Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Регіональна політика (НУ Шевченка)


Контрольна робота
K-27615

ЭТОТ САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАБЛИЦЫ, ПОЭТОМУ УДОБНЕЕ ПОСМОТРЕТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЗДЕСЬ http://na-5-5.ru/regionalna-politika-nu-shevchenka (СКОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ И ВСТАВИТЬ В СТРОКУ ВАШЕГО БРАУЗЕРА)

ЛЮБОЙ БЛОК ЗАДАНИЙ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО:

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1-2 =150грн.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3=120 грн.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4=100 грн.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5-6=80 грн.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7-9 = 150 грн.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10 =150 грн.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1-2

Як співвідносяться поняття «регіональна політика» і «державна політика», «регіональна політика» і «політика регіонів»? Дайте визначення понять, заповніть табл. 1.

Таблиця 1

Визначення понять, дотичних поняттю «регіональна політика»

№ з/п

Поняття

Визначення поняття

1

Державна політика

2

Регіональна політика

3

Політика регіонів

2. Що таке суб’єкти регіональної політики? Хто ними є? Заповніть схему «Суб’єкти регіональної політики України» (рис. 1).

3. Розгляньте класифікацію регіональної політики за різними критеріями. Заповніть табл. 2.

Таблиця 2

Види регіональної політики

Критерії

Види регіональної політики

за цільовою спрямованістю на певну складову соціально-економічної системи регіону

за цілями застосування

за засобами реалізації

за механізмами реалізації

за особливостями і характером дії механізму та інструментів регіональної політики

за адресатом

4. Користуючись табл. 2, визначте вид державної регіональної політики України:

за цілями застосування –
за особливостями і характером дії механізму та інструментів регіональної політики -
модель регіональної політики –
5. У 2014 році в Україні була прийнята «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року» (Джерело: Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п), яка визначила теоретико-методичні основи проведення регіональної політики в Україні на наступні 5 років, в т.ч. її цілі. Ознайомтеся з цілями державної регіональної політики України на період 2015-2020 роки (додаток 2 Cтратегії). Заповніть табл. 3, вказавши цілі та завдання державної регіональної політики.
Таблиця 3
Цілі розвитку України та _______________ області

на період 2015-2020 роки

Цілі державної регіональної політики України на період 2015-2020 роки

(згідно «Державної стратегії регіонального розвитку

на період до 2020 року»)

Стратегічні пріоритети розвитку _______________ області на період 2015-2020 роки (згідно «Стратегії розвитку ________________ області на період до 2020 року»)

6. Відповідно до «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», кожний регіон України в 2015-2016 роках прийняв стратегію свого розвитку. Ознайомтеся зі Стратегією розвитку Луганської (Донецької) області (або будь-якої іншої області на вибір студента) на період до 2020 року (Джерело для Луганської області : Стратегія розвитку Луганської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategy_ukr_20-07-2017.pdf). Випишіть цілі розвитку обраного регіону на найближчі 5 років (табл. 3). Праналізуйте їх (письмово), відповівши на питання: Як вони узгоджуються з цілями регіонального розвитку України на період до 2020 року?

7. Які заходи і засоби можуть приймати та застосовувати державні, регіональні і місцеві органи влади для здійснення різних видів регіональної політики – демографічної, соціальної, економічної, екологічної, інноваційної? Заповніть табл. 4 (за прикладом).

Таблиця 4

Механізм здійснення різних видів регіональної політики

Вид регіональної політики

Заходи і засоби здійснення регіональної політики

Демографічна політика
економічні заходи:
оплачувані відпустки; різні види допомоги при народженні дитини, часто в залежності від кількості дітей;
вік і стан сім'ї оцінюються за прогресивною шкалою;
позики, кредити, податкові та житлові пільги – для підвищення народжуваності;
переваги для малодітних сімей – для зниження народжуваності;
адміністративно-правові заходи:
законодавчі акти, що регулюють вік вступу до шлюбу, розлучуваність, ставлення до абортів і контрацепції, майновий стан матері і дітей при розпаді шлюбу, режим праці працюючих жінок;
виховні та пропагандистські заходи:
формування громадської думки, норм і стандартів демографічної поведінки;
визначення ставлення до релігійних норм, традицій і звичаїв;
політика планування сім'ї;
статева освіта молоді;
гласність з питань статевих відносин
8. На Саміті тисячоліття ООН у вересні 2000 року 189-ма країнами світу була прийнята Декларація тисячоліття. В ній виділені проблеми в області прав людини, миру, безпеки, розвитку й екології у вигляді сукупності взаємопов’язаних Цілей розвитку тисячоліття. Повний набір Цілей розвитку тисячоліття складається з 8 цілей, 18 задач і 48 показників. Більшість з цих задач мали бути вирішеними до 2015 року. Наведіть Цілі розвитку тисячоліття (табл. 5) (Джерело: Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf). Які з них актуальні для України? Наведіть Цілі розвитку тисячоліття, адаптовані для України (Джерело: Цілі розвитку тисячоліття в Україні [Електронний ресурс] // Організація Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/2625-2010-02-15-07-42-35-nacionalni-crt).

Таблиця 5

Цілі розвитку тисячоліття та цілі в області стійкого розвитку

Цілі розвитку тисячоліття на 2000-2015 роки

Цілі розвитку тисячоліття на 2000-2015 роки, адаптовані для України

Цілі в області стійкого розвитку на 2015-2030 роки9. 1 січня 2016 року офіційно вступили в силу 17 цілей та 169 задач у галузі стійкого розвитку, викладені в «Порядку денному в галузі стійкого розвитку на період до 2030 року», що був прийнятий світовими лідерами у вересні 2015 року на історичному саміті ООН. Вони передбачають продовження роботи, розпочатої в період дії цілей в області розвитку, сформульованих в Декларації тисячоліття, та остаточне досягнення тих цілей, яких не вдалося досягти. Наведіть ці цілі (табл. 5). (Джерело: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/N1528575.pdf?OpenElement). Проаналізуйте їх (письмово), відповівши на питання: Які з них найбільш актуальні для України? Які з них не були актуальними в 2000 році, коли вступила в дію Декларація тисячоліття з 8 цілями, але є актуальними зараз? Чому? Для відповіді на це питання користуйтеся матеріалами сайту ПРООН в Україні (Джерело: Програма розвитку ООН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourwork/sdg-overview.html).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ3

Тема: ПРОБЛЕМНІ РЕГІОНИ: ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

Завдання 1. Майже в усіх країнах є проблемні регіони. З'ясуйте причини виникнення проблемних регіонів та наведіть відповідні приклади.

Завдання 2. За умов різноманіття проблемних регіонів існує потреба в їх систематизації. Наведіть відомі вам декілька варіантів типології проблемних регіонів (різних авторів).

Завдання 3. Визначте основні риси проблемних регіонів, наведених у таблиці. Заповніть таблицю.

№ з/п
Тип проблемного регіону
Визначення поняття
Характерні риси
Приклади для України
1
Слаборозвинені (відсталі) регіони

2
Депресивні регіони

3
Старопромислові регіони

4
Монофункціональні міста

Завдання 4. Чому проблемні регіони потребують спеціальної політики з боку держави? Висловіть свою думку, підкріпив відповідь аргументами.

Завдання 5. На основі аналізу літературних джерел з'ясуйте, які існують механізму реалізації регіональної політики стосовно проблемних регіонів.

Завдання 6. На основні вивчення досвіду зарубіжних країн і вітчизняного досвіду проілюструйте можливості регуляторного впливу держави на розвиток окремих типів проблемних районів (старопромислових, або депресивних аграрних, або постраждалих від техногенних аварій і т. ін.). Для виконання завдання оберіть один з типів проблемних регіонів.

Завдання 7. До проблемних регіонів якого типу можна віднести Донбас?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ4

Адміністративно-територіальний устрій України, як основа проведення регіональної політики

Завдання 1. Чому виникла потреба у децентралізації влади? Які очікування пов'язані з реформою АТУ?

На допомогу - відеоролик (https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=SrCOAOh_-Sg&feature=emb_logo )

Завдання 2. Ознайомтесь з картою мережі ОТГ на території України. В яких регіонах України а) найбільш та б) найменш успішно відбувається процес утворення ОТГ?

Завдання 3. З'ясуйте, які повноваження передбачено передати з державного рівня управління на рівень ОТГ, тобто визначте складники децентралізації (децентралізація фінансування, децентралізація у сфері освіти іт.ін.) Визначте, які повноваження залишаться обласним радам після завершення реформи. На допомогу -джерело

Завдання 4. Користуючись посиланням ознайомтесь з методикою створення нової мережі адміністративних районів (методика має рекомендаційний характер). Які, на вашу думку, можуть виникнути територіальні диспропорції та проблеми в Україні та в межах вашої області, якщо реформування мережі адміністративних районів буде здійснюватись за цією методикою.

Завдання 5. Інфографіка (тут) ілюструє позитивні зміни на місцях від Децентралізації. Проте не лише успіхи пов'язані з Децентралізацією, а й певні проблеми.

Цитатадо завдання 7. «Найбільша проблема української децентралізації - відсутність чіткості у законодавстві. Наприклад, черед відсутність правового регулювання статусу земель за межами населених пунктів ми не можемо вирішити багато справ із землею, ставком, ремонтом дороги. Є проблеми і іншого походження - кадровий голод, адже більшість наших фахівців - пенсійного та передпенсчійного віку, а заміни їм немає. Бракує фахівців, які володіють досконало іноземною мовою, хоча б для написання проектних заявок. Занедбана інфраструктура потребує великих фінансових вкладень», - каже Валерій Романенко.

Із власного досвіду та з інших джерел інформації визначте проблеми, які уповільнюють реформу, або роблять її недостатньо ефективною для місцевого розвитку.

Практичне заняття 5-6

Прикордонне і транскордонне співробітництво як напрями реалізації та інструменти регіональної політики

Завдання 1. Часто дослідники вказують на те, що ТКС спрямоване на подолання негативних наслідків, які виникли на прикордонних територіях через їх розташування на національних окраїнах держав, і має на меті покращення умов життя населення. Подумайте, про які можливі негативні наслідки прикордонного положення регіонів йдеться?

Завдання 2. На основі вивчення різноманітних джерел (насамперед, Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки) з'ясуйте, чому транскордонне співробітництво розглядається багатьма країнами як ефективний шлях (інструмент) формування та реалізації регіональної політики? Який позитивний ефект для розвитку регіонів можна отримати від ТКС? Відповідь слід оформити у вигляді схеми (кількість розгалужень не обмежена)

Завдання 3.Зберіть інформацію про один з єврорегіонів, у функціонуванні якого бере участь Україна. У повідомленні відобразіть такі питання: 1) які регіони України і з якого року приєдналися до обраного єврорегіону або утворили асоціацію з іншими країнами; 2) з якою метою створено єврорегіон? Які переваги отримали (або планують отримати) регіони України від транскордонної інтеграції в рамках цього єврорегіону.

Завдання 4. Розв'яжіть тест.

1. Поняття транскордонне співробітництво є більш широким, ніж прикордонне співробітництво.

А) Так

Б) Ні

2. Суб'єктами транскордонного співробітництва можуть бути тільки держави (регіони), що мають спільний кордон.

А) Так

Б) Ні

3. Приведіть у відповідність назви регіонів України і назви Єврорегіонів, у діяльності яких ці регіони беруть участь:

1. Чернівецька область
А. Карпатський
2. Закарпатська область
Б. Буг
3. Волинська область
В. Верхній Прут
4. Одеська область
Г. Нижній Дунай
5. Івано-Франківська область

Практичне заняття 7-9

Інвестиційна діяльність в Україні. Інвестиційна політика в Україні

Завдання 1. Складіть словничок до теми (див. ключові слова)..

Завдання 2. Побудуйте схему класифікації інвестицій за різними критеріями (не менше 7) - джерелом фінансування, рівнем інвестиційного ризику, періодом інвестування, регіональною ознакою тощо. Використайте програму X-mind для побудови графічних зображень.

Завдання 3. Проаналізуйте позитивні і негативні соціально-економічні наслідки вкладення прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1

Позивні та негативні наслідки вкладення прямих іноземних інвестицій

в економіку країни та її регіонів

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Створюються додаткові робочі місця
Оплата праці працівників нижче світового рівня
Надходять сучасні технології, техніка, устаткування
Стримується власний інноваційний процес в країні
..............
....................
Завдання 4.Ознайомтесь з графіком динаміки надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за останні 10 років за посиланням: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018/Дехто з аналітиків коментує графік таким чином: «Не видно ніякої закономірності, будь-яка систематичність надходження інвестицій відсутня. Лікарі, дивлячись на отакий графік температури, зазвичай діагностують тропічну лихоманку».

На основі вивчення пропонованих публікацій та інших джерел спробуйте визначити фактори, які впливають на надходження інвестицій в Україну. З якими з факторів, на вашу думку, пов'язане нерегулярність та «безсистемність», надходження інвестицій?

Завдання 5.Утабл. 2 представлені статистичні дані про географічну структуру прямих іноземних інвестицій в економіку України. Поясніть лідерство Кіпру в рейтингу країн-інвесторів. Проаналізуйте її і зробіть висновок щодо специфіки країн-інвесторів.

Таблиця 2

Прямі іноземні інвестиції з країн світу в економіці України1

на 1. 01. 2016 р.(за даними Держслужби статистики України)

Країни

Питома вага країни, %

Кіпр
27,5

Нідерланди
22,0

Велика Британія
6,1

Німеччина
5,2

Швейцарія
4,8

Російська Федерація
3,3

Австрія
3,1

Франція
2,0

Польща
1,8

США
1,5

Італія
0,8

Інші країни
21,9

Усього
100,0

Завдання 6. Ознайомтесь із статистикою в табл. 3. Визначте інвестиційно привабливі та непривабливі регіони України. Спробуйте пояснити наявні регіональні відмінності.

Таблиця 3

Прямі інвестиції на одну особу населення за регіонами України (2015-2018)

(дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

(дол. США)

Обсяг на 1 січня

На
31 грудня 2018

2015

2016

2017

2018

Усього
895,5

752,7

734,8

746,9

767,0

Вінницька
138,7

117,4

113,3

126,2

143,1

Волинська
260,9

237,6

236,9

242,3

251,0

Дніпропетровська
1 763,0

1 235,5

1 077,7

1 142,8

1 112,7

Донецька
539,0

409,5

294,6

265,2

289,2

Житомирська
206,2

177,8

173,7

183,4

193,6

Закарпатська
266,2

248,1

252,3

258,9

271,0

Запорізька
476,5

388,1

494,5

526,2

526,3

Івано-Франківська
671,1

606,4

599,7

657,5

651,6

Київська
1 016,7

923,8

878,0

913,8

906,7

Кіровоградська
72,2

54,1

61,2

73,4

78,9

Луганська
259,9

201,0

198,8

201,2

202,7

Львівська
435,6

410,3

331,3

370,0

367,8

Миколаївська
196,4

183,4

185,1

180,0

200,3

Одеська
596,7

554,2

516,9

506,6

509,2

Полтавська
718,9

696,4

703,8

714,2

733,9

Рівненська
209,3

172,0

137,4

115,6

115,3

Сумська
233,8

178,3

171,7

165,5

168,4

Тернопiльська
52,2

46,2

45,5

42,7

53,4

Харківська
615,9

560,9

238,5

238,0

249,7

Херсонська
194,8

198,3

190,3

208,1

196,2

Хмельницька
145,3

127,9

122,9

133,8

157,5

Черкаська
409,6

279,8

271,1

274,7

276,3

Чернівецька
75,8

65,2

63,1

47,1

48,8

Чернігівська
94,8

88,4

234,1

421,9

431,9

м.Київ
6 305,8

5 376,8

5 745,3

5 657,6

5 828,4

Завдання 7. Для залучення інвестицій (капітальних, прямих іноземних) регіони піклуються про інвестиційну привабливість і рекламують себе, створюючи так званий «інвестиційний портрет» або «інвестиційний паспорт» регіону. Ознайомтесь з інвестиційним портретом свого регіону (області, району, ОТГ). На основі цього складіть есе (не більше 0,5 сторінки), у якому визначте, що може привернути увагу інвесторів у Вашому регіоні.

Завдання 8. Для активізації іноземного інвестування в економіку України ще в 1992 році було прийнято Закон «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон». Ознайомтесь з особливостями функціонування вільних економічних зон (СЕЗ) України, користуючись офіційним сайтом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (розділ «Основні показники по СЕЗ». ‒ Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=9a321bee-7eaf-48c9-8888-1933f263a96d),. Нанесіть їх на контурну карту України. Заповніть таблицю А за нижченаведеною формою. У якому зараз стані СЕЗ України?

Таблиця А

Характеристика спеціальних (вільних) економічних зон України

Назва СЕЗ

Територія розташування

Дата створення

Строк дії

Мета

функціонування СЕЗ

Завдання 9. Засобом залучення інвестицій (в т. ч. прямих іноземних) у регіони України є створення індустріальних парків. Що таке індустріальний парк? Які індустріальні парки вже створені в Україні? Нанесіть їх на контурну карту України. Користуючись офіційним сайтом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (розділ «Інвестиційна-інноваційна політика». ‒ «Індустріальні парки в Україні». ‒ Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini), заповніть табл. Б.

Таблиця Б

Характеристика індустріальних (промислових) парків України

Назва

парку

Територія

розташування

Дата створення

Строк дії

Практичне завдання 10. Інші види регіональної політики України

Завдання практикуму

Завдання 1. У сучасній літературі нараховуються сотні визначень поняття «інновація». Знайдіть різні визначення (4-5) поняття «інновації» та випишіть їх, заповнивши табл. 20.

Таблиця 20

Визначення поняття «інновації»

Автор (джерело)
Визначення
Санто Б. Инновация как средство..., 1990, с. 24.
Інновація - це такий суспільний, технічний, економічний процес, який у результаті практичного використання ідей і винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій, і в разі, якщо вона орієнтується на економічну вигоду, приносить прибуток
Завдання 2. Побудуйте схему класифікації інновацій за різними критеріями - змістом і сферою застосування, економічним значенням, масштабами поширення, глибиною змін, причинами виникнення тощо.

3авдання 3. Ознайомтесь з Постановою КМУ за посиланням (див. тут). Визначте стратегічні пріоритетні напрями інноваційної політики України на 2017-2021 рр.

Завдання 4. Найважливішим завданням інноваційної політики в Україні є створення інноваційної інфраструктури. Що таке інноваційна інфраструктура? Які з елементів інноваційної інфраструктури діють в Україні? Заповніть табл. А.

Таблиця А

Інноваційна інфраструктура України

Інноваційна структура

Визначення поняття

Приклади в Україні (якщо такі інноваційні структури є) із зазначенням назви і місця розташування

Інноваційні бізнес-інкубатори

Інноваційні кластери

Інноваційні центри

Технопарки

Наукові парки

Дослідницькі парки

Технополіси

Венчурні фірми

Науково-технічні альянси

Завдання 5.Одним з видів регіональної політики є екологічна, метою якої є поліпшення екологічної ситуації в регіонах, досягнення екологічної рівноваги, створення сприятливого для життя природного середовища. Успіх вирішення екологічних проблем багато в чому залежить від ступеня врахування регіональних особливостей взаємодії господарської діяльності з природним середовищем. Досягти це представляється можливим на базі спеціального геоекологічного районування, в якому повинні враховуватися ступінь порушення середовищевідновлювальних і ресурсовідновлювальних функцій геосистем, фонові показники (зональні і регіональні) стану природного середовища і поновлюваного ресурсного потенціалу. Геоекологічне районування дозволяє не тільки визначати регіональні відмінності в екологічному стані території країни, а й аналізувати регіональні проблеми природокористування. У зв'язку з цим заслуговує на увагу складена колективом вчених на чолі з проф. П. Г. Шищенко схема геоекологічного районування України. Ознайомтеся з геоекологічним районуванням України (табл. 24). Нанесіть його на контурну карту (рис. 17).

Таблиця 1

Геоекологічне районування України

(за П. Г. Шищенком)

Назва гео-екологічного регіону (ГЕР)

Склад

Стисла характеристика

екологічної ситуації

І. Центральний геоекологічний округ

1. Північний ГЕР
Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська
Серйозні екологічні проблеми регіону пов'язані з осушувальними меліораціями. До несприятливих природних явищ можна віднести дефляцію, якою пошкоджені 24% території, і змив родючого шару (17% від загальної площі сільськогосподарських угідь).
Головною геоекологічною проблемою є радіаційне забруднення 70 % його території після аварії на ЧАЕС. Діючі на території регіону Рівненська АЕС і закрита Чорнобильська АЕС продовжують залишатися потенційно небезпечними джерелами радіаційного забруднення території. Проблема дезактивації території та екологічно безпечного природокористування в регіоні - одна з найактуальніших для України і всієї Європи
2. Центральний ГЕР
Київська, Черкаська
Найбільш гострими екологічними проблемами є деградація і змив родючого шару грунтів, зниження вмісту гумусу. Значна розораність території (до 75%) посилює площинну і лінійну ерозію.
Промислові центри регіону (Біла Церква, Сміла, Умань, Васильків, Обухів) є джерелами надходження забруднюючих речовин до атмосфери та поверхневих вод.
Однією з найбільш гострих і важковирішуваних проблем є радіаційне забруднення ландшафтів у результаті аварії на ЧАЕС. Близько 30% території регіону входить до зони радіаційного забруднення
3. Лівобережно-Дніпровський ГЕР
Сумська, Чернігівська, Київська
Основні екологічні проблеми регіону пов'язані з аграрним і лісогосподарським природокористуванням на землях, які піддалися інтенсивним осушувальним меліораціям.
Основну екологічну небезпеку становить вплив промислових підприємств, насамперед хімічних м. Шостки та інших промислових центрів.
Істотний вплив здійснює транскордонне водне перенесення забруднень з території Росії
ІІ. Східний геоекологічний округ

1. Північно-Східний ГЕР
Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська
Основні екологічні проблеми регіону пов'язані з досить високим сільськогосподарським освоєнням території (75-85%), забрудненням грунтів залишковими речовинами хімічних засобів захисту рослин, інтенсивною розробкою родовищ корисних копалин (нафти, природного газу, граніту, гранодіориту, крейди, глини і піску, в заплавах річок - торфу та ін.), хімічним забрудненням у результаті атмосферних викидів та скидів стічних вод промисловими підприємствами, рекреаційних навантажень у районах використання джерел мінеральних лікувальних вод (Миргород, Велика Багачка, Нові Санжари, Шишаки).
Відносно невисока загальна забрудненість території у порівнянні з іншими регіонами України
2. Східний ГЕР
найменш індустріально освоєна південна та східна частина Харківської, а також північна частина Луганської областей
Основні екологічні проблеми регіону пов'язані з інтенсивним сільськогосподарським виробництвом. Висока розораність території призводить до деградації грунтового покриву, вітрової ерозії і площинного змиву родючого гумусового горизонту. Надмірне внесення добрив, хімічних засобів захисту рослин обумовлює накопичення в грунті токсичних речовин.
На території регіону розташована незначна кількість індустріальних центрів, тому в цілому екологічний стан регіону є відносно благополучним
3. Донецько-Придніпровський ГЕР
Донецька, Дніпро-петровська, Запорізька
Екологічні проблеми регіону обумовлені, насамперед, високою концентрацією промислового виробництва, а також інтенсивним сільськогосподарським виробництвом. У результаті склалася загрозлива екологічна ситуація.
Гострою проблемою залишається проблема знищення промислових відходів. Внаслідок господарської діяльності продовжують зменшуватися запаси поверхневих і підземних вод, змінюється їх якісний склад.
Самозагоряння шахтних відвалів, яких налічується більше 1200, виділення сірчаного газу, окислів вуглецю та інших шкідливих речовин збільшує забруднення повітряного басейну, грунтів, поверхневих і підземних вод.
У Донецькій області спостерігається найбільша повторюваність лужних дощів
ІІІ. Західний геоекологічний округ

1. Північно-Західний ГЕР
Волинська, Львівська, Рівненська, Житомирська
Екологічні проблеми регіону обумовлені наступними антропогенними факторами: широкомасштабна осушувальна меліорація, структурна трансформація земельного фонду, в т.ч. вирубка лісів, видобуток корисних копалин (торфу, вугілля, каменеломної сировини, крейди і крейдяного мергелю, піску, глини та ін.), промислове виробництво
2. При-карпатський ГЕР
Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька
Серед геоекологічних регіонів Західного округу Прикарпатський є найбільш промислово освоєним та екологічно неблагополучним. Розвинена нафто- і газодобувна галузі, а на їх основі - хімічна промисловість, яка є постійним джерелом забруднення.
Незважаючи на відносно невелику площу орних земель (25-50%), значна їх частина піддалася осушувальним меліораціям, що викликало відповідні екологічні проблеми.
Внесення значної кількості добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до накопичення токсичних сполук
3. Подільський ГЕР
Тернопільська, Вінницька, Хмельницька
Екологічні проблеми регіону викликані інтенсивним сільськогосподарським виробництвом, яке призводить до площинної і лінійної ерозії, зменшення гумусового шару грунтів тощо, та гірничодобувною промисловістю, яка зумовлює виникнення кар'єрів і відвалів, насипів, штучних водойм і штучних берегів Південного Бугу тощо.
Інтенсивний розвиток у межах регіону харчової, легкої, машинобудівної, хімічної, електроенергетичної промисловості призвело до збільшення надходження забруднюючих речовин до атмосфери та поверхневих водойм.
4. Карпатський ГЕР
українська частина Карпатських гір у межах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей
Інтенсивна вирубка лісів призводить до водної ерозії, змиву грунтів, виникнення негативних явищ (селів, снігових лавин, повеней).
Територією регіону проходить значна кількість трансконтинентальних нафто- і продуктовопроводів, які є постійним фактором забруднення середовища в результаті витоку нафтопродуктів
5. Закарпат-ський ГЕР
південно-західна частина Закарпатської області
Вигідне стратегічне положення регіону як плацдарму в центрі Європи, зумовило використання його території за часів Радянського Союзу для значної концентрації військових об'єктів. Пріоритетність програм ВПК і низький рівень екологічної безпеки військових технологій у колишньому СРСР завдали непоправної шкоди природному середовищу регіону.
Основними видами природокористування в регіоні є сільськогосподарське виробництво та рекреація. Велике значення має транспорт. Застосування в сільськогосподарському виробництві хімічних засобів захисту рослин призвело до забруднення грунтів і поверхневих вод
ІV. Південний геоекологічний округ

1. Бузько-Дніпровський ГЕР
Кіровоградська, північ Одеської та Миколаївської областей у межах правобережної частини північної степової фізико-географічної підзони
Антропогенна перетвореність території регіону - найбільша в Україні (понад 90%). Основним видом природокористування є сільськогосподарське використання земель (85-90%). На всій території регіону ступінь еродованості земель сягає 50%, а на окремих ділянках - 70%. Наслідком інтенсивного землекористування є площинний змив верхнього гумусового горизонту і деградація родючих чорноземних грунтів.
Значна частина екологічних проблем пов'язана з наявністю покладів радіоактивних елементів та їх видобутком, а також з експлуатацією Південно-Української АЕС
2. Приморський ГЕР
приморські зони Українського Причорномор'я і Приазов'я (за винятком Присивашшя та Криму), а також південний степ України (у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей)
Основні екологічні проблеми регіону пов'язані з господарським освоєнням морських ресурсів, зниженням біопродуктивності акваторій, їх забрудненням. Виникає загроза унікальним природним об'єктам, зосередженим у заповідниках (Чорноморському, Дунайські плавні та ін.), заказниках тощо. Часті аварії суден поглиблюють несприятливу екологічну ситуацію в регіоні. Потужними джерелами забруднення є порти Одеси, Іллічівська, Маріуполя.
Значна кількість проблем пов'язана з інтенсивним сільськогосподарським виробництвом на зрошуваних землях (сільськогосподарська освоєність - 85-90%).
Серйозні проблеми виникають у результаті вторинного засолення, заболочування (особливо в зонах зрошувальних каналів), пилових бурь і вітрової ерозії
3. Присиваський ГЕР
Присиваські території Криму
Найбільш сильними чинниками формування екологічного стану регіону є інтенсифікація процесів засолення грунтів внаслідок порушення норм агротехніки, вирощування рису, будівництва та експлуатації зрошувальних систем.
Інтенсивно розвинена гірничодобувна промисловість (видобуток сировини з вод Сивашу)
4. Кримський центральний ГЕР
степові ландшафти Центрального Криму і Керченського півострова
Основний комплекс екологічних проблем регіону пов'язаний з інтенсивним сільськогосподарським використанням території (80-90% від загальної площі). Недостатня забезпеченість водними ресурсами є причиною проведення іригаційних робіт. Інтенсивне зрошення в умовах спекотного посушливого клімату призводить до засолення грунтів. До того ж внесення значної кількості органічних добрив призвело до забруднення вод органічними речовинами.
На території Керченського півострова ведеться інтенсивний видобуток залізної руди відкритим способом, нафтовидобуток.
У межах регіону розташовані досить великі промислові центри: Сімферополь, Євпаторія, Феодосія, Керч.
Певну шкоду природному середовищу завдає морське судноплавство, особливо аварії суден.
На узбережжі Чорного моря розташована значна кількість рекреаційних та бальнеологічних об'єктів
5. Кримський південний ГЕР
Південне узбережжя Криму та Кримські гори
Основним антропогенним навантаженням на природне середовище регіону є рекреаційна діяльність.
Значне забруднення на природне середовище регіону здійснюють також військові об'єкти.
Значні геоекологічні проблеми пов'язані з нестачею прісної води.
Промислові викиди в атмосферу і скиди забруднених вод завдають значної шкоди рекреаційному і бальнеологічному використанню території регіону
Ціна

750

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.