Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація обліку (МАУП)


Контрольна робота
K-27298

ВСЕГО 180 ОТВЕТОВ.

ТЕСТ 1
Question 1
Організація як смислове поняття означає:
a. функціонування
b. упорядкованість
c. розмежування
Question 2
Призначення організації обліку включає:
a. збір та накопичення інформації
b. організація управління персоналом
c. удосконалення та раціоналізацію обробки інформації
Question 3
Одним із предметів дисципліни є:
a. функціонування інформації управлінського складу
b. робота облікових працівників
c. незалежний контроль облікової інформації
Question 4
Аналітична функція обліку полягає у:
a. пошуку винних осіб при складанні звітності
b. дослідженні облікової функції підприємства
c. вивченні всієї системи прийняття рішень з метою удосконалення діяльності
Question 5
Порівнюваність сприяє -
a. ефективному використанню обліку для контролю за додержанням планових показників
b. правильно, відповідно до дійсності, відображувати процеси діяльності
c. повсякденному обліку ресурсів підприємства
Question 6
Стратегія обліку - це
a. формулює загальний кодекс поведінки облікового апарату, який визначає взаємовідносини не тільки між співробітниками
b. обґрунтована, правильно сформульована облікова місія має реальну цінність для діяльності підприємства
c. спрямовання на закріплення, задоволення потреб користувачів інформації та досягнення поставлених перед обліком цілей
Question 7
Під організацією бухгалтерського обліку розуміють
a. робота облікових працівників
b. система умов та елементів побудови облікового процесу
c. удосконалення та раціоналізацію обробки інформації
Question 8
Основне завдання організації обліку є
a. вивченні всієї системи прийняття рішень з метою удосконалення діяльності
b. функціонування інформації управлінського складу
c. своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності підприємства
Question 9
Захисна функція організації обліку означає:
a. спрямовання на закріплення, задоволення потреб користувачів інформації та досягнення поставлених перед обліком цілей
b. своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності підприємства
c. повне збереження майна власника через документування фактів господарського життя
Question 10
Суб'єктами в організації бухгалтерського обліку виступають:
a. тільки головний бухгалтер
b. директор та головний бухгалтер
c. директор та менеджер
ТЕСТ 2
Question 1
Організацію бухгалтерського обліку регламентує:
a. Міжнародні стандарти обліку
b. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
c. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Question 2
Право на ведення бухгалтерського обліку на підприємстві має:
a. керівник і менеджер
b. менеджер і бухгалтер
c. керівник і головний бухгалтер
Question 3
Користуватися послугами стороннього бухгалтера підприємству:
a. з дозволу Податкової інспекції
b. дозволяється
c. не дозволяється
Question 4
Підприємства, звітність яких повинна оприлюднюватися не залучають до ведення обліку:
a. аудиторську фірму
b. бухгалтера
c. керівника
Question 5
Відповідальність за організацію обліку несе:
a. керівник
b. підлегла організація
c. бухгалтер
Question 6
Регулюванням методологією обліку на підприємствах займається:
a. Податкова інспекція України
b. Міністерство фінансів України
c. Національний банк України
Question 7
Записи в облікових регістрах здійснюються на основі:
a. первинних документів
b. усного розпорядження керівника
c. звітності підприємства
Question 8
Первинні документи мають бути складенні:
a. в момент здійснення операції
b. на момент складання звітності
c. на підставі розпорядження керівника
Question 9
Графік документообороту складається з метою:
a. упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів
b. своєчасного списання матеріальних цінностей на підприємстві
c. упорядкування реалізації готової продукції підприємства
Question 10
Вилучення первинних документів оформляється:
a. протоколом (актом)
b. усним розпорядженням правоохоронних органів
c. розпорядженням керівника
ТЕСТ 3
Question 1
Технологія інформаційного процесу включає наступні об’єкти організації:
a. керівників підприємства
b. працівників управління
c. облікові номенклатури та їх носії
Question 2
Спостереження і вимірювання в первинних документах виражаються через:
a. без записів рахунків
b. облікові номенклатури
c. записи облікових робіт
Question 3
За своїм змістом облікові номенклатури поточного обліку бувають:
a. прості та дворівневі
b. прості та аналітичні
c. прості і складні
Question 4
Прості облікові номенклатури:
a. підлягають подальшій деталізації в залежності від виду діяльності підприємства
b. не підлягають подальшій деталізації
c. підлягають подальшій деталізації
Question 5
Складні облікові номенклатури:
a. підлягають подальшій деталізації
b. не підлягають подальшій деталізації
c. підлягають подальшій деталізації в залежності від виду діяльності підприємства
Question 6
Розробка облікових номенклатур є базою для розробки:
a. первинних документів
b. форм звітності
c. робочого плану рахунків
Question 7
Підсумковий облік означає:
a. упорядковану сукупність операцій з формування показників, що відображають результати діяльності підприємств за звітний період
b. сукупність операцій з формування показників, що відображаються в первинних документах
c. упорядковану операцію з формування Робочого плану рахунків
Question 8
До технічних операції належать -:
a. кодування документів, зустрічна звірка розрахунків
b. підрахунок даних первинних документів, відомостей та регістрів
c. формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб
Question 9
До логічних операцій належать -:
a. підрахунок даних первинних документів, відомостей та регістрів
b. кодування документів, зустрічна звірка розрахунків
c. формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб
Question 10
До аналітичних операцій належать -:
a. кодування документів, зустрічна звірка розрахунків
b. формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб
c. підрахунок даних первинних документів, відомостей та регістрів
ТЕСТ 4
Question 1
Бухгалтерія - це:
a. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює оприбуткування матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей
b. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює реалізацію готової продукції
c. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює облік господарської діяльності підприємства
Question 2
Трудовий процес робітників обліку визначається:
a. формою і системою оплати праці облікових працівників
b. продуктивністю праці облікових працівників
c. системою і формою обліку
Question 3
Обов'язки головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку:
a. Положенням про організацію облікової роботи
b. наказом керівника «Про облікову політику підприємства»
c. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Question 4
Функції бухгалтерії регламентуються:
a. наказом керівника «Про облікову політику підприємства»
b. Положенням про організацію облікової роботи
c. посадовими інструкціями
Question 5
Якщо керівник вирішує прийняти документи складені з порушенням до виконання, то він повинен дати:
a. усне розпорядження і нести відповідальність за здійснення таких операцій
b. несе відповідальність за прийняте рішення
c. письмове розпорядження і нести відповідальність за здійснення таких операцій
Question 6
На малих підприємствах головний бухгалтер обов’язки касира:
a. частково може виконувати
b. може виконувати
c. не може виконувати
Question 7
Професійна поведінка бухгалтерів регулюється:
a. Кодексом етики бухгалтерів
b. Законодавчими актами України
c. наказами керівництва підприємства
Question 8
Організаційна побудова бухгалтерської служби — це:
a. поділ праці між обліковими працівниками
b. формою і системою оплати праці облікових працівників
c. форми обліку обрані підприємством
Question 9
Структура бухгалтерії залежить від:
a. форми і системи оплати праці облікових працівників
b. виду діяльності підприємства
c. від чинного законодавства
Question 10
При централізованому обліку на підприємстві бухгалтерський персонал зосереджений:
a. в аудиторській фірмі
b. в головній бухгалтерії
c. в підрозділах підприємства
ТЕСТ 5
Question 1
Внутрішньогосподарський контроль представляє собою:
a. незалежну оцінку відповідності діяльності підприємства поставленим завданням
b. оцінку витрат підприємства відповідно до поставлених завдань
c. складання фінансової звітності підприємства
Question 2
Децентралізована система контролю характеризується:
a. передбачає вертикальний контроль діяльності
b. чіткою регламентацією правил діяльності підприємства
c. мінімальним запровадженням вказівок до підлеглих
Question 3
Принцип інтеграції організації обліку означає:
a. повинен бути забезпечений адекватний дозвіл на виконання операцій
b. об’єкти різного типу повинні бути охопленні адекватним контролем
c. елемент управління має бути поєднаний з іншими елементами
Question 4
Суб’єктами внутрішньогосподарського контролю виступають:
a. нештатні працівники
b. працівники податкової інспекції
c. контролери ревізори, внутрішні аудитори
Question 5
Спостережна рада проводить контроль за:
a. роботою працівників бухгалтерії
b. діяльністю виконавчого органу
c. власниками підприємства
Question 6
Ревізійна комісія здійснює контроль за:
a. діяльністю керівництва підприємства
b. діяльністю виконавчого органу
c. власниками підприємства
Question 7
Інвентаризаційна комісія - це:
a. колективний орган, що формується з групи осіб, які наділяються певними правами для встановлення фактичної наявності і стану майна та фінансових зобов'язань підприємства
b. створюється на середніх і великих підприємствах, виконує контрольні функції залежно від мети і завдань, покладених на внутрішніх аудиторів підприємства
c. створюється в акціонерних товариствах, обирається з його членів і забезпечує контроль за діяльністю виконавчого органу
Question 8
До способів організації проведення внутрішнього контролю відносять:
a. інвентаризаційний
b. вибірковий
c. внутрішній аудит
Question 9
Прийоми фактичного контролю включають:
a. контрольний замір виконаних робіт
b. внутрішній аудит
c. інвентаризація
Question 10
Прийоми документального контролю передбачають проведення:
a. опитування осіб
b. арифметичної перевірки
c. інвентаризації
ТЕСТ 6
Question 1
Під матеріальною відповідальністю розуміють:
a. права працівників щодо використання матеріальних цінностей, що знаходяться в підзвіті
b. облік не самих активів, а прав і відповідальності осіб, в підзвіті яких вони знаходяться
c. відшкодувати винною стороною шкоду, заподіяну при виконанні трудових обов'язків, у встановленому законом розмірі та порядку
Question 2
Організація матеріальної відповідальності полягає:
a. у встановленні права працівників щодо використання матеріальних цінностей, що знаходяться в підзвіті
b. в обліку не самих активів, а прав і відповідальності осіб, в підзвіті яких вони знаходяться
c. у відшкодуванні винною стороною шкоду, заподіяну при виконанні трудових обов'язків, у встановленому законом розмірі та порядку
Question 3
Повна матеріальна відповідальність це -:
a. відповідальність може бути покладена на працівників та керівників лише при наявності певних дій та передумов
b. відповідальність може бути покладена на працівників та керівників в будь-якому випадку при розпорядженні керівника
c. відповідальність, при якій на працівника покладено обов'язок відшкодувати нанесений ним збиток у повному обсязі без будь-яких обмежень
Question 4
Список матеріально-відповідальних осіб затверджується:
a. головним бухгалтером
b. ревізійною комісією
c. керівником
Question 5
Колективна відповідальність виникає при:
a. спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов'язаних зі зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням активів
b. індивідуальному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов'язаних зі зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням активів
c. укладанні індивідуального договору про матеріальну відповідальність
Question 6
Під матеріальною шкодою розуміють:
a. примноження майнових благ, що належать підприємству та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовій оцінці
b. зменшення або знищення майнових благ, що охороняються законом та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовій оцінці
c. зменшення або знищення ділових паперів
Question 7
У разі заподіяння шкоди бригадою при колективній матеріальній відповідальності вона розподіляється за період:
a. з дня проведення останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди
b. з дня проведення останньої інвентаризації до останнього робочого дня
c. з останнього робочого дня до дня виявлення шкоди
Question 8
Розпорядження (наказ) власника про відшкодування завданого збитку повинен бути виданий не пізніше:
a. трьох днів
b. 72 –х робочих годин
c. двох тижнів
Question 9
Розпорядження (наказ) власника про відшкодування завданого збитку повинен бути прийнятий до виконання не раніше:
a. семи днів з дня повідомлення про це працівнику
b. трьох днів з дня повідомлення про це працівнику
c. двох днів з дня повідомлення про це працівнику
Question 10
Адміністративне правопорушення - це:
a. протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на суспільні відносини, які охороняються законом і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність
b. це вид юридичної відповідальності, суть якої полягає у застосуванні судом від імені держави до особи, що вчинила злочин, державного примусу у формі покарання
c. одна з форм юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за здійснення ними адміністративного порушення або адміністративного проступку
ТЕСТ 7
Question 1
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал і розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначаються:
a. П(С)БО 1
b. П(С)БО 30
c. П(С)БО 5
Question 2
Статутний капітал визначається:
a. статутними документами
b. обліковими даними
c. наказом керівника
Question 3
При колективній формі власності підприємства капітал обліковується як:
a. додатковий капітал
b. пайовий капітал
c. статутний капітал
Question 4
До моменту реєстрації ТзОВ кожен з учасників повинен внести свого внеску:
a. не менше 30%
b. 25%
c. 40 %
Question 5
Засновницький опис є підставою:
a. перереєстрації статутного капіталу
b. вилучення часток засновників
c. підтвердження внесення часток засновників
Question 6
Емітент це -:
a. особа, яка випускає акції
b. привілейовані акції
c. особа, яка переплачує акції
Question 7
При виході із підприємства засновник частка якого 25 % у статутному капіталі має право отримати:
a. 25 % вартості майна всього товариства
b. 25 % вартості майна, що вкладене
c. свій внесок
Question 8
Організація обліку власного капіталу проводиться на рахунках класу:
a. 8
b. 0
c. 4
Question 9
Розмір статного капіталу:
a. регламентується
b. не регламентується
c. обмежується
Question 10
Залишок (сальдо) по рахунку 46 вказує:
a. розмір статного капіталу
b. заборгованість власників по оплаті статутного капіталу
c. розмір пайового капіталу
ТЕСТ 8
Question 1
Зобов'язання - це:
a. заборгованість, кредити
b. активи та матеріальні цінності
c. капітал та матеріальні цінності
Question 2
Облік зобов’язань регламентується:
a. П(С)БО 2
b. П(С)БО 1
c. П(С)БО 11
Question 3
Комерційний кредит надається:
a. одним підприємством іншому
b. банківською установою підприємству
c. підприємством банку
Question 4
Непередбачені зобов’язання це -:
a. зобов’язання, які є малоймовірними
b. нецільові зобов’язання
c. похідні зобов’язання
Question 5
До прямих податків відносять:
a. податок на додану вартість
b. акцизний збір
c. податок на прибуток
Question 6
Зобов’язання в обліку оцінюють за:
a. сумою погашення
b. середньозваженою собівартістю
c. методом ФІФО
Question 7
Непередбачені зобов'язання обліковуються на:
a. рахунках класу 2
b. рахунках класу 9
c. позабалансових рахунках за обліковою ціною
Question 8
На рахунку 61 ''Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" обліковують зобов’язання терміном погашення:
a. до 1 місяця
b. до 60 місяців
c. до 12 місяців
Question 9
Аналітичний облік зобов’язань ведеться за:
a. позикодавцями в розрізі кожної позики окремої, за строками погашення позик
b. покупцями і партіями закуплених товарів
c. договорами купівлі-продажу
Question 10
Зобов’язання у звітності відображаються:
a. у Звіті про фінансові результати
b. у І розділі пасиву балансу
c. у ІV розділі пасиву балансу
ТЕСТ 9
Question 1
На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання» ведеться облік:
a. деривативах та інших контрактах
b. витрачання витрат
c. комісійних товарів
Question 2
Облік зобов'язань здійснюється в оцінці:
a. суми погашення
b. що передбачена контрактом
c. середньозваженої собівартості
Question 3
Непередбачені активи й зобов'язання це -:
a. зобов'язання, що виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій
b. стандартний документ (договір), що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери
c. договори по комісійній торгівлі
Question 4
Гарантії та забезпечення надані обліковуються за:
a. суми погашення
b. за вартістю, вказаною в документах
c. середньозваженої собівартості
Question 5
Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за:
a. кожною наданою гарантією та забезпеченням
b. договорами купівлі-продажу
c. позикодавцями в розрізі кожної позики окремої, за строками погашення позик
Question 6
Заставник веде облік засобів, переданих в заставу, в:
a. Журналі 6
b. Меморіальних ордерах
c. Книзі записів застав
Question 7
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані" призначений для
a. узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством гарантій та забезпечень
b. накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов'язань
c. узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень, виконання зобов'язань і платежів
Question 8
До групи комерційних документів по зовнішньоекономічній діяльності відносять:
a. рахунок фактуру
b. чек
c. заяву на фрахтування
Question 9
Поточний контроль зобов’язань полягає у:
a. перевірці об’яв банку про рахунки покупців
b. перевірці об’яв банку про рахунки постачальників
c. проведенні інвентаризації ТМЦ
Question 10
Для контролю за строками заборгованості слід вести:
a. банківську виписку
b. чекові документи
c. накопичувальну відомість простроченої кредиторської заборгованост
ТЕСТ 10
Question 1
Облік основних засобів регламентується П(С)БО:
a. 25, 26
b. 7, 30
c. 14, 10
Question 2
Ліквідаційна вартість це-:
a. сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації або реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання із врахуванням витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією
b. сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації або реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання за мінусом витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією
c. історична фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених для придбання необоротних активів
Question 3
Первісна вартість це –:
a. вартість необоротних активів після їх переоцінки
b. історична фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених для придбання необоротних активів
c. сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації або реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання із врахуванням витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією
Question 4
Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за:
a. ліквідаційною вартістю
b. залишковою вартістю
c. первісною вартістю
Question 5
Моральний знос обумовлений:
a. навантаженням на обладнання
b. первісною вартістю об’єкта
c. технічним прогресом, зміною попиту на продукцію
Question 6
Облік оренди регламентується:
a. Цивільним кодексом України
b. П(С)БО 14
c. П(С)БО 10
Question 7
Порядок укладання договорів оренди регулюється:
a. П(С)БО 14
b. Цивільним кодексом України
c. П(С)БО 10
Question 8
Порівняльну відомість складають з метою:
a. опису інвентаризаційних карток нематеріальних активів, що списані в поточному періоді
b. регулювання розбіжностей фактичної наявності основних засобів, встановлених під час інвентаризації і даних бухгалтерського обліку
c. проведення інвентаризації наявності основних засобів тимчасово відсутніх на підприємстві
Question 9
Первісна вартість основних засобів формується на рахунку:
a. 10
b. 13
c. 15
Question 10
Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку проводиться:
a. щомісяця
b. щоквартально
c. щорічно
ТЕСТ 11
Question 1
До первісної вартості запасів не включають:
a. вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів
b. відсотки за користування комерційними кредитами
c. вартість посередницьких послуг, пов'язаних з придбанням запасів
Question 2
На дату балансу в бухгалтерському обліку і звітності запаси відображаються за:
a. купівельною вартістю
b. плановою вартістю
c. за меншою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалі¬зації
Question 3
Чиста вартість реалізації визначається шляхом вирахування:
a. з продажної вартості товарів їх первісної вартості
b. з первісної вартості запасів їх купівельної вартості
c. з очікуваної ціни продажу суми очікуваних витрат на завершення виробництва і збут
Question 4
Запаси визнаються активом за умови:
a. враховуючи обидві попередні умови
b. якщо вартість запасів можна достовірно визначити
c. якщо існує імовірність одержання підприємством в майбутньому економічної вигоди від їх використання
Question 5
Метод ідентифікованої собівартості оцінки запасів застосовується:
a. при оцінці запасів на дату балансу
b. при оцінці запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного
c. лише при оцінці запасів у торгівлі
Question 6
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:
a. запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство
b. запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх залишку на поча¬ток звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці
c. запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство
Question 7
До МШП належать предмети, які використовуються протягом:
a. нормального операційного циклу
b. не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше 1 року
c. не більше одного року
Question 8
УП(с)Б0 9 виділяють:
a. чотири види запасів
b. п'ять видів запасів
c. три види запасів
Question 9
Виробничі запаси - це:
a. придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві
b. предмети, які використовуються протягом не більше 1 року або нормального операційного циклу
c. продукція, яка зберігається на складі
Question 10
Продукція, яка пройшла обробку, випробування, приймання, уком¬плектована згідно умов договорів із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам називається:
a. реалізованою продукцією
b. товаром
c. готовою продукцією
ТЕСТ 12
Question 1
Який час діє видана розрахункова чекова книжка?
a. 1 рік
b. 2 роки
c. без обмеження строку
Question 2
Чи можна перерахувати кошти з розрахункової чекової книжки на поточний рахунок?
a. лише у випадку втрати чекової книжки
b. так
c. ні
Question 3
Гранична сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) іншому протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами складає:
a. не обмежена
b. 10000 грн.
c. 5000 грн.
Question 4
Форми первинного обліку касових операцій затверджені:
a. Мінфіном України
b. Постановами правління НБУ
c. Мінстатом України
Question 5
Конкретні вимоги до каси підприємства встановлюються:
a. постановами НБУ
b. розпорядчими документами підприємства
c. наказами Мінфіну
Question 6
Укладання договорів про повну матеріальну відповідальність при прийнятті на роботу касира є:
a. рекомендованим
b. обов'язковим
c. обов'язковим лише при виконанні обов'язків касира за сумісництвом
Question 7
Ліміт залишку готівки в касі встановлюється у сумі, що потрібна для забезпечення роботи підприємства на початку робочого дня, але не більше розміру:
a. середньоденної видачі готівки за обрані три місяці з останніх дванадцяти
b. середньоденного надходження готівки за вбрані три місяці з останніх дванадцяти
c. середньоденного надходження чи середньоденної видачі готівки за обрані три місяці з останніх дванадцяти
Question 8
Чи можна отримати готівку в обмін на чек розрахункової чекової книжки?
a. не можна у будь-якому разі
b. можна лише у приватного підприємства
c. можна лише у банку на всю суму чека
Question 9
Грошові чеки можуть застосовуватись:
a. можуть застосовуватись як для розрахунків за товари, роботи, послуги, так і для отримання готівки із банка в касу
b. для будь-яких розрахунків за товари, роботи, послуги
c. можуть застосовуватись лише для отримання готівки із банка в касу
Question 10
При встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов'язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів:
a. враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат
b. враховуються
c. не враховуються
ТЕСТ 13
Question 1
Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами визначені:
a. Законом України "Про оплату праці"
b. Конституцією України
c. кодексом законів про працю
Question 2
Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника:
a. 2 години за робочий тиждень
b. 2 години за робочий день
c. 4 години протягом двох днів підряд
Question 3
У календарному році святкових та неробочих днів:
a. 104
b. 52
c. 10
Question 4
Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника за рік: 4 годин протягом двох днів підряд і
a. 360 годин
b. 240 годин
c. 120 годин
Question 5
Тарифні сітки розроблені Мінпраці України для підприємств недер¬жавної форми власності є:
a. не обов'язковими до застосування
b. рекомендованими
c. є обов'язковими до застосування
Question 6
У якому розмірі рекомендується максимальна ставка керівника підприємства?
a. у потрійному
b. у подвійному
c. не вище 4,5—5 розмірів середньої заробітної плати робітника
Question 7
Нарахування працівнику лікарняних відображається на субрахунку:
a. 661
b. 662
c. 663
Question 8
Разова цільова благодійна допомога працівникам після закінчення трудової діяльності відображається на рахунку:
a. 685
b. 661
c. 663
Question 9
Ким затверджені форми первинного обліку із нарахувань заробітної плати?
a. розробляються підприємством самостійно
b. Міністерством статистики
c. Міністерством економіки
d. Міністерством фінансів
Question 10
У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на госпрозрахунковому підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення:
a. коригується на коефіцієнт їх підвищення
b. не коригується на коефіцієнт їх підвищення
c. на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей
ТЕСТ 14
Question 1
Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного виробництва, визначається:
a. у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"
b. у П(с)БО 9 "Запаси"
c. у П(с)БО 16 "Витрати"
Question 2
Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості придбаного об'єкта основних засобів:
a. оплата праці робітників, які здійснюють монтаж об'єкта
b. ввізне мито
c. витрати на сплату відсотка за кредит, який було отримано для придбання цього об'єкта
Question 3
Скільки виділяють економічних елементів витрат:
a. кількість визначається підприємством самостійно
b. три
c. п'ять
Question 4
Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються:
a. у П(с)БО 16 "Витрати"
b. типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
c. підприємством самостійно
Question 5
Облік прямих витрат ведеться на рахунку:
a. 26 "Готова продукція"
b. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
c. 23 "Виробництво"
Question 6
Калькуляція — це:
a. групування витрат виробництва за елементами
b. обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат
c. групування витрат за статтями
Question 7
Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються:
a. прямими
b. постійними
c. непрямими
Question 8
Яка проводка відповідає операції "Списана фактична собівартість реалізованої продукції":
a. Д-т 90 - К-т 26
b. Д-т 79 - К-т 90
c. Д-т 90 - К-т 79
Question 9
Витрати на збут є витратами:
a. інвестиційної діяльності
b. операційної діяльності
c. фінансової діяльності
Question 10
Згідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку під витратами розуміють:
a. зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу
b. збільшення економічних вигод внаслідок збільшення активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу
c. зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу
ТЕСТ 15
Question 1
Обсяг прибутку підприємство одержує від:
a. основної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій
b. фінансової діяльності
c. основної діяльності
Question 2
Об'єктом обкладання податком на додану вартість є:
a. виручка
b. фонд заробітної плати
c. прибуток
Question 3
До доходів від інвестиційної діяльності відносять:
a. дохід від реалізації майнових комплексів
b. дохід від реалізації оборотних активів
c. одержані штрафи, пені, неустойки
Question 4
На рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображають:
a. за дебетом суму непрямих податків (акцизний збір, ПДВ), а за кредитом — продажну вартість продукції
b. за дебетом і за кредитом купівельну вартість проданої продукції
c. за дебетом — собівартість реалізованої продукції, а за кредитом — продажну вартість продукції
Question 5
Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є:
a. чистий прибуток (збиток) звітного періоду
b. валовий прибуток
c. прибуток до оподаткування
Question 6
Валовий прибуток розраховується як:
a. алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансової та іншої діяльності
b. різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і виробничою собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
c. виручка, що надходить на підприємство
Question 7
Доходи — це:
a. зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу
b. збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів
c. збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зрос¬тання капіталу за рахунок внесків власників)
Question 8
Чистий прибуток розраховується як:
a. різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку
b. алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)
c. алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (надзвичайного збитку) та податків з надзвичайного прибутку
Question 9
У статті "Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається:
a. доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг за вирахуванням наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо)
b. загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо)
Question 10
У фінансовій звітності визнані доходи класифікують за:
a. чотирма групами
b. шістьома групами
c. п'ятьма группами
ТЕСТ 16
Question 1
Метою складання фінансової звітності є:
a. надання інформації керівнику
b. надання інформації користувачам
c. звіт перед податковими органами
Question 2
Перший звітний період новоствореного підприємства може бути:
a. немає правильної відповіді
b. меншим за 12 місяці
c. більшим за 15 місяців
Question 3
За характером спрямування розрізняють звітність:
a. внутрішню і зовнішню
b. типову і галузеву
c. річну і проміжну
Question 4
За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську звітність:
a. терміном подання
b. ступенем узагальнення
c. змістом і джерелами інформації для її формування
Question 5
Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність:
a. підприємства, що мають дочірні підприємства
b. малі підприємства
c. великі підприємства
Question 6
Квартальна фінансова звітність подається не пізніше:
a. 15 числа, місяця наступного за звітним кварталом
b. 30 числа, місяця наступного за звітним кварталом
c. 25 числа, місяця наступного за звітним кварталом
Question 7
Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал — це:
a. Звіт про фінансові результати
b. Баланс
c. Звіт про власний капітал
Question 8
Надходження і вибуття грошових коштів відображається:
a. у Звіті про фінансові результати
b. у Звіт про власний капітал
c. у Звіт про рух грошових коштів
Question 9
Облікову політику підприємства розкривають у:
a. Балансі
b. Примітках до фінансової звітності
c. Звіті про фінансові результати
Question 10
Примітки до фінансової звітності не містять:
a. інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до стандартів
b. інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідну для її зрозумілості та доречності
c. інформацію щодо потенційних партнерів підприємства
ТЕСТ 17
Question 1
Яка сума штрафу накладається на платника податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством:
a. п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
b. п'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
c. десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Question 2
Яка сума адміністративного штрафу накладається на фізичних осіб за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи, отримані протягом періоду зайняття такими особами посад, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь:
a. тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
b. десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
c. двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Question 3
Яка сума додаткового штрафу до визначених у 1) і 2) тестах наклада¬ється на платника податків, коли податкове зобов'язання замість такого платника визначає сам податковий орган:
a. десять відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50%суми нарахованого податкового зобов'язання і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
b. п'ять відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50%суми нарахованого податкового зобов'язання і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
c. десять відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50%суми нарахо¬ваного податкового зобов'язання і не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Question 4
Які штрафи будуть застосовані до платника податків, якщо після подачі декларації за звітний період він подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за даний звітний період:
a. 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян
b. 10% від суми виправленого показника
c. штрафи не застосовуються
Question 5
Які штрафи накладаються у разі самостійного донарахування суми податкових зобов'язань:
a. 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян
b. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
c. штрафи не застосовуються
Question 6
У разі неприйняття податковим органом податкової декларації, яка подавалася завчасно до закінчення граничного строку даного звітного пе¬ріоду платник податку має право:
a. взагалі не подавати декларацію
b. надіслати декларацію поштою до закінчення граничного строку даного звітного періоду разом із заявою на ім'я начальника податкової інспекції, описом вкладення, зазначенням дати відмови у прийнятті декларації і ким було відмовлено
c. надіслати декларацію поштою до вищестоящого податкового органу із скаргою на дії податкової інспекції і попередженням про передачу матеріалів до господарського суду
Question 7
Платники податку подають до податкового органу Декларацію з податку на прибуток у строки, визначені законом для податкового періоду, який дорівнює :
a. календарному року
b. календарному місяцю
c. календарному кварталу
Question 8
Декларація по ПДВ подається до податкового органу у строки, визначені законом для податкового періоду, який дорівнює календарному місяцю у випадку коли :
a. незалежно від обсягів оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік, включаючи суму ПДВ
b. обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за по¬передній календарний рік, включаючи суму ПДВ, не перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
c. обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за по¬передній календарний рік, включаючи суму ПДВ, перевищує 7200 неоподатко¬вуваних мінімумів доходів громадян
Question 9
У разі виявлення помилки у раніше поданій Декларації з податку на прибуток, яка збільшує (зменшує) податкове зобов'язання платник податку має право:
a. письмово повідомити податковий орган про виявлену помилку
b. подати уточнену Декларацію з податку на прибуток за період, в якому була виявлена помилка
c. подати уточнюючий розрахунок чи врахувати суму помилки у Декларації з податку на прибуток за наступний податковий період
Question 10
У разі коли обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік не перевищує 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до податкового органу подається декларація по ПДВ :
a. за повною формою
b. за бажанням платника не подається взагалі
c. за скороченою формою
ТЕСТ 18
Question 1
Статистична звітність — це:
a. результат зведення спеціальних даних статистичного обліку
b. форма статистичного спостереження
c. результат зведення спеціальних даних бухгалтерського обліку
Question 2
У статистичній звітності відображаються дані:
a. лише бухгалтерського обліку
b. дані як бухгалтерського обліку, так і не облікові дані пов'язані з господарською діяльністю підприємства
c. лише статистичного обліку
Question 3
Респонденти зобов'язані надавати статистичну звітність за призначенням:
a. залежно від місця подання надання статистичної звітності може здійснюватись як на платній, так і на безоплатній основі
b. за оплату
c. безкоштовно
Question 4
Які види перевірок можуть проводитися згідно з Порядком проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики, затвердженим наказом Держкомстату України:
a. комплексні
b. перевірки можуть бути тематичними, комплексними, повторними, спільними
c. суцільні і вибіркові
Question 5
Форми статистичної звітності заповнюються:
a. за роз'ясненнями місцевих органів статистики
b. за інструкцією або вказівками Держкомстату України
c. за роз’ясненням Міністерства фінансів України
Question 6
Представники держкомстату при здійсненні перевірок мають право безперешкодного відвідування у юридичних осіб:
a. лише виробничих приміщень
b. будь-яких приміщень
c. лише службових приміщень
Question 7
У разі невиконання вимоги підприємством про виправлення виявленої помилки у статистичній звітності статистичний орган:
a. може самостійно вносити виправлення без повідомлення про це респондентів
b. може самостійно вносити виправлення з повідомленням про це респондентів
c. не може самостійно вносити виправлення; без повідомлення про це респондентів
Question 8
Справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень розглядаються:
a. судом
b. податковою адміністрацією
c. статистичним органом
Question 9
Плани державних статистичних спостережень затверджуються:
a. Верховною Радою України
b. Кабінетом Міністрів України
c. Держкомстатом
Question 10
Форми статистичної звітності затверджуються:
a. наказами Держкомстату
b. постановами Кабінету Міністрів України
c. наказами Держкомстату після узгодження з профільним комітетом Верховної Ради України
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.