Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит витрат за економічними елементами


Дипломна
K-17932

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за економічними елементами
1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація
1.2 Нормативно-правова база обліку і аудиту витрат
1.3 Методологія обліку і аудиту витрат за економічними елементами
1.4 Методика аналізу витрат за економічними елементами
Розділ 2. Стан обліку, аудиту та аналіз витрат за економічними елементами
2.1 Організаційно-економічна характеристика Державного підприємства
2.2 Фінансовий облік витрат за економічними елементами
2.3 Аудит витрат за економічними елементами
2.4 Аналіз витрат за економічними елементами
Розділ
3.1 Пропозиції щодо удосконалення обліку витрат за економічними елементами
3.2 Обґрунтування можливості зниження витрат
3.3 Ефективність запропонованих методів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

В ході написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами.
В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за економічними елементами» досліджується сутність витрат за економічними елементами, їх класифікація, проводиться огляд нормативно - правової бази обліку витрат за економічними елементами, визначаються методологічні основи обліку витрат за економічними елементами, розглядається методика проведення аналізу витрат за економічними елементами.
Під час написання магістерської дипломної роботи встановлено, що теорія обліку і аналізу витрат виробництва продукції пройшла тривалий шлях розвитку. На сучасному етапі в чинному законодавстві України витрати розглядаються як процес споживання або використання матеріалів, товарів, робіт і послуг у ході одержання доходу, або зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом Мінфіну України від 31.грудня.1999 р. № 318, яке визначає та містить загальні положення, визнання та склад витрат.
У другому розділі дипломної роботи «Стан обліку, аудиту і аналіз витрат за економічними елементами» в ДП надана організаційно – економічна характеристика підприємства, розглянуто діючу практику обліку та аудиту витрат за економічними елементами, висвітлено порядок проведення аналізу витрат за економічними елементами.
ДП засноване на державній власності, підпорядковується Державному комітету лісового господарства України та входить до сфери управління Кіровоградського обласного управління лісового господарства. Підприємство створено з метою ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Також забезпечує охорону, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування лісгоспу.
Проведений аналіз організаційно - економічної структури та фінансового стану ДП за 2007-2099 рр. показав, що підприємство є рентабельним та прибутковим, оскільки прибутки його з кожним роком зростають.
ДП веде бухгалтерський облік та складає фінансову, податкову, статистичну та інші звітності, що використовують грошовий вимірник та ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Кількісний і якісний склад бухгалтерії визначений штатним розкладом і затверджений наказом керівника підприємства.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень, (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно - законодавчих актів, що закріплено наказом про облікову політику підприємства.
На ДП згідно Наказу про облікову політику застосовується журнально-ордерна форма обліку, при цьому витрати обліковуються за нормативним методом.
Проведене дослідження методології обліку і аналізу витрат виробництва лісопродукції дозволяє визначити, що для їх обліку необхідно використовувати належним чином оформлені первинні документи, рахунок 23"Виробництво", що має відповідні субрахунки, що дозволяє правильно вести аналітичний облік окремого виду продукції та диференціювати витрати на її виготовлення, рахунок 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 85 «Інші затрати».
Відповідно до наказу «Про облікову політику на підприємстві» для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводяться аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.
Проте, в ДП також велике значення має проведення внутрішнього аудиту підприємства. З цією метою на період ревізій, в середині самого підприємства, створюються ревізійні комісії, до складу яких входять головні спеціалісти лісгоспу. Внутрішні ревізії на підприємстві проводяться з метою контролю роботи підрозділів (лісництв).
В ході проведеного аналізу структури та динаміки витрат за економічними елементами встановлено, що найбільшу питому вагу у складі витрат мають:
 в 2007 році: витрати на оплату праці – 45,8 %, матеріальні витрати – 29,6 %, відрахування на соціальні заходи – 16,7 % та амортизація – 4,2 %;
 в 2008 році: витрати на оплату праці – 44,5 %, матеріальні витрати – 31,5 %, відрахування на соціальні заходи – 16,3 % та амортизація – 3,6 %.
 в 2009 році: витрати на оплату праці – 39,8 %, матеріальні витрати – 38,8 %, відрахування на соціальні заходи – 14,7 % та амортизація – 3,2 %.
Аналіз витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції показав, що в 2007 та 2009 рр. витрати на 1 грн. товарної продукції, 1,40 грн. та 1,39 грн. відповідно, знаходяться на однаковому рівні та мають позитивне значення для роботи підприємства, а ось підвищення витрат в 2008 р. до 1,69 грн., має негативне значення, тому що тягне за собою підвищення собівартості продукції.
В третьому розділі дипломної роботи «» надаються рекомендації щодо удосконалення обліку та оптимізації показників витрат за економічними елементами на виробництво лісопродукції та зменшення її виробничої собівартості в 2010 та 2011 рр.
Беручи до уваги особливості лісогосподарського виробництва, ми прийшли до висновку про доцільність використання на цих суб'єктах господарювання попроцесного методу калькулювання на основі нормативного методу обліку витрат, що передбачає систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від чинних норм. Нормативний метод обліку витрат є системою прогнозування й управління виробництвом, яка забезпечує взаємозв'язок між усіма сферами виробничо-господарської діяльності ДП.
Завдяки запропонованим методам збільшення прибутку ДП, ми змогли розрахувати суму резервів зниження собівартості, яка є досить значною, так в 2010 р. можливе зменшення на 409,8 тис. грн., або 24,5 %, а в 2011 р. на 492,7 тис. грн., або 29,5 %. Це призвело до того що в 2010 р. прибуток зріс і становить 421,3 тис. грн., а в 2011р. – 485,7 тис. грн., при цьому що в 2009 р. він становив -687,6 тис. грн.
Крім цього, нами було запропоновано впровадження автоматизованої системи обліку в ДП на базі програми «1С:Бухгалтерія». Що призвело до покращення роботи всієї бухгалтерії в цілому.
Тому, можна стверджувати що запропоновані нами методи позитивно відзначились на роботі ДП.
В результаті написання даної роботи були вирішені питання систематизації, розширення і закріплення теоретичних знань, визначення проблемних питань обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами на підприємстві, розробка пропозицій щодо розв'язання визначених проблем.
При проведенні аналізу діяльності підприємства та при обґрунтуванні рекомендацій по зменшенню рівня витрат за економічними елементами в роботі були запропоновані методи збільшення обсягу випуску продукції, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.
Рекомендації по збільшенню прибутку ДП, зроблені на основі отриманих результатів дослідження і можуть бути практично застосовані у подальшому виробництві з метою зменшення собівартості продукції та ефективної господарської діяльності.
В цілому мета роботи досягнута, поставлені завдання виконано.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Класифікація витрат [10]
Рис. 1.2. Структура П(С)БО16«Витрати»
Рис. 1.3. Визнання витрат відповідно до П(С)БО16 «Витрати»
Таблиця 1.1 Облік витрат за економічними елементами
Таблиця 1.2 Методи обліку витрат
Таблиця 2.1 Адміністративно-організаційна структура та загальна площа ДП
Рис. 2.1. Організаційна структура ДП
Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ДП
Рис.2.3. Схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку на ДП
Рис. 2.4. План документообігу ДП
Таблиця 2.2 Період здачі місячних звітів підрозділами ДП
Таблиця 2.3 Аналіз виконання завдань з обсягу виробництва продукції на
ДП 2007 – 2009 рр.
Рис. 2.5. Структура обсягу виробництва продукції на ДП за 2009 р.
Таблиця 2.4 Основні техніко-економічні показники діяльності ДП за 2007 – 2009 рр.
Рис. 2.6. Співвідношення виручки від реалізації продукції та собівартості реалізованої продукції на ДП за 2007 – 2009 рр.
Рис. 2.7. Прибуток ДП за 2007-2009 рр.
Таблиця 2.5 Фінансові показники ДП за 2007 – 2009 рр.
Рис. 2.8. Інформація про витрати в Наказі про облікову політику
Рис. 2.9. Організація обліку витрат на ДП
Таблиця 2.6 Облік витрат за економічними елементами
Таблиця 2.7 Кореспонденція рахунка 80 «Матеріальні витрати» у січні 2009 р.
Таблиця 2.8 Кореспонденція рахунка 23 «Виробництво» у січні 2009 р.
Таблиця 2.9 Кореспонденція рахунків 81 «Витрати на оплату праці»
та 82 «Відрахування на соціальні заходи» у січні 2009 р.
Таблиця 2.10 Кореспонденція рахунка 83 «Амортизація» у січні 2009 р.
Таблиця 2.11 Кореспонденція рахунка 85 «Інші затрати» у січні 2009 р.
Рис. 2.10. Напрями внутрішнього аудиту витрат у процесі операційної діяльності ДП
Таблиця 2.12 Аналіз структури та динаміки витрат за економічними елементами
ДП за період 2007–2009 рр.
Рис. 2.11. Структура та динаміка матеріальних витрат на ДП за 2007 – 2009 рр.
Рис. 2.12. Структура та динаміка витрати на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи на ДП за 2007 – 2009 рр.
Рис. 2.13. Структура та динаміка амортизації на ДП за 2007 – 2009 рр.
Рис. 2.14. Структура та динаміка інших витрат на ДП за 2007 – 2009 рр.
Таблиця 2.13 Структура та динаміка матеріальних витрат
на ДП за 2007 – 2009 рр.(тис. грн.)
Таблиця 2.14 Структура та динаміка витрати на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи на ДП за 2007 – 2009 рр. (тис. грн.)
Таблиця 2.15 Структура та динаміка амортизації на ДП за 2007 – 2009 рр. (тис. грн.)
Таблиця 2.16 Структура та динаміка інших операційних витрат
на ДП за 2007 – 2009 рр. (тис. грн.)
Таблиця 2.17 Аналіз повної собівартості по заготівлі лісопродукції на ДП за 2007–2009 рр.
Таблиця 2.18 Структура факторів,що впливають на розмір матеріальних витрат
на ДП за 2007 – 2009 рр.
Рис. 3.1. Модель обліку витрат виробництва ДП
Рис. 3.2. Метод розподілу виробничих витрат
на ДП
Рис. 3.3. Загальна схема організації обліку відхилень фактичних витрат від
нормативних
Таблиця 3.1 Розрахунок рівня собівартості продукції ДП за 2009 р. (тис. грн.)
Таблиця 3.2 Розрахунок резервів зниження матеріальних витрат
в ДП (тис. грн.)
Таблиця 3.3 Розрахунок резервів зниження загальновиробничих витрат
в ДП (тис. грн.)
Таблиця 3.4 Розрахунок резервів зниження адміністративних витрат
в ДП (тис. грн.)
Таблиця 3.5. Розрахунок збільшення продуктивності праці
Таблиця 3.6 Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції
в ДП (тис. грн.)
Таблиця 3.7 Аналіз повної собівартості продукції після запропонованих методів (тис. грн.)
Рис. 3.4. Рівень прибутку 2009-2011 рр. в ДП
Рис. 3.5. Структура інформаційного забезпечення системи
автоматизації обліку, аналізу та контролю
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.