Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методичні та організаційні аспекти складання фінансової звітності підприємств, її аналіз та аудит


Дипломна
K-18199

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧН, ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЇЇ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
1.1.Склад фінансової звітності і її класифікація
1.2. Нормативно- правове забезпечення формування фінансової звітності
1.3.Організаційні і методичні аспекти складання фінансової звітності
1.4.Методика аналізу фінансової звітності
1.5.Методика аудиту фінансової звітності
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ТОВ «МКС»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Методика складання балансу на підприємстві
2.3. Порядок формування звіту про фінансові результати на підприємстві
2.4. Аналіз фінансової звітності на підприємстві
2.5.Аудит фінансової звітності ТОВ «МКС»
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ТОВ «МКС»
3.1. Вдосконалення фінансової звітності на підприємстві в сучасних умовах господарювання
3.2. Автоматизація формування процесу фінансової звітності на підприємстві
3.3 Стратегічний аналіз фінансових результатів ТОВ «МКС»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Отже, дослідивши теоретичні і практичні аспекти фінансової звітності, яка є обов’язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства, в тому числі і підприємства ТОВ «МКС», ми зробили такі висновки та надали пропозиції:
1.Дослідили склад фінансової звітності на підприємстві ТОВ «МКС» і виявили, що ефективність управління господарською діяльністю залежить від багатьох факторів, умов і обставин. Важливе місце в них займають керуючі функції, в тому числі й аналіз фінансової звітності.
2. Розглянули нормативно-правове забезпечення на ТОВ «МКС». Підприємство в сучасних умовах господарювання керується в регулюванні бухгалтерського обліку основними законодавчими і нормативними актами, що регулюють складання фінансової звітності.
3. Проаналізували організаційні і методичні аспекти складання фінансової звітності і виявили, що правильна і достовірна звітність забезпечується лише в тому випадку, коли всі її форми складені на основі даних бухгалтерського обліку, тобто аналітичних рахунків, субрахунків і синтетичних рахунків. Тому головною умовою для забезпечення вимог щодо звітності на ТОВ «МКС» є належна організація бухгалтерського обліку на підприємстві.
Лише за умови, що всі господарські операції суворо документуються, контролюється документообіг, опрацювання первинних документів, складання зведених реєстрів проводиться кваліфіковано, своєчасно, а бухгалтерські записи здійснюються у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку, які відповідають встановленим формам або в машинограмах, можна забезпечити якісну фінансову звітність, дотримати термінів її подання.
4. За результатами досліджень фінансово-господарської діяльності ТОВ «МКС» за 2008-2010 роки, можна зробити висновок, що підприємство за досліджувані роки є збиткове. Чистий дохід не отримувало, хоча за коефіцієнтами ліквідності і платоспроможності його стан можна вважати задовільним.
5. ТОВ «МКС» є малим підприємством, тому подає і складає звітність за спрощеною формою Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) і Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, які регулюються П(С)БО 25 ’’Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва’’затв. Наказом Міністерства фінансів України 25.02.2000р. №39, в який в останній час внесені зміни і набрали чинності з 01.04.2011р.
6. За результатами проведеного аналізу за показниками фінансової звітності по ТОВ «МКС» підприємство хоча і мало у 2009 році збиток і показники рентабельності є від’ємними,але у 2010 році підприємство вже отримує прибуток і показники рентабельності є позитивними, чого не було досягнуто у 2008 році.
7. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» досліджуване підприємство ТОВ «МКС» не підпадає під обов’язкову аудиторську перевірку, а за власним бажання керівництво її не проводило.
Внутрішній контроль діяльності підприємства покладено на керівника та головного бухгалтера, що визначено їх посадовими інструкціями.
Пропозиції:
Нами зазначені і запропоновані напрямки вдосконалення фінансової звітності для ТОВ «МКС», що підвищить об’єктивність і достовірність результату аналізу і ефективності управлінських рішень.
1.Аналізуючи Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва в тому числі і по ТОВ «МКС» (форма 2-м), можна виявити теж певні невідповідності між назвами статей звіту та назвами рахунків Плану рахунків активів, капіталу та зобов’язань для малого підприємства, для узагальнення інформації про доходи підприємства Планом рахунків передбачено один єдиний рахунок – рахунок 70 «Доходи». Дані, що накопичуються на цьому рахунку необхідно розподілити по декільком статтям звіту. Така невідповідність ускладнює процес заповнення звітності і тим самим вимагає або відкриття додаткових субрахунків до запропонованого синтетичного рахунку, або застосування загального Плану рахунків.
З метою уникнення таких невідповідностей доцільно було б у формі фінансової звітності “Звіт про фінансові результати” (Форма №2) вилучити статтю „Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” і залишити статтю з такою назвою: „Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” (без слова „виручка”), де відображатиметься дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без податку на додану вартість та акцизного збору. Крім того, повернення товару не є доходом підприємства, отже немає необхідності наводити цей показник безпосередньо у Формі №2. Таку інформацію можна надавати у примітках до фінансової звітності
2. Для накопичення інформації про витрати від операційної діяльності передбачено рахунок 84 «Витрати операційної діяльності», на якому узагальнюється інформація про матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, iншi операцiйнi витрати. Для заповнення Звіту про фінансові результати ця інформація повинна бути деталізована та віднесена на відповідні статті звіту, що вимагає відкриття додаткових субрахунків до рахунку 84.
Таким чином, можна стверджувати, що План рахунків суб’єктів малого підприємництва по суті не дає бажаного спрощення облікового процесу, оскільки все одно необхідно відкривати додаткові субрахунки до запропонованих синтетичних рахунків.
Для усунення протиріч між Звітом про фінансові результати та Планом рахунків суб’єкта малого підприємництва пропонується у План рахунків внести додаткові рахунки для накопичення інформації про доходи та витрати, призначення яких буде співпадати зі змістом статей Звіту.
3. Для покращення облікової роботи в своїй діяльності пропонується ТОВ «МКС» використовувати не бухгалтерську програму «1С: Бухгалтерія 7.7.», а нову програму «1С: Управління невеликою фірмою 8», яка є більш ефективною і забезпечує більшу кількість функцій.
4. Нами розроблений стратегічний аналіз для покращення фінансового стану ТОВ «МКС» на 2011-2013р.р., який відповідно до інвестиційного задуму може збільшити обсяги виробництва, які приведуть до збільшення чистого прибутку і таким чином покращать структуру майна і фінансові результати, які відобразяться у фінансовій звітності ТОВ «МКС» у майбутньому.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Склад річної і квартальної фінансової звітності (крім суб’єктів малого підприємництва)
Таблиця 1.2 Основні законодавчі і нормативні акти, які регулюють складання і подання фінансової звітності
Рис. 1.1 Етапи підготовки до складання фінансової звітності
Таблиця 1.3 Терміни подання та складання звітності
Рис. 1.2. Загальна схема бухгалтерського балансу за П(С)БО 2
Таблиця 1.4 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства
Таблиця 1.5 Класифікація активів та пасивів підприємства
Таблиця 1.6 Показники ліквідності
Таблиця 1.7 Показники фінансової стійкості
Таблиця 1.8 Оцінка показників ділової активності
Таблиця 1.9 Показники рентабельності
Рис.2.1 Організаційна структура ТОВ «МКС»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ТОВ «МКС» за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2008-2010 рр. (тис.грн)
Таблиця 2.3 Показники ліквідності та платоспроможності
ТОВ «МКС» за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ТОВ «МКС» за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.5 Показники ділової активності ТОВ “МКС” за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.6 Порядок складання балансу на ТОВ «МКС» за його статтями за 2010 р. (тис.грн)
Таблиця 2.7 Порядок формування звіту про фінансові результати ТОВ «МКС» за його статтями за 2010 р.( тис.грн)
Таблиця 2.8 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.9 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.10 Аналіз звіту про фінансові результати діяльності підприємства ТОВ «МКС»
Таблиця 2.11 Структура доходів і витрат ТОВ «МКС» (тис.грн.)
Рис.2.2 Структура витрат підприємства в 2008 році
Рис.2.3 Структура витрат підприємства в 2009 році
Рис.2.4 Структура витрат підприємства в 2010 році
Таблиця 2.12 Аналіз показників рентабельності ТОВ «МКС»
Рис.2.5 Послідовність проведення аудиту фінансової звітності на ТОВ «МКС»
Таблиця 3.1 Графік основного виробництва ТОВ «МКС»
Таблиця 3.2 Прогнозований об'єм реалізації продукції ТОВ «МКС» в 2011 році
Таблиця 3.3 Прогнозований об'єм реалізації продукції ТОВ «МКС» в 2012 році
Таблиця 3.4 Прогнозований об'єм реалізації продукції ТОВ «МКС» в 2013 році
Таблиця 3.5 Потреба в устаткуванні для здійснення господарської діяльності ТОВ «МКС»
Таблиця 3.6 Обслуговування боргу ТОВ «МКС» банком АБ «Укргазбанк»
Таблиця 3.7 Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції на ТОВ «МКС» в 2011 році
Таблиця 3.8 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції на
ТОВ «МКС» в 2011 році
Таблиця 3.9 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції на ТОВ «МКС» в 2012 -2013 році
Графік проведення інвентаризації матеріальних цінностей та розрахунків при складанні річного звіту на ТОВ «МКС»
Додаток Б Методика складання Балансу
Додаток В Методика складання Звіту про фінансові результати
Додаток Г Методика складання Звіту про рух грошових коштів
Додаток Д Методика складання Звіту про власний капітал
Додаток Е Методика складання Приміток до фінансової звітності
Додаток Ж Внесення змін в обліку та звітності залежно від характеру подій,
що відбулися після звітної дати
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.