Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Облік у зарубіжних країн" (Варіант 8)


Контрольна робота
K-25974

ЗАВДАННЯ 1

Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності.
ВПРАВА
№ п/п Дата Зміст операції Сума, дол.
1 1.11. Для здійснення господарської діяльності компанії „Pride” по доставці продуктів, засновниками внесено кошти до капіталу компанії 195000
2 2.11. Орендовано приміщення та сплачено аванс за 3 місяця (серпень-жовтень) 24000
3 4.11. Сплачено рахунок за бензин для автомобілів 10000
4 6.11. У фірми „Stationery” придбано в кредит канцелярське приладдя 50
5 10.11. Надано послуги та отримано кошти 1500
6 12.11. Сплачено рахунок за телефон 40
7 15.11. Отримано виручку за надані послуги фірмі „D” 2800
8 20.11. Виплачено заробітну плату за першу половину серпень водіям 2000
9 21.11. Надано послуги фірмі „F” та отримано грошові кошти 35000
10 21.11. Сплачено компанії ” Stationery” за отримане у кредит канцелярське приладдя 50
11 22.11. Компанії „A” надано послуги, за які отримано виручку 3000
12 28.11. Сплачено рахунок по техобслуговуванню автомобілів 600

План рахунків компанії „Pride” за серпень 20 _р.
Назва рахунку Номер рахунку
1. Рахунки активів
Грошові кошти 11
Рахунки до одержання 12
Запаси 13
Орендна плата авансом 16
II. Рахунки зобов'язань
Рахунки до сплати 21
Заробітна плата до сплати 22
Резерв для сплати податку з прибутку 23
III. Рахунки власного капіталу
Капітал 31
IY. Рахунки доходів
Відпрацьований гонорар 41
Зведений рахунок фінансових результатів 42
Y. Рахунки витрат
Витрати на виплату заробітної плати 51
Телефонні витрати 52
Витрати на оренду 53
Витрати на запаси 54
Витрати на бензин 55
Витрати на техобслуговування автомобілів 56
Витрати на сплату податків 57

1. Відобразити господарські операції компанії „Pride” за серпень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Pride”.
2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
3. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
4.Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Pride (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:
а)віднести на витрати суму сплачену за оренду приміщень за серпень -8000 ;
б)включити до витрат відрахування у резерв для сплати податку з прибутку - 150 ;
в)списати використані канцелярські товари - 50.
5.Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
6. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
7.Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
8.Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-57) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
9.Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
10.Зробити закриття номінальних рахунків (рах. №№ 41-57) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:
а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-57) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-57 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-57 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
в) визначити суму чистого прибутку компанії „Pride”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.
11.Скласти Баланс компанії „Pride” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Pride ”.
12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Pride”.
ЗАВДАННЯ 2

1. Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1).
2. Зробити розрахунки відносних показників - платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2).
3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників та аналогічних показників за минулий рік (табл.3) охарактеризувати фінансовий стан підприємства та надати пропозиції щодо його покращення.
Таблиця 1
Балансові рахунки компанії „Pride” станом на 31.12.200_р.
Показники Сума, дол.
Грошові кошти 28200
Ринкові цінні папери 13400
Дебіторська заборгованість 3200
Запаси 2500
Аванси видані чи передплачені витрати 12000
Нематеріальні активи 4500
Знос нематеріальних активів (1500)
Заборгованість по облігаціях (поточна) 22200
Короткострокові позики банку 14600
Довгострокова кредиторська заборгованість 15200
Власний капітал 10300

Таблиця 2
Скорочена форма Звіту про прибутки
Показники Сума, дол.
Обсяг виконаних робіт, послуг 66000
Фактична собівартість реалізованих послуг 59000
Валовий прибуток 7000
Операційні витрати 2000
Операційний прибуток 5000
Прибуток до оподаткування 4600
Податки 1600
Чистий прибуток 3000

Таблиця 3
Відносні показники діяльності компанії „Pride” за минулий 20_р.
1. Показники платоспроможності (ліквідності)
1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності 2,1
1.2 Показник швидкої платоспроможності 1,4
1.3 Показник абсолютної платоспроможності 1,3
1.4 Чистий робочий капітал 12100
2. Показники заборгованості (структури капіталу)
2.1 Показник загальної заборгованості 56,2%
2.2 Показник фінансової незалежності 41,2%
2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 45,8%
3. Показники рентабельності
3.1 Рентабельність за валовим прибутком 10,1%
3.2 Рентабельність за операційним прибутком 8,6%
3.3 Рентабельність за чистим прибутком 5,8%
3.4 Рентабельність інвестицій (ROI) 12,4%
3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE) 36,7%
4.Показники оборотності (ділової активності)
4.1 Оборотність запасів 25
4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях) 12,6
4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 17
4.2.1 Середній період повернення (у днях) 18,5
4.3 Оборотність основних засобів -
4.4 Оборотність усіх активів 1,3
ЗАВДАННЯ 3

Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Виручка магазину за день за даними касового апарату становить 2988 дол., а у касира в наявності –2998 дол.
Відобразити дохід від реалізації, оприбуткування готівки та надлишок по касі.
ЗАВДАННЯ 4

Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Рахунок постачальника: договірна ціна за матеріали 16000 дол., комерційна знижка 4%, розрахункова знижка 2% із суми після комерційної знижки. Відобразити в обліку рахунок постачальника та його оплату, зробивши попередньо необхідні розрахунки (західноєвропейська система обліку).
ЗАВДАННЯ 5

1. Користуючись даними, наведеними у вправі № 1, скласти таблицю „Періодизація дебіторської заборгованості” (Додаток, форма № 7), тобто згрупувати дебіторську заборгованість за строками її непогашення, встановити коефіцієнти (відсотки) сумнівності та визначити суму безнадійних боргів підприємства.
2. Оцінити дебіторську заборгованість для відображення її в балансі підприємства (за отриманими даними).
3. Відобразити в обліку операції на підставі даних наведених у вправі 2.
Вправа № 1 Компанія „Pride” по перевезенню меблів має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:
Клієнти компанії Сума заборгованості, дол. Строки непогашення ( в днях)
Фірма А 24600 1 – 30
Компанія П 28900 Понад 90
Корпорація В 14600 31 - 60
Корпорація Т 4900 61 – 90
Фірма Р 7800 Понад 90
Вправа № 2 Компанія „Pride” має заборгованість одного із клієнтів у сумі 90000 дол. В кінці року компанія оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 30% і створила резерв сумнівних боргів. Проте в березні наступного року клієнт перерахував в погашення дебіторської заборгованості 25000 дол. За рахунок створеного резерву списано решту заборгованості.
ЗАВДАННЯ 6

1. Користуючись даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та періодичного обліку запасів - в залежності від варіанту. (Додаток, форма № 8).
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системами постійного та періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту).
Таблиця № 1
Рух запасів в компанії „Pride” за червень 200_р.
Дата Рух товарів Кількість одиниць, шт. Ціна за одиницю, дол. Загальна вартість, дол.
Залишок запасів на початок місяця 260 1,40
6.06 Придбано 80 1,35
9.06 Придбано 90 1,30
13.06 Видано 40
18.06 Видано 85
22.06 Придбано 120 1,30
29.06 Видано 95
Залишок товарів на кінець місяця
Всього
1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ЛІФО та середньозваженої собівартості за системою періодичного обліку.
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системою періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку західноєвропейських країн.
ЗАВДАННЯ 7

1. Відобразити в обліку отримання основних засобів
2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації.
3. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки
4. Відобразити в обліку реалізацію основних засобів
Американська компанія придбала обладнання за договірною ціною 42 000 дол. (ПДВ – 11%).
Компанія використовує метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції (виробничий). Кількість продукції, яку планується випустити на цьому обладнанні 100000 од. В перший рік на обладнанні виготовлено 2500 од. продукції.
Через рік у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 41769 дол.
Після переоцінки компанія вирішити продати обладнання за 44000 дол.
ЗАВДАННЯ 8

1. Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій (враховуючи рівень впливу на інвестоване підприємство) та отримання дивідендів
2. Врегулювати вартість портфелю фінансових інвестицій в обліку
Компанія придбала 5.03.2007 р. прості акції іншої корпорації вартістю $24000, що становить 5% її випущених акцій. 30.12.2007 компанія інвестор отримала оголошені дивіденди у розмірі $200.
В кінці року справедлива вартість портфелю придбаних акцій компанії становила $23000
ЗАВДАННЯ 9

1. Відобразити в обліку придбання товарів з урахуванням знижок
2. Здійснити остаточні розрахунки з постачальником та відобразити їх в обліку
Американська компанія одержала рахунок за отримані товари
Рахунок
Товари за договірними цінами 18400
Податок з продажу 5%
Акцизний збір 8%
Перераховані постачальнику гроші за придбані товари згідно рахунку.
Компанія використовує систему постійного обліку запасів.
ЗАВДАННЯ 10

1. Відобразити в обліку випуск і реалізацію довгострокових облігацій
2. Розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків (за перший рік)
3. Здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії
Компанія випустила і реалізувала 01.07.200_р. довгострокові облігації номінальною вартістю 540000 дол., на 6 років, фіксована ставка відсотка 10%. Квота до ціни 97. Виплата процентів 1.01 та 1.07.
ЗАВДАННЯ 11

Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних
Корпорація викупила 12.06.200_р власні прості акції – 4000 шт. за ціною 18 дол. кожна. Первісно номінальна вартість акції становила 12 дол., а реалізація здійснювалась за ціною 15 дол. кожна 25.10.200_р. корпорація прийняла рішення остаточно вилучити з обігу всі 4000 шт. викуплених акцій та знищила їх.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.