Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Контрольна робота
K-18836

2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн.
При розв'язанні практичних завдань спочатку необхідно уважно
ознайомитись з їх умовами, а потім послідовно виконати всі підрахунки. Для полегшення студенту далі подаються спеціальні поради.
В роботі необхідно обов'язково вказати номер практичного завдання, а також дату виконання роботи і поставити власний підпис. Повністю виконану контрольну роботу слід надати до Академії у встановлені графіком термін.
III. Практичне завдання для контрольної роботи
Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Промінь" за вересень звітного року. Підприємство відноситься до сфери роздрібної торгівлі.
Методичні вказівки до написання контрольної роботи
Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19.
Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”:
- "Баланс" (форма 1),
- "Звіт про фінансові результати" (форма 2),
- “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3),
“Звіт про власний капітал” (форма 4)
Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має:
- титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми);
- зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента;
- вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми;
- основна частина – розкриття змісту виконаного завдання;
- висновок (висновки) з розглянутого питання;
- література;
- додатки.
Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається.
Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом.
2. Господарські операції підприємства
“Промінь” за 2ХХХ р., табл. 2.
Господарські операції підприємства “Промінь”, здійснені протягом 2ХХХ р.
Таблиця 2.
Зміст господарської операції
2
Придбано принтер Deskjet 610С вартістю
595 грн.
ПДВ 119 грн.
Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу:
ксерокс Canon - 1000,00 грн.
комп`ютер Funai - 1500,00 грн.

Введено в експлуатацію об`єкти основних засобів:
принтер Deskjet 610С - 595 грн.
ксерокс Canon - 1000,00 грн.
комп`ютер Funai - 1500,00 грн.
Разом 3095,00 грн.
Внесено учасниками в оплату за 1000 простих акцій
Вартість однієї акції:
номінальна ціна - 1,00 грн.
продажна ціна - 1,20 грн.
Нараховано амортизацію основних засобів:
торгівельного обладнання 500,00 грн.
об`єктів загальногосподарського
призначення 3800,00 грн.
Разом 4300,00 грн.
Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення, строк корисного використання яких не перевищує 12 місяців, вартістю 185,00 грн.
Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами,
вартістю 100000,00 грн.
ПДВ 20000,00 грн.
Товарна надбавка підприємства,
включаючи ПДВ 56000,00 грн.
У касу банку здано виторг від реалізації товарів у сумі 156000,00 грн.
ПДВ 26000,00 грн.
Списано продажну вартість реалізованих товарів
-
(операція 8)
Нараховано заробітну плату працівникам підприємства:
продавцям 4000,00 грн.
адміністрації 3000,00 грн.
Разом 7000,00 грн.
Відображено у складі витрат за елементами здійснених відрахувань на соціальні заходи із нарахованої заробітної плати (нарахування):
продавцям
32 % на пенсійне страхування - 1280,00 грн.
2,9 % - на соціальне страхування 116,00 грн.
2,1 % - страх. на випадок безробіття - 84,00 грн.
1,02 %- страхування від нещасного випадку
40,80 грн.
Разом 1520,80
адміністрації:
32 % на пенсійне страхування - 960,00 грн.
2,9 % - на соціальне страхування 87,00 грн.
2,1 % - страх. на випадок безробіття - 63,00 грн.
1,02 % - страхування від нещасного випадку
30,60 грн.
Разом 1140,60 грн.
Відраховано із нарахованої заробітної плати працівникам (утримання):
прибутковий податок з громадян - 815,00 грн.
2 % - на пенсійне страхування - 140,00 грн.
0,5 % - на соціальне страхування - 35,00 грн.
0,5 % - на страхування на випадок безробіття -
35,00 грн.
Разом 1025,00 грн.
З поточного рахунку підприємства:
надійшло в касу підприємства - 9000,00 грн.
Перераховано:
за розрахунково-касове обслуговування банку -
180,00 грн.
за рекламу на радіо - 350,00 грн.
визнано економічні санкції - 550,00 грн.
заборгованість постачальникам - 122000,00 грн.
заборгованість різним кредиторам за надані послуги - 10000,00 грн.
Заборгованість перед бюджетом - 11000,00 грн.

в т.ч. за податком на прибуток 3600,00 грн.
Нараховано різним кредиторам за надані комунальні послуги, послуги зв`язку, з охорони тощо - 6150,00 грн.
у т.ч. ПДВ - 1025,00 грн.
З каси підприємства виплачено:
заробітну плату працівникам - 8440,00 грн.
аванси на службові відрядження 450,00 грн.

Нараховано податки, збори і обов`язкові платежі підприємства (відносяться на витрати)
- 2200,00 грн.
Списано витрати на відрядження працівників підприємства:
продавців - 185,00 грн.
адміністрації - 300,00 грн.
Разом 485,00 грн.
Відповідно до складеного розрахунку списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів методом “червоного сторно” 60000,00 грн.
Списано на результати від основної діяльності підприємства:
дохід від реалізації товарів (сума виручки за мінусом ПДВ) ? .
витрати, згруповані за функціями
(закриття рахунків класу 9)
собівартість реалізованих товарів - 90000,00 грн.
адміністративні витрати - 15930,60 грн.
витрати на збут - 6555,80 грн.
інші операційні витрати - 550,00 грн.
витрати, згруповані за економічними елементами (закриття рахунків класу 8)
матеріальні витрати - 185,00 грн.
витрати на оплату праці - 7000,00 грн.
відрахування на соціальні заходи - 2661,40 грн.
амортизація - 4300,00 грн.
інші операційні витрати - 8890,00 грн.
Нараховано податок на прибуток підприємства
? грн.
Списано на результати від основної діяльності підприємства витрати з нарахування податку на прибутку - ?грн.
Відображення чистого прибутку звітного періоду - ? грн.
Нараховано дивіденди власникам підприємства (з метою спрощення прикладу податок із суми дивідендів на нараховується) - 7 грн.
Здійснено відрахування до резервного капіталу підприємства (5 % від суми чистого прибутку) -
? грн.
Списано прибуток, використаний у звітному періоді - ? грн.
1. Інші вихідні дані

Підприємство використовує рахунки класу 8 та 9.
Ставка податку на прибуток підприємств - 30 %.
Нарахування дивідендів з суми чистого прибутку - 10 % чистого прибутку.
Відрахування чистого прибутку до резервного капіталу підприємства
- 5 % від суми чистого прибутку без суми дивідендів.

Завдання:
За даними, викладеними вище:
1) здійснити бухгалтерські проведення за господарськими операціями (заповнити стовпчики 3 та 4 табл. 2)
2) заповнити Головну Книгу (використовуючи табл. 2 та 3 виконати відповідні записи у таблицях 4.1 – 4.37)
3) заповнити оборотно-сальдову відомість за формою табл. 5
4) використовуючи дані табл. 1, 2, 3, 4, 5 та допоміжних розрахунків
скласти фінансову звітність підприємства “Промінь”:
Відомості про сальдо за рахунками
Таблиця 3
№ субрахунку (рахунку) Сума, грн. № субрахунку
(рахунку) Сума, грн.
103 600,00 421 4500,00
104 2000,00 43 2600,00
131 28500,00 441 9400,00
22 900,00 46 5800,00
282 94000,00 631 25300,00
285 44000,00 641/ПДВ 1700,00
301 300,00 651 800,00
311 6000,00 661 3500,00
40 40000,00 685 8700,00
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.