Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами


Курсова
K-25795

понад 68% унікальності

ЗМIСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………… 3
РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ……………………………………………………………………. 5
1.1. Сутнiсть, мета, принципи та роль податкового контролю…..….. 5
1.2. Форми та види контролю в сферi оподаткування…… …………… 8
1.3. Способи та методи податкового контролю………………………. 10
РОЗДIЛ 2. АНАЛIЗ ТА ОСОБЛИВОСТI ФУНКЦIОНУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНI…………………………………... 15
2.1. Аналiз системи податкового контролю в Українi та органiв щодо
його здiйснення…………………………………………..……………………… 15
2.2. Аналiз правового регулювання податкового контролю та вiдповiдальностi платникiв податкiв за недотримання податкового законодавства…………………………………………………………………….. 16
2.3. Особливостi проведення та документального оформлення
результатiв податкових перевiрок………………………………….………… 19
РОЗДIЛ 3. ПРОБЛЕМНI АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНI…………………………………... 30
3.1. Шляхи вдосконалення податкового контролю в Українi……..… 30
3.2. Аналiз досвiду органiзацiї податкового контролю в зарубiжних
країнах…………………………………………………………………………… 32
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………. 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….. 38
ДОДАТКИ………………………………………………………………………… 43

ВСТУП

Ефективна органiзацiя податкового контролю за своєчаснiстю сплати та правильнiстю нарахування податкових платежiв здатна забезпечити розв’язання проблеми – наповнення дохiдної частини державного бюджету, що особливо актуально в перiод розгортання в Українi фiнансової кризи та зростання бюджетного дефiциту.
Удосконаленнi процедури податкового контролю сприятимуть зменшенню державного втручання уприємницьку дiяльнiсть та звуженню «тiньового» сектору економiки, виконання податковими органами своїх контрольних функцiй у вiдповiдностi до вимог Конституцiї України, налагодженню партнерських взаємовiдносин мiж податковими органами та платниками податкiв. Всi цi чинники позитивно вплинуть на динамiку економiчного зростання в Українi та пiдвищать соцiальну та полiтичну стабiльнiсть в державi.
Питанням податкового контролю присвячено роботи С. Богачова, О. Жигаленко, Т. Кравцової, I. Литвинчук, Г. Нестерова, О. Ногiної, Л. Сибагатулiної, Ю. Соловйової, Д. Французова, А. Череднiченко, Л. Черномордова, Т. Шашкової та iн.
Однак щодо проблематики цього питання погляди дослiдникiв дiаметрально протилежнi. Однi вважають, що податковий контроль є неодмiнною складовою державного фiнансового контролю, iншi вбачають у ньому самостiйний вид контролю. Крiм того, деякi автори ототожнюють податкову перевiрку i податковий контроль, а iншi вiдзначають пiдпорядкований характер цих понять. Дискусiйним залишаються i питання щодо сутностi i функцiонального призначення, мети i завдань, а також принципiв органiзацiї податкового контролю. Зазначене підкреслює актуальність проведення даного дослідження.
Мета дослiдження полягає в аналiзi основних засад здiйснення податкового контролю та його ролі в управлінні державними фінансами.
Комплексний пiдхiд до реалiзацiї поставленої мети окреслив коло завдань, якi передбачалося вирiшити у даному дослiдженнi:
- визначення сутностi, мети та принципiв податкового контролю;
- окреслення форм та видiв контролю в сферi оподаткування;
- аналiз способiв та методiв податкового контролю;
- аналiз системи податкового контролю в Українi та органiв його здiйснення;
- аналiз правового регулювання податкового контролю та вiдповiдальностi платникiв податкiв за недотримання податкового законодавства;
- визначення особливостi проведення та документального оформлення результатiв податкових перевiрок;
- окреслення шляхiв вдосконалення податкового контролю в Українi;
- аналiз досвiду органiзацiї податкового контролю в зарубiжних країнах.
Об’єктом дослiдження є особливостi здiйснення податкового контролю в Українi.
Предметом дослiдження є теоретичнi та методико-прикладнi положення щодо здiйснення податкового контролю в Українi.
Методи дослiдження. Для досягнення поставленої в роботi мети було використано такi методи дослiдження: систематизацiї та узагальнення, аналiтичний i структурно-логiчний, графiчний.
Теоретичною основою роботи є науковi працi вiтчизняних та iноземних авторiв, матерiали перiодичних видань, нацiональнi та мiжнароднi нормативно-правовi акти, iнтернет-джерела.
Структура роботи. Вiдповiдно до мети та завдань дослiдження курсова робота складається з вступу, трьох роздiлiв, подiлених на вiсiм пiдроздiлiв, висновків, списку використаних джерел та додатків.


РОЗДIЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
1.1. Сутнiсть, мета, принципи та роль податкового контролю

Контроль є обов'язковим елементом будь-якої галузi державного управлiння. Органiзацiя контролю є обов'язковим елементом управлiння суспiльними фiнансовими засобами, оскiльки таке управлiння тягне за собою вiдповiдальнiсть перед суспiльством. Саме об'єктивнi потреби держави та органiв мiсцевого самоврядування у грошових коштах вимагають забезпечення повного i своєчасного їх надходження у виглядi податкiв i зборiв (iнших обов'язкових платежiв) до бюджетiв та державних цiльових фондiв [16, с. 129]. Податковий контроль є самостiйним напрямком державного фiнансового контролю.
Ю. Соловйова називає податковий контроль спецiальним видом державного фiнансового контролю [34]. I. Литвинчук i Н. Буркiвська говорять про державний контроль у сферi оподаткування, а Д. Французов – про державний податковий контроль i державний контроль податкових органiв у системi макроекономiчного регулювання [38]. Наводиться також визначення податкового контролю як спецiалiзованого (лише стосовно податкiв i зборiв) надвiдомчого державного контролю [7].
Загалом податковий контроль розглядають в економiчнiй лiтературi як функцiю або елемент державного управлiння економiкою i як особливу дiяльнiсть iз дотримання податкового законодавства [22]; основний елемент органiзацiї i дiєвостi податкової системи та головний iнструмент державного фiнансового контролю [41]; складну управлiнську систему [15]; елемент управлiння оподаткуванням [33]; функцiональний елемент податкового процесу; якiсно нове явище, яке знаходиться на перетинi численних процесiв (економiчних, правових, державного регулювання фiнансових i iнформацiйних потокiв) [43]; особливу сферу дiяльностi, де вiдбувається взаємодiя матерiальних i фiнансових вiдносин у рамках єдиного товарно-грошового комплексу держави [38].
Ціна

350

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.