Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та контроль витрат виробництва на підприємстві


Дипломна
K-18464

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва
1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва
1.3 Методичні основи обліку витрат виробництва
РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «КРАСНОСІЛЬСЬКЕ»
2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Красносільське»
2.2 Первинний обліку витрат виробництва на підприємстві
2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва
2.4 Відображення витрат на виробництво у звітності
2.5 Шляхи удосконалення обліку витрат на виробництво на СТОВ «Красносільське»
РОЗДІЛ 3 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «КРАСНОСІЛЬСЬКЕ»
3.1 Методика контролю витрат на виробництво
3.2 Контроль витрат на виробництво на СТОВ «Красносільське»
3.3 Напрямки підвищення ефективності контролю витрат на виробництво СТОВ «Красносільське»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових методів у конкурентній боротьбі. Витрати як найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства.
Витрати – це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети
В методології обліку застосовують декілька методів обліку витрат: нормативний, попроцесний, попередільний і позамовний та багато класифікацій витрат: за центрами відповідальності, по відношенню до виробничого процесу, за видом продукції, за єдністю складу та інші.
Основним нормативним актом, який регулює облік витрат на підприємстві є П (С)БО «Витрати». В ньому регулюються порядок їх визнання, оцінки, складу, розподілу тощо. Тому, хоч підприємствам й надано право самостійно обирати систему управлінського обліку, проте в такій його частині, як облік витрат, воно повинно орієнтуватися на вимоги даного положення. В ньому наводяться визначення основних термінів, пов’язаних з обліком витрат на підприємстві; основні принципи визнання витрат.
Відповідно до законодавства підприємство має право обирати між трьома способами обліку витрат діяльності: з використанням 8 класу рахунків “Витрати за елементами”, з використанням 9 класу рахунків “Витрати діяльності”, з одночасним використання 8 і 9 класу рахунків.
Основними напрямками контролю собівартості продукції є: перевірка матеіральних витрат, витрат на оплату праці, витрат на обовязкове державне соціальне страхування, інших накладних витрат, правильності визначення собівартості продукції.
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Красносільське” (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації у Чигиринській райдержадміністрації і займається виготовленням і реалізацією продукції рослинництва і тваринництва.
Аналіз основних показників його діяльності показав, що підприємство має стабільний фінансовий стан і є високоприбутковим, зокрема зростає вартість майна, ноеоборотних і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобовязань, обсяг реалізації, чистий прибуток і продуктивність праці.
Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність і платоспроможність СТОВ “Красносільське” за 2007 - 2009 р.р. можна вважати не цілком задовільними, а значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають тенденцію в цілому задовільної фінансової стійкості СТОВ “Красносільське” за 2007 – 2009 р.р.
Зведений облік витрат на підприємстві ведеться з дотриманням законодавчих і нормативних актів, характерна особливість бухгалтерського обліку на СТОВ „Красносільське” полягає в тому, що він заснований на строгому документуванні господарських операцій.
На підприємстві усі записи в бухгалтерському обліку про витрати виробництва проводяться на підставі відповідних первинних документів, які можна виділити такі групи:
- з обліку витрат праці;
- з обліку витрат предметів праці;
- з обліку витрат засобів праці;
- з обліку інших витрат;
- з обліку виходу продукції.
Облік загальновиробничих витрат здійснюється за допомогою таких же документів і регістрів, як і при обліку виробничих витрат. Загальновиробничі витрати включаються до собівартості продукції пропорційно базі розподілення-нормальній виробничій потужності, яка визначається в кількості виготовленої продукції.
З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними. Вміння планомірно і раціонально управляти витратами в періоди погіршання кон’юнктури ринку підвищує шанси на виживання. Також за сприятливих економічних умова важливою стає задача оптимального розподілу ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю.
Побудову та вдосконалення системи управлінського обліку на СТОВ «Красносільське» пропонується здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур, системи управлінського обліку;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;
- формування моделі управлінського обліку з урахуванням особливостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообороту до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Наступним кроком у плануванні витрат СТОВ «Красносільське» має бути розроблення норм та нормативів витрачання ресурсів, виходячи з планових завдань з виробництва продукції та необхідності нормального функціонування технологічного обладнання.
Побудова інформаційної системи СТОВ «Красносільське» повинна поєднувати в собі три рівня управління процесами на підприємстві:
- управління бізнес - процесами;
- управління проектно - конструкторськими розробками;
- управління технологічними процесами виробництва.
Пропонується облік загальновиробничих витрат здійснювати на рахунках класу 2 “Запаси”, а саме на рахунку 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” виключити відповідні субрахунки, а продукцію від урожаю вносити на рахунок 26 “Готова продукція”. Запропоновано в аналітичних рахунках витрати відображати згідно з кореспондуючими рахунками і не групувати їх окремо за статтями.
На підприємстві потрібно розробити і затвердити "Положення про бухгалтерію" в якому необхідно визначити форму ведення бухгалтерського обліку, чисельність штатних працівників бухгалтерії, визначити цілі, завдання даного підрозділу, його функції, права обов'язки бухгалтерів, взаємозв'язки з різними структурними підрозділами. Дане положення затверджується наказом керівника підприємства. Це дозволить більш ефективно розмежувати посадові обовязки та відповідальність працівників облікового апарату, в тому числі і обовязки з ведення зведеного обліку витрат.
Також на підприємстві не складаються калькуляції за окремими видами продукції, що не сприяє проведенню якісного аналізу, виявленню відхтлень та оцінці їх причин та шляхів усунення недоліків.
Одним із основних напрямків покращення облікового процесу виробництва сільськогосподарської продукції є пропозиції щодо удосконалення типових форм документів з обліку витрат і виходу продукції.
На підприємстві застосовується як зовнішній, так і внутрішній контроль собівартості продукції. Вони направлені на виявлення: перевірки правильності списання матеріалів на виробництво, нарахування заробітної плати і відрахувань на соціальні заходи, нарахування амортизаційних відрахувань, контроль за правильністю розрахунків за відрядженнями тощо. На підприємстві контрольорською перевіркою було виявлено наступні порушення: фактичні кількості виданих матеріалів по вимогах превищували кількості, зазначені в них, були виявлені арифметичні помилки в вимогах на відпуск матеріалів на виробництво і непродуктивні втрати від понаднормових простоїв.
Заключним етапом проведення контролю на підприємстві є складання контрольорського висновку.
Найбільш трудомістким процесом в організації обліку витрат і виходу продукції сільськогосподарського виробництва є ведення та обробка первинних і зведених документів. Одним із основних напрямків покращення облікового процесу виробництва сільськогосподарської продукції є пропозиції щодо удосконалення типових форм документів з обліку витрат і виходу продукції.
Підприємство СТОВ «Красносільське» постійно намагається знизити витрати на виготовлення і реалізацію продукції. Для цього йому було б доцільно використовувати досягнення науково – технічного прогресу і новітні технології.
Для зниження витрат пропонується:
1) покращити технологію вирощування озимої пшениці;
2) впровадити нові методи вирощування цукрового буряку;
3) впровадити удосконалення складу кормів худобі.
Мета досягнута, поставлені завдання виконані.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Методи обліку витрат
Рис. 1.1. Класифікація витрат
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно-правової бази, яка використовується при дослідженні зведеного обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
Рис. 1.2. Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16
Рис.1.3. Схема рахунку 23 “Виробництво”
Рис. 1.4. Схема обліку витрат на виробництво
на рахунках класу 9 “Витрати діяльності”
Рис. 1.5. Схема обліку витрат на виробництво
Рис. 1.6. Облік витрат на виробництво
з використанням класу 8 “Витрати за елементами”
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності СТОВ «Красносільське»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства СТОВ «Красносільське»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості СТОВ «Красносільське»
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Рис. 2.1. Документальне оформлення списання ТМЦ
Рис. 2.2. Документальне оформлення первинного обліку витрат на оплату праці
Рис. 2.3. Документальне оформлення первинного обліку амортизації і нарахувань на заробітну плату
Рис. 2.4. Склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
Рис. 2.5. Поточний облік витрат на виробництво
Таблиця 2.5 Основні проведення з формування витрат виробництва, які використовує СТОВ «Красносільське»
Таблиця 2.6 Основні проведення з списання виробничих витрат на СТОВ «Красносільське»
Таблиця 2.7 Основні проведення з списання загальновиробничих витрат на СТОВ «Красносільське»
Рис.2.6. Схема запису в регістрах з обліку виробництва
Таблиця 2.9 Групування витрат виробництва в СТОВ «Красносільське»
Таблиця 3.1 Основні питання проведення контролю в рослинництві і тваринництві за напрямом «витрати-вихід»
Таблиця 3.2 Виконання контрольних функцій працівниками різних ланок при контролі витрат і виходу продукції рослинництва і тваринництва
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.