Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік у бюджетних установах (МАУП)


Контрольна робота
K-27630

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВ НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ В ОТВЕДЕННОЕ ПОЛЕ.
ЕГО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ http://na-5-5.ru/oblik-u-biudzhetnikh-ustanovakh-maup (скопировать ссылку и вставить в свой браузер)
Question 1

Нормативно-правове забезпечення, що регламентує бюджетний облік – це

a. нормативи, які розроблені Податковим кодексом України

b. міжнародні стандарти фінансової звітності

c. положення (стандарти) бухгалтерського обліку

d. нормативи, які розроблені Державним казначейством України

Question 2

Принцип повноти висвітлення в організації бюджетного обліку полягає у

a. суцільному відображенню господарської діяльності бюджетних установ

b. відокремленості фінансових та матеріальних ресурсів установи як самостійної одиниці від аналогічних об'єктів власності керівників

c. незмінності облікової політики, принципів, методів та процедур, прийнятих методологією відбиття господарських операцій у бюджетних установах

d. припущенні реальності подальшої діяльності бюджетної установи впродовж розумного періоду

Question 3

Основою внутрішнього регулювання бюджетного обліку є

a. види діяльності установи (основні та додаткові) відповідно до статуту

b. облікові регістри та форми бюджетної установи

c. облікова політика бюджетної установи

d. накази та розпорядження керівника бюджетної установи

Question 4

Об'єктами бюджетного обліку є

a. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

b. кошти у розрахунках та фонди і резерви, що створюються у процесі виконання бюджету

c. доходи і видатки бюджету

d. матеріальні активи бюджетних установ

Question 5

У Книгу «Журнал-Головна» на початок її ведення переносять

a. суми залишків за рахунками відповідного порядку на початок минулого місяця

b. суми залишків за рахунками відповідного порядку на початок минулого року

c. суми залишків за рахунками відповідного порядку на кінець минулого року

d. суми залишків за рахунками відповідного порядку на кінець минулого місяця

Question 6

Бюджетна установа - це

a. неприбуткова організація, діяльність якої може фінансуватися за рахунок різних джерел

b. організація, створена органами державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій, діяльність якої фінансується тільки за рахунок державного бюджету

c. неприбуткова організація, діяльність якої фінансується тільки за рахунок місцевих бюджетів

d. організація, створена органами державної влади або органами місцевого самоврядування для виконання функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

Question 7

Принцип автономності в організації бюджетного обліку полягає у

a. припущенні реальності подальшої діяльності бюджетної установи впродовж розумного періоду

b. відокремленості фінансових та матеріальних ресурсів установи як самостійної одиниці від аналогічних об'єктів власності керівників

c. суцільному висвітленню господарської діяльності бюджетних установ

d. незмінності облікової політики, принципів, методів та процедур, прийнятих методологією відбиття господарських операцій у бюджетних установах

Question 8

Центральна бухгалтерія - це:

a. єдина бухгалтерська служба, яка передбачає об'єднання однорідних установ і організацій для здійснення більшості етапів облікового циклу

b. структурний підрозділ установи, який здійснює нарахування та виплату заробітної плати

c. підрозділ установи, який здійснює повний цикл облікового процесу в межах діяльності зазначеного суб'єкта господарювання

d. структурний підрозділ установи, який виконує окремі облікові функції бюджетної установи

Question 9

Головні функції централізованої бухгалтерії - це:

a. складання і погодження з керівниками установ кошторисів доходів і видатків та розрахунків до них

b. здійснення контролю за ефективністю та цільовим характером використання коштів загального і спеціального фондів у процесі виконання кошторисів доходів і видатків

c. здійснення контролю за своєчасним і правильним оформленням документів та законністю проведених господарських операцій

d. всі відповіді правильні

Question 10

Форми бухгалтерського обліку, які прийняті у бюджетному обліку

a. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

b. меморіальна

c. журнальна

d. автоматизована

Question 11

Бюджет - це

a. перелік фінансових ресурсів бюджетної установи

b. планове фінансування бюджетної установи

c. план формування і використання фінансових ресурсів

d. планові витрати фінансових ресурсів

Question 12

Балів: 1

Книгу «Журнал-Головна» починають (відкривають):

a. щорічно (на кінець звітного року)

b. щорічно (на початку звітного року)

c. щомісяця (на кінець звітного місяця)

d. щомісяця (на початку звітного місяця)

Question 13

Єдність бюджетної системи забезпечується

a. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

b. єдиною правовою базою

c. єдністю форм бюджетної документації

d. використанням єдиної бюджетної класифікації

Question 14

У Книзі «Журнал-Головна» при меморіальній формі рахівництва фіксуються:

a. залишки на початок та кінець звітного року, обороти за кредитом рахунків

b. залишки на початок та кінець звітного року, обороти за дебетом рахунків

c. залишки на початок та кінець звітного року, обороти за дебетом та кредитом рахунків

d. тільки залишки за рахунками відповідного порядку на початок звітного періоду

Question 15

На органи ДКУ покладено виконання таких завдань:

a. організація, здійснення і контроль за виконанням державного бюджету України

b. управління доходами і видатками державного бюджету на рахунках ДКУ

c. контроль за надходженням і використанням позабюджетних коштів

d. всі відповіді правильні

Question 16

Принцип постійності в організації бюджетного обліку полягає у

a. незмінності облікової політики, принципів, методів та процедур, прийнятих методологією відбиття господарських операцій у бюджетних установах

b. припущенні реальності подальшої діяльності бюджетної установи впродовж розумного періоду

c. відокремленості фінансових та матеріальних ресурсів установи як самостійної одиниці від аналогічних об'єктів власності керівників

d. суцільному відображенню господарської діяльності бюджетних установ

Question 17

Принцип безперервності в організації бюджетного обліку полягає у

a. відокремленості фінансових та матеріальних ресурсів установи як самостійної одиниці від аналогічних об'єктів власності керівників

b. припущенні реальності подальшої діяльності бюджетної установи впродовж розумного періоду

c. незмінності облікової політики, принципів, методів та процедур, прийнятих методологією відбиття господарських операцій у бюджетних установах

d. суцільному висвітленню господарської діяльності бюджетних установ

Question 18

Бюджетна система України - це

a. сукупність державного та місцевих бюджетів

b. бюджет Автономної Республіки Крим та обласні, районні бюджети, бюджети районів в містах, бюджети територіальних общин сіл, селищ

c. сукупність державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим

d. сукупність бюджету Автономної Республіки Крим та обласних, районних бюджетів, бюджетів районів в містах і бюджетів місцевого самоврядування

Question 19

Бюджетний облік – це

a. бухгалтерський облік виконання бюджету, який забезпечує відображення усіх операцій, пов'язаних з його виконанням

b. процес відображення всіх операцій, пов'язаних з фінансуванням бюджетних установ

c. це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень

d. процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність бюджетних установ

Question 20

Централізована бухгалтерія - це:

a. структурний підрозділ установи, який виконує окремі облікові функції бюджетної установи

b. структурний підрозділ установи, який здійснює нарахування та виплату заробітної плати

c. підрозділ установи, який здійснює повний цикл облікового процесу в межах діяльності зазначеного суб'єкта господарювання

d. єдина бухгалтерська служба, яка передбачає об'єднання однорідних установ і організацій для здійснення більшості етапів облікового циклу

ТЕСТ 2

Question 1

Бюджетна класифікація - це

a. єдине систематизоване групування доходів, витрат та фінансування бюджету за однорідними ознаками, закодованими у відповідному порядку

b. єдине систематизоване групування доходів за видами фінансування, закодованими у відповідному порядку

c. розподіл доходів та витрат бюджетної установи за видами, закодованими у відповідному порядку

d. єдине систематизоване групування витрат та фінансування бюджету за однорідними ознаками, закодованими у відповідному порядку

Question 2

Термін «бюджетне фінансування» означає

a. надання довгострокового кредиту у зв'язку з виникненням розриву між доходами і видатками

b. виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених кошторисів

c. надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи

d. отримання коштів від надання платних послуг

Question 3

Розпорядник коштів - це

a. вища організація, яка розпоряджається бюджетними коштами

b. керівники бюджетних установ, які уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, узяття бюджетних зобов'язань і на здійснення витрат за рахунок коштів бюджету

c. установи банків, які обслуговують бюджетні установи

d. органи Державного казначейства

Question 4

Залежно від обсягу наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на

a. розпорядників вищої організації, яка розпоряджається бюджетними коштами та розпорядників бюджетних коштів відомчих установ

b. розпорядників, яким затверджуються бюджетні призначення у державному бюджеті та розпорядників, яким затверджуються бюджетні призначення місцевому бюджеті

c. головних та розпорядників бюджетних коштів нижчестоящого рівня

d. розпорядників бюджетних коштів першого, другого та третього рівня

Question 5

Суб'єктами здійснення контролю за витрачанням коштів державного бюджету є

a. органи статистики

b. органи податкової служби

c. установи банків

d. органи контрольно-ревізійної служби

Question 6

Захищені видатки - це

a. видатки державного бюджету, обсяг яких може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначен

b. видатки місцевого бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень

c. видатки загального фонду бюджету, обсяг яких може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень

d. видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень

Question 7

План асигнувань загального фонду бюджету - це

a. річний розподіл бюджетних асигнувань

b. подекадний розподіл бюджетних асигнувань

c. помісячний розподіл бюджетних асигнувань

d. квартальний розподіл бюджетних асигнувань

Question 8

Права розпорядників третього рівня:

a. витрачати кошти бюджету на централізовані заходи

b. затверджувати кошториси і плани асигнувань розпорядників нижчестоящого рівня

c. розподіляти надані йому кошти з бюджету між розпорядниками нижчого рівня

d. витрачати кошти бюджету на утримання апарату установи, яку він очолює

Question 9

Права головних розпорядників:

a. витрачати кошти бюджету на централізовані заходи, здійснювані безпосередньо цією установою

b. розподіляти надані йому кошти з бюджету між розпорядниками нижчого рівня

c. всі відповіді правильні

d. витрачати кошти бюджету на утримання апарату установи, яку він очолює

Question 10

Обсяг фінансування щодо виконання плану бюджетною установою залежить від:

a. від запланованих заходів

b. фактичного виконання плану

c. фактичних витрат бюджетної установи

d. всі відповіді правильні

Question 11

Принцип цільового призначення наданих коштів бюджетної установи полягає в тому, що:

a. отримані з бюджету кошти повинні витрачатися тільки на централізовані заходи, здійснювані безпосередньо цією бюджетною установою

b. отримані з бюджету кошти бюджетною установою повинні витрачатися тільки а підставі первинних документів, які підтверджують витрати установи

c. отримані з бюджету кошти повинні витрачатися бюджетною установою суворо відповідно до передбачених у кошторисі статей економічної класифікації видатків

d. отримані з бюджету кошти бюджетною установою повинні витрачатися тільки у відповідності з її статутною діяльністю

Question 12

Складові бюджетної класифікації - це

a. класифікація доходів + класифікація видатків бюджету та кредитування бюджету + класифікація фінансування бюджету + класифікація боргу

b. класифікація фінансування бюджету + класифікація кредитування бюджету + класифікація боргу

c. класифікація доходів та видатків бюджету + класифікація кредитування бюджету + класифікація боргу

d. класифікація доходів + класифікація видатків бюджету + класифікація кредитування бюджету + класифікація фінансування бюджету

Question 13

Індивідуальний кошторис - це:

a. кошторис, який складають бюджетні установи у розрізі статей бюджетної класифікації

b. кошторис, який складається централізованою бухгалтерією при її обслуговуванні бюджетної установи

c. кошторис, в якому видатки плануються у розрізі груп однотипних бюджетних установ

d. , який складають бюджетні установи на централізовані заходи

Question 14

Класифікація доходів поділяється на

a. доходи від приватизації державного майна, податкові доходи, безоплатні перерахування

b. податкові доходи, трансферти, доходи від операцій з капіталом, доходи від ліцензійних зборів

c. доходи від операцій з капіталом, трансферти, доходи від фінансових санкцій, доходи від іноземних та внутрішніх позик

d. податкові, неподаткові доходи, безоплатні перерахування, доходи від операцій з капіталом Question 15

Видатки бюджету - це

a. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

b. державні платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги

c. кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом

d. державні платежі, які не підлягають поверненню до бюджету

Question 16

Класифікація видатків бюджету формується за такими ознаками

a. за економічними ознаками, за розпорядниками бюджетних коштів, за функція

b. за функціями, за розпорядниками бюджетних коштів,за бюджетними програмами, за економічними ознаками

c. за функціями, за розпорядниками бюджетних коштів, за видами кредитування, програмами, за видами фінансування

d. за економічними ознаками, за видами фінансування, за функціями

Question 17

За економічною класифікацією витрати бюджету поділяються на

a. капітальні витрати, витрати за розпорядниками бюджетних коштів, інші витрати

b. поточні витрати, капітальні витрати та за видами кредитування

c. заробітну плату та нарахування від неї, капітальні витрати, інші витрати

d. поточні витрати, капітальні витрати, нерозподілені видатки

Question 18

Кошторис бюджетної установи - це

a. плановий документ,що підтверджує повноваження з отримання доходів на рік відповідно до бюджетних призначень

b. плановий документ, підтверджуючий повноваження з отримання доходів на рік відповідно до повноважень, наданих головному розпорядникові бюджетних коштів

c. плановий документ, що підтверджує повноваження щодо здійснення витрат на рік відповідно до бюджетних призначень

d. плановий документ, що підтверджує повноваження з отримання доходів і здійсненню витрат на рік відповідно до бюджетних призначень

Question 19

Бюджетне призначення - це

a. документ, що підтверджує здійснення витрат на рік бюджетною установою

b. документ, що підтверджує повноваження, надане головному розпорядникові бюджетних коштів

c. документ, що підтверджує отримання доходів на рік бюджетною установою

d. документ, у якому здійснений розподіл бюджетного асигнування

Question 20

Принципи бюджетного фінансування - це

a. зв'язок обсягу фінансування з виконанням плану бюджетною установою

b. цільове призначення наданих коштів та контроль за використанням наданих коштів

c. безповоротність надання коштів бюджетній

d. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

ТЕСТ 3

Question 1

Бухгалтерський баланс - це

a. звіт про фінансові надходження бюджетної установи в синтезованому вигляді на певну дату

b. звіт про стан засобів установи, що відображає її активи, капітал та зобов'язання у синтезованому вигляді на певну дату

c. звіт про використання бюджетних асигнувань бюджетної установи у синтезованому вигляді на певну дату

d. звіт про доходи та витрати бюджетних установ у синтезованому вигляді на певну дату

Question 2

Показники результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами відображаються в Балансі

a. у розділі 1 Пасиву балансу - Власний капітал

b. у розділі 3 Пасиву балансу - Доходи.

c. у розділі 2 Активу балансу - Оборотні активи

d. у розділі 1 Активу балансу - Необоротні активи

Question 3

Відповідно до плану рахунків у бюджетних установах виділено

a. 10 класів рахунків

b. 9 класів балансових та клас 0 позабалансових рахунків

c. 8 класів балансових та клас 0 позабалансових рахунків

d. 9 класів рахунків

Question 4

До необоротних активів бюджетних установ належать

a. ресурси, які повинні принести економічну вигоду в майбутньому шляхом використання у процесі надання послуг відповідно до статутної діяльності

b. ресурси, які належать засоби, призначені для невиробничого споживання протягом одного року

c. ресурси, які придбані або створені бюджетною установою для довгострокового використання (понад один рік) у процесі діяльності і не призначені для продажу

d. ресурси, які належать засоби, призначені для використання у процесі статутної діяльності бюджетної установи протягом одного року

Question 5

На рахунку 72 в бюджетних установах відображаються

a. доходи від реалізації продукції виробничих майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, науково-дослідних робіт

b. доходи від реалізації власної продукції, виконаних робіт та послуг

c. обсяги реалізації науково-дослідних робіт

d. доходи від реалізації продукції підсобних господарств

Question 6

Бухгалтерські рахунки 80 і 81 належать щодо балансу до рахунків

a. активно-пасивних

b. пасивних

c. активних

d. позабалансових

Question 7

Усі бюджетні установи складають баланс

a. за всіма коштами загального фонду

b. за всіма коштами загального і спеціального фондів

c. за всіма коштами спеціального фонду

d. за всіма коштами загального або спеціального фондів в залежності від вимог облікової політики установи

Question 8

Активи і витрати у балансі бюджетних установ

a. не розміщуються за ознаками ліквідності

b. розміщуються за ознаками зменшення ліквідності

c. розміщуються або не розміщуються за ознаками ліквідності в залежності від вимог облікової політики установи

d. розміщуються за ознаками зростання ліквідності

Question 9

Позабалансові рахунки

a. відображаються в балансі бюджетних установ

b. не передбачені планом рахунків бюджетних установ

c. відображаються або не відображаються в залежності від вимог облікової політики установи

d. не відображаються в балансі бюджетних установ

Question 10

Кредитове сальдо рахунка 43 визначає

a. результати виконання кошторису установи за звітний рік

b. отримані бюджетні асигнування на виконання кошторису установи за звітний рік

c. видатки, здійснені установою за звітний період

d. доходи, отримані установою за звітний період

Question 11

Рахунок 63 призначено

a. для розрахунків з контрагентами відповідно до прийнятої облікової політики

b. всі відповіді правильні

c. для розрахунків з постачальниками за отримані матеріальні цінності бюджетними установами

d. для розрахунків з замовниками з надання послуг у наукових бюджетних установах

Question 12

Мета складання балансу бюджетної установи - це

a. розкриття інформації для зовнішніх користувачів про фінансовий

b. розкриття інформації для внутрішніх та зовнішніх користувачів про фінансовий стан установи

c. забезпечення контролю та аналізу використання коштів загального і спеціального фондів

d. розкриття інформації про використання бюджетних асигнувань бюджетної установи

Question 13

На рахунку 82 в бюджетних установах відображаються

a. витрати, які пов'язані з реалізацією продукції виробничих майстерень, підсобних сільських господарств

b. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

c. витрати, які пов'язані з реалізацією науково-дослідних робіт

d. витрати, які пов'язані з реалізацією продукції навчально-дослідних господарств

Question 14

Склад статей активу балансу в бюджетних установах - це

a. оборотні, необоротні активи, доходи

b. оборотні та необоротні активи

c. оборотні та необоротні активи, витрати

d. оборотні та необоротні активи, результат виконання кошторисів

Question 15

Склад статей пасиву балансу в бюджетних установах - це

a. власний капітал, зобов'язання, витрати

b. власний капітал, доходи

c. результат виконання кошторисів , зобов'язання, витрати

d. власний капітал, зобов'язання, доходи

Question 16

До оборотних активів належать

a. грошові кошти, незавершене будівництво , дебіторська заборгованість

b. запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість, доходи

c. грошові кошти, запаси, дебіторська заборгованість

d. грошові кошти,нематеріальні активи, дебіторська заборгованість

Question 17

Джерелами формування активів і витрат бюджетних установ є

a. доходи загального фонду

b. власні кошти (капітал), зобов'язання і доходи

c. фінансування за рахунок державного бюджету

d. фінансування за рахунок місцевого бюджету

Question 18

До власного капіталу належать

a. результати виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами

b. резервний фонд

c. статутний фонд

d. нерозподілений прибуток (збиток)

Question 19

Показники фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах відображаються в Балансі

a. у розділі 3 Пасиву балансу -Доходи

b. у розділі І Пасиву балансу - Власний капітал

c. у розділі 2 Активу балансу - Оборотні активи

d. у розділі 1 Активу балансу - Необоротні активи

Question 20

Показники результатів переоцінок активів у випадках підвищення їх вартості відображаються в Балансі

a. у розділі 1 Активу балансу - Необоротні активи

b. у розділі 3 Пасиву балансу - Доходи

c. у розділі 3 Активу балансу - Витрати

d. у розділі 1 Пасиву балансу - Власний капітал

ТЕСТ 4

Question 1

Необоротні активи - це

a. сукупність матеріальних і не матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік

b. сукупність матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік

c. сукупність матеріальних і не матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік, та вартість який перевищує 1000 грн.

d. сукупність матеріальних цінностей, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної експлуатації понад один рік, та вартість який перевищує 1000 грн. Question 2

Індексація первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться

a. після закінчення звітного місяця за рішенням керівника установи

b. за рішенням керівника установи тільки після закінчення року

c. після закінчення звітного кварталу за рішенням керівника установи

d. на будь-яку дату, самостійно визначену рішенням керівника установи

Question 3

До первісної вартості необоротних активів, отриманих від постачальників за кошти включаються

a. вартість необоротних активів за договором купівлі - продажу з урахуванням зборів та інших послуг, які сплачуються при їх придбанні

b. ринкова вартість необоротних активів за винятком суми ПДВ

c. вартість необоротних активів за договором купівлі - продажу з урахуванням суми ПДВ

d. вартість необоротних активів за договором купівлі - продажу за винятком суми ПДВ

Question 4

Нематеріальні активи - це

a. активи, що не мають матеріальної форми, використовуються установою в процесі виконання основних функцій > 1року незалежно від вартості

b. активи, що не мають матеріальної форми, використовуються установою в процесі виконання основних функцій > 1 року та вартістю >6000 грн.

c. активи, що не мають матеріальної форми, використовуються установою в процесі виконання основних функцій > 1 року та вартістю < 6000 грн.

d. активи, що не мають матеріальної форми, використовуються установою в процесі виконання основних функцій > 1 року та вартістю 6000 грн.

Question 5

Знос нараховується на такі необоротні активи, як

a. земельні ділянки

b. невиробничі необоротні активи

c. природні ресурси

d. незавершене капітальне будівництво

Question 6

Знос нараховується на такі необоротні активи, як

a. музейні цінності

b. багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку

c. документацію з типового проектування

d. робочі та продуктивні тварини

Question 7

При вибутті основних засобів списання нарахованого зносу проводять бухгалтерським проведенням

a. Дт80,81 Кт103 та Дт401 Кт131

b. Дт131 Кт103 та Дт401 Кт103

c. Дт131 Кт401 та Дт401 Кт103

d. Дт103 Кт131 та Дт103 Кт401

Question 8

Залишок первісної вартості необоротних активів на кінець року дорівнює

a. сумі створеного фонду в необоротних активах плюс накопичений знос необоротних активів

b. сумі створеного фонду в необоротних активах.

c. сумі створеного фонду в необоротних активах за мінусом накопиченого зносу необоротних активів

d. сумі накопиченого зносу необоротних активів за мінусом суми створеного фонду в необоротних активах

Question 9

Витрати на ремонт основних засобів зараховуються

a. на зменшення доходів установи

b. на збільшення видатків установи

c. на зменшення зносу основних засобів

d. на збільшення балансової вартості основних засобів

Question 10

Для бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, списання необоротних активів з дозволу керівників установи проводиться

a. до 2500 грн. за одиницю

b. до 5000 грн. за одиницю

c. до 10000 грн. за одиницю

d. понад 10000 грн. за одиницю

Question 11

Для бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, списання необоротних активів з дозволу з дозволу вищої організації проводиться

a. від 2500 грн. до 5000 грн. за одиницю

b. від 10000 грн. до 15000 грн. за одиницю

c. від 5000 грн. до 10000 грн. за одиницю

d. понад 15000 грн. за одиницю

Question 12

За функціональним призначенням необоротні активи класифікуються як

a. будинки, споруди, передавальні пристрої

b. основні та допоміжні

c. основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

d. власні та орендовані

Question 13

Для бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, списання необоротних активів з дозволу вищої організації проводиться

a. від 5000 грн. до 10000 грн. за одиницю

b. від 10000 грн. до 15000 грн. за одиницю

c. понад 15000 грн. за одиницю

d. від 2500 грн. до 5000 грн. за одиницю

Question 14

Для ведення бухгалтерського обліку необоротні активи класифікуються як

a. основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

b. основні та допоміжні

c. власні та орендовані

d. будинки, споруди, передавальні пристрої; автотранспорт, меблі, прилади

Question 15

З метою нарахування зносу необоротні активи класифікуються як

a. будинки, споруди, передавальні пристрої; автотранспорт, меблі, прилади

b. виробничі та невиробничі

c. власні та орендовані

d. матеріальні та нематеріальні

Question 16

Основні засоби - це

a. матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю понад 6000 грн. без ПДВ та інших платежів за одиницю

b. матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік

c. матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю понад 6000 грн. з урахуванням ПДВ за одиницю

d. матеріальні активи, очікуваний термін експлуатації яких перевищує один рік, вартістю 6000 грн. за одиницю

Question 17

До основних засобів належать незалежно від вартості

a. будівельне обладнання

b. усі відповіді правильні

c. сільськогосподарський транспорт

d. тварини на вирощуванні та годівлі

Question 18

Оприбутковані матеріали, одержані від розбирання необоротних активів, які були придбані за рахунок спеціального фонду, відображаються в обліку проведенням

a. Дт71 Кт23

b. Дт23 Кт74

c. Дт23 Кт40

d. Дт23 Кт71

Question 19

Відновлювальна вартість необоротних активів у бюджетному обліку - це

a. первісна вартість за винятком зносу

b. ринкова вартість

c. первісна вартість, змінена після переоцінки

d. справедлива вартість

Question 20

Зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться в разі

a. нарахування зносу необоротних активів

b. проведенням ремонтів необоротних активів

c. індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства

d. отримання транспортно-заготівельних робіт, які пов'язані з придбанням необоротних активів

ТЕСТ 5

Question 1

Вартість матеріальних цінностей, одержаних безоплатно, у бюджетному обліку визначається

a. за ціною можливого продажу

b. за обліковою ціною

c. за ринковою ціною

d. не визначається, такі матеріальні цінності обліковуються тільки у кількісному виразі

Question 2

Списання недостач запасів, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році за рахунок загального фонду, відображається в бухгалтерському обліку бюджетних установ проведенням

a. Дт20,23 Кт801

b. Дт431 Кт20,23

c. Дт801 Кт20,23

d. Дт701 Кт20,23

Question 3

Списання недостач запасів, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у минулих роках за рахунок загального фонду, відображається в бухгалтерському обліку бюджетних установ проведенням

a. Дт801 Кт20,23 та Дт 05

b. Дт701 Кт20,23 та Дт 05

c. Дт20,23 Кт801 та Дт 05

d. Дт431 Кт20,23 та Дт 05

Question 4

Списання недостач виробничих запасів (винні особи встановлено), придбаних за рахунок загального фонду

a. Дт363 Кт20,23

b. Дт363 Кт711

c. Дт801 Кт20,23

d. Дт701 Кт20,23

Question 5

До МШП у бюджетних установах зараховують

a. дрібний господарський інвентар, інструменти, строк використання яких більше одного року

b. засоби праці, що придбані для використання у статутній діяльності установи протягом декількох місяців

c. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

d. сценічно-постановчі засоби вартістю до10 грн. за одиницю (комплект), строк використання яких більше одного року

Question 6

Списання МШП, які стали непридатними, придбаних за рахунок загального фонду

a. Дт411Кт801

b. Дт701 Кт22

c. Дт411 Кт22

d. Дт801 Кт22

Question 7

Бюджетні установи зобов'язані проводити інвентаризацію готових виробів, сировини і матеріалів, пального та інших матеріалів

a. не менше одного разу на квартал

b. на власний розсуд керівництва бюджетної установи.

c. не менше одного разу на місяць

d. не менше одного разу на рік

Question 8

Бюджетні установи зобов'язані проводити інвентаризацію продуктів харчування

a. не менше одного разу на місяць

b. на власний розсуд керівництва бюджетної установи.

c. не менше одного разу на квартал

d. не менше одного разу на рік

Question 9

Облік операцій з витрачання матеріалів, крім продуктів харчування, у бюджетних установах ведуть у

a. меморіальному ордері № 10

b. меморіальному ордері № 12

c. меморіальному ордері № 13

d. меморіальному ордері № 11

Question 10

Облік операцій з МШП у бюджетних установах ведуть у

a. меморіальному ордері № 11

b. меморіальному ордері № 10

c. меморіальному ордері № 12

d. меморіальному ордері № 13

Question 11

Облік операцій з витрачання продуктів харчування у бюджетних установах ведуть у

a. меморіальному ордері № 10

b. меморіальному ордері № 12

c. меморіальному ордері № 11

d. меморіальному ордері № 13

Question 12

Централізоване постачання матеріальних цінностей здійснюється

a. установою вищого рівня через спеціалізовані установи-закупники

b. бюджетною установою тільки від одного постачальника

c. бюджетною установою тільки від постачальників за тендером

d. бюджетною установою тільки від установи вищого рівня

Question 13

Проведення інвентаризації у бюджетних установах є обов'язковим

a. при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передавання справ)

b. перед складанням річної бухгалтерської звітності

c. всі відповіді правильні

d. при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цін і (на день установлення таких фактів)

Question 14

Якщо виявлено нестачу матеріальних цінностей або їх пошкодження, псування під час перевезення, таке оприбуткування цінностей оформлюється

a. прибутковим ордером № М-4

b. товарно-транспортною накладною № 1- ТН

c. накладною (вимогою) № З-З

d. актом про приймання матеріалів № 3-1

Question 15

Надходження на склад матеріалів власного виготовлення, відходів виробництва, від ліквідації основних засобів, МШП тощо оформлюється

a. прибутковим ордером № М-4

b. забірною карткою № 3-5

c. накладною (вимогою) № З-З

d. актом про приймання матеріалів № 3-1

Question 16

Внутрішнє переміщення матеріалів у бюджетній установі оформлюється

a. забірною карткою № 3-5

b. прибутковим ордером № М-4

c. накладною (вимогою) № З-З

d. актом про приймання матеріалів № 3-1

Question 17

Систематичний щоденний відпуск матеріалів і палива, та періодичний їх відпуск через відповідні проміжки часу протягом місяця оформлюється

a. забірною карткою № 3-5

b. актом про приймання матеріалів № 3-1

c. накладною (вимогою) № З-З

d. прибутковим ордером № М-4

Question 18

Паралельно-картковий метод аналітичного обліку матеріалів у бухгалтерії передбачає

a. кількісно-сумовий облік за матеріально-відповідальними особами і видами цінностей за допомогою тільки Оборотних відомостей

b. облік за всіма номенклатурними номерами матеріальних цінностей за допомогою карток або Книги кількісно-сумового обліку, що дублює кількісний облік матеріалів у бухгалтерії і на складі

c. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

d. облік матеріалів на складах тільки в натуральних вимірниках, в бухгалтерії - тільки у грошовому виразі,у кінці місяця залишки у цих регістрах переносяться з карток складського обліку в Сальдову відомість, яка залишається у бухгалтерії

Question 19

Вартість сум дооцінки запасів у бухгалтерському обліку бюджетних установ, які раніше були отримані за рахунок коштів загального фонду, відображається проведенням

a. Дт441 Кт20,23

b. Дт20,23 Кт711

c. Дт20,23 Кт441

d. Дт20,23 Кт 701,702

Question 20

Вартість сум уцінки запасів у бухгалтерському обліку бюджетних установ, які раніше були отримані за рахунок кошті спеціального фонду, відображається проведенням

a. Дт701Кт20,23

b. Дт441 Кт20,23

c. Дт711 Кт20,23

d. Дт20,23 Кт441

ТЕСТ 6

Question 1

Єдиний казначейський рахунок - це

a. реєстраційний банківський рахунок

b. спеціальний рахунок казначейства

c. поточний рахунок казначейства

d. система бюджетних рахунків органів ДКУ в установах банків

Question 2

Перераховано кошти за електроенергію

a. Дт801 Кт675

b. Дт675 Кт321

c. Дт321 Кт675

d. Дт675 Кт801

Question 3

Надходження коштів за реалізацію транспортних засобів

a. Дт321 Кт675

b. Дт801 Кт105

c. Дт321 Кт701

d. Дт321 Кт105

Question 4

Відшкодовані витрати загального фонду коштами спеціального

фонду

a. Дт321 Кт701

b. Дт321 Кт715

c. Дт701 Кт321

d. Дт715 Кт321

Question 5

Перераховано кошти постачальникам за послуги на умовах

передплати

a. Дт364 Кт321

b. Дт801 Кт321

c. Дт361 Кт321

d. Дт675 Кт321

Question 6

Перераховано суми ПДФО відповідно до законодавства

a. Дт641 Кт321

b. Дт661Кт641

c. Дт641 Кт661

d. Дт321Кт641

Question 7

Касові видатки установи - це

a. витрачання готівкових коштів

b. суми, отримані з бюджетних рахунків чи готівкою в касу установи

c. витрачання коштів при проведенні касових операцій

d. видача грошей з каси установи

Question 8

Касове виконання бюджету - це

a. виконання всіх робіт та послуг згідно кошторису установи

b. видача грошей з бюджетних рахунків

c. витрачання коштів при проведенні касових операцій

d. витрачання готівкових коштів

Question 9

Фактичні видатки установи - це

a. правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти

b. суми, отримані з бюджетних рахунків установи

c. дійсні видатки установи для виконання кошторису, що підтверджені первинними документами

d. витрачання коштів при здійсненні статутної діяльності бюджетної установи

Question 10

Прямі видатки - це

a. касові та фактичні видатки, які збігаються у часі

b. дійсні витрати, які компенсовані фінансуванням

c. касові видатки, які підтверджені кошторисом установи

d. витрати, які безпосередньо залежать від фінансування установи

Question 11

Касовими видатками установи є видатки за операціями

a. видана готівка з каси у підзвіт

b. отримано з бюджетного рахунку готівка у касу на відрядження

c. видана готівка з каси на виплату заробітної плати

d. утримано ПДФО з заробітної плати працівників

Question 12

В органах ДКУ відкриваються рахунки

a. реєстраційні та особові рахунки

b. рахунки загального та спеціального фонду

c. спеціальні та інші бюджетні рахунки

d. бюджетні та позабюджетні

Question 13

Фактичними видатками установи є видатки за операціями

a. утримано ЄСВ від заробітної плати працівників установи

b. надано у бухгалтерію звіт про витрачання підзвітних сумна відрядження

c. перераховані кошти постачальникам за виконані роботи за кошторисом

d. утримано ПДФО з заробітної плати працівників установи

Question 14

Суми бюджетних коштів, що надійшли до бюджетної установи, передбачені загальним фондом кошторису, відображаються проведеннями

a. Дт321 Кт712

b. Дт712 Кт321

c. Дт702 Кт321

d. Дт321 Кт702

Question 15

Перераховано кошти розпорядникам нижчого рівня

a. Дт702 Кт321

b. Дт321 Кт712

c. Дт321 Кт702

d. Дт712 Кт321

Question 16

Одержано асигнування загального фонду у вигляді векселів:

a. Дт712 Кт341

b. Дт341 Кт701

c. Дт701 Кт341

d. Дт341 Кт712

Question 17

Списуються у кінці року суми використаних асигнувань:

a. Дт701 Кт801

b. Дт801 Кт701

c. Дт701 Кт431

d. Дт431 Кт701

Question 18

Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюються за такими принципами:

a. бюджетна установа сама обирає форму безготівкових розрахунків з постачальником

b. бюджетна установа має права самостійно обирати установу банку для відкриття рахунків

c. платежі здійснюються лише та на підставі підтверджуючих документів стосовно витрачання коштів

d. з рахунка установи списуються тільки при наявності заборгованості перед постачальниками

Question 19

Облік операцій за рухом грошових коштів на рахунках у банках та органах ДКУ за коштами загального фонду ведуть

a. у меморіальному ордері № 1, т. ф. № 381 (бюджет)

b. у меморіальному ордері №2, т.ф. № 382 (бюджет)

c. у меморіальному ордері №4, т.ф. № 382 (бюджет)

d. у меморіальному ордері №3, т.ф. № 382 (бюджет)

Question 20

Облік операцій за рухом грошових коштів на рахунках у банках та органах ДКУ за коштами спеціального фонду ведуть

a. у меморіальному ордері №3, т.ф. № 382 (бюджет)

b. у меморіальному ордері №2, т.ф. № 382 (бюджет)

c. у меморіальному ордері №9, т.ф. № 382 (бюджет)

d. у меморіальному ордері № 1, т.ф. № 381 (бюджет)

ТЕСТ 7

Question 1

Власні надходження спеціального фонду складаються з

a. спеціальних коштів, коштів на виконання окремих доручень, інших власних надходжень

b. коштів на виконання окремих доручень, спеціальних коштів, депозитних сум

c. спеціальних коштів, коштів на виконання окремих доручень, інших доходів спеціального фонду

d. коштів на виконання окремих доручень, субвенцій, одержаних з бюджетів іншого рівня та спеціальних коштів

Question 2

Надійшли кошти для виконання окремих доручень

a. Дт321Кт674

b. Дт323 Кт675

c. Дт324Кт631

d. Дт324Кт673

Question 3

Перераховано постачальникам на виконання окремих доручень

a. Дт675Кт324

b. Дт631Кт324

c. Дт675Кт323

d. Дт674Кт321

Question 4

Власні надходження бюджетної установи - це

a. кошти, які установа отримує з державного бюджету

b. кошти, які установа отримує з місцевого бюджету

c. кошти, які установа отримує з державного та місцевого бюджету

d. кошти, які установа отримує з інших джерел

Question 5

Кошти, які бюджетні установи отримують від надання платних послуг - це

a. суми за дорученням

b. інші власні надходження

c. спеціальні кошти

d. інші доходи

Question 6

Отримана плата за оренду майна бюджетних установ відноситься до

a. власних надходжень

b. депозитних сум

c. інших доходів

d. субвенцій бюджетів різного рівня

Question 7

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення операцій з ними бюджетні установи використовують

a. депозитні рахунки у відповідних органах ДКУ

b. поточні рахунки у банківських установах

c. спеціальні реєстраційні рахунки у відповідних органах ДКУ

d. депозитні рахунки у банківських установах

Question 8

Отримані бюджетною установою благодійні внески та гранти відносяться до

a. допомоги бюджетів різного рівня

b. інших доходів

c. доходів загального фонду

d. інших власних надходжень

Question 9

Кошти на виплату студентам іменних стипендій, одержані бюджетною установою від замовників відносяться до

a. сум за дорученням

b. інших власних надходжень

c. інших доходів

d. спеціальних коштів

Question 10

Витрати на виготовлення продукції виробничими (навчальними) майстернями обліковують

a. за дебетом субрахунку 821

b. за дебетом субрахунку 721

c. за кредитом субрахунку 821

d. за дебетом субрахунку 241

Question 11

Вироблена продукція підсобних (навчальних) сільських господарств може використовуватися

a. як для внутрішніх потреб установи, так і для реалізації на сторону

b. за цільовим призначенням замовників

c. тільки для внутрішніх потреб установи (харчування контингенту тощо);

d. для реалізації на сторону

Question 12

Спеціальні кошти - це

a. кошти, які установи отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції

b. кошти, виділені з бюджету іншого рівня

c. кошти, які установи отримують від осіб для використання за цільовим призначенням

d. кошти, які установи отримують від осіб для виконання окремих доручень

Question 13

Фактичну собівартість виконаних і зданих замовнику НДР обліковують

a. за кредитом субрахунку 823

b. за дебетом субрахунку 823

c. за дебетом субрахунку 432

d. за дебетом субрахунку 723

Question 14

Нарахована плата за навчання дітей у гуртках при школах

a. Дт364 Кт714

b. Дт674 Кт711

c. Дт673 Кт713

d. Дт675 Кт712

Question 15

Придбані продукти харчування за спеціальні кошти

a. Дт232 Кт675

b. Дт232Кт711

c. Дт811Кт675

d. Дт232Кт811

Question 16

Витрачені канцелярські приладдя, придбані за спеціальні кошти

a. Дт811Кт675

b. Дт811Кт234

c. Дт711Кт234

d. Дт675 Кт234

Question 17

Доходи, одержані як плата за надані послуги, відображаються в Накопичувальній відомості нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ

a. меморіальному ордері № 7, т. ф. № 409 (бюджет)

b. меморіальному ордері № 13, т. ф. № 409 (бюджет)

c. меморіальному ордері № 14, т. ф. № 409 (бюджет)

d. меморіальному ордері № 6, т. ф. № 409 (бюджет)

Question 18

До сум за дорученнями зараховуються кошти, одержані

a. добровільні компенсації хворих за надання їм медичних послуг медичними, лікувальними та санітарно-профілактичними установами

b. плата за переклади іноземної літератури, складання рефератів та бібліографічних довідок

c. кошти від організації та проведення лекцій, лекторіїв, курсів, семінарів, гуртків, секцій

d. кошти від надання послуг з організації і проведення свят, зустрічей, концертів, екскурсій, спортивних та показових виступів

Question 19

До власних надходжень бюджетних установ зараховуються кошти, одержані

a. як надходження від користувачів бібліотек за пошкоджені та втрачені книги

b. на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів-заочників

c. на виплату матеріальної допомоги і доплати до державних стипендій за рахунок замовників

d. як добровільні компенсації хворих за надання їм медичних послуг медичними, лікувальними та санітарно-профілактичними установами

Question 20

До інших джерел власних надходжень зараховуються кошти, держані

a. кошти за послуги консультаційних центрів

b. благодійні внески, гранти і подарунки від спонсорів та меценатів

c. кошти за проведення тестування

ТЕСТ 8

Question 1

Основними формами оплати праці в бюджетних установах є

a. окладна і відрядна

b. штатна і погодинна

c. почасова й відрядна

d. окладна і почасова

Question 2

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності в бюджетних установах за умови страхового стажу понад 8 років надається в розмірах

a. 60%

b. 100%

c. 80%

d. 50%

Question 3

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності в бюджетних установах за умови страхового стажу до 5 років надається в розмірах

a. 80%

b. 50%

c. 100%

d. 60%

Question 4

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності в бюджетних установах за умови страхового стажу від 5 до 8 років надається в розмірах

a. 80%

b. 100%

c. 50%

d. 60%

Question 5

Середня заробітна плата застрахованої особи для виплати допомоги з тимчасової непрацездатності у бюджетних установах визначається

a. виходячи з виплат за останні 6 календарних місяців роботи перед захворюванням

b. виходячи з виплат за останні 3 календарних місяців роботи перед захворюванням

c. виходячи з виплат за останній календарний місяць роботи перед захворюванням

d. виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи перед захворюванням


ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.