Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Пенсійне страхування України 2015 рік


Реферат
K-25794

Презентація, графіки, література <br /><br /> Актуальність теми: система пенсійного страхування є важливим чинником соціально-економічного розвитку держави. Еволюція пенсійного та соціального забезпечен¬ня являється чітким віддзеркаленням розвитку держави як цілісного суспільного утворення, вона відображає генезис економічних і фінансових відносин у країні.
Україна, як і більшість держав постсоціалістичного простору, на початку XXI ст. розпочала реформу державної пенсійної системи, яка потребувала поступового переходу від розподільчих до накопичувальних пенсійних програм та методів пенсійного страхування. Такий перехід мав Грунтуватися на індивідуалізації страхових пенсійних внесків, створенні умов для успішного інвестування пенсійних активів громадян, відносинах довіри та взаємодопомоги між різними поколіннями суспільства. Для реалізації поставлених завдань було прийнято спеці¬альні закони України «Про загальнообов'язкове держав¬не пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», що поклали початок формуванню нової системи пенсійного страхування та регламентували діяльність трьох рівнів пенсійної системи. Перший рівень представлений солідарною системою пенсійного забезпе¬чення з високим рівнем державного перерозподілу, другий і третій - накопичувальний. Водночас було забезпечено призначення пенсій на підставі даних системи персоні¬фікованого обліку та запроваджено розмежування джерел фінансування пенсійних виплат за різними пенсійними програмами між бюджетом Пенсійного фонду та Держав¬ним бюджетом України.
Стан дослідження: проблеми пенсійного страхуван¬ня та пенсійного забезпечення мають багатоаспектний характер. Деякі питання удосконалення засад пенсійного забезпечення та пенсійного страхування розглянуто в наукових працях західних до¬слідників: П. Годме, М. Віннера, Р. Вона, Г. Мак Тагарта; російських учених: К. С. Батигіна, О. Ю. Грачової, М. В. Карасьової, Н. І. Хімічевої, а також вітчизняних авторів: В. І. Андрейцева, В. М. Бутузова, JL К. Воронової, В. О. Надточія, А. А. Нечай, П. С. Пацурківськош, Н. Ю. При¬шви, Ю. О. Ровинського, Н. О. Саніахметової, А. І. Сиро¬ти, І. М. Сироти, а також праці інших вчених. Водночас ці¬лий ряд питань до цьо¬го часу залишається без належної уваги, що й зумовило написання цього дослідження..
Згідно зі ст. 46 Конституції України, громадяни мають право на соціаль¬ний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них об¬ставин, а також у старості та в інших випадках, передбаче¬них законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпе¬чення. Саме ця норма Конституції є правовою основою системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, частиною якого є пенсійне страхування. Від¬повідно до ст. 21, 22 право на пенсійне забезпечення, як і всі інші конституційні права, є невід'ємним та непоруш¬ним, воно не може бути скасованим, а також не може бути звужено його зміст та обсяг при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів [5].
Однак, визначений у ст. 46 Конституції України зміст гарантій не є абсолютним та вичерпним, тому що охоплює лише перший рівень (солідарну систему) пенсійного стра¬хування. Разом з цим нормами спеціальних законів закрі¬плено право на соціальний захист та нерідко передбачені різні, більш широкі, заходи відповідального характеру. Крім того, у ст. 2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [9] чітко зазначено, що пенсійна система України складається з солідарної систе¬ми загальнообов'язкового державного пенсійного страху¬вання, накопичувальної системи пенсійного страхування та недержавного пенсійного страхування.
Таким чином, домінуючою ознакою нової пенсійної системи є перехід від системи забезпечення до системи, що побудована на принципі пенсійного страхування [7, с. 6].
У той же час окремі категорії громадян України, які не є учасниками системи загальнообов'язкового пенсійного страхування та не сплачували страхових внесків, мають конституційне право на пенсійне забезпечення, як соці¬альну гарантію, що має забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму. Виникає закономірне питання щодо правомірності фінансування соціальних, пільгових, спеціальних та інших пенсій, виплата яких не передбачена системою пенсійного страхування за рахунок коштів Пенсійного фонду України та Накопичувального фонду. Це означає, що пенсійна система України за Зако¬ном «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху¬вання» [5] не є всеохоплюючою, а «пенсійне забезпечен¬ня» і «пенсійне страхування» не є тотожними поняттями. Сучасна пенсійна система України доповнюється систе¬мою пільг, компенсацій, гарантій та іншими видами дер¬жавної соціальної допомоги громадянам похилого віку, а пенсійне законодавство складається не тільки з Законів «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пен¬сійне забезпечення», але й з інших законодавчих актів, які встановлюють умови пенсійного забезпечення, відмінні від пенсійного страхування.
Це призвело до того, що пенсії, призначені за різними нормативними актами, диференціюються значно більше ніж заробітна плата чи доходи. Наслідком цього є пере¬розподіл коштів Пенсійного фонду на користь пенсіонерів з числа пільгових категорій. Це, в свою чергу, спричиняє негативні наслідки як для Пенсійного фонду України, так і для Державного бюджету України, а також надає спеці-альному законодавству ознак неузгодженості, протиріч та дублювання.
З огляду на вищезазначене виникає закономірне питан¬ня: у чому полягає відмінність пенсійного страхування від пенсійного забезпечення, особливо враховуючи той факт, що жодний закон чи підзаконний акт не містить визначень цих понять.
Що б дати відповідь на це питання, системно про¬аналізуємо нормативно-правові акти, які регламентують пенсійну систему України. Відповідно до Конституції, виключно законами про пенсійне забезпечення визнача¬ються: види пенсійного забезпечення; умови участі в пен¬сійній системі чи її рівнях; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на пенсійні виплати; джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пен¬сійного забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення.
Базовим Законом у сфері загальнообов'язкового дер¬жавного пенсійного страхування є «Основи законодав¬ства України про загальнообов'язкове державне соціаль¬не страхування» [8]. Цим законом врегульовано загальні принципи побудови системи соціального страхування.
Водночас, слід зауважити, що не зважаючи на за¬конодавче визначення умов і порядку здійснення пен¬сійного страхування у ст. 92 Конституції України і ре-алізованих шляхом прийняття Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення поняття «пенсійне забезпечення» та «пенсійне страхування».
Лише у ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» зазначено, що пенсійне страхування здійснюється за такими принципами:
 законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
 обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших під¬ставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
 права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування осіб, які від¬повідно до цього Закону не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;
 заінтересованості кожної працездатної особи у влас¬ному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію;
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.