Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз фінансових результатів та розподіл прибутку підприємства


Дипломна
K-17919

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств
1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів
1.2. Огляд законодавчої бази з обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку
1.3. Облік фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств
1.4. Методика проведення аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку
Розділ 2. Діюча практика обліку, аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку на стов «першотравневе»
2.1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Першотравневе»
2.2. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку СТОВ «Першотравневе»
2.3. Узагальнення фінансових результатів у звітності підприємства
2.4. Аналіз фінансових результатів та розподілу прибутку СТОВ «Першотравневе»
Розділ 3. Удосконалення обліку, аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку на стов «першотравневе»
3.1. Удосконалення обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку СТОВ «Першотравневе»
3.2. Збільшення фінансових результатів СТОВ «Першотравневе» за результатами аналізу
3.3. Прогноз фінансових результатів діяльності підприємства з урахуванням запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Фінансовий результат – це кінцевий результат діяльності підприємства, який проявляється у формі прибутку або збитку.
Фінансовий результат діяльності підприємства в класифікації за видами діяльності складається з: фінансових результатів від основної діяльності; фінансових результатів від фінансових операцій; фінансових результатів від іншої звичайної діяльності; фінансових результатів від надзвичайних подій.
Визначають фінансові результати шляхом визначення різниці між доходами та відповідними витратами підприємства. Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників. Під витратами розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Для обліку фінансових результатів використовують рахунки 79 "Фінансові результати" та 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". На рахунку 79 "Фінансові результати" обліковуються на окремих субрахунках результати основної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності, надзвичайних подій. На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.
Основними задачами аналізу фінансових результатів і прибутку підприємницької діяльності є: систематичний контроль за виконанням планів реалізації та отримання прибутку; визначення впливу, як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів на фінансові результати; вплив резервів збільшення суми прибутку і рентабельності; оцінка роботи підприємства за використання можливостей збільшення прибутку та рентабельності; розробка заходів, щодо використання виявлених резервів.
Дослідження проводилося на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Першотравневе». В роботі було проведено аналіз динаміки та структури виробленої та реалізованої сільськогосподарської продукції СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки за результатами якого можна зробити висновок, що СТОВ «Першотравневе» за 2009 рік найбільше виробило та реалізувало такі види сільськогосподарської продукції: пшениця озима (29,3%), інша продукція рослинництва (16,6%), соя (15,4 %), молоко (10,6%), кукурудза на зерно (10,0%).
Аналіз фінансового стану дозволив говорити, що за 2007-2009 роки підприємство є фінансово стійким, оскільки всі показники перебувають в межах нормативного значення, але в 2008 році ці показники мали найнижчий рівень, а найвищий рівень був в 2009 році. Отже, підприємство є платоспроможним та фінансово стійким.
Документальне оформлення доходів, витрат та фінансових результатів є надзвичайно важливим процесом в обліку фінансових результатів.
Дослідження показало, що кінцевий фінансовий результат підприємства визначається як різниця між різними видами доходів і прибутків, які обліковуються за кредитом рахунку 79 «Фінансові результати», і відповідно, витратами й збитками, які обліковуються за дебетом даного рахунку, тому було розроблено порядок формування кінцевого фінансового результату.
Фінансові результати діяльності підприємства знаходять своє відображення в звітності підприємства. В роботі проведено аналіз звіту про фінансові результати. Для більшої аналітичності результатів аналізу було розроблено порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки. Аналіз показав, що СТОВ «Першотравневе» протягом 2007-2009 років поліпшило фінансові результати, працювало прибутково.
Факторний аналіз показав, що зміна цін збільшила чистий прибуток на 243,5 тис.грн., обсяг реалізованої продукції знизив його на 1104 тис.грн., обсяг виготовленої продукції збільшив його на 1996,5 тис.грн., адміністративні та інші витрати знизили його на 428 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи знизили його на 19 тис.грн., отже його загальна зміна склала 689 тис.грн.
Аналіз показав, що встановлена П (С) БО 15 "Дохід" і П (С) БО 3 "Звіт про фінансові результати" класифікація доходів за групами не збігається, саме тому пропонується уточнена класифікація доходів. Запропонована класифікація доходу за джерелами отримання збігається з підходами визнання доходу згідно з П (С) БО 15 "Дохід" і відповідає економічній сутності господарських операцій і класифікації доходів за группами. Для того, щоб чітко бачити з яких саме доходів складається фінансовий результат від звичайної діяльності пропонується зробити наступні дії. Перш за все, розділити результати від операційної та іншої операційної діяльності, які відносяться до субрахунку 791 “Результат операційної діяльності” на: 791/1 “Результат операційної (основної) діяльності”; 791/2 “Результат від іншої операційної діяльності”. Пропонується поділити інвестиційну діяльність на: основну інвестиційну діяльність, іншу інвестиційну діяльність. Основна інвестиційна діяльність буде входити до складу субрахунку 792 “Результат фінансових операцій”, тобто це закриття рахунків 72 “Доход від участі в капіталі” і 96 “Втрати від участі в капіталі”.
Було б доцільно вдосконалити структуру Звіту про фінансові результати шляхом більш чіткої деталізації і розшифровки його статей.
З метою зростання фінансових результатів роботи підприємства доцільно впровадити декілька пропозицій: пропозицію з вирощування ріпаку, збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення» та використання недіючого приміщення СТОВ «Першотравневе» для відкриття молочно – товарної ферми. Впровадження пропозицій збільшить дохід від реалізації на 1566,9 тис.грн., податок на додану вартість – на 348,65 тис.грн., чистий дохід – на 1218,25 тис.грн., собівартість реалізованої продукції на 655,68 тис.грн., валовий прибуток – на 652,57 тис.грн., інші операційні витрати знизяться на 28,63 тис.грн., відповідно чистий прибуток зросте на 591,2 тис.грн.
Мета досягнута, завдання, поставлені в роботі, виконані.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Структурно-логічна схема формування фінансових результатів діяльності підприємств [12, C.219]
Рис. 1.2. Загальна схема організації бухгалтерського обліку
фінансових результатів
Рис. 1.3. Організація синтетичного обліку
фінансових результатів діяльності
Рис. 1.4. Визначення фінансового результату від операційної діяльності
Рис. 1.5. Визначення результату фінансових операцій
Рис. 1.6. Визначення результату від іншої звичайної діяльності
Рис. 1.7. Визначення результату від надзвичайних подій
Рис. 1.8. Загальна схема визначення фінансового результату основної
операційної діяльності
Рис. 1.9. Балансова інтерпретація формування фінансових результатів операційної діяльності
Рис. 1.10. Основні напрями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 1.1 Показники рентабельності
Рис. 2.1. Організаційно – технічна структура СТОВ «Першотравневе»
Таблиця 2.1 Структура земельних угідь СТОВ «Першотравневе»
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки та структури виробленої сільськогосподарської продукції СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки, тис. грн.
Рис. 2.2. Структура виробленої сільськогосподарської продукції
СТОВ «Першотравневе» за 2009 рік
Таблиця 2.3 Аналіз основних економічних показників діяльності СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки, тис. грн.
Рис. 2.3. Динаміка основних економічних показників діяльності
СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки показників платоспроможності та фінансової стійкості
СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки
Таблиця 2.5 Основна документація, які використовується в обліку доходів
СТОВ «Першотравневе»
Рис. 2.4. Організація обліку доходів від реалізації
Таблиця 2.6 Дохід від реалізації на СТОВ “Першотравневе” за лютий 2009 року
Таблиця 2.7 Знижка при реалізації продукції на СТОВ “Першотравневе”
за лютий 2009 року
Таблиця 2.8 Дохід від обміну неподібними активами СТОВ «Першотравневе»
за лютий 2009 рік
Таблиця 2.9 Дохід визнаний як безнадійна заборгованість за січень – лютий 2009 року на СТОВ “Першотравневе”
Таблиця 2.10 Бухгалтерські проводки щодо закриття рахунків доходу
СТОВ «Першотравневе» за І квартал 2009 року
Рис. 2.5. Первинні документи з обліку витрат і виходу продукції рослинництва. і тваринництва
Рис. 2.6. Порядок накопичування та групування витрат виробництва продукції рослинництва та тваринництва
Таблиця 2.11 Кореспонденція рахунків з обліку витрат СТОВ «Першотравневе»
за І квартал 2009 року
Таблиця 2.12 Формування і використання нерозподіленого прибутку
СТОВ «Першотравневе» за І квартал 2009 року
Рис. 2.7. Структура форми Звіту про фінансові результати
Рис. 2.8. Схема визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на СТОВ «Першотравневе»
Таблиця 2.13 Порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки (тис.грн.)
Рис. 2.9. Динаміка операційних витрат СТОВ «Першотравневе»
за 2007-2009 роки
Таблиця 2.14 Аналіз динаміки показників прибутковості СТОВ «Першотравневе» за 2007-2009 роки
Таблиця 2.16 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.16 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2009 року
Таблиця 3.1 Економічні показники виробництва для озимого ріпаку
Таблиця 3.2 Виробничі затрати і економічні показники вирощування ріпаку
Таблиця 3.3 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га)
Таблиця 3.4 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів
Таблиця 3.5 Матеріально-технічна база
Таблиця 3.6 Наявність кормів
Таблиця 3.7 Заробітна плата з нарахуванням
Таблиця 3.8 Вартість кормів і підстилки в розрахунку на 200 голів
Таблиця 3.9 Амортизація, поточний ремонт
Таблиця 3.10 Зведений кошторис витрат
Таблиця 3.11 Оцінка економічної ефективності вирощування ріпака озимого
Таблиця 3.12 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на
СТОВ «Першотравневе»
Таблиця 3.13 Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства до і після впровадження пропозицій, тис.грн.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.