Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз витрат операційної діяльності


Дипломна
K-17930

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності
1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку
1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат
1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності
Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Фінансовий облік витрат операційної діяльності
2.3 Динаміка витрат діяльності підприємства
2.4 Аналіз структури витрат операційної діяльності за елементами та статтями калькуляції
2.5 Аналіз ефективності витрат товарної продукції та рівень рентабельності підприємства
Розділ 3 обґрунтування шляхів зниження витрат операційної діяльності та зростання прибутковості філії тов сп
3.1 Обґрунтування управлінських рішень щодо зниження витрат операційної діяльності
3.2 Оптимізація витрат операційної діяльності відповідно до стратегії зростання прибутковості
3.3 Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

1. Головною метою діяльності будь-якого підприємства є досягнення максимального прибутку. Всі інші цілі підпорядковані цьому основному завданню, оскільки прибуток служить основою та джерелом коштів для подальшого росту інших показників.
2. Здійснення витрат в процесі виробництва товарів та надання послуг становить невід’ємну складову діяльності будь-якого підприємства. В економічній теорії домінують два підходи до пояснення поняття витрат підприємства. Перший з них ґрунтується на постулатах трудової теорії вартості, що розглядає витрати підприємства як затрати живої та уречевленої (минулої) праці, яка необхідна для виготовлення певного виду товару потрібної якості при досягнутому рівні розвитку виробництва. Другий базується на концепції альтернативних витрат виробництва, що визначає витрати виробництва тим, від чого підприємство вимушене відмовлятися для виробництва даного виду продукції. Два підходи зумовлюють два визначення: бухгалтерські витрати та економічні витрати. Бухгалтерський облік використовує перше.
3. Надзвичайно важливу роль в організації бухгалтерського обліку відіграє контроль за формуванням фактичних затрат, тобто реальне втручання у виробничий процес та регулювання розмірів проведених витрат.
Витрати складають основу собівартості, яка, як правило, служить орієнтиром при встановленні ціни. Від того, наскільки достовірними будуть фактичні затрати відносно відпускної ціни, залежатимуть результати господарювання.
В свою чергу зростання конкуренції у вітчизняному економічному середовищі актуалізує проблеми ефективності обліку витрат та їх розподілу. Однак незважаючи на складні фінансові умови українських підприємств, більшість їх керівників не приділяють цим питанням належної уваги. Інформація про витрати, згрупована різними способами, потрібна для ефективного управління підприємством.
4. Важливою складовою фінансово – господарської діяльності підприємства є витрати на виробництво та реалізацію продукції, обсяг та рівень яких бере безпосередню участь у забезпеченні рентабельності виробництва та підприємства в цілому. Необхідною умовою ефективного здійснення витрат підприємства є проведення їх аналізу, що є, в свою чергу, важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку.
5. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період. Здійснення витрат прямо або опосередковано пов’язується з процесами виробництва та реалізації продукції.
У бухгалтерському обліку витрати класифікують також відповідно до їх економічного змісту за економічними елементами кошторису, за статтями калькуляції.
Під методом обліку затрат у широкому значенні розуміють сукупність способів відображення, групування та систематизації даних про затрати, що забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання.
Розглядаючи облік затрат і калькулювання як єдиний процес, останній складається з двох взаємопов’язаних етапів: перший етап – облік затрат й розподілу на виробництво продукції між об’єктами обліку; другий етап – калькулювання собівартості, що включає операції з визначення собівартості виробів та одиниць продукції.
З цієї точки зору методи калькулювання можна розглядати як спеціальні методи обліку затрат, що застосовуються для розрахунку собівартості визначених видів, груп продукції (робіт, послуг). Таким чином, під методом калькулювання розуміють сукупність прийомів розподілу затрат підприємства за калькуляційними статтями та віднесення їх до об’єкту калькулювання.
Сутність методу обліку фактичних затрат полягає у послідовному накопиченні даних про їх величину за діючими нормами. Цей метод, як правило, є традиційним і найбільш поширеним на підприємстві.
6. На сьогодні ТОВ СП займає вагоме місце не тільки в регіональній економіці, а й в економіці України. 36 філій, які входять до підприємства розташовані у 11 регіонах України. 25 тис. землевласників довірили компанії угіддя загальною площею більше 70 тис. га. Підприємством закуповується найновіша іноземного виробництва сільськогосподарська техніка, апробуються найкращі вітчизняні та закордонні сорти насіння, постійно удосконалюється агротехнологія, піднімає водну структуру України.
Діяльність сільськогосподарського підприємства регулюється системою правових актів, законів з відповідними змінами й доповненнями до них, указів, постанов, інструкцій, листів тощо.
Відповідно до статуту, товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Основним видом діяльності підприємства є виробництво, переробка, зберігання, заготівля та реалізація сільськогосподарської продукції, створення та експлуатація агропромислових об’єктів з виробництва та переробки зерна, олійних культур, м’яса, молока, птиці, плодоовочевої продукції та іншої продукції тваринництва і рослинництва; виробництво насіння сільськогосподарських культур; оптова, оптова-роздрібна, роздрібна торгівля; заготівля продукції сільського господарства у фізичних та юридичних осіб і реалізації її на договірних умовах; розведення великої рогатої худоби; племінне скотарство; капітальний ремонт будівель та споруд; виробництв та інші види діяльності.
ТОВ СП має організаційно-виробничу структуру, яка складається з планово-економічної служби, інженерної служби, обліково-бухгалтерської служби, кадрової та фінансової, відділу капітального будівництва, автотранспортної служби, служби головного енергетика та матеріально-технічної бази, служби безпеки.
Філія ТОВ СП, як одне з новостворених підприємств має матеріально-технічну базу, яка є власністю головного офісу, проводить вчасно розрахунки по заробітній платі та збільшує кількість робочих місць. Філія є відокремленим структурним підрозділом підприємства, розташованим поза місцем його знаходження і не є самостійною юридичною особою. Філія має також свою організаційну структуру. Філія здійснює всі види діяльності відповідно до статуту підприємства і діє на основі положення про філію.
7. Для оцінки діяльності підприємства було проведено аналіз основних показників діяльності ТОВ СП за 2007-2008 рр. У 2008 році порівняно з 2007 вартість активів зросла на 381237 тис. грн. На 521161 тис. грн. або на 308,5% збільшилась вартість кредиторської заборгованості. Вартість необоротних активів збільшилась на 19,9% (158126 тис. грн.) порівняно до 2007року. Матеріально оборотні кошти (запаси) в 2008 році по відношенні до 2007 року збільшились на 24,1% або на 222907 тис грн. Собівартість реалізованої продукції збільшила у порівняні з 2007 роком у 2008 році на 1991774 тис. грн. (252,1%). Це свідчить про розширення виробництва, покращення збутової системи, використання ресурсів у процесі виробництва.
Виручка від реалізації продукції у 2008 році порівняно з 2007 роком збільшилась на 2592532 тис. грн. (242,7%). Це позитивно характеризує діяльність підприємства.
Підприємство є прибутковим оскільки прибутки його зростають: валовий прибуток у 2008 році зріс на 600758 тис. грн. або на 216,0%, прибуток від операційної діяльності – на 120020 тис. грн. або на 184,6%, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування зріс порівняно з 2007 роком на 78693 тис. грн.
Операційні витрати займають значну частиною витрат підприємства і являють собою матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, відрахування на соціальні заходи, амортизація, що включається до собівартості продукції. Обліковуються на рахунках 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці» та 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати». Методологічні основи визнання операційних витрат та їх класифікація визначається П(С)БО 16 «Витрати».
Загальна методика обліку операційних витрат передбачає на першому етапі їх формування, а на другому списання їх на виробництво продукції. Аналітичний облік дозволяє деталізувати напрями використання операційних витрат. При використанні рахунків класу 8 нарахування визнаних витрат за елементами відбувається по дебету рахунків класу 8 і потім списання на дебет 92, 93, 94 рахунків та 23.
Проведений факторний аналіз загальної суми витрат на виробництво. Загальна сума витрат може змінюватися під дією різних зовнішніх і внутрішніх факторів, а саме: обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних втрат на одиницю продукції; суми постійних витрат підприємства. Аналіз загальної суми витрат здійснюється з обов’язковим обліком коефіцієнта виконання плану з виробництва продукції.
Витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) за економічними елементами в динаміці дозволено встановити, що найбільшу питому вагу у складі витрат мають: в 2007 році: матеріальні затрати – 22,97%, витрати на оплату праці – 9,51%, відрахування на соціальні заходи – 3,39%, амортизація – 8,82%, інші операційні витрати – 55,31%; в 2008 році: матеріальні затрати – 23,08%, витрати на оплату праці – 9,83%, відрахування на соціальні заходи – 3,44%, амортизація – 6,95%, інші операційні витрати – 56,70%.
8. В умовах науково-технічного прогресу проходить неперервний процес оновлення виготовленої продукції. Зниження питомої ваги порівнянної продукції звужує базу порівняння, що врешті-решт знижує доцільність зіставлення фактичних значень собівартості виготовленої продукції з плановим завданням і рівнем попереднього періоду. Як наслідок ускладнюється процес аналізу собівартості продукції.
Під рівнем (точкою) беззбитковості або окупності витрат вважається такий обсяг реалізованої продукції, при якій виручка від реалізації продукції дорівнює її повній собівартості, тобто відсутні як прибутки, так і збитки. Для визначення точки беззбитковості був використаний алгебраїчний метод.
9. Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є обов’язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і керівників усіх рівнів. Згідно з певними організаційно-технічними рішеннями та умовами розробляються норми витрат усіх видів ресурсів: сировини, основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо.
10. Під прогнозуванням фінансового стану розуміють передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний період перед шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства як суб’єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного життя суспільства.
11. В умовах ринкової економіки для того, щоб ефективно функціонувати, підприємству необхідно детально проаналізувати свої витрати і навчитися ними управляти. Здійснити це можливо завдяки аналізу витрат, що дає змогу оперативно здійснювати розробку проектів управлінських рішень з урахуванням впливу собівартості продукції. Не менш важливим є повне та достовірне відображення витрат у звітності, особливо в управлінській, скільки нею першочергово користуються керівники підприємств.
Запровадження запропонованих заходів дозволить покращити облік і аналіз витрат операційної діяльності, знизити їх рівень, що сприятиме зростанню прибутковості філії ТОВ СП.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Класифікація витрат відповідно за видами діяльності
підприємства
Рис. 1.2. Класифікація витрат операційної діяльності [50]
Рис.1.3. Витрати на продукцію на витрати періоду [51]
Рис. 1.4. Методи обліку витрат на виробництво
та калькулювання собівартості продукції
Рис. 1.5. Організація обліку витрат за нормативним методом
Рис.1.6. Методи обліку і калькулювання
Рис. 1.7. Калькулювання собівартості при нормативному методі обліку.
Таблиця 2.1 Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції ТОВ СП за 2007 – 2008 рр.
Рис. 2.1. Схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку на ТОВ СП
Рис.2.2. Динаміка доходів ТОВ СП
Таблиця 2.2 Показники фінансової стабільності та платоспроможності
ТОВ СП за 2007-2008 рр.
Рис. 2.3. Класифікація за елементами витрат операційної діяльності [44]
Таблиця 2.3 Групування витрат операційної діяльності на ТОВ СП
Рис. 2.4. Інформація про витрати в Наказі про облікову політику ТОВ СП
Таблиця 2.4 Кореспонденція бухгалтерських рахунка по обліку матеріальних
витрати в ТОВ СП за листопад 2009 р.
Таблиця 2.5 Ставки утримання та нарахування фондів соціального страхування
Таблиця 2.6 Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи в лютому 2010 р.
Таблиця 2.7 Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку амортизації
ТОВ СП за лютий 2010р.
Таблиця 2.8 Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку
інших операційних витрат ТОВ СП за лютий 2010р.
Рис. 2.5. Динаміка витрат ТОВ СП за 2007 рік
Рис. 2.6. Динаміка витрат ТОВ СП за 2008 рік
Таблиця 2.10 Аналіз динаміки витрат за економічними елементами
ТОВ СП за період 2007-2008рр.
Таблиця 2.11 Кошторис витрат за елементами на вирощування пшениці
ТОВ СП в 2008 році
Таблиця 2.13 Аналіз загальної суми матеріальних витрат ТОВ СП
на виробництво кукурудзи в 2008 році
Таблиця 2.14 Аналіз маржинального доходу та його складових
Таблиця 2.15 Аналіз показників рентабельності
ТОВ СП за 2008-2009 рр.
Рис. 3.1. Класифікація витрат для визначення фінансового результату
Рис. 3.2. Класифікація витрат з метою прийняття фінансових рішень
Рис. 3.3 Основні критерії релевантності витрат
Таблиця 3.1 Методика обґрунтування релевантних витрат для альтернативних варіантів
Рис. 3.4. Завдання функцій управління витратами
Рис. 3.5. Методи оптимізації виробництва при різній кількості
обмежувальних факторів
Рис. 3.6. Динаміка зміни структури витрат для прогнозування на 2010 рік
Таблиця 3.2 Прогноз собівартості кукурудзи за статтями калькуляції
у ТОВ СП на 2010 р.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.