Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка інвестиційної діяльності підприємства


Дипломна
K-16064

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів
1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства
1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства
1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності
1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів
Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов «меркурій»
2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства
2.3 Оцінка джерел та діагностика ефективності залучення та використання інвестиційних ресурсів
Розділ 3 обґрунтування варіанту залучення інвестицій тов «меркурій»
3.1 Інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності управління реальними інвестиціями
3.2 Обґрунтування варіанту вибору підприємницького проекту
3.3 Оцінка ефективності інвестиційного проекту та його вплив на фінансові результати
Висновки
Список використаних джерел

Інвестиції – це складне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання національного продукту, тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення.
В роботі наведено та проаналізовано досить велику кількість класифікацій інвестицій. Але очевидним є те, що на практиці кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в даній галузі, у даному регіоні й найбільше підходить для конкретного підприємства з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності.
У результаті проведеного аналізу в роботі виявлено, що основна частка зроблених інвестицій – 96% спрямовувалася підприємствами малих форм господарювання у матеріальні активи і лише 4% - у нематеріальний основний капітал. Пояснюється це тим, що чим більше у малого підприємства власних ресурсів, тим більше у нього можливості отримувати зовнішнє фінансування інвестиційних проектів. Не маючи достатніх власних засобів, підприємство має менші можливості залучення інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки дані обставини знижують привабливість підприємств для банків і інших можливих інвесторів. Таким чином, аналіз використання власних фінансових ресурсів підприємств свідчить про те, що внутрішній грошовий потік, а саме прибуток і амортизація, є головним джерелом інвестування – вони складають понад 70%. Не маючи доступу до зовнішніх джерел фінансування, підприємства розраховують на власні джерела для здійснення інвестицій. На другому місці знаходяться внески до статутних фондів, а внаслідок надмірної вартості банківських кредитів, їхня частка у фінансуванні інвестицій є найменшою - 5,7%. Повністю незалежних підприємств майже не існує, хоча усі підприємства намагаються діяти за рахунок власних фінансових ресурсів. І важливим при цьому є реалізація державою стимулюючої політики, що забезпечуватиме більшу можливість підприємств здійснювати інвестиції
Досліджено напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень.
Досліджено, що в сучасних умовах ведення бізнесу характерно зростаюча потреба в інформації, яка являється основою для прийняття рішень в управлінні; велика кількість обчислювальних та логічних операцій, які виконує управлінський персонал; можливість формалізації переважної більшості задач як в типових ситуаціях, так і при рішенні проблем в слабо структурованих або неструктурованих проблемах. Тому можливі такі напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями як:
- підвищення оперативності і поліпшення якості керування інвестиційним проектом;
- організація раціональних потоків інформації на підприємстві;
- своєчасне укладання достовірної звітності;
- усунення паралелізму і дублювання потоків інформації;
- удосконалення організаційної структури апарата керування.
До критеріїв, за якими здійснюють аналіз та вибір програмного забезпечення для управління проектами, відносять операційні критерії (функціональні можливості програмного забезпечення); критерії основних характеристик системи; критерії витрат життєвого циклу програмного забезпечення.
Також запропоновано розрізняти інвестиції трьох видів – споживані, застосовані, кумулятивні. Як результат авансованих споживаних інвестицій ми пропонуємо прийняти товарну чи реалізовану продукцію. Для оцінки абсолютної ефективності проекту запропоновано використовувати показники, що відбивають відношення результату до витрат. Критерієм вибору варіанта прийнята умова, за якої показник перевищує нормативне значення, затверджене інвестором.
Для аналізу ефективності інвестиційної діяльності підприємства було вибрано обєкт дослідження - ТОВ „Меркурій”.
Предметом діяльності Товариства є: виготовлення льодяникової карамелі ТМ „Рокс”; оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля; торгівельно-закупівельна діяльність.
В цілому аналіз фінансового стану і інвестиційної привабливості свідчить про стійке становище підприємства і можливість вкладати кошти в його розвиток.
Станом на 01.04.2008 року накопичення, які не розподілені на підприємстві по фондам, що виникли в результаті господарської діяльності становили 412,5 тис. грн. Підприємство має інвестиційну потребу в 1900,0 тис.грн.. В зв’язку з рішенням про необхідність залучення інвестицій для поповнення обігових коштів (станом на 01.04.2007 року) були заключні нові договори с покупцями та постачальниками), перед керівництвом підприємства виникло питання відносно джерел фінансування інвестиційного проекту: залучення капіталу засновників або отримання банківського кредиту. Вартість обох альтернатив становить 18 %. Інвестиційний проект в обох випадках приносить доход в сумі 8500,0 тис.грн., собівартість продукції (без відсоткових платежів) становить 5600,0 тис.грн.
Із розрахунку видно, що банківські кошти залучати у інвестування вигідній - економія становить 85,5 тис.грн. Даний ефект носить назву податкової економії. В якості показника податкової економії виступає ставка податку на прибуток. Плата за використання фінансових ресурсів становить 18 % від 1900,0 тис.грн., або 342,0 тис.грн. Тобто умножив суму 342,0 грн. на ставку податку на прибуток 25 %, підприємство отримує 85,5 тис.грн.
В третьому розділі роботи подано аналіз шляхів покращення роботи підприємства: впровадження автоматизованих технологій та проекту відкриття цеху з виробництва кондитерських виробів.
Для виготовлення продукції потрібне було таке обладнання:
- Механізована потокова лінія виробництва сухарного печива;
- Механізована потокова лінія виробництва затяжного печива;
- Механізована потокова лінія виробництва здобного печива;
- Печі.
Фінансування проекту передбачається здійснювати з рахунок двох основних джерел:
- Власних засобів товариства на суму 145700 грн.
- Кредитних ресурсів на суму 80 тис.грн
Одержання кредиту планується здійснити одним платежем на початку другого кварталу 2009 року. При цьому планується повне погашення кредиту і відсотків по його обслуговуванню на початку 2-го кварталу 2010 року.
Гарантом виконання боргових зобов'язань стане майно товариства, та бездоганна його репутація в бізнесі
Інвестиції на придбання обладнання, запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних.
Рентабельність проекту = чистий прибуток за рік / сукупні витрати за рік Рентабельність проекту = 424662/(1144541+373588) = 28%.
Строк окупності проекту = (вартість проекту/чистий прибуток за рік) * 12 міс Строк окупності проекту = 225700/424662*12 = 6,4 міс
Здійснення даного проекту передбачає певні ризики і проблеми, а саме
- непередбачене зменшення ринкового попиту знижує обсяг збуту
- зниження ціни конкурентами відповідно знижує ціну на продукцію нашого підприємства
- можливість виникнення скороченої прибутковості, тобто рівень інфляції і ціни не відповідають швидкому зростанню витрат.
Проте поряд з негативними сторонами існують також і позитивні події, які можуть вплинути на заплановане здійснення проекту :
- зниження оптових цін на сировину через велику пропозицію.
- збільшення попиту на продукцію
- зменшення накладних витрат
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Класифікація інвестицій підприємства
Таблиця 1.1 Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційному середовищі
Рис. 1.2 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка динаміки і структури активу балансу підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки і структури пасиву балансу підприємства
Таблиця 2.4 Динаміка коефіцієнтів ліквідності
Таблиця 2.5 Динаміка показників фінансової стійкості в 2005 – 2007 рр.
Таблиця 2.6 Показники рентабельності підприємства
Таблиця 2.7 Порівняння джерел фінансування (тис.грн.)
Таблиця 2.8 Прогноз грошових потоків (тис.грн.)
Таблиця 2.9 Обслуговування банківського кредиту ТОВ „Меркурій” (тис.грн.)
Таблиця 2.10 Розрахунок чистої приведеної вартості варіантів залучення інвестицій (тис.грн.)
Таблиця 2.11 Розрахунок дисконтування періоду окупності проекту (тис.грн.)
Таблиця 2.12 Характеристика інвестиційного проекту без врахування інфляції (тис.грн.)
Таблиця 2.13 Характеристика інвестиційного проекту з врахуванням інфляції
Таблиця 3.1 Чисельність працівників
Таблиця 3.2 Асортимент виробів
Таблиця 3.3 Річний бюджет маркетингу
Таблиця 3.4 Вміст основних харчових добавок, грам на 100 грам продукту
Таблиця 3.5 Ємність ринку для кожного із видів печива
Таблиця 3. 6 Вартість проекту
Таблиця 3.7 Аналіз прямих і непрямих витрат
Таблиця 3.8 Звіт про планові доходи і витрати
Таблиця 3.9 Розрахунок точки самоокупності
До роботи є звіт з практики, доповідь, консультаційний проект, роздатковий матеріал, автореферат
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.