Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


Дипломна
K-17927

Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи організації обліку,
контролю та аудиту грошових коштів підприємства в
податковому аспекті:
1.1. Економічна сутність оборотних активів і характеристика
грошових коштів
1.2. Методичні основи обліку, контролю та аудиту грошових коштів
підприємства
1.3. Методичні основи аналізу грошових коштів
підприємства
1.4. Огляд нормативної бази з формування обліку і аудиту
грошових коштів на підприємстві
Розділ 2. Організація і методика обліку грошових коштів підприємства
2.1. Організація і методика обліку грошових коштів в касі підприємства
2.2. Організація і методика обліку на рахунках в банку підприємства
2.3. Особливості організації обліку грошових коштів в умовах
використання комп’ютерних технологій
Розділ 3. Економічний аналіз і аудит грошових коштів на підприємстві
3.1. Сучасна оцінка грошових потоків підприємств
3.2. Структурний аналіз руху грошових потоків підприємства
3.3. Аудит грошових коштів на підприємстві
3.4. Аудит Звіту про рух грошових коштів
Розділ 4. Методичні та практичні рекомендації удосконалення
організації і методики обліку, аналізу та аудиту
грошових коштів підприємства
4.1. Оптимізація грошового обороту підприємства та прогнозування
їх фінансового стану на основі аналізу грошових потоків
4.2. Вдосконалення методики складання звіту про рух грошових
коштів відповідно до положення бухгалтерського обліку 4 90 Висновки
Список використаних джерел
Додатки

В ринкових умовах запорукою стабільного стану підприємства служить його фінансова стабільність. А вона, в свою чергу, відображає такий стан грошових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також знаходити можливості для розширення і оновлення виробництва. Тобто, на наш погляд, ефективне управління рухом грошових коштів напряму впливає на стабільність фінансового стану господарюючого суб’єкта на ринку та на його злагоджене функціонування в цілому.
Оборотні активи – це такі активи підприємства (фірми), які можна реалізувати за готівку, продати або повністю спожити в процесі виробництва. Такі активи включають в себе готівку на рахунках в банках, в касі, короткострокову дебіторську заборгованість, запаси і витрати майбутніх періодів.
Правильна побудова організації обліку грошових коштів дозволяє забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямованість використання та контроль за збереженням. Найбільш ліквідна частина оборотних активів – це грошові засоби: грошові засоби в касі і грошові засоби в банках включаючи грошові засоби у валюті. Грошові кошти використовуються для поточних грошових платежів. Більша частина розрахунків здійснюється в безготівковому порядку. Грошові розрахунки здійснюються при реалізації товарів населенню, оплати праці, і в інших випадках. Безготівкові розрахунки проводяться шляхом перерахунку грошових засобів з рахунку платника на рахунок отримувача.
Основною задачею грошових засобів і розрахунків являється своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових засобів і використання їх за цільовим призначенням, своєчасна перевірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для попередження заборгованості строк, якої минув, своєчасністю розрахунків з постачальниками, покупцями, бюджетом, органами соціального страхування, працівниками і службовцями тощо.
Аналіз руху грошових засобів дає можливість зробити більш обґрунтовані висновки про те, в якому об'єму і з яких джерел були отримані грошові кошти і які основні напрямки їх використання.
“Звіт про рух грошових коштів” - це фінансовий документ, який надає користувачам повну, правдиву інформацію про зміни грошових коштів на підприємстві за звітний період. Даний звіт складається для оцінки спроможності підприємства створювати грошові кошти та їх еквіваленти в процесах руху грошових потоків, а також для забезпечення прийняття відповідних рішень керівництвом підприємства та власниками. Структура Звіту базується на класифікації грошових потоків, яка передбачає поділ діяльності на три види: операційну, інвестиційну, фінансову. Контроль достовірності “Звіту про рух грошових коштів” полягає у підтвердженні наданої інформації про суттєві зміни у грошових коштах та їх еквівалентах.
Організація обліку готівки передбачає організацію касового господарства та збереженості готівки; організацію обліку касових операцій; організацію оперативного контролю касової дисципліни.
Організація касового господарства - це порядок дотримання відповідного обслуговування каси, підбір кадрів, організація доставки грошей з банку і виручки в банк, а також охорона каси [42].
Організація обліку коштів полягає у цілеспрямованому упорядкуванні збирання первинної інформації, своєчасної обробці даних, виборі форм вихідної інформації, а також поліпшення і вдосконаленні оперативного контролю за дотриманням нормативних документів.
Контроль за здійсненням касової дисципліни – це систематичне спостереження за своєчасною здачею до банку касових надходжень і депонованої заробітної плати шляхом дотримання ліміту каси, витрачення готівки із виручки та лімітів залишків каси, видачі цільових авансів підзвітним особам строго в межах потреби і використанням грошових коштів за призначенням.
Організацій обліку розрахункових операцій в бухгалтерії передбачає забезпечення підприємства інструкціями банків, бланками документів, якими оформляються банківські операції доведення до відома працівників, які займаються обліком грошово-розрахункових операцій, шифрованих позначень рахунків банків, операцій, реквізитів, термінів. Потрібно розробити методику і техніку обліку банківських операцій.
Аналіз руху грошових коштів на підприємстві дає можливість зробити висновки про те:
в якому об’ємі і з яких джерел були отримані на підприємство грошові засоби і які основні напрямки їх використання;
чи має підприємство можливість в результаті поточної діяльності забезпечити перевищення надходжень грошових засобів над платежами, і якщо так, то наскільки стабільне таке перевищення;
чи в змозі підприємство розрахуватися зі своїми поточними зобов’язаннями;
чи достатньо отриманого підприємством прибутку для обслуговування його поточної діяльності;
чи достатньо власних засобів підприємства для інвестиційної діяльності;
чим пояснюється розходження величини отриманого прибутку і наявності грошових засобів тощо.
Прогнозування грошових потоків на підприємстві за допомогою грошового бюджету є корисним елементом фінансового прогнозування. Воно не лише є невід’ємною частиною складання прогнозних фінансових звітів (зокрема балансу), а й саме по собі виступає індикатором майбутнього фінансового стану підприємства, оскільки дозволяє визначити можливий операційний простір для ведення його господарської діяльності.
При автоматизації обліку і контролю забезпечується повне і вчасне задоволення інформаційних потреб користувачів, виконання контрольних та аудиторських задач з метою отримання необхідної інформації про наявні відхилення, здійснення аналізу та прогнозування господарсько-фінансовоої діяльності підприємства. Використання автоматизованого обліку дозволяє повністю звільнитися від помилок, оскільки, як правило, ведеться тідьки один обліковий регістр, всі інші формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку дорівнює нулю. Автоматизація не лише підвищує якість обліку, але і якість бізнесу підприємства. На АРМ бухгалтера організовують ведення всіх синтетичних і аналітичних рахунків із забезпеченням потрібної оперативності, збереженості облікових даних та їх захисту від несанкціонованого доступу.
Для удосконалення методики складання Звіту про рух грошових коштів пропонуємо внести такі доповнення і зміни:
доповнити методику коригування руху грошових коштів від операційної діяльності по не грошових, зокрема бартерних операціях. Для цього доцільно використати дані синтетичного і аналітичного обліку руху грошових коштів. У Звіті доцільно ввести показник (рядок) коригування у розділі 1 операційної діяльності з позначенням “Коригування на бартерні операції”;
подати рекомендовані переліки показників інвестиційної і фінансової діяльності для інвестиційних фондів і компаній, пенсійних фондів, ломбардів, лізингових компаній тощо;
розглянути доцільність розрахунку руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності прямим методом на основі даних синтетичного і аналітичного обліку руху грошових коштів або подання інформації про напрями одержання і використання грошових коштів від операційної діяльності в примітках.
Перелік графічного матеріалу:
Рис.1.1. Структура обігових коштів
Рис. 1.2. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій
Таблиця 1.1 План контролю за здійсненням касової дисципліни
Рис. 1.3. Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку
Таблиця 1.2.План контролю за здійсненням розрахункової дисципліни
Рис. 1.4. Функціональна модель аналізу грошових потоків підприємства
Рис. 1.5. Види господарської діяльності для складання Звіту про рух грошових коштів
Рис.1.6. Схема складання Звіту про рух грошових коштів згідно ПБО 4
Рис. 1.7. Схема руху коштів на підприємстві
Таблиця 2.1 Зведений графік руху документів з обліку грошових коштів
Таблиця 2.2 Графік надходження до бухгалтерії первинних документів з обліку грошових коштів
Таблиця 2.3 Оперограма (документограма) видаткового касового ордера з обліку грошових коштів
Рис. 2.1. Схема організації касових операцій
Рис.2.2. Загальна схема побудови документообороту в касі на підприємстві
Таблиця 2.4 Схема руху платіжного доручення при здійсненні безготівкових розрахунків
Таблиця 2.5 Оперограма (документограма) чеку з обліку розрахункових операцій
Рис.4.1. Структура фінансово-економічного відділу
Рис. 4.2. Будова АРМ бухгалтера-аналітика грошових коштів на підприємстві
Таблиця 4.1 Порядок заповнення первинних документів касових операцій в комп’ютеризованій системі бухгалтерського обліку
Таблиця 4.2 Порядок заповнення первинних документів розрахункових операцій в комп’ютеризованій системі бухгалтерського обліку
Рис. 3.1. Цикл руху грошових потоків підприємства
Таблиця 3.1 Зміна періоду обороту грошових коштів на МПТМ “Ірпіньтепломережа” за 2000 рік
Таблиця 3.2 Аналіз руху грошових коштів на МПТМ “Ірпіньтепломережа” за 2000 рік (прямий метод)
Таблиця 3.3 Аналіз руху грошових засобів на МПТМ “Ірпіньтепломережа” за 2000 рік
(непрямий метод)
Рис. 3.5. Перенос залишків коштів до звіту про рух грошових коштів
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.