Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз собівартості продукції підприємства


Дипломна
K-16044

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції
1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно- правове та інформаційне забезпечення
1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості продукції
1.3 Методологія оцінки собівартості продукції
Розділ 2 практичні засади формування і оцінки собівартості продукції зат «графія україна»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка собівартості продукції за елементами витрат
2.3 Комплексний аналіз собівартості продукції
Розділ 3 шляхи і резерви зниження витрат на виробництво на підприємстві зат «графія україна»
3.1 Автоматизація аналізу собівартості продукції як шлях зниження витрат на виробництво
3.2 Шляхи зменшення витрат і збільшення прибутковості ЗАТ «Графія Україна»
3.3 Економічне обґрунтування стратегії зниження витрат і збільшення прибутковості товариства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами. Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті-зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат-аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін, що забезпечить якість аналізу і збільшить обґрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обґрунтування економічних і управлінських рішень, направлених на покращання основної діяльності, збільшення її результатів і конкурентноздатності продукції.
Аналітична робота по собівартості являється завершеною, якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання.
Дана дипломна робота висвітлює питання аналізу собівартості продукції та шляхів її зниження.
В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи формування і оцінки витрат на виробництво продукції, їх нормативно – правова база; розглянуто різноманітні підходи до класифікації витрат на виробництво, викладено основні методи і способи калькулювання витрат на виробництво, подана методологія оцінки собівартості продукції.
В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства ЗАТ “Графія Україна”.
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне: сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 115365,5 тис.грн. або 51,86% в 2005 році та на 43895,3 тис.грн. в 2006 році або 12,99%; собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2005 році збільшилась на 81866,5 тис.грн. або 46,35% та в 2006 році збільшення склало 33321,4 тис.грн. або 12,89%; сума валового прибутку збільшується на в 2006 році на 10573,9 тис.грн. або 13,33%, в 2005 році збільшення склало 33498,2 тис.грн. або 73,13%; таким чином, сума прибутку на протязі років зростає і становить в 2006 році 22430,3 тис.грн., що на 14765,9 тис.грн. або на 41,22% більше ніж в попередньому році, а в 2005 році збільшення склало 22430,3 тис.грн. або 167,53%; фонд оплати праці в 2006 році зменшився порівняно з 2005 роком на 177 тис.грн. або 2,1%, хоча в 2005 році заробітна плата значно зросла; середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 18 осіб або 5,41% в 2005 році і на 22 особи або 6,27% в 2006 році; знижується середньорічна оплата праці в 2006 році на 1,9 тис.грн. (7,9%), хоча в 2005 році дуже значно підвищилась; середньогодинна оплата праці в 2006 році знизилась на 1,1 грн. або 8,2%, хоча в 2005 році зросла на 5,24 грн. або 60,17%; продуктивність праці на протязі 2004-2006 рр. значно збільшується: більше ніж 1,5 рази в 2006 році порівняно з 2005; вартість майна знижується в 2005 році на 11829,6 тис.грн. та зростає в 2006 році на 788,2 тис.грн. або 0,8%; вартість основних фондів підприємства знижується в 2005 і 206 році відповідно на 18342 тис.грн. та 12994 тис.грн; вартість оборотних фондів збільшується на 5065 тис.грн. або 6,8% в 2005 і 15155 тис.грн. або 19,08% в 2006 році.
В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
Найбільшу питому вагу в структурі собівартості продукції займають матеріальні витрати – 79,12% в 2004-2005 роках і 86,6% в 2006 році. На другому місці – інші витрати, питома вага яких в 2006 році – 5,06, в 2005 – 13,01, в 2004 році – 13,59%, далі йдуть амортизаційні відрахування – 3,17 в 2004 і 2005 році, 4,09% в 2006 році. Малу питому вагу мають витрати на оплату праці – 2,07 в 2004, 2,65 в 2005 і 2,65% в 2006 році та відрахування на соціальні заходи – 2,05 в 2004 і 2005 роках, 1,05% - в 2006 році.
За останній рік сума собівартості збільшилась на 33321,4 тис.грн. або 12,9%, на що вплинули наступні фактори: збільшення матеріальних витрат на 48192,3 тис.грн. або 23,6%, збільшення витрат на оплату праці на 2488 тис.грн. або 36,4%, збільшення амортизаційних відрахувань на 3741 тис.грн. або 45,7%, зменшення відрахувань на соціальні заходи на 2235,2 тис.грн. або 42,18%, зменшення інших витрат на 18864,7 тис.грн. або 56,09%.
Відповідно, можна побачити, що підприємство допустило перевитрати по матеріалам і сировині, зокрема перевитрати по сировині і основним матеріалам склали 15583 тис.грн, по покупним напівфабрикатам – 5064,5 тис.грн., по електроенергії на виробничі цілі – 976,78 тис.грн. Таким чином, загальна сума перевитрат в 2006 році становить 21624 тис.грн., що є резервом для зменшення витрат коштів в майбутньому. Сума перевитрат фонду оплати праці в 2006 році склала 5139,65 тис.грн.,що також є резервом для зниження собівартості.
Сума витрат на обслуговування виробництва на підприємстві порівняно з 2005 роком знизилась.Це є позитивним явищем, хоча по деяким статтям і були допущені перевитрати,зокрема: -сума амортизації обладнання, порівняно з 2005 роком зросла на 3741 тис.грн.(питома вага її також збільшилась з 19,6 до 44,7), що не можна назвати негативним явищем, так як таке зростання сталось внаслідок покупки нового обладнання.
При аналізі витрат на виробництво окремих видів продукції видно, що загальне збільшення витрат на виробництво склало 43895,8 тис.грн., а по 1 тисячі сигаретних пачок спостерігається зниження витрат на 10 копійок. Збільшення ж пов’язане з збільшенням загального обсягу випуску продукції. Такий якісний показник, як витрати на 1 гривню реалізованої продукції має поступову тенденцію до зниження на 0,029 грн. в 2005 році порівняно з 2004 роком і на 0,001 грн. в 2006 році.
Як видно з наведених даних сума резервів зниження собівартості є досить значною 28819,51 тис.грн., і найбільшу питому вагу в ній займають резерви економії за рахунок скорочення витрат матеріалів (21624 тис.грн.),заробітної плати (5139,65 тис.грн.) і відповідно відрахувань на соціальні заходи (2055,86 тис.грн.).
Для того, щоб знизити витрати і збільшити прибуток, з моєї точки зору, потрібні грошові вливання, тобто інвестиції в такі стратегічні об’єкти як технологію ротогравировки.
Загальний об’м інвестицій потрібний для реалізації проекту - 40 тис. USD (за рахунок кредиту); тривалість проекту - 5 років; частково проект буде фінансуватися за рахунок власного капіталу - 45 % від загального об'єму фінансування; вартість власного капіталу - 45 %. Отже, з розрахунків, що наведені вище, можна зробити висновок, що якщо дисконтований період окупності проекту ЗАТ складає 4,92 роки, це менше ніж його тривалість, тому проект може бути прийнятий для втілення в життя, тобто реалізовуватися, збільшивши при цьому прибутковість ЗАТ.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Фінансові коефіцієнти підприємства ЗАТ «Графія Україна» за 2004 – 2006 роки
Таблиця 2.3 Аналіз структури витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.2 Структура собівартості виробленої продукції в 2006 році.
Рис. 2.3 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.4 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.5 Аналіз матеріальних витрат
Таблиця 2.6 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.7 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.4. Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2004 – 2006 рр.
Таблиця 2.8 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.9 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.10 Аналіз собівартості 1000 шт. сигаретних пачок за статтями калькуляції
Таблиця 2.11 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 3.1 Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції.
Таблиця 3.2 Дані проекту збільшення прибутковості ЗАТ
Таблиця 3.3 Інвестиційні потреби ЗАТ
Таблиця 3.4 Джерела фінансування
Таблиця 3.5 Графік обслуговування боргу (тис. USD)
Таблиця 3.6 Прогноз чистого прибутку (тис. USD)
Таблиця 3.7 Укрупнена схема прогнозного балансу
Таблиця 3.8 Прогноз баланс (тис. USD)
Таблиця 3.9 Прогноз грошових потоків (тис. USD)
Таблиця 3.10 Розрахунок даних для визначення IRR
Таблиця 3.11 Дисконтовані грошові потоки ЗАТ
До роботи є звіт з практики, звітність, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.