Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства


Дипломна
K-16019

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних фондів в умовах ринку
1.1 Сутність основних фондів, їх класифікація, структура та відтворення
1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних фондів підприємства
1.3 Методологія оцінки основних фондів на підприємстві
Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основних фондів на ват «ватутінський хлібокомбінат»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат»
2.2 Оцінка стану, структури та руху основних фондів ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат»
2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
3.1 Автоматизація аналізу основних фондів, як шлях покращення аналітичної роботи на підприємстві
3.2 Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів за результатами аналізу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва, насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Також найважливішим фактором збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортиментів і повніше й ефективніше їх використання.
В першому розділі даної дипломної роботи мною було проаналізовано сутність основних фондів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основних фондів на підприємстві, надано перелік та характеристику нормативно – довідкової інформації та літературних джерел з даної теми і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основних фондів.
В другому розділі мною було проаналізовано ефективність використання основних фондів на підприємстві ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат».
З розрахунків можна побачити послідовне підвищення доходності підприємства на 15289,2 тис.грн. в 2006 році порівняно з 2004 і на зниження її на 4759,9 тис.грн. у 2006 році порівняно з 2005 роком. При цьому спостерігається також збільшення чистого доходу на 8644,2 тис.грн. в 2006 порівняно з 2004, його зниження на 7393,9 тис.грн. в 2006 порівняно з 2005 роком. Аналогічна тенденція спостерігається при аналізі динаміки собівартості реалізованої продукції – вона має тенденцію до підвищення на 9455,3 тис.грн. в 2006 році порівняго з 2004 та зниження на 5335,2 тис.грн. в 2005 році відповідно. Але негативною тенденцією є наявність збитків в 2004 та 2006 році.
Фонд оплати праці має тенденцію до збільшення в 2006 році порівняно з 2006 на 380 тис.грн., але менше 2005 року на 19,7 тис.грн. Чисельність персоналу підприємства в 2006 році більше ніж в 2004 на 5 осіб, але нижча ніж в 2005 році на 33 особи. Середня заробітна плата більше в 2006 році за показник 2004 року на 1,11 тис.грн. і на 0,52 тис.грн. перевищує показник 2005 року. Продуктивність праці в 2006 році вища за 2004 рік на 47,36 тис.грн. і менша 2005 року на 7,44 тис.грн.
В цілому можна говорити про те, що підприємство є фінансово нестійким.
На підприємстві в 2006 році спостерігається збільшення вартості основних фондів, зокрема вартість промислово – виробничих основних фондів зростає на 0,7% або на 22 тис.грн. Це зумовлено збільшенням вартості передаточних пристроїв (на 2 тис.грн. або 40%), машин та обладнання (на 3 тис.грн. або 0,2%), транспортних засобів (на тис.грн. або 22,6 тис.грн.) та інших основних фондів на 10 тис.грн. або 37%. Найбільшу питому вагу займають будівлі (51,1% в 2004 році, 45,68% в 2005 році і 45,48% в 2006 році) та машини і обладнання (43,35% в 2004, 51,19% в 2005 і 50,94% в 2006 році)
Аналізуючи коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту можна говорити, що оновлення відбувається достатньо повільними темпами, хоча коефіцієнт оновлення і перевищує коефіцієнт вибуття на протязі 3-х років і коефіцієнт приросту є додатньою величиною.
Виходячи з того, що коефіцієнти зносу та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних фондів збільшилася на 22 тис. грн., то знос їх за час експлуатації також зростає і становить 0,27 на кінець 2006 року. Це призвело до зростання ступеню зношеності (зменшенню стуреню придатності) основних фондів, що відносно оцінює погіршення їх технічного стану.
вартість основних виробничих фондів на протязі 2004-2006 рр. має постійну тенденцію до підвищення. Спостерігається також тенденція підвищення показника фондовіддачі в 2005 році, що є позитивним, оскільки підприємство виробляє більше продукції на 1 гривню основних фондів,хоча він знизився в 2006 році. Оскільки показник фондоємкості є зворотнім показником до фондовіддачі, то він поступово знижується, потім зростає
Фондоозброєність праці на протязі цього періоду має визначену тенденцію до зростання, що означає, що на 1 працівника в 2004 році припадало 5,44 тис.грн. основних фондів, в 2005 році 9,28 тис.грн.,а в 2006 році 10,3 тис.грн., що такоє є позитивним і означає, що основні фонди використовуються більш ефективно.
Коефіцієнт рентабельності є відємним в 2004 і 2006 роках, але становить 37,93% в 2005 році.
Таким чином, зробивши аналіз технічного стану основних фондів ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”, можна сформувати наступні шляхи покращення розглянутих показників:
- запровадження та використання нових технологій, які дозволяють
знизити вибуття обладнання;
- використання раціональних пропозицій співробітників, що дозволяють підвищити ступінь зношування обладнання;
- аналіз сезонності робіт, що виключає необґрунтовані простої обладнання;
- постійне вдосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання;
пошук і налагодження міцних зв’язків з постачальниками комплектуючих і запасних частин для обладнання.
Також в роботі було обґрунтовано можливі резерви підвищення фондовіддачі продукції, автоматизації обліку та зроблено аналітичні розрахунки щодо купівлі обладнання на підприємстві.
З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву сушок, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на 4,38 грн. на одну тону сушок і, таким чином, отримати додатковий прибуток у розмірі 1642,5 грн. (з урахуванням податку на прибуток, що складає 20%). Іншими словами можна зробити висновки, що заходи по модернізації лінії виробництва сушок є ефективними.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основних фондів
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження основних фондів
Таблиця 1.3 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних фондів
Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”.
Таблиця 2.1 Аналіз техніко – економічних показників діяльності підприємства за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.2 Основні показники фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Наявність і структура основних фондів за 2004 - 2006 рік
Таблиця 2.4 Структура розподілу основних фондів в 2004 - 2006 роках
Рис. 2.2 Структура розподілу основних фондів на початок 2006 року
Рис.2.3 Структура розподілу основних фондів на кінець 2006 року
Таблиця 2.5 Наявність та рух основних фондів в 2006 році
Таблиця 2.6 Аналіз ступеню оновлення, вибуття, приросту, зносу та придатності основних фондів
Таблиця 2.7 Динаміка вартості основних виробничих фондів в 2005 – 2006 роках
Таблиця 2.8 Показники ефективності використання основних фондів на підприємстві
Таблиця 2.9 Аналіз показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.10 Динаміка показників фондовіддачі в 2005 – 2006 рр.
Рис. 2.5 Динаміка зміни фондовіддачі по кварталах 2005 – 2006 рр.
Таблиця 2.11 Вихідна інформація для факторного аналізу фондовіддачі в 2006 році
Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.13 Динаміка фондоозброєності праці
Рис. 2.6 Динаміка показників фондоозброєності по кварталах 2005 – 2006 років.
Таблиця 2.14 Аналіз впливу середньої вартості основних фондів на виручку від реалізації
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2 Змінні поточні витрати
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4 Незмінні поточні витрати
Таблиця 3.5 Калькуляція бараночних виробів
До роботи є звіт з практики, роздатковий матеріал, доповідь
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.