Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Контрольна робота
K-18505

Користуючись даними, наведеними в таблицях 1 та 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій підприємства за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, де стоїть знак питання.
Усі затрати підприємства у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні. Прямі затрати відображаються по дебету рахунка 23 (проводки 27, 29, 39, 41, 43, 45, 48,49), адміністративні затрати відображаються по дебету рахунка 92 (проводки 24, 26, 28, 37,40, 42,44).
До прямих затрат віднесені: заробітна плата робітників, відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, матеріальні затрати, амортизація виробничого обладнання.
До складу адміністративних затрат включені витрати на відрядження адміністративно-управлінського персоналу (АУП), заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати.
Адміністративні затрати не включаються до собівартості продукції, відносяться до затрат періоду та списуються прямо на рахунок фінансових результатів, (проводка 56).
Нарахування податку на прибуток (проводки 57 і 58) здійснюється з податкового обліку. Податок на прибуток відноситься на затрати (рахунок 98) з наступним списанням по дебету рахунка 79 "Фінансові результати". Бухгалтерський прибуток визначається як кредитове сальдо рахунка 791 "Результати основної діяльності".
Далі зробити записи в Головній книзі, підрахувати дебетові обороти і визначити залишки по рахунках на кінець місяця.
Скласти оборотну відомість за вересень.
Користуючись даними Таблиці І журналу обліку господарських операцій та оборотної відомості, заповнити фінансову звітність:
- "Баланс" (форма 1),
- "Звіт про фінансові результати" (форма 2),
- “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3),
- “Звіт про власний капітал” (форма 4),
- Заповнити податкову, спеціальну та статистичну звітність,
- провести аналіз фінансового стану підприємства “Омега” за 2ХХХ рік
При заповненні форми 1 "Баланс" необхідно звернути особливу увагу на такі моменти:
І) у рядках 120 "Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції,
відповідно, не включені адміністративні витрати;
2) залишки по рахунках 301 "Каса в національній валюті", 311 "Поточні
рахунки в національній валюті" 313 "Інші рахунки в банку в
національній валюті" відображаються в-рядку 230;
3) залишки по рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий
кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у
рядках 250, 610 відповідно.
При заповненні форми 2 "Звіт про фінансові результати" необхідно звернути увагу на наступне:
1) у рядку 010 відображаються кредитові обороти рахунка 701 (проводка 52);
2) у рядку 015 відображається ПДВ, який вираховується із доходу (проводка 53);
3) собівартість реалізованої продукції (рядок 040) відображена по дебету
рахунка 901 (проводка 54) і списана потім по дебету рахунка 791; до
собівартості не включені адміністративні витрати, вони відображені у
рядку 070;
4) прибуток від операційної діяльності, одержаний як кредитове сальдо
рахунка 791 до відображення податку на прибуток або як різниця між
рядками 050 й 070; прибуток від звичайної діяльності (рядок 170)
дорівнює прибутку від операційної діяльності, оскільки інші види
діяльності в завданні не розглядаються; чистий прибуток (рядок 220),
одержаний після вирахування податку на прибуток (рядок 180, проводки 57, 58) з прибутку до оподаткування (рядок 170);
5) для заповнення II розділу форми 2 "Елементи операційних витрат", витрати за елементами визначаються як кредитові обороти відповідних рахунків ("Виробничі запаси", "Розрахунки з оплати праці" тощо), списані в дебет рахунків обліку виробничих та адміністративних витрат -23 і 92.
В завданні затрати за елементами визначались відповідно:
- матеріальні затрати (рядок 230) - з проводки 46;
- затрати на оплату праці (рядок 240) - проводки 26-29;
- відрахування на соціальні заходи (рядок 250) - проводки 37-45
(перевірте: рядок 250 повинен дорівнювати 37,74% від рядка 240);
- амортизація (рядок 260) - проводка 49;
- інші затрати (рядок 270) - проводка 24.
Підсумок за рядками 280 повинен відповідати сумі затрат по рахунках 23 і 92.
Вихідні дані для виконання практичного завдання:

Таблиця 1
Залишки на рахунках підприємства “Омега”
на початок вересня 2ХХХ р., у грн.
Код рахунків Назва рахунків та субрахунків сума
104 Машини та обладнання 79781
131 Знос основних засобів 1550
201 Сировина й матеріали 6000
23 Виробництво 1119
26 Готова продукція 7750
301 Каса в національній валюті 120
311 Поточні рахунки в національній валюті 10096
372 Розрахунки з підзвітними особами 620
375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 510
377 Розрахунки з іншими дебіторами 870
40 Статутний капітал 78200
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 3100
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 4950
641/1 Розрахунки за податками. Податок на прибуток 1490
641/2 Розрахунки за податками. Податок на додану вартість 592
641/3 Розрахунки за податками. Прибутковий податок з громадян 710
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 2178
652 Розрахунки за соціальним страхуванням 264
653 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 132
661 Розрахунки за заробітною платою 12800
662 Розрахунки з депонентами 400
685 Розрахунки з іншими кредиторами 500

Таблиця 2
Господарські операції за вересень 2ХХХ р.

№ з/п Зміст операції сума

1 2 3
1. Отримано в касу з банку на виплату зарплати і оплату витрат на відрядження 15200
2. Видано під звіт з каси 1300
3. Внесено нестачу матеріально відповідальною особою в касу 600
4. Повернено залишок підзвітних сум в касу 500
5. Виплачено заробітну плату з каси 12800
6. Виплачено депоновану заробітну плату з каси 400
7. Повернено кошти на поточний рахунок з каси 1680
8. Отримано від покупців на поточний рахунок за розрахунками за продукцію 68000
9. Оплачено рахунки постачальника з поточного рахунку 13200
10. Перераховано платежі з поточного рахунку:
до Пенсійного фонду 4224
11. до фонду соціального страхування 383
12. до фонду страхування на випадок безробіття 256
13. до фонду страхування від нещасного випадку 56
14. прибутковий податок з громадян 1400
15. профспілкові внески 128
16. аліменти 534
17. Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку 8000
18. Перераховано з поточного рахунку на відкриття акредитиву 11600
19. Перераховано з поточного рахунку до бюджету ПДВ 592
20. Перераховано з поточного рахунку податок на прибуток 1490
21. Погашено дебіторську заборгованість інших дебіторов 1000
22. Оплачено рахунок постачальника з акредитиву (передоплата) 4320
23. Відображено податковий кредит з ПДВ 720
24. Списано витрати на відрядження працівника АУП 1300
25. Придбано матеріали підзвітною особою 240
26. Нараховано:
основна заробітна плата АУП 6436
27. основна заробітна плата робітникам 6160
28. премія працівникам АУП 3218
29. премія робітникам 2900
30. оплата тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС 364
31. Утримано:
прибутковий податок з громадян 2123
32. до Пенсійного фонду 304,2
33. страхування на випадок безробіття 93,6
34. страхування від тимчасової непрацездатності 64,31
35. профспілкові внески 183,6
36. аліменти 533,8
37. Нараховано страхові внески до фондів:
Пенсійного фонду від зарплати та премій АУП, 33,2 % 3205,13
39 Пенсійного фонду від зарплати та премій робітників, 33,2 3007,92
40 Соціального страхування тимчасової непрацездатності від зарплати та премій АУП, 1,4% 135,16
41 Соціального страхування тимчасової непрацездатності від зарплати та премій робітників 1,4% 126,84
42 Соціального страхування на випадок безробіття від зарплати та премій АУП, 1,6% 154,46
43 Соціального страхування на випадок безробіття від зарплати та премій робітників 1,6% 144,96
44 Соціального страхування від нещасного випадку від зарплати та премій АУП, 0,94 % 90,75
45 Соціального страхування від нещасного випадку від зарплати та премій робітників 0,94 % 85,16
46 Оприбутковано матеріали 14400
47 Відображено податковий кредит 2880
48 Передано матеріали у виробництво 1440
49 Нараховано амортизацію виробничого обладнання 1206
50 Передано на склад готову продукцію по фактичній собівартості 28688
51 Відображено собівартість реалізованої продукції 35832
52 Відображено реалізацію продукції 75680
53 Відображено податкове зобов`язання з ПДВ 12613
54 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат
55 Списано дохід від реалізації
56 Списано адміністративні витрати
57 Нараховано податок на прибуток
58 Списано податок на прибуток на фінансовий результат
59 Списано нерозподілений прибуток
Ціна

35

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.