Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит амортизації основних засобів та аналіз їх технічного стану


Дипломна
K-18371

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку амортизації основних засобів
1.2. Економічна сутність амортизації основних засобів
1.3. Методичні аспекти обліку амортизації основних засобів
1.4. Методологічні засади аудиту амортизації та аналізу технічного стану основних засобів підприємства
РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства «Шевченківська дистанція сигналізації та зв’язку»
2.2.Фінансовий облік амортизації основних засобів
2.3. Аудит амортизації основних засобів на підприємстві
2.4. Аналіз технічного стану основних засобів
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ»
3.1. Шляхи удосконалення обліку амортизації основних засобів на підприємстві
3.2. Заходи щодо підвищення ефективності аудиту амортизації основних засобів
3.3. Підвищення ефективності функціонування основних засобів на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

За результатами написання магістерської роботи можна зробити наступні висновки:
1. Амортизація – комплексна економічна категорія, яка характеризує процес систематичного, поступового перенесення вартості засобів праці на вартість готової продукції підприємства, виготовленої з їх використанням, з метою забезпечення планомірного відновлення засобів праці внаслідок їх морального і фізичного зносу
2. Об’єктами для нарахування амортизації є основні засоби підприємств і організацій, що перебувають на їхньому балансі: виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані.
3. Амортизація може нараховуватись за одним з методів бухгалтерського і податкового обліку. Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання, за одним з методів: прямолінійний, кумулятивний, виробничий, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, податковий.
4. На етапі проведення аудиту правильності нарахування амортизації і зносу основних засобів здійснюється: перевірка дотримання положень облікової політики підприємства щодо амортизації основних засобів; перевірка правильності віднесення об'єктів амортизаційних відрахувань до тієї чи іншої групи основних засобів; перевірка розрахунків сум щомісячних амортизаційних відрахувань; перевірка своєчасності і правильності їхнього відображення в обліку.
5. Система оцінних показників стану та ефективності використання основних засобів поділяється на три групи: показники, які характеризують відтворення основних засобів, тобто їх технічний стан; показники, які характеризують оснащеність підприємства основними засобами; показники, які характеризують ефективність використання основних засобів підприємства.
6. Шевченківська дистанція сигналізації та зв’язку є відокремленим структурним підрозділом Одеської залізниці і створена з метою забезпечення установленого обсягу перевезень на ділянці залізниці. Предмет діяльності: дистанція сигналізації та звязку здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг, а також може здійснювати не зашкоджуючи основному виробництву інші, не заборонені законодавством України, види діяльності. Проведений аналіз показав незадовільні показники фінансового стану підприємства.
7. На підприємстві використовують податковий метод нарахування амортизації. Нарахування зносу здійснюється на всі об’єкти основних засобів (крім землі) згідно з нормами ст.8 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови доналагодження та консервації.
8. На підприємстві Шевченківська дистанція сигналізації та звязку зовнішній аудит не здійснюється, але внутрішній аудит здійснюється регулярно. Аудит амортизації основних засобів на підприємстві є частиною аудиту основних засобів.
9. Проведений аналіз показав, що підприємство збільшує кількість основних засобів, найбільшу їх питому вагу мають основні засоби 2 групи податкового обліку, зношеність основних засобів є досить значною, оновлення здійснюється дуже повільно, на протязі 2007-2009 років ефективність використання основних засобів значно знижується.
10. Амортизаційна політика повинна бути спрямована на підвищення фінансової зацікавленості суб'єктів господарювання в здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних амортизаційних фондів. Для цього необхідно провести такі заходи: створення економічної й правової бази для впровадження раціональних рівнів споживання, відшкодування й відновлення основного капіталу; обмеження державного регулювання в сфері амортизаційної політики й стимулювання інвестиційної ініціативи суб'єктів господарювання; відмова від суцільного примусового нарахування амортизаційних відрахувань за єдиним методом і впровадження декількох методів нарахування амортизації, надання суб'єктам господарювання права вибору конкретного методу й норм нарахування амортизаційних відрахувань, а також права самостійно встановлювати конкретні терміни служби основного капіталу в певних законом межах, що дозволить у короткий термін відшкодувати раніше здійснені інвестиції, розширить фінансові можливості підприємств і підсилить їхню інвестиційну активність; розмежування практики нарахування амортизаційних відрахувань відповідно до її економічної й податкової ролі; стимулювання суб'єктів господарювання до застосування прискореної амортизації і її інвестиційного напрямку шляхом надання податкових знижок; закріпити за суб'єктами господарювання право на використання коштів власного амортизаційного фонду й заборонити будь-які централізовані вилучення з нього; надавати податкові знижки тільки тим суб'єктам господарювання, які мають документальне підтвердження інвестиційного використання коштів амортизаційного фонду.
11. Для підвищення ефективності аудиту на підприємстві необхідно звернути увагу на недоліки його проведення. при нарахуванні амортизації було порушено п. 8.6 Закону про прибуток і не правильно застосована норма амортизації до об’єкта групи 1. Найбільша частина порушень припадає на порушення податкового законодавства, типові з них є заповнення первинних документів, неправильне віднесення об’єктів до складу МШП і необоротних матеріальних активів, неправильне визначення об’єкта обкладання податком на додану вартість при здійсненні операцій з вибуття основних засобів, неправильне визначення балансової вартості основних засобів груп 1, 2 і 3 та неправильне групування об’єктів основних засобів при розрахунку амортизаційних відрахувань.
12. На сьогоднішній день обладнання, яке застосовується підприємством в процесі господарської діяльності є достатньо зношеним, зокрема знос машин і обладнання становить 0,35. При заміні деякого обладнання на підприємстві та його капітального ремонту можна було б добитись покращення їх роботи, а саме зниження часу їх роботи на 20%, що викличе і зниження витрат на оплату праці персоналу підприємства. Таким чином, впровадження даної пропозиції дозволить знизити витрати в розрахунку на рік на 109,94 тис.грн.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується в обліку господарських операцій основних засобів та їх амортизації
Рис. 1.1 Основні концепції амортизації
Таблиця 1.2 Функції амортизації на мікро- та макрорівнях
Рис.1.2 Роль амортизації в діяльності підприємства
Таблиця 1.3 Відмінності бухгалтерської та податкової амортизації
Рис. 1.3. Методи нарахування амортизації, рекомендовані П(С)БО № 7
Рис. 1.5. Облік амортизації основних засобів (для підприємств,
що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»)
Рис. 1.6. Облік амортизації основних засобів (для підприємств,
що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»)
Рис. 1.7 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва.
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності Шевченківської дистанції сигналізації та зв’язку
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності Шевченківської дистанції сигналізації та зв'язку
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості Шевченківської дистанції сигналізації та зв'язку
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності Шевченківської дистанції сигналізації та зв'язку
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності Шевченківської дистанції сигналізації та зв'язку
Таблиця 2.6 Облік нарахування зносу основних засобів на Шевченківській дистанції сигналізації та зв'язку за 1 квартал 2010 року
Рис.2.1. Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві
Таблиця 2.8 Динаміка основних засобів на Шевченківській дистанції сигналізації та зв'язку
Рис.2.2 Динаміка вартості основних засобів підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка складу основних засобів на Шевченківській дистанції сигналізації та зв'язку
Рис. 2.3. Структура основних засобів в 2007 році
Рис. 2.4. Структура основних засобів в 2008 році
Рис. 2.5. Структура основних засобів в 2009 році
Таблиця 2.12 Оцінка динаміки вартості основних засобів за групами податкового обліку в Шевченківській дистанції сигналізації та зв'язку
Рис.2.6 Динаміка вартості основних засобів в Шевченківській дистанції сигналізації та зв'язку за групами податкового обліку
Таблиця 2.14 Оцінка складу основних засобів на Шевченківській дистанції сигналізації та зв'язку
Рис. 2.7. Структура основних засобів по групах податкового обліку в 2007 році
Рис. 2.8. Структура основних засобів по групах податкового обліку в 2008 році
Рис. 2.9. Структура основних засобів по групах податкового обліку в 2009 році
Таблиця 2.15 Оцінка ефективності використання основних фондів на Шевченківській дистанції сигналізації та зв'язку
Рис. 2.10 Динаміка показників ефективності використання основних засобів
Таблиця 3.1 Аудит зносу (амортизації) основних засобів
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання
Таблиця 3.3 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання (тис.грн.)
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.