Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Задачі з дисципліни "Управлінський облік"


Контрольна робота
K-26823

ЗАДАЧА 1.
Внаслідок пожежі зруйновані виробничі будіві приміщення офісу. Для складання страхової вимоги ВАТ має значити собівартість знищених запасів. Бухгалтер і керівник виробництва змогли зберегти лише невелику частку облікової інформації.
Керівник виробництва встиг спасти відомість, з якої видно загальні прямі витрати на оплату праці в звітному році становили 360 000 грн, сировини було придбано на суму 580 000 грн, загальні основні витрати склали 820 000 грн, виробничі накладні витрати досягли 70 % від суми прямих витрат на оплату праці та накладних витрат.
Бухгалтерові вдалося схопити першу сторінку, де узагальнювалася фінансова інформація, відповідно до якої продаж за звітний рік становить 2 400 000 грн, валовий прибуток — 40 % продажу, собівартість готової продукції разом з її залишком на початок року - 1 620 000 грн. Крім того, за допомогою резервної копії бази да¬них, яка зберігалася вдома у бухгалтера, стало відомо, що на поча¬ток року сировини було на 36 000 грн, незавершеного виробництва - на 130 000 грн, а готової продукції — на 90 000 грн.
Необхідно визначити суму сировини, незавершеного вироб¬ництва та готової продукції на дату пожежі.

ЗАДАЧА 2.
Підприємство “Темний коник” є дочірнім підприємством компанії “Веселий музика”, яка виробляє та реалізує високоякісні CD плеєри. Остання здійснила значні інвестиції (статутний капітал дочірнього дорівнює 500 000 грн.), щоб створити нову торгову марку “Темний коник“ на ринку зі значною конкуренцією. Первісний бюджет дочірнього підприємства на наступний звітний рік був повернутий йому на “доопрацювання”, оскільки не задовольнив очікування Ради директорів материнського підприємства “щодо зростання прибутку”. Мета, яка на початку полягала в досягненні незначного рівня прибутковості, базувалася на передумові, що дочірнє підприємство мало низькі ціни та значні витрати на маркетинг з метою створення власного сегменту на ринку і, відповідно, для досягнення певного мінімально припустимого обсягу діяльності. Але настав час, коли Рада директорів компанії “Веселий музика” очікує нарешті побачити той рівень рентабельності, який передбачався при створенні підприємства “Темний коник” – 22 %.
Уявіть, що Ви запрошені до підприємства “Темний коник” як консультант. Ваше завдання - надання допомоги з питання формулювання стратегії, яка б дозволила виконати вимоги ради директорів. Для цього Вам надано первісний план дій, який було відхилено, а також три можливі шляхи його поліпшення.
Дохід від продажу, грн. (120 грн. за од.) 1 200 000
Прямі матеріали, грн. 150 000
Пряма зарплата, грн. 200 000
Виробничі накладні витрати, грн. 450 000
Адміністративні витрати та витрати на збут, грн. 300 000
Прибуток, грн. 100 000
Фінансовий директор оцінив, що одна третина виробничих накладних витрат та половина витрат періоду представляють собою постійні витрати. Рівень виробництва та реалізації, який вказаний в бюджеті, складає лише 80 % виробничих потужностей підприємства.
Альтернатива фінансового директора: знизити собівартість продукції за рахунок повного завантаження виробничих потужностей. Це дозволить зменшити ціну реалізації на 10 % та досягти скорочення у постійних витратах на збут на загальну суму 60 тис.грн., що в свою чергу дозволить збільшити обсяги реалізації.
Альтернатива директора зі збуту: збільшити витрати на рекламу та провести додаткову рекламну акцію. Це потребує додатково витратити 30 тис.грн., і забезпечить зростання обсягу реалізації на 10 %.
Альтернатива директора з виробництва: повна автоматизація виробничого процесу. Для цього необхідно здійснити додаткові інвестиції у розмірі 150 тис.грн., що призведе до зростання постійних виробничих накладних витрат на 80 тис.грн. на рік. В цілому цей крок дозволить збільшити продуктивність підприємства та якість продукції. Крім того, оскільки прямі витрати на оплату праці зменшаться на половину, не буде потреби підвищувати ціну продукції.
На підставі наведеного вище необхідно:
1. Оцінити кожну із запропонованих альтернатив за допомогою аналізу «витрати-обсяг діяльності-прибуток».
2. Побудувати графіки взаємозв’язку доходів, витрат та фінансового результату, які б відображали бюджетні дані та їх зміни на основі відповідної пропозиції.
3. Обрати найкращу альтернативу, застосовуючи методичні прийоми щодо оцінки альтернативних рішень, та обґрунтувати відповідь.

ЗАДАЧА 3.
Підприємство застосовує систему позамовного калькулювання. Воно складає та пакує 20 різних продуктів згід¬но зі специфікаціями замовників. Ці продукти виготовляються партіями від 30 до 50 од. Кожна партія розглядається як замов¬лення. На початок звітного періоду підприємство мало наступ¬ну інформацію стосовно залишків на окремих рахунках (див. таблицю).
САЛЬДО РАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Основні матеріали, грн. 7800
Незавершене виробництво, грн 45726
Готова продукція, грн 23520

Розшифровка незавершеного виробництва наводиться нижче в поданій таблиці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО НА ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Показники Замовлення
№202 Замовлення
№204 Замовлення
№205
Прямі матеріали 4200 3190 2800
Пряма праця 8500 7210 6500
Розподілені накладні витрати 5100 4326 3900
Разом 17 800 14 726 13 200
Кількість одиниць 30 50 35

Дані щодо прямих витрат для замовлень, розпочатих у звітному періоді, показані в наступній таблиці.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, ПОНЕСЕНІ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ

Показники Замовлення
№206 Замовлення
№207 Замовлення
№208 Разом
Прямі матеріали 4180 3600 1200 8980
Пряма праця 9200 8340 2910 20 450
Кількість одиниць 40 50 40

Інша інформація:
1. У звітному періоді до початкового залишку незавершеного виробництва, показаного в таблиці про сальдо рахунків підпри¬ємства на початок звітного періоду, додали прямі матеріали та пряму працю. Дані про ці витрати наведено в такій таблиці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, ПОНЕСЕНІ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ ДЛЯ ДООПРАЦЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ У НЕЗАВЕРШЕНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Показники Замовлення
№202 Замовлення
№204 Замовлення
№205 Разом
Прямі матеріали 950 410 1200 2560
Пряма праця 2000 3500 4500 10000

2.Накладні витрати розподіляються з використанням норма¬тивної ставки розподілу накладних витрат на базі прямих витрат на оплату праці.
3. У звітному періоду фактичні накладні витрати формувалися зі статей витрат, поданих у наступній таблиці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКТИЧНІ НАКЛАДНІ ВИТРАТИ, ПОНЕСЕНІ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ
Стаття витрат Сума, грн
Заробітна плата майстрів виробничих підрозділів 4000
Оренда цехових приміщень 2000
Амортизація устаткування 3000
Витрати на оплату праці інженерно-технічного персоналу цехів 5000
Допоміжні матеріали (виробничі) 1100
Всього 15100

4.Закупки прямих матеріалів (сировина й матеріали) у звіт¬ному періоді становили 8500 гри. Непрямі (допоміжні) матеріали обліковувалися на окремому рахунку.
5.На кінець звітного періоду у виробництві знаходяться лише замовлення № 207 та № 208, у залишках готової продукції на кі¬нець звітного періоду — тільки замовлення № 205.
6. Надмірно розподілені чи недорозподілені накладні витрати списуються на рахунок «Собівартість реалізованої продукції» у тому місяці, коли вони були понесені.
7. Витрати на збут підприємства у звітному періоді склали 8500 грн.
Необхідно визначити:
1. Нормативну ставку розподілу накладних витрат, що вико¬ристовується підприємством для розподілу накладних витрат на замовлення.
2. Собівартість одиниці виробу для замовлення № 204 у звітному періоді.
3. Залишки на кінець звітного періоду за наступними видами (рахунками) запасів:
а) матеріалів;
б) незавершеного виробництва;
в) готової продукції.
4. Собівартість виготовленої продукції у звітному періоді.
5. Надмірно розподілені чи недорозподілені накладні витрати у звітному періоді.

ЗАДАЧА 4.
Підприємство виробляє та реалізує свою продукцію у східному та західному регіонах України. Керуючись квартальним звітом про фінансові результати, директор підприємства висловив занепокоєність результатами діяльності у східному регіоні.

Звіт про фінансові результати в системі калькулювання повних витрат надано нижче, тис. грн.:
Показник Західний регіон Східний регіон Всього
Дохід від реалізації 15 000 12 000 27 000
Собівартість реалізованої продукції 8 000 10 000 18 000
Валовий прибуток 7 000 2 000 9 000
Адміністративні та збутові витрати 2 000 2 500 4 500
Прибуток (збиток) 5 000 (500) 4 500

Підприємство реалізувало всю продукцію, виготовлену протягом кварталу. Запасів готової продукції на початок та кінець періоду не було. Постійні виробничі накладні витрати складають 20% собівартості реалізованої продукції, з яких 30% прямо простежується до Західного регіону, а 20% - до Східного. Решта постійних виробничих витрат є спільною для обох регіонів і розподіляється порівну між ними. Всі збутові та адміністративні витрати є постійними, з яких 2 000 тис. грн. є спільними витратами і розподіляються порівну між двома регіонами. Решта суми збутових та адміністративних витрат розподіляється між регіонами у такій пропорції: 40% прямо простежується до Західного регіону і 60% - до Cхідного.
Необхідно підготувати звіт про фінансові результати за сегментами в системі калькулювання змінних витрат за квартал. Визначити доцільність відмови від Східного регіону.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.