Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КНАУ, Варіант №51, Державне регулювання економіки (ДРЕ), №1452


Контрольна робота
K-7153

1. Завдання № 1 Інститути по забезпеченню ефективної зайнятості
2. Завдання № 2 Тести
Тест № 1. Необхідність державного регулювання економіки
Державне регулювання ринкової економіки
а) породжено винятково інтересами бюрократичного державного апарату;
б) служить економічним цілям національного фінансового капіталу;
в) викликано, насамперед, інтересами військово-промислового комплексу;
г) покликано служити зміцненню існуючого строю, адаптації його до мінливих умовам шляхом постановки і вирішення завдань, що не може вирішувати ринковий механізм;
д) усі разом
Тест № 2. Предмет державного регулювання
Державне регулювання вирішує нижче перераховані проблеми
а) досягнення повної зайнятості;
б) прискорення економічного росту;
в) забезпечення економічної безпеки країни;
г) усі разом
Тест № 3. Економічні ресурси
Що розуміється під категорією «економічні ресурси»
а) природні багатства країни;
б) трудові ресурси;
в) засоби виробництва, створені людьми;
г) підприємницькі здібності;
д) фінансові ресурси;
є) усі разом
Тест № 4. Економічні ресурси і фактори виробництва
Чи відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва
а) це те саме;
б) трудові ресурси не входять у поняття факторів виробництва;
в) фактори виробництва — це залучені в економічний оборот економічні ресурси;
г) підприємницькі здібності, входячи в поняття економічних ресурсів, не включаються до складу факторів виробництва
Тест № 5. Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності означає, що
а) ефект від нововведень отримує суб'єкт інноваційної діяльності;
б) ефект від нововведень отримують суб'єкти, які не беруть участі в інноваційному процесі;
в) ефект від нововведень не реалізується повною мірою;
г) створюються передумови реалізації ефекту нововведення;
д) інноваційний процес охоплює сфери матеріального і нематеріального
виробництва і споживання
Тест № 6. Яке із тверджень є помилковим: «Вади ринку виникають внаслідок
а) нездатності ринкового механізму забезпечити оптимальний за Парето розподіл ресурсів;
б) зовнішніх ефектів (екстерналій);
в) нездатності ринку забезпечити людей суспільними товарами;
г) економічної нестабільності;
д) державного втручання в економіку
Тест № 7. Яке із тверджень критиків монополізації економіки є найменш переконливим?
а) монополісти протистоять впровадженню досягнень НТП;
б) монополісти вважають можливим і вигідним обмежувати виробництво, встановлюючи монопольно високі ціни;
в) монополісти з метою усунення конкурентів установлюють монопольні ціни;
г) монополісти здатні чинити тиск на державні органи з метою захисту власних інтересів;
д) відповіді а, б, в, г — достатньо переконливі
Тест № 8. Економічна функція держави полягає у
а) створенні умов для спокійного та гармонійного розвитку суспільства; б)забезпеченні цілісності та збереженні суспільства, формою якого є ця держава;
в)забезпеченні на всій території країни прав і свобод людини і громадянина;
г) створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства;
д) підтримуванні свободи, суверенітету та історичного існування народів конкретної країни в рамках світового співтовариства
Тест № 9. Яке із тверджень є помилковим: "Факторами вад ДРЕ є
а) обмеженість інформації";
б) обмеженість контролю над державним апаратом з боку суспільства";
в) неспроможність конкуренції";
г) нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на події";
д) недосконалість політичного процесу"
Тест № 10. Яке із тверджень є помилковим: "Виключно законом України встановлюються
а) баланси трудових ресурсів і ринку праці";
б) засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків";
в) державний бюджет";
г) система оподаткування";
д) порядок утворення і погашення державного боргу"
Тест № 11 Державне замовлення — це
а) потреба країни в продукції (роботі, послугах), необхідній для виконання державою своїх функцій;
б) договір між державою і виробником;
в) форма закупівлі продукції (робіт, послуг), яка передбачає вибір виробника шляхом оцінювання його пропозицій;
г) засіб задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах);
д) комплект документів, в якому визначено організаційні та правові зобов'язання держави та підприємства
Тест № 12 За часовою ознакою цілі класифікуються на
а) стратегічні, тактичні, оперативні;
б) головні, забезпечувальні;
в) загальні (для системи), часткові (для підсистем, елементів);
г) кінцеві, проміжні;
д) відповіді а, б, в, г — помилкові
Тест № 13 Чергування етапів програмно-цільового планування здійснюється у такій послідовності
а) вихідне завдання на розроблення ЦКП → відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню → розроблення проекту ЦКП → затвердження ЦКП → реалізація ЦКП → звіт про виконання ЦКП;
б) вихідне завдання на розроблення ЦКП → розроблення проекту ЦКП → відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню → затвердження ЦКП → реалізація ЦКП → звіт про виконання ЦКП;
в) відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню → розроблення проекту ЦКП → затвердження ЦКП → вихідне завдання на розроблення ЦКП → реалізація КП → звіт про виконання ЦКП;
г) відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню → вихідне завдання на розроблення ЦКП → розроблення проекту ЦКП → затвердження ЦКП → реалізація ЦКП → звіт Про виконання ЦКП
Тест № 14 Мета грошово-кредитної політики
Які основні цілі сучасної грошово-кредитної політики України
а) зниження інфляції;
б) підвищення частки комерційних банків у загальному обсязі кредитно-грошових операцій;
в) збільшення частки інвестицій у загальному обсязі кредитних операцій;
г) розширення частки приватних підприємств у ході приватизації державної власності
Тест № 15. Сутність політики вільної торгівлі полягає у
а) захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;
б) відкритості економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку;
в) демонополізації зовнішньої торгівлі;
г) відкритості економіки для експорту та імпорту товарів;
д) вступі країни до Всесвітньої організації торгівлі
Тест № 16 Капітальні вкладення
Капітальні вкладення по їх економічному змісту-це
а) усі види засобів, вкладених у виробництво з метою одержання доходу;
б) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також на зв'язані з цим зміни матеріальних оборотних коштів;
в) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу
Тест № 17 Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна держави підприємств» приватизація державного майна — це:
а) перетворення структурних підрозділів державних підприємств у самостійні підприємства;
б) відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки;
в) комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження рівня монополізації ринків;
г) процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до подолання соціально-економічної монополії держави;
д) процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об'єднань у відкриті акціонерні товариства
Тест № 18 При декларуванні цін обмежується (обмежуються)
а) рівень самої ціни;
б) розмір заробітної плати;
в) норма прибутку в ціні;
г) величина витрат;
д) амортизаційні відрахування
Тест № 19 Яке із тверджень є помилковим?
а) Екологічне регулювання — це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей та господарюючих суб'єктів;
б) Активне екологічне регулювання виходить з позиції стримування зростання забруднення навколишнього природного середовища, пасивне — з позиції послідовного зменшення забруднення;
в) Земельний кадастр містить інформацію про правовий режим земель, розподіл їх між власниками та землекористувачами за категоріями земель, відомості про якісну характеристику та цінність земель;
г) Для фінансування екологічних заходів утворюються державний та місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища;
д) Екологічні стандарти і норми запроваджуються з метою встановлення правил, вимог щодо охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки
3. Завдання № 3 Задачі
Задача №
1. Використовуючи дані виробництва продукції галузей народного господарства, їх матеріаломісткості, розрахувати прогнозні величини показників:
– валового внутрішнього продукту (ВВП);
– валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВПч)
2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді
Вихідні дані
Базовий період
1. ВВ – обсяги валового випуску продукції галузей матеріального виробництва і галузей, які надають послуги (інші галузі):
ВВп – промисловість – 180 798 млн. грн.;
ВВс – сільське господарство – 57 617,36 млн. грн.;
ВВб – будівництво – 14 426 млн. грн.;
ВВд – інші галузі – 117 461,5 млн. грн
2. – матеріаломісткість одиниці виробленої продукції (виконаних робіт) становила:
– промисловість – 0,691 грн.;
– сільське господарство – 0,569 грн.;
– будівництво – 0,577 грн.;
– інші галузі – 0,456 грн
3. ПОД – податки за виключенням субсидій на продукти в цілому – 25808 млн. грн
4. N – чисельність населення – 48,4 млн. чол
Розрахунковий період:
1. Показник використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції) зміниться таким чином:
– промисловості – збільшиться на 0,8%;
– сільському господарстві – збільшиться на 1,2%;
– будівництві – збільшиться на 0,9%;
– інших галузях – зменшиться на 0,5%;
2. Обсяги валового випуску продукції передбачається:
– у промисловості – збільшити на 20%;
– у сільському господарстві – збільшити на 10%;
– у будівництві – збільшити на 8%;
– в інших галузях – збільшити на 15%
3. Податки за виключенням субсидій на продукти в цілому – збільшаться на 10%
4. Чисельність населення (розрахункова) – зменшиться на 2%
Задача №
Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), чистого прибутку (ЧП) і їх складових в прогнозному періоді по відношенню до базового
Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах:
Вихідні дані
Базовий період
1. ВВ (включаючи податки за виключенням субсидій на продукти ) становить –
185 390 млн. грн
2. ПС (проміжне споживання – матеріальні витрати) – 103 871 млн. грн
3. А (споживання основного капіталу – амортизаційні відрахування) –
млн. грн
4. ОП (оплата праці найманих працівників (включаючи податки і субсидії на
виробництво та імпорт) – 56797 млн. грн. (57137,78)
5. ОВЗ (основні виробничі засоби) становили 521 386 млн. грн. (519300,46)
У прогнозному періоді:
1. ВВ передбачається збільшити на 115,6%
2. (матеріаломісткість ВВП) – збільшити на 8%
3. На (норма амортизаційних відрахувань) збільшиться на 3 відсоткових пункти
(наприклад, якщо ця норма була 4%, то стане 7%)
4. ОВЗ – зменшаться на 1 %
5. ОП – збільшиться в 1,8 рази
Задача №
Визначити темп приросту загального обсягу і структуру виробництва (%) товарів народного споживання (ТНС) в прогнозному році
Таблиця 2 Вихідні дані
ТНС Структура виробництва ТНС у базовому році, % Темпи приросту виробництва ТНС у прогнозному році у порівнянні з базовим, % Структура виробництва ТНС у прогнозному році, %
Продовольчі 55,0 +2,
Непродовольчі 40,0 – 3,
Горілчані вироби 5,0
Усього 100,0 100,
Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.