Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік у зарубіжних країн" Варіант 1


Контрольна робота
K-26773

ВАРІАНТ 1
ЗАВДАННЯ 1
Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності.
ВПРАВА
№ п/п Дата Зміст операції Сума, дол.
1 1.07. Заснована будівельна фірма "House". До капіталу фірми власником внесено грошові кошти 50000
2 3.07. Придбано за готівку матеріали, необхідні для здійснення господарської діяльності 8000
3 5.07. Надано послуги фірмі "Л" та одержано виручку 5000
4 7.07. Одержано аванс від компанії “М”. Послуги ще не надані 3500
5 10.07. Виплачено заробітну плату секретарю фірми за січень 1500
6 10.07. Виплачено заробітну плату працівникам фірми за січень 1800
7 18.07. Надано послуги компанії "Р" та пред'явлено рахунок 2500
8 19.07. Сплачено рахунок за телефон 150
9 19.07. Сплачено рахунок за комунальні послуги 550
10 23.07. Одержано від компанії "Р" виручку згідно з рахунком 2400
11 26.07. Здійснено витрати на відрядження 360
12 27.07. Одержано виручку від клієнта за виконані роботи по будівництву будівель 2500

План рахунків приватної фірми „House” за січень 20 _ р.
Назва рахунку Номер рахунку
1. Рахунки активів
Грошові кошти 11
Рахунки до одержання 12
Запаси 13
II. Рахунки зобов'язань
Рахунки до сплати 21
Заробітна плата до сплати 22
Невідпрацьований гонорар 23
Резерв для сплати податку з прибутку 24
III. Рахунки власного капіталу
Капітал 31
IY. Рахунки доходів
Відпрацьований гонорар 41
Зведений рахунок фінансових результатів 42
Y. Рахунки витрат
Витрати на виплату заробітної плати 51
Витрати на комунальні послуги 52
Телефонні витрати 53
Витрати на запаси 54
Витрати на сплату податків 55
Витрати на відрядження 56

1. Відобразити господарські операції приватної фірми “House” за липень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків фірми “House”.
2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
3. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
4. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи фірми “House” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:
а) списати матеріали, використані для будівництва – 8000;
б) зарахувати до складу доходів фірми “House” суму наданих послуг підприємству “М”, яке здійснило попередню оплату – 3500;
в) включити до витрат відрахування у резерв для сплати податку на прибуток – 100.
5. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
6. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
7. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 січня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
8. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-56) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
9. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
10. Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41- 56) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:
а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-56) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-56 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-56 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
в) визначити суму чистого прибутку фірми “House”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.
11.Скласти Баланс приватної фірми “House” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану фірми “House”.
12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану фірми “House”.

ЗАВДАННЯ 2
1. Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1).
2. Зробити розрахунки відносних показників - платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2).
3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників та аналогічних показників за минулий рік (табл.3) охарактеризувати фінансовий стан підприємства та надати пропозиції щодо його покращення.
Таблиця 1
Балансові рахунки приватної фірми “House” станом на 31.12.20 _р.
Назва рахунку Сума, тис.дол.
Грошові кошти 11000
Дебіторська заборгованість 2500
Запаси 7000
Будівлі і обладнання 15000
Меблі 8000
Амортизація (знос) основних засобів (2000)
Рахунки до сплати 12000
Короткострокові кредити банків 5600
Довгострокові боргові зобов’язання 6300
Власний капітал 17600
Таблиця 2
Скорочена форма Звіту про прибутки
Показники Сума, дол.
Обсяг виконаних робіт, послуг 40000
Фактична собівартість реалізованих послуг 32300
Валовий прибуток 7700
Операційні витрати 1200
Операційний прибуток 6500
Прибуток до оподаткування 5700
Податки 1945
Чистий прибуток 3755
Таблиця 3
Відносні показники діяльності приватної фірми “House” за минулий 20 _р.
1. Показники платоспроможності (ліквідності)
1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності 2,5
1.2 Показник швидкої платоспроможності 1,2
1.3 Показник абсолютної платоспроможності 0,6
1.4 Чистий робочий капітал 10900
2. Показники заборгованості (структури капіталу)
2.1 Показник загальної заборгованості 42%
2.2 Показник фінансової незалежності 50,6%
2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 39%
3. Показники рентабельності
3.1 Рентабельність за валовим прибутком 15,3%
3.2 Рентабельність за операційним прибутком 15,4%
3.3 Рентабельність за чистим прибутком 8,5%
3.4 Рентабельність інвестицій (ROI) -
3.5 Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (ROE) 12,8%
4.Показники оборотності (ділової активності)
4.1 Оборотність запасів 2,3
4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях) 151
4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 8,5
4.2.1 Середній період повернення (у днях) 43,3
4.3 Оборотність основних засобів 0,9
4.4 Оборотність усіх активів 0,4

ЗАВДАННЯ 3
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Надійшли готівка до каси від покупців за товари – 400 дол., з розрахункового рахунку в банку – 300 дол. Сплачено з каси постачальникам за напівфабрикати – 450 дол. та видано підзвітній особі на поповнення фонду дрібних сум – 30 дол.

ЗАВДАННЯ 4
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Компанія „В” 01.01.1_ р. відвантажила компанії „А” товар згідно контракту на 95000 дол. плюс ПДВ (18,6%). У зв’язку з великим обсягом купівлі покупцеві надано комерційну знижку в розмірі 4% до ціни товару.
Також за дострокову оплату покупцеві надано розрахункову знижку у розмірі 5%. 10.01.1_р. компанія „А” перерахувала грошові кошти на рахунок фірми „В” за реалізований товар.

ЗАВДАННЯ 5
1. Користуючись даними, наведеними у вправі № 1, скласти таблицю „Періодизація дебіторської заборгованості” (Додаток, форма № 7), тобто згрупувати дебіторську заборгованість за строками її непогашення, встановити коефіцієнти (відсотки) сумнівності та визначити суму безнадійних боргів підприємства.
2. Оцінити дебіторську заборгованість для відображення її в балансі підприємства (за отриманими даними).
3. Відобразити в обліку операції на підставі даних наведених у вправі 2.

Вправа № 1 Фірма „House” по будівництву будівель на кінець 201_р. має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки їх непогашення:

Клієнти компанії Сума заборгованості, дол. Строки непогашення (в днях)
Фірма А 1600 1 – 30
Фірма Б 2500 1 – 30
Корпорація В 5500 61 – 90
Компанія Г 6000 31 – 60
Компанія Д 6400 Понад 90
Залишок резерву на кінець року - 600 дол.

Вправа № 2 Фірма „House” має заборгованість клієнта „В” у сумі 10400 дол. В кінці року фірма оцінила клієнта як неплатоспроможного на 100% і здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. У березні наступного року клієнт „В” перерахував на рахунок фірми 4800 дол.

ЗАВДАННЯ 6
1. Користуючись даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та періодичного обліку запасів - в залежності від варіанту. (Додаток, форма № 8).
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системами постійного та періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту).
Таблиця № 1
Рух запасів на фірмі „House” за січень 201 _р.
Дата Рух товарів Кількість одиниць, шт. Ціна за одиницю, дол. Загальна вартість, дол.
Залишок запасів на початок місяця 210 1,25
4.02 Придбано 60 1,30
6.02 Придбано 75 1,35
10,02 Видано 60
16.02 Видано 80
18.02 Придбано 55 1,20
22.02 Видано 25
Залишок товарів на кінець місяця
Всього
1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО та середньозваженої собівартості за системою постійного обліку.
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системою періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США.

ЗАВДАННЯ 7

1. Відобразити в обліку отримання основних засобів
2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації.
3. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки
4. Відобразити в обліку реалізацію основних засобів

Французька компанія придбала обладнання за договірною ціною 21 000 дол. (ПДВ – 10%).
Термін корисної експлуатації обладнання складає 6 років. Компанія використовує метод суми цифр років експлуатації (кумулятивний) нарахування амортизації.
Через три роки у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 9000 дол.
Після переоцінки компанія вирішити продати обладнання за 12000 дол.

ЗАВДАННЯ 8
1. Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій (враховуючи рівень впливу на інвестоване підприємство) та отримання дивідендів
2. Врегулювати вартість портфелю фінансових інвестицій в обліку

Компанія придбала 10.08.2007 р. прості акції іншої корпорації вартістю $110000, що становить 10% її випущених акцій. 30.12.2007 компанія інвестор отримала оголошені дивіденди у розмірі $2500.
В кінці року справедлива вартість портфелю придбаних акцій компанії становила $120000

ЗАВДАННЯ 9
1. Відобразити в обліку придбання товарів з урахуванням знижок
2. Здійснити остаточні розрахунки з постачальником та відобразити їх в обліку

Американська компанія одержала рахунок за отримані товари
Рахунок
Товари за договірними цінами 13500
Податок з продажу 5%
Акцизний збір 10%
Перераховані постачальнику гроші за придбані товари згідно рахунку. Компанія використовує систему періодичного обліку запасів.

ЗАВДАННЯ 10
1. Відобразити в обліку випуск і реалізацію довгострокових облігацій
2. Розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків (за перший рік)
3. Здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії

Компанія випустила і реалізувала 1.01.200_р. 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, фіксована ставка відсотка 12%. Квота до ціни 103. Виплата процентів 1.07. та 1.01.

ЗАВДАННЯ 11
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних
Корпорація випустила 1000 привілейованих акцій номіналом 100 дол. кожна. Реалізація здійснилась за ціною 140 дол. кожна. Через рік після випуску всі привілейовані акції конвертовані в прості. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на 4 простих номіналом 10 дол. кожна.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.