Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація і методика обліку, контролю та аналізу витрат виробництва


Дипломна
K-18210

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції
1.2. Підходи науковців щодо визначення економічної сутності та класифікації витрат
1.3. Методика обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції
1.4. Організаційно – інформаційна модель аналізу витрат
1.5. Методика проведення контролю операцій з формування собівартості сільськогосподарської продукції
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ГРАНЕКС - ЧЕРКАСИ»
2.1. Організаційна характеристика та аналіз діяльності ТОВ «Гранекс - Черкаси»
2.2. Організаційно – технологічні особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на методику обліку витрат
2.3. Фінансовий облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ТОВ «Гранекс - Черкаси»
2.4. Загальний та факторний аналіз витрат виробництва сільськогосподарської продукції
2.5. Контроль операцій з обліку витрат виробництва сільськогосподарської продукції
РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ГРАНЕКС - ЧЕРКАСИ»
3.1. Організація внутрішньогосподарського обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції в ТОВ «Гранекс - Черкаси»
3.2 Стратегічний аналіз витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в ТОВ «Гранекс-Черкаси»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В першому розділі магістерської роботи було розглянуто основні засади організації і методики обліку, контролю та аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції.
Нормативна база, якою доводиться керуватись при веденні обліку витрат забезпечена рядом законів, положень, інструкцій, правил, методичних рекомендацій. Ці законодавчі і нормативні акти визначають процес ведення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, і хоч надають право підприємству самостійно обирати систему управлінського обліку, але не відступаючи від вимог цих документів.
Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових методів у конкурентній боротьбі. Витрати як найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства.
В економічній літературі і до теперішнього часу немає однозначного визначення поняття «витрати». Проаналізувавши наведені думки дослідників, можна зробити висновок, що жоден з дослідників, викладаючи свої думки щодо визначення витрат, не звертає увагу на галузеві особливості.
Враховуючи це, з метою забезпечення принципів повноти, об’єктивності та достовірності відображення операцій в обліку, нами сформульовано визначення поняття «витрати сільськогосподарської діяльності», як споживання необхідних біологічних, матеріальних, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів, котрі можна достовірно оцінити, спрямоване на управління біологічними перетвореннями рослин і тварин з метою отримання сільськогосподарської продукції або додаткових біологічних активів.
Калькулювання займає значне місце в системі економічної науки, тому його слід розглядати як важливу ділянку бухгалтерського обліку, як окрему наукову дисципліну, яка має свою мету, предмет та методи. В обліку надзвичайно важливою є класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Причому, чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання об’єктів
Відповідно до законодавства підприємство має право обирати між трьома способами обліку витрат діяльності.
-з використанням рахунків 8 класу “Витрати за елементами”
-з використанням рахунків 9 класу “Витрати діяльності”
-з одночасним використання рахунків класу 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності».
Метою аналізу витрат є оцінка рівня витрат, виявлення можливостей раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, ефективне управління ними.
У процесі аналізу витрат вирішують такі основні завдання:
- перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо витрат підприємства;
- оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляють відхилення фактичних витрат від планових (нормативних);
- оцінка тенденцій зміни витрат підприємства, що дає змогу втручатися в процеси діяльності підприємства й оптимізувати їх;
- дослідження причин відхилення фактичних витрат від планових чи витрат попередніх періодів (оцінка впливу факторів на виявлення відхилення);
- виявлення резервів зниження витрат підприємства та розроблення заходів щодо їх мобілізації
Контроль за формуванням собівартості продукції, віднесенням витрат на виробництво - одна з найважливіших ділянок контрольної роботи.
Науковці виділяють такі основні завдання контролю:
- встановити наявні порушення щодо достовірності визначення витрат на виробництво та собівартість продукції, робіт, послуг, методики їх облікового процессу.
- розробити заходи впливу для їх ліквідації, внесення відповідних коректив, притягнення до відповідальності винних службових осіб.
В другому розділі магістерського дослідження було зроблено оцінку діючої практики обліку, контролю та аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції ТОВ «Гранекс - Черкаси».
Основними предметами діяльності товариства є: рослинництво (в тому числі лікарське, тютюнове), вирощування зернових культур, бобів, картоплі, олійних культур, цукрового буряка, кормових культур та тваринництво.
Аналіз основних показників діяльності підприємства засвідчив позитивні тенденції збільшення вартості майна, обсягу реалізації, хоча в цілому стан підприємства не можна назвати стабільним, оскільки воно є збитковим, знижується вартість оборотних і необоротних активів, власного капіталу, зростає вартість залученого капіталу, знижується чисельність тощо.
Облік витрат на виробництво на ТОВ «Гранекс - Черкаси» розглядається як сукупність взаємоповязаних послідовних, організаційних, логічних, розрахункових операцій і процедур формування інформації про витрати. В цьому обліковому процесі здійснюється первинний облік, групування, систематизація інформації, а також калькулювання собівартості продукції.
На побудову обліку виробничих витрат в ТОВ «Гранекс - Черкаси» впливає безліч факторів, які доцільно обєднати в групи: загально – організаційні, обліково – організаційні та технологічні.
На підприємстві бухгалтерський облік ведеться за книжково-журнальною формою обліку із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія. Версія 7.7 з врахуванням особливостей діяльності підприємства, але поки що не всі ділянки обліку автоматизовані. Значна кількість книг та журналів вже замінена на машинограми, а фінансова, податкова та статистична звітність в повному обсязі заповнюється вручну.
В Наказі про облікову політику підприємства визначено такі основні аспекти ведення обліку витрат: облік процесу виробництва ведеться на рахунку 23 та на рахунках класу 9 (рахунки класу 8 не використовуються) в розрізі госпрозрахункових підрозділів та існуючих об’єктів; загальновиробничі та інші непрямі витрати розподіляються між окремими об’єктами виробництва пропорційно всім прямим витратам без вартості основних матеріалів; витрати на утримання автопарку; машинно – тракторного парку розподіляти між об’єктами обліку витрат пропорційно обсягу робіт техніки; витрати на ремонт техніки включаються у витрати виробництва; собівартість незавершеного виробнитцтва визначається на підставі даних аналітичного обліку.
В дипломні роботі було проведено аналіз витрат ТОВ «Гранекс - Черкаси» за такими напрямами:
- аналіз витрат по елементах та статтях калькуляції;
- аналіз витрат за напрямками діяльності – тваринництво і рослинництво;
- аналіз витрат окремих видів продукції;
- аналіз витрат на 1 грн. виготовленої продукції.
Аналіз собівартості продукції показав, що витрати на виробництво продукції на протязі років збільшуються, що пов’язано зі збільшенням обсягів виробництва, і хоча аналіз витрат в цілому показав економне використання ресурсів, з проведеного аналізу видно, що сума резервів зниження собівартості є досить значною.
Внутрішній контроль витрат на виробництво ведеться в розрізі таких робіт: перевірка правомірності списання товаро-матеріальних цінностей на виробництво, правильності нарахування заробітної плати і Єдиного соціального внеску, нарахування амортизації, контроль за правильністю розрахунків по відрядженнях виробничих працівників тощо.
Заключним етапом проведення контролю на підприємстві є складання звіту або акту. В ньому містяться такі пункти: загальний аналіз ведення бухгалтерського обліку, основні його недоліки і помилки; загальний висновок, розрахунок і аналіз показників фінансового стану за поточний і попередній роки.
В третьому розділі магістерського дослідження були розглянуті основні напрямки удосконалення внутрішньогосподарського обліку, контролю та аналізу витрат виробництва сільськогосподарської продукції ТОВ «Гранекс - Черкаси».
Побудова управлінського обліку ТОВ «Гранекс - Черкаси» має бути передусім спрямована на потреби управління в інформації і забезпечувати облік та контроль витрат за об’єктами обліку: в рослинництві – це сільськогосподарські культури (групи культур); у тваринництві – групи (види) тварин як за структурними підрозділами, так і по підприємству загалом, а також аналіз, оцінку та планування напрямків розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства.
Найбільш ефективними заходами щодо зниження витрат підприємства на основі управління ними є впровадження нових технологій вирощування рослин, збирання врожаю, підкормки і удобрення землі тощо. В дипломній роботі пропонується використати нову удосконалену технологію вирощування соняшнику, яка дозволить значно знизити собівартість, збільшити дохідність підприємства і в цілому покращить його фінансовий стан.
Отже, проект потребує капітальних вкладень в розмірі 70180 грн., які окупляться протягом 1,04 року за рахунок того, що собівартість 1 ц продукції знизиться з 660 до 373 грн., витрати праці на виробництво 1 ц зменшаться з 15,7 до 5,7 люд.-год., виробництво продукції на одного працівника зросте з 30,7 до 150 ц, а річний економічний ефект становитиме 58950 грн.

Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Характеристика нормативно-правової бази, яка використовується при дослідженні обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
Таблиця 1.2 Погляди авторів на економічну сутність витрат
Таблиця 1.2 Класифікація витрат залежно від цілей управління
Рис. 1.1 Класифікація витрат
Рис.1.2 Види діяльності підприємства
Рис 1.3 Класифікація витрат за видами діяльності.
Рис. 1.4. Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16
Рис.1.5. Схема рахунку 23 “Виробництво”
Рис. 1.6. Схема обліку витрат на виробництво
на рахунках класу 9 “Витрати діяльності”
Рис. 1.7. Схема обліку витрат на виробництво на рахунках класу 8 і 9
Рис. 1.8. Облік витрат на виробництво
з використанням класу 8 “Витрати за елементами”
Рис.1.9 Послідовність проведення аналізу витрат на виробництво продукції
Рис.2.1 Організаційна структура ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності
ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Рис.2.2 Групи факторів, що впливають на побудову обліку витрат
Рис. 2.3. Документальне оформлення списання ТМЦ
Рис. 2.4. Документальне оформлення первинного обліку витрат на оплату праці
Рис. 2.6. Склад загальновиробничих витрат
Таблиця 2.4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат виробництва сільськогосподарської продукції з використанням рахунків класу 9
Рис. 2.7. Поточний облік витрат на виробництво
Рис.2.8 Схема запису в регістрах з обліку виробництва
Таблиця 2.5 Аналіз структури витрат на виробництво за елементами, тис.грн.
Рис. 2.9 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції, тис.грн.
Таблиця 2.6 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.7 Аналіз матеріальних витрат, тис.грн.
Таблиця 2.8 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.9 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.10 Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2008 – 2010 рр.
Таблиця 2.10 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.11 Аналіз витрат на обслуговування виробництва, тис.грн.
Таблиця 2.12 Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва, тис.грн.
Таблиця 2.13 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва, тис.грн.
Таблиця 2.14 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва
за видами в 2010 році, тис.грн.
Таблиця 2.15 Структура виробничої собівартості продукції тваринництва за видами
в 2010 році
Таблиця 2.16 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 3.1 Сільгосппідприємство ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Відділення 1 Бригада____2______
ВІДОМІСТЬ № __5____руху зерна та іншої продукції за 10 липня 2009р.
Місце зберігання комора Матеріально-відповідальна особа Прокопчук С. Таблиця 3.2
Групування витрат виробництва в ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 3.6 Технологічна карта вирощування та збирання соняшника
Таблиця 3.7 Техніко-економічна ефективність пропонованих у проекті заходів
Таблиця 3.8 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
ДОДАТОК А Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в сільському господарстві
Додаток Б Примірний перелік статей витрат
Відомість аналітичного обліку витрат та виходу продукції рослинництва
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.