Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання


Дипломна
K-18403

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
1.1. Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація
1.2. Законодавча та нормативна база з обліку виробничих запасів
1.3. Методичні основи обліку виробничих запасів
1.4. Методика проведення аудиту виробничих запасів
РОЗДІЛ 2 СТАН ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.ЛЕПСЕ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.Лепсе»
2.2. Фінансовий облік виробничих запасів
2.3. Управлінський облік виробничих запасів підприємства
2.4. Проведення аудиту виробничих запасів на підприємстві
2.5. Облік виробничих запасів в умовах застосування компютерної техніки.68
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.ЛЕПСЕ» ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
3.1. Методика проведення аналізу виробничих запасів
3.2. Аналіз використання виробничих запасів
3.3. Шляхи оптимізації використання виробничих запасів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Виробничі запаси - це складова частина предметів праці, які приймають участь у виготовленні продукції, але безпосередньо ще не задіяні у виробничому процесі, споживаються протягом одного виробничого циклу і всю свою вартість переносять на вартість кінцевого продукту.
У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чис¬тою вартістю реалізації.
Виробничі запаси надходять на підприємство в результаті їх придбання у постачальників відповідно до укладених договорів із ними, внеску засновників підприємства до статутного капіталу, обміну на неподібні активи, безоплатної передачі, оприбуткування раніше не врахованих запасів на балансі.
Виробничі запаси відпускаються зі складу підприємства для виробництва продукції, надання послуг, виправлення браку, обслуговування устаткування, пакування готової продукції тощо. Крім того, виробничі запаси можуть бути реалізовані на сторону або використані для фінансових інвестицій.
Тому основними завданнями фінансово- економічного аналізу виробничих запасів є:
1. Аналіз якості розрахунків, які здійснюються на підприємстві для визначення потреби у матеріальних ресурсах та аналіз якості норм витрат сировини на виробництво продукції.
2. Оцінка роботи служб матеріально- технічного забезпечення з точки зору забезпечення безперебійності постачання виробництва усіма необхідними видами матеріальних ресурсів.
3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів.
4. Факторний аналіз ефективності використання виробничих запасів.
5. Виявлення резервів зниження матеріальних витрат.
6. Аналіз впливу запроваджених резервів.
Аудит виробничих запасів (як зовнішній, так і внутрішній) здійснюється за двома напрямами:
1.Перевірка їх фактичної наявності, яка здійснюється за допомогою інвентаризації.
2.Перевірка правильності оцінки запасів в обліку і звітності.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе" засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 26.01.1995р., шляхом перетворення державного пiдприємства "Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе" згiдно з Указом Президента України "Про корпоритазацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993р.
Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для бурiння шурфiв в м'яких, мерзлих грунтах.
Основні показники діяльності свідчать про його нестабільну роботу, збільшення збитковості, середню стійкість і рентабельність.
Облік на підприємстві ведеться з урахуванням всіх вимог законодавчих і нормативних документів.
Аналіз ефективності використання виробничих запасів показав, що майже по всім показникам оборотності в 2008 році спостегігається позитивна тенденція зростання і в 2009 році негативна тенденція зниження.
Розробка ефективної системи управління запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах економічних обмежень. Для її реалізації необхідно:
- впроваджувати систему контролю за використанням запасів у виробничому процесі з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання та підготовку до запуску у виробництво;
- підвищити інтенсивність використання запасів через прискорення їх обертання.
Для удосконалення системи управління виробничими запасами підприємству доцільно здійснювати їх нормування. На сьогодні на підприємстві не закладено наукових засад нормування запасів, підприємство закупає запаси виходячи з укладених договорів з постачальниками, часто створюються понаднормові виробничі запаси, які тривалий час можуть зберігатись на складі, псуватись, потребують витрат.
Наявність виробничих запасів на 1 січня 2010 р. за балансом підприємства становить 2185 тис. грн при потребі в 1459,5 тис. грн. Отже, у підприємства виникає надлишок виробничих запасів на суму в 725,5 тис. грн. Перевищення наявності виробничих запасів над їх потребою призводить до погіршення фінансового стану підприємства, оскільки відбувається іммобілізація коштів на придбання запасів, які не використовуються у виробництві.
Доцільно знизити виробничі запаси на 725,5 тис.грн., збільшити за рахунок цього грошові кошти підприємства збільшити ліквідність підприємства і оборотність запасів.
Отже, підприємство має надлишкові запаси сировини і матеріалів в розмірі 843,7 тис.грн., палива в розмірі 16,4 тис.грн., запасні частини в розмірі 13,9 тис.грн, МШП в розмірі 13,9 тис.грн. та нестачу купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів.
Аналіз показав, що найменша матеріаломісткість спостерігалась на підприємстві в 2007 році, коли становила 0,45. В 2008 році вона зростає на 0,06, в 2009 році зменшується на 0,03.
При цьому структура виробництва не змінюється суттєво, тому зростання матеріаломісткості викликане неефективним використанням виробничих запасів, значною часткою браку і це є також резервом для зменшення витрат в майбутньому.
При ефективному використанні запасів, коли матеріаломісткість становить 0,45, обсяг використаних виробничих запасів становив би 11658 тис. *0,45 = 5246,1 тис.грн., а не 5644 тис.грн., тобто надлишкове їх використання становить при цьому 5644 тис. – 5246,1 тис. = 397,9 тис.грн.
Отже, завдяки впровадженню данних пропозицій чистий дохід від реалізації не змінився, собівартість реалізованої продукції знизилась на 400,236 тис.грн., валовий прибуток зріс на 400,236 тис.грн., а рентабельність зросла на 5,77%.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Характеристика основних видів виробничих запасів
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно – правової бази з обліку виробничих запасів
Таблиця 1.3 Порівняння міжнародних та національних стандартів з обліку запасів
Рис. 1.1. Зміст господарських операцій, що відображається за рахунком
20 «Виробничі запаси»
Рис. 1.2. Зміст господарських операцій, що відображаються за рахунком
22 «МШП»
Рис. 1.3. Облік надходження виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів
Рис. 1.4. Облік транспортно-заготівельних витрат по запасах, що надійшли від постачальників
Рис. 1.5. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних і швидкозношуваних предметів (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8)
Пояснення
Рис. 1.6. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних
та швидкозношуваних предметів на підприємствах, що використовують
рахунки класу 8
Рис. 1.7. Облік реалізації виробничих запасів
Рис. 1.8. Облік передачі запасів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства
Рис. 1.9. Облік безоплатної передачі виробничих запасів.
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Бухгалтерські проведення з оприбуткування виробничих запасів
за січень 2010 року
Таблиця 2.7 Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат
Таблиця 2.8 Облік списання виробничих запасів за січень 2010 року
Таблиця 2.9 Програма аудиту виробничих запасів
Рис. 2.2. Спрощена система фінансового обліку
Таблиця 3.1 Аналіз динаміки і структури оборотних засобів підприємства
Рис. 3.1. Динаміка і структура оборотних засобів
Таблиця 3.2 Склад і структура виробничих запасів підприємства
Таблиця 3.3 Оцінка динаміки і структури власного капіталу
Таблиця 3.4 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу
Таблиця 3.5 Показники стану та ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 3.6 Оцінка ефективності використання виробничих запасів на підприємстві
Таблиця 3.7 Розрахунок нормативу виробничих запасів по підприємству на 2009 рік
Таблиця 3.8 Структура і динаміка виробничих запасів до і після змін
Таблиця 3.9 Аналіз матеріаломісткості продукції
Таблиця 3.10 Оцінка ефективності використання виробничих запасів
Таблиця 3.11 Основні економічні показники діяльності підприємства до і після впровадження заходів
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.