відображення в обліку запасів.
З метою економіко-правового тлумачення сутності лікарських засобів досліджено законодавчу та нормативну базу з питань обліку цих активів.
За результатами дослідження було встановлено, що для обліку лікарських засобів, окремого субрахунку в плані рахунків не передбачено. Відповідно до Плану рахунків для обліку товарів, що надійшли в аптеку, використовуються субрахунки рахунку 28 «Товари».
Особливої уваги заслуговує питання обліку торгівельної націнки на лікарські препарати, тому рекомендовано для відображення торговельної націнки відкрити субрахунок другого порядку, 2851 «Торгова націнка на лікарські препарати». Для обліку суми тарифів за лабораторні роботи аптечні установи використовують субрахунок 285 «Торгова націнка», до якого пропонується відкрити субрахунок другого порядку, 2852 «Тарифи за виконання лабораторно-фасувальних робіт».
Ефективність механізму управління товарними запасами лікарських засобів переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини економічного аналізу, обґрунтованості його висновків. Крім того аналіз лікарських засобів має бути направлений на виявлення резервів прискорення обіговості лікарських засобів, раціонального їх використання. Для цього необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх розвиток, асортиментну структуру та товарообіг запасів, оцінити ефективність роботи з управління товарними запасами лікарських засобів та її вплив на діяльність лікарських засобів підприємства.
За результатами дослідження встановлено, що в умовах дефіцитності окремих лікарських засобів темпи приросту товарних запасів можуть дорівнювати темпам приросту товарообороту, а то й встановленого нормативу. Таким чином зростання товарних запасів на 1 гривню товарообороту може бути виправдане лише тоді, коли фактичний обсяг запасів відповідатиме встановленому нормативу та темпи приросту товарообороту випереджатимуть аналогічні показники запасів.
З метою визначення ступеня задоволення попиту населення на конкретні товари, виявлення причин накопичення окремих лікарських засобів в каналах торгівлі рекомендованоо проводити аналіз асортиментної структури товарних запасів.
В процесі дослідження було розглянуто процес контролю за обліком наявності та руху лікарських засобів. Головна мета контролю наявності та руху лікарських засобів полягає в правильності відображення їх в звітності, своєчасне та правильне оприбуткування і списання. Об'єктами контролю є: приймання цінностей за кількістю і якістю, відпуск на сторону, тара; первинні документи, регістри обліку, звітність.
КП Чорнобаївська центральна районна аптека № 35 (ЧЦРА №35) є комунальним підприємством з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій.
В цілому ЧЦРА №35 на протязі 2007-2009 років працювало прибутково, хоча по деяких показниках рентабельність досить невисока, ділова активність ЧЦРА №35 за 2007-2009 роки досить висока, а найвища вона була в 2008 році, показники фінансової стійкості знизились, проте підприємство залишається фінансово стійким оскільки три з чотирьох показників залишаються в межах нормативних значень.
Виробництво і реалізацію лікарських засобів ЧЦРА №35 здійснює у відповідності із законодавством, на що має відповідну ліцензію. При оцінці стану обліку запасів було досліджено облік надходження, виготовлення власними силами і реалізації лікарських засобів.
Проведений аналіз стану та ефективності використання лікарських засобів показав, що вони займаю значну питому вагу в структурі майна, мають тенденцію до зростання, тривалість одного обороту лікарських засобів ЧЦРА №35 в порівнянні з 2007 роком вона знизилась, а в 2009 році оборотність зросла. При цьому швидкість обертання лікарських засобів уповільнилася в 2009 році на 1,43 обороти, а в 2008 році зросла на 3,26 рази. Факторний аналіз показав, що збільшення вартості лікарських засобів на 84,3 тис.грн. збільшило оборотність в днях на 5,91 днів, а збільшення товарообороту знизило її на 4,11 днів.
Внутрішньогосподарський контроль (інвентаризація) лікарських засобів в Чорнобаївській центральній районній аптеці – це перевірка їх фактичної наявності та стану, якмй здійснюється шляхом вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних з даними бухгалтерського обліку, здійснюється відповідно до вимог законодавства.
Отже, мети роботи досягнуто, всі поставлені завдання виконано.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Порядок формування первісної вартості лікарських засобів
Рис. 1.2. Оцінка лікарських засобів підприємства
Рис. 1.3. Особливості оцінки лікарських засобів при їх надходженні на підприємство
Рис. 1.4. Методи оцінки лікарських засобів при їх вибутті
Рис.1.5. Порядок та умови визначення чистої вартості реалізації
Таблиця 1.1 Структура та коротка характеристика Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
Рис. 1.6. Рух лікарських засобів в аптеках
Рис.1.7. Структура роздрібної реалізації в аптеках
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності ЧЦРА №35
Рис. 2.1. Динаміка основних економічних показників діяльності
ЧЦРА №35 за 2007-2009 роки
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки показників прибутковості ЧЦРА №35 за 2007-2009 роки
Рис. 2.2. Динаміка показників прибутковості та рентабельності
ЧЦРА №35 за 2007-2009 роки
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки показників платоспроможності та фінансової стійкості
ЧЦРА №35 за 2007-2009 роки
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки показників ділової активності ЧЦРА №35 за 2007-2009 роки
Рис. 2.3. Динаміка показників ділової активності
ЧЦРА №35 за 2007-2009 роки
Таблиця 2.5 Кореспонденція рахунку з обліку надходження лікарських засобів
за травень 2009 року
Таблиця 2.6 Кореспонденція рахунків з обліку виготовлення лікарських препаратів в ЧЦРА №35
Таблиця 2.7 Вихідні дані для розрахунки торгівельної націнки ЧЦРА №35
Таблиця 2.8 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації лікарських засобів в аптеках
Рис.2.4. Зв’язок між первинними документами, обліковими регістрами та звітністю
Таблиця 2.9 Розкриття інформації про товарні запаси в регістрах та звітності
Рис.2.5. Розкриття інформації про запаси у Примітках до річної фінансової звітності
Таблиця 2.10 Динаміка і структура майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.11 Аналіз динаміки джерел формування лікарських засобів
Чорнобаївської центральної районної аптеки №35, тис.грн.
Таблиця 2.12 Показники ефективності використання лікарських засобів ЧЦРА №35
Таблиця 2.13 Факторний аналіз показників оборотності лікарських засобів
Таблиця 3.1 Розрахунок транспортно-заготівельних витрат на товари, реалізовані за місяць
Таблиця 3.2 Витрати ЦРА №35 на відкриття нового аптечного пункту в місті Золотоноша
Таблиця 3.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 3.4 Виручка і прибуток від реалізованої продукції в 2010 році
Таблиця 3.5 Показники доходності проекту (без дисконтування)
Таблиця 3.6 Розрахунок дисконтованих грошових потоків підприємства за 4 роки проекту
Таблиця 3.7 Показники доходності проекту (з дисконтуванням)
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.