Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка прибутковості (доходності) підприємства


Дипломна
K-16007

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства
1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства
1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції
1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства
Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»
2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства
2.3 Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення прибутковості підприємства ват «смілянський цукровий комбінат»
3.1 Автоматизація аналізу прибутку як метод покращення аналітичної роботи підприємства
3.2 Шляхи збільшення прибутковості ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»
3.3 Економічне обґрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Перехід до ринкової економіки України передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково-технічних, організаційних і економічних проблем.
Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.
Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників.
Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо-господарської діяльності кожного підприємства. В економічному аналізі використовується кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток. Аналіз і оцінка прибутку здійснюється шляхом зіставлення відповідних показників з показниками попереднього звітного періоду для того, щоб визначити динаміку показників і тенденцію цієї зміни.
В дипломній роботі цей аналіз, а також оцінка структури та динаміки прибутку підприємства розглянуті на прикладі підприємства ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”.
В другому розділі дипломної роботи проведений також аналіз техніко-економічних показників діяльності ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”, аналіз рентабельності та аналіз фінансового стану підприємства. Детально розглянуті коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість підприємства за 2004-2006 р.р. Для даного аналізу була використана фінансова звітність ВАТ „Смілянський цукровий комбінат».
Прибуток служить джерелом розширеного відтворення, створення фондів споживання, утримання і розвитку невиробничої сфери, виробничого і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення.
Теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” розглянуті в першому розділі дипломної роботи. Затрати, витрати, собівартість є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одним з основних напрямків удосконалення економічної діяльності підприємства.
В цьому розділі викладені також сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки, а також формування та використання прибутку ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо-фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і другі економічні важелі прямо чи частково пов’язані з прибутком.
На рівень прибутку від реалізації промислової продукції сильно впливають такі чинники, як зміна показників собівартості продукції. Зниження собівартості реалізованої продукції дозволяє одержати додатковий прибуток, що дорівнює за розміром сумі зниження собівартості. Цей додатковий прибуток можна використати на покупку нового додаткового обладнання підприємства та на удосконалення діючої технології виробництва продукції, або на нову технологію виробництва продукції з більш високою якістю та нижчою собівартістю виробництва. В моїй дипломній роботі об’єктом дослідження є ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”. Основний вид продукції, що виробляє завод це цукор-пісок. Цукрова галузь України знаходиться в кризовому стані. До кризового стану призвела втрата зовнішніх ринків збуту цукру, створений таким чином надлишок цукру на внутрішньому ринку, його неврегульованість, серйозні недоліки при приватизації цукрових заводів та реформуванні аграрного сектору. Наслідком відсутності пільгового кредитування галузі стала вимушена реалізація цукру товаровиробниками за ціною, нижчою від його собівартості, втрата обігових коштів і рентабельність виробництва цукрових буряків і цукру, серйозні недоліки під час приватизації підприємств, постійний перепродаж контрольних пакетів акцій цукрових заводів. Цукор для України – проблемне питання. Якщо ми увійдемо до СОТ, ми не зможемо конкурувати з виробництва цукру. Наші ринки будуть відкриті для того, щоб завезти цукор із цукрової тростини. Він значно дешевший. То, здавалося б, на перший погляд, нічого страшного немає. Але, з іншого боку, це майже 200 цукрових заводів, це сотні тисяч робочих місць тих, яких не вистачає. Самим проблемним питанням буде розвиток цукрової галузі.
Щоб зменшити собівартість виробництва цукру і отримати додатковий прибуток в дипломній роботі запропонувано пропозиції та розраховано економічну ефективність впровадження цих пропозицій, які спрямовані на зниження собівартості продукції цукру-піску. Запроваджені заходи дають можливість зменшити витрати на виробництво продукції та отримати відповідний прибуток.
Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. Саме це і зумовило актуальність вибраної теми.
Завдання поставлені при написанні дипломної роботи, виконані, а саме:
- теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства;
- аналіз фінансових результатів та фінансового стану ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»;
- обґрунтування пропозицій щодо ефективного формування та розподілу прибутку.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства
Таблиця 1.2 Класифікація прибутку підприємства
Рис.1.1 Схема формування прибутку до оподаткування у підприємства
Рис. 1.2 Функції прибутку підприємства
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.4 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.5 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.1 Доходи і витрати підприємства
Таблиця 2.6 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.7 Структура прибутку від операційної діяльності за видами випускаємої продукції
Рис. 2.2 Структура доходів від операційної діяльності в 2004 році
Рис. 2.3 Структура доходів від операційної діяльності в 2005 році
Рис. 2.4 Структура доходів від операційної діяльності в 2006 році
Таблиця 2.8 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.9 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2006 року
Таблиця 2.10 Динаміка показників рентабельності підприємства
Рис. 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.11 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.12 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.13 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.6 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 2.14 Визначення ефекту фінансового важеля
Таблиця 2.15 Вихідні дані для визначення фінансового левериджу
Рис. 3.1 Діюча система дозування бероль-спіна.
Рис. 3.2 Запропонована система дозування бероль- спіна.
Таблиця 3.1 Розрахунок економічного ефекту
до роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.