Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз реалізації готової продукції


Дипломна
K-17929

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аналізу процесу реалізації готової продукції
1.1. Сутність процесу реалізації, як об’єкта обліку та аналізу
1.2. Огляд законодавчої бази та літературних джерел щодо обліку і аналізу реалізації готової продукції
1.3. Теоретичні основи побудови обліку реалізації готової продукції
1.4. Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації продукції
Розділ 2. Діюча практика обліку і аналізу реалізації готової продукції на ват "."
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «.»
2.2. Організація обліку готової продукції та її реалізації
2.3. Облік доходів від реалізації готової продукції
2.4. Аналіз процесу реалізації готової продукції підприємства
2.5. Оцінка ефективності процесу реалізації готової продукції
Розділ 3. Удосконалення обліку та аналізу реалізації готової продукції на ват "."
3.1. Напрями удосконалення обліку реалізації готової продукції
3.2. Шляхи підвищення ефективності процесу реалізації готової продукції
3.3. Вдосконалення обліково-аналітичної роботи в системі інформаційних технологій
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Дослідження організації та методики обліку та аналізу реалізації продукції дозволило сформувати наступні висновки і сформулювати пропозиції.
1. З’ясовано, що державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою: створення єдиних правил ведення бухгалтерською обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів, удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Методологічне регулювання обліку реалізації містять такі основні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, як: П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 9 „Запаси”, П(С)БО 15 „Дохід”, П(С)БО 16 „Витрати”.
2. Реалізація продукції – важлива завершальна стадія кругообороту коштів підприємства. Від того, як організована система реалізації продукції, залежить неперервність виробничого процесу, оборотність оборотного капіталу, результати фінансово-господарської діяльності, рентабельність. Несвоєчасна реалізація негативно впливає на споживачів продукції, оскільки вона викликає порушення їх нормальної діяльності. До готової продукції належить така продукція, яка закінчена обробкою та пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає технічним умовам і стандартам. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво. Готова продукція визнається активом: якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від її реалізації; якщо вартість її може бути достовірно визначена. Собівартість продукції являє собою виражену в грошовому виразі сукупність витрат підприємства на виробництво продукції, пов’язаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових та інших ресурсів.
3. Перед обліком реалізації постають наступні основні завдання: своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності, які були здійсненні на підприємстві щодо реалізації; обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та способів відповідно до вихідної інформації щодо реалізації; складання на основі отриманого масиву обробленої інформації, зафіксованої у первинних документах, регістрах, формах фінансової звітності та подачі її зацікавленим користувачам; розробка концепції облікової політики підприємства щодо реалізації. Особливості визнання різних видів доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) незалежно від форм власності визначаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності на підставі П(С)БО 15 „Дохід”.
4. Основні завдання, які вирішують у процесі проведення аналізу реалізації продукції: оцінка рівня виконання завдання (прогнозу) та динаміки реалізації продукції, робіт та послуг; виявлення та розрахунок впливу факторів на зміну величини обсягу реалізації; розробка заходів для використання резервів зростання реалізації продукції.
5. Дослідження практичних аспектів теми магістерської роботи проводилося на матеріалах ВАТ ".", основним видом діяльності якого є маслоробна, сироробна i молочна промисловість. Аналіз основних показників господарської діяльності показав, що підприємство протягом 2007-2009 років працювало збитково. При цьому, в 2009 році в порівнянні із 2008 роком відбулося зниження як обсягів діяльності так і ряду показників її ефективності.
6. В роботі розглянуті основні положення облікової політики ВАТ «.» стосовно ведення обліку готової продукції та її реалізації. При калькулюванні собівартості молочних продуктів із вартості сировини виключають вторинну молочну сировину: знежирене молоко; сколотини при виробництві масла; сироватка при виробництві сира. Їх оцінка проводиться за цінами реалізації та оцінкою, що встановлена галузевими інструкціями.
7. Вивчення обліку доходів від реалізації продукції показало, що між виробництвом, залишками і реалізацією продукції існує тісний зв’язок. Кореспонденція рахунків з обліку формування доходів від реалізації готової продукції за безготівковим розрахунком шляхом передоплати, містить рахунок 681, на якому відображається кредиторська заборгованість перед покупцями при авансових розрахунках, при завершенні розрахунків з покупцями за готову продукцію проводиться взаємозалік заборгованості. Таким чином, на ВАТ «.» методика фінансового обліку реалізації готової продукції ведеться із дотриманням вимог нормативно-правових актів та внутрішніх розпорядчих документів.
8. Проведений аналіз процесу реалізації готової продукції підприємства показав, що в 2008 році чистий дохід від продажу продукції збільшився, що пов’язано із збільшенням обсягу продаж майже за усіма групами продукції. В 2009 році чистий дохід від продажу продукції знизився, що пов’язано із зниженням обсягу продаж за усіма групами продукції. Найвагомішою структурною складовою в 2009 році в структурі чистого доходу також є частка чистого доходу від продажу сиру жирного сичужного, яка в 2009 році збільшилась з 82,13% (2008 р.) до 89,54% (2009 р.). Значне зменшення частки в структурі спостерігається за обсягом чистого доходу від продажу масла вершкового з 11,23% (2008 р.) до 5,38% (2009 р.).
9. Проведення оцінки ефективності процесу реалізації продукції шляхом розрахунку показників рентабельності неможливо через збитковість діяльності ВАТ «.» протягом 2007-2009 років. В результаті проведеного факторного аналізу видно, що протягом 2009 року у ВАТ «.» на обсяг реалізації продукції позитивний вплив мало зменшення залишків готової продукції на кінець року (на 23824 тис. грн.). Зниження залишків готової продукції на початок року на 26672 тис. грн., призвело до зменшення обсягу реалізації готової продукції підприємства на 26672 тис. грн., а також зниження обсягу виробництва продукції призвело до зниження обсягів реалізації на 90567 тис. грн., тобто мало прямий вплив. Сумарний вплив факторів відповідає абсолютній зміні доходу від реалізації продукції (-93415 тис. грн.) й вказує на вірність проведених розрахунків.
10. При дослідженні практичних матеріалів базового підприємства ВАТ «.» нами виявлено ряд недоліків в організації та методиці обліку реалізації готової продукції, для усунення яких пропонуємо наступні заходи: 1) впровадити облікові номенклатури обліку процесу реалізації готової продукції; 2) впровадити аналітичний облік процесу реалізації готової продукції; 3) уточнити кореспонденцію рахунків процесу реалізації готової продукції. На основі дослідження нормативної бази та спеціальної літератури нами сформований робочий план рахунків із зазначенням рахунків, які ми рекомендуємо використовувати для обліку реалізації готової продукції на ВАТ «.». На нашу думку, дана деталізація інформації про доходи від реалізації готової продукції в розрізі груп продукції дозволить формувати інформацію щодо обсягів реалізації та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо виробництва та реалізації продукції на ринку України.
11. Під час аналізу можливостей подальшого розвитку підприємства та залучення необхідних інвестиційних ресурсів для реалізації проекту по модернізації та технічному переозброєнню компанії керівники ВАТ «.» дійшли висновку, що найбільш реалістичним та оптимальним варіантом у подібній ситуації є створення спільного підприємства з російським партнером – холдинговою компанією «Вімм-білль-данн». Зазначимо, що «Вімм-білль-данн Україна» – крупний російський холдинг, який володіє пакетами акцій підприємств харчової промисловості Росії, Україні, Білорусії та Казахстану. Також були здійснені розробка та економічне обґрунтування інвестиційного проекту по залученню та використанню іноземних інвестицій. Основні показники економічної ефективності інвестиційного проекту такі: 1. Чиста поточна вартість проекту (NPV) проекту становить 4004,4 тис грн., що свідчить про його ефективність. 2. Прибутковість (рентабельність) проекту становить 64,07%. 3. Строк окупності проекту становить 3 роки. 4. Внутрішня норма прибутковості проекту (IRR) становить близько 42%, що свідчить про існування значного запасу міцності проекту. Підводячи підсумки ми можемо зазначити, що високі показники ефективності інвестиційного проекту свідчать про доцільність його впровадження в практику діяльності ВАТ «.».
12. В магістерській роботі розглянуто порядок розв’язання задачі „Автоматизація обліку реалізації готової продукції”. Задача розв’язується на АРМ бухгалтера з обліку готової продукції на підприємстві і входить до комплексу задач з бухгалтерського обліку. Задача призначена для автоматизованого отримання результатних даних про наявність і руху готової продукції на складі в натуральних і вартісних показниках в асортименті і за групами готової продукції.
Поставленої мети досягнуто, намічені завдання виконані.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Умови визнання доходів у фінансовій звітності [36, c. 531]
Рис. 1.2. Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів (інших активів) за звітний період, [36, c. 533]
Таблиця 1.1 Нормативно-правові документи з регулювання обліку
реалізації готової продукції
Таблиця 1.2 Узгодженість Плану рахунків із структурою фінансових звітів
промислових підприємств
Рис. 1.3. Структура рахунку 26 "Готова продукція"
Рис. 1.4. Структура рахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
Рис. 1.5. Структура субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції”
Рис. 1.6. Методика обліку реалізації готової продукції
(без попередньої оплати)
Рис. 1.7. Методика обліку реалізації готової продукції при здійсненні авансових платежів
Таблиця 1.3 Організаційно-інформаційну модель аналізу реалізації продукції підприємства
Рис. 1.8. Схема факторної моделі аналізу обсягу реалізації продукції
Рис. 2.1. Структура управління ВАТ “.”
Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ВАТ «.»
Таблиця 2.1 Динаміка основних показників господарської діяльності
ВАТ «.» за 2007-2009 рр.
Рис. 2.3. Загальна схема бухгалтерського обліку готової продукції
Рис. 2.4. Взаємозв’язок між виробництвом, залишками і реалізацією продукції на ВАТ «.»
Таблиця 2.2 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції за безготівковим розрахунком по ВАТ „.” за січень 2010 р.
Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції за безготівковим розрахунком шляхом передоплати по ВАТ „.” за лютий 2010 р.
Таблиця 2.4 Характеристика рахунків для відображення результатів інвентаризації
Таблиця 2.5 Кореспонденція рахунків щодо розрахунків за результатами інвентаризації готової продукції на ВАТ «.» березень 2010 р.
Таблиця 2.6 Динаміка складових чистого доходу ВАТ «.»
за 2007-2009 рр.
Рис. 2.5. Динаміка чистого доходу від реалізації груп продукції
ВАТ «.» протягом 2007-2009 рр., тис. грн.
Таблиця 2.7 Динаміка структури чистого доходу ВАТ «.» за 2007-2009 рр., %
Рис. 2.6. Структура чистого доходу ВАТ «.» протягом 2007-2009 рр.
Таблиця 2.8 Аналіз реалізації продукції за товарним балансом
ВАТ «.» протягом 2007 - 2009 років, тис. грн.
Таблиця 2.9 Факторний аналіз зміни обсягу реалізації продукції ВАТ «.» за 2008 р., тис. грн.
Таблиця 2.10 Факторний аналіз зміни обсягу реалізації продукції ВАТ «.» за 2009 р., тис. грн.
Рис. 3.1. Технологічні етапи побудови облікового процесу
Таблиця 3.1 Перелік облікових номенклатур первинного обліку реалізації готової продукції підприємства ВАТ «.»
Таблиця 3.2 Перелік форм первинних документів з обліку реалізації готової продукції підприємства ВАТ «.»
Таблиця 3.3 Таблиця руху видаткової накладної на етапі первинного обліку
Таблиця 3.4 Перелік облікових номенклатур поточного обліку реалізації продукції
Таблиця 3.5 Графік надходження до бухгалтерії первинних документів
обліку реалізації продукції
Таблиця 3.6 Графік документообігу з обліку реалізації продукції
Таблиця 3.7 Рекомендований Робочий план рахунків для обліку реалізації готової продукції на ВАТ «.»
Таблиця 3.8 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції
за безготівковим розрахунком
Таблиця 3.9 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції
за безготівковим розрахунком шляхом передоплати
Таблиця 3.10 Ціни на імпортне обладнання (тис євро)
Таблиця 3.11 Участь партнерів у спільному підприємстві ВАТ «.»
Таблиця 3.12 Графік реалізації проекту
Таблиця 3.13 Очікуваний обсяг випуску, ціна реалізації та очікуваний доход
Таблиця 3.14 Витрати на проведення маркетингових заходів, тис грн.
Таблиця 3.15 Матеріальні витрати на виробництво молочної продукції, тис. грн.
Таблиця 3.16 Собівартість продукції за матеріальними витратами, на 1 тн. (грн.)
Таблиця 3.17 Інші виробничі витрати, тис. грн.
Таблиця 3.18 Повні виробничі витрати та повна виробнича собівартість продукції
Таблиця 3.19 Повна собівартість продукції, грн. на тону
Таблиця 3.20 Плановий (прогнозний) звіт про фінансові результати, тис. грн.
Таблиця 3.21 Фінансові потоки по проекту, тис. грн.
Таблиця 3.22 Дисконтовані фінансові потоки
Рис 3.2. Визначення IRR інвестиційного проекту
Рис. 3.3. Інформаційна модель розв’язання задачі з обліку реалізації
Таблиця 3.23 Перелік і опис вихідних повідомлень
Таблиця 3.24 Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень задачі, які мають самостійне смислове значення
Таблиця 3.25 Перелік і опис вхідних повідомлень
Таблиця 3.26 Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень задачі
Таблиці 3.27 Файли інформації, сформовані при розв’язанні задачі
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.