Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка конкурентоспроможності підприємства та стратегій її підтримки


Дипломна
K-16077

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен-тоспроможності підприємства та стратегія її підтримки
1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурен-тоспроможності підприємства
1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурен-тоспроможності підприємства і стратегії її підтримки
1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства
1.4 Управління конкурентоспроможністю підприємства
Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності підприємства та аналіз стратегій її підтримки
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ,, Русь”
2.2 Аналіз конкурентоспроможності ВАТ,, Русь”
2.3 Аналіз конкурентів ВАТ,, Русь”
Розділ 3 шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства та пошук стратегій її підтримки
3.1 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності АТ,, Русь”
3.2 Складання проекту щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Русь»
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури

Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду (10 - 15 років). Джерелами конкурентних переваг є прогресивна организаційно-технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо тому, що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідні на всіх рівнях позавиробничого процесу.
В першому розділі роботи було проаналізовано питання теоретичних засад аналізу конкурентоспроможності підприємства.
В другому розділі проаналізовано конкурентоспроможність ВАТ «Русь»
У період з 2005 р. по 2007 р. майно підприємства втратило свою вартість на 1392,5 тис. грн., за рахунок зниження основних засобів на 703 тис. грн., та оборотних коштів – на 690 тис. грн. Знизилася сума оборотних коштів, а саме запаси, у період 2005-2007 рр., на 281 тис. грн., дебіторська заборгованість та поточні фінансові інвестиції – на 406,1 тис. грн. та грошові кошти – на 0,09 тис. грн.
Якщо первісна вартість основних засобів за три роки знизилася на 2734,4 тис. грн., то їх знос за час експлуатації знизився на 1704,7 тис. грн. Це призвело до зниження рівня зносу (зростання рівня придатності) на 11,42 %, що свідчить про покращення їх технічного стану.
Коефіцієнт обороту з прийому працюючих і коефіцієнт постійності персоналу протягом трьох років знизилися за рахунок скорочення кількості середньоспискової чисельності персоналу (звільнення працівників за власним бажанням та з причини скорочення штатів). Продуктивність праці протягом трьох років знизилася на 8,44 тис. грн. / чол. за рахунок скорочення кількості працюючих на 10 чол. (2005-2007 рр.) і зниження виручки на 578,4 тис. грн. (2005-2007 рр.)
У період 2005-2007 рр. спостерігалася тенденція збільшення середньомісячної заробітної плати майже у півтора рази (із 323 грн. до 498 грн.), хоча фонд оплати праці зріс лише на декілька відсотків (із 182,4 тис. грн. до 221,5 тис. грн.). Це свідчить про те, що підприємство веде ефективну політику використання трудових ресурсів.
Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а саме 0,5. У 2007 році КА взагалі становить (-0,02), що значно нижче за норматив.
Згідно розрахунку коефіцієнта фінансової залежності випливає, що частка позикових коштів у фінансуванні підприємства за три роки знизилася на 69,03 ((-58,03) - 10,99). Протягом двох років підприємство фінансувалося за рахунок залучених коштів, а у 2007 році – підприємство – фінансово незалежне, тобто власники повністю фінансують своє підприємство.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів протягом трьох років знизився на 13,32 тис. грн. Це свідчить про те, що підприємство дедалі більше не залежить від зовнішніх інвесторів.
Зниження коефіцієнту співвідношення власних і залучених коштів в динаміці свідчить про посилення незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про певне зростання фінансової стійкості.
Мінімальне значення коефіцієнта забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами – 0,1. Коли показник опускається нижче за це значення, як у нашому випадку КЗВК 2005 р.= -0,38; КЗВК 2006 р. = -0,75; КЗВК 2007 р.= -0,71, то структура визначається незадовільною а підприємство – неплатоспроможним.
Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів підприємства має приблизне значення – 0,5 … 0,8. У 2005-2006 рр. даний показник перевищував нормативне значення, оскільки становив у 2005 р. = 4,92, а у 2006 р. = 4,84. За значення вище вказаного показника більшого за 0,8 роблять висновок про залучення довгострокових позик і кредитів для формування частини необоротних активів, що є цілком виправданим для будь-якого підприємства. У 2007 р. даний коефіцієнт мав значення менше за 0,5, то це свідчить про те, що підприємство має власний капітал в основному для формування оборотних коштів, що, як правило, розцінюють негативно.
За три роки коефіцієнт фінансового левериджу знизився із 9,99 до (-59,0,3), за рахунок зниження, як залученого, так і власного капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів.
У період 2005-2007 рр. коефіцієнт загального покриття знизився на 0,14, що свідчить про неефективне управління грошовими коштами. Оскільки коефіцієнт проміжної платоспроможності показує здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7-0,8), то у нашому випадку такої здатності ВАТ «Русь» не має, оскільки не задовольняє оптимальної тенденції зміни даного показника. У 2005 р. він становить 0,59, у 2006 р. – 0,46, а у 2007 р. – 0,53. Величина коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2005 році становить 0,001, у 2006р. – 0,002, а у 2007 р. – 0,003. І при невеликому його значенні підприємство може бути платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відплив коштів за обсягом і термінами. З розрахунку наступного показника платоспроможності видно про недотримання певної політики кредитування покупців та залучення кредитів.
Підприємство неефективно використовує всі наявні ресурси,а саме: швидкість обороту власного капіталу у період 2005-2007 рр. значно скоротилася (-23,98), неефективно використовується кредитна політика фірми і оборотність дебіторської заборгованості за три роки зросла на 166,94 дня, що є негативним фактором. Швидкість використання виробничих запасів за 2005-2007 рр. знизилася 42,31 дня. Час виробничо-комерційного циклу, навпаки, зріс на 124,63 дня (2005-2007 рр.), що негативно впливає на діяльність підприємства. За три роки кількість виручки, що припадає на одиницю основних фондів, зросла на 0,33 грн. Скоротилася кількість оборотів обігових коштів: у 2005 р. вона становила 0,72, у 2006 р. – 0,69, а у 2007 р. – 0,58.
Рентабельність протягом трьох років скоротилася до нуля, окрім рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності, яка зросла на 7,86 %. Згідно розрахунку рентабельності власного капіталу видно, що величина прибутку, яку одержують з кожної гривні, вкладеної у підприємство, за три роки знизилася від 49,39 % до 0 %; величина чистого прибутку, яка припадає на одиницю виручки протягом трьох років скоротилася на 9,24 %. Це пов’язане зі зниженням прибутку у 2005-2006 рр. і його відсутністю у 2007 р.
Знизилися протягом 2005-2007 рр. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації на 13,38 %, а також рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком на 11,31 % за рахунок скорочення виручки від реалізації продукції.
Стосовно показників ефективності виробничої діяльності можна стверджувати, а саме: відносний показник витрат на одиницю продукції у період з 2005 р. по 2007 р. зріс на 0,38 грн. Відносний показник фондовіддачі, за цей же період, зріс на 0,91, що свідчить про ефективність використання основних виробничих фондів. Ступінь прибутковості товару, згідно розрахунку показника рентабельності товару, скоротилася на 0,5 (50 %). Продуктивність праці зросла, на 3,44 грн./чол., за рахунок скорочення кількості працівників і обсягу випуску продукції.
Фінансове положеня підприємства за три роки погіршилося у зв’язку зі зменшенням суми власного капіталу, а також – суми грошових коштів.
Ефективність організації збуту та просування товару незадовільна. Рентабельність продаж знизилася на 0,4 (40 %), протягом трьох років, за рахунок скорочення прибутку від реалізації та обсягу продаж. Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей у 2005-2006 рр. знизився на 0,23, а у 2007 р. він зріс на 0,15 у зв’язку зі зниженням виробничої потужності.
ВАТ «Русь» займає досить високий рівень конкурентоспроможності. Так у 2005 році його конкурентоспроможність сягала 0,68. Але у 2007 році вона сягнула – 0,69. Потенційним конкурентом фірми є СТОВ «Злагода», конкурентоспроможність якого у 2007 р., на 0,09, не досягає конкурентоспроможності ВАТ «Русь».
Приведена у 2 розділі організаційно-економічна характеристика ВАТ,, Русь” показує те, що за останні три роки фінансовий стан підприємства значно погіршився, а рівень його конкурентоспроможності, навпаки, зріс.
В третьому розділі роботи запропоновано розширити обсяг продукції, яка випускається, за рахунок впровадження у виробництво нової продукції – моркви, буряка і помідорів і вирощувати їх за допомогою капельного зрошування.
ВАТ “Русь”, яке вирощує овочі у відкритому грунті, здатне забезпечити високоефективну діяльність. Така впевненність грунтується на: практичний досвід товариства по вирощуванню овочевих культур сягає понад 20 років; місце розташування ВАТ дуже вигідне, так як господарство знаходиться поряд з містом Черкаси; сприятливі кліматичні умови та можливість зрошення посівних площ; багаторічна та тісна співпраця з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та покупцями виробляємої продукції.
Бізнес – план розроблений для пошуку короткострокового кредиту у сумі 58 880,25 грн. Ці кошти господарству потрібні для придбання системи капельного зрошення.
Сумарна виручка від реалізації продукції протягом трьох років складає 911 900 грн., сумарний чистий прибуток від реалізації проекту становить – 105 300 грн., термін окупності проекту — 12 місяців.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Функції, що відбивають динаміку рівня конкурентної переваги (РКП) фірми
Рис. 1.2 Стратегічне управління конкурентоспроможністю фірми
Таблиця 2.1 Аналітична характеристика засобів (майна) ВАТ "Русь"
Таблиця 2.2 Оцінка власних та позичених коштів ВАТ "Русь"
Таблиця 2.3 Оцінка майнового стану ВАТ "Русь"
Таблиця 2.4 Використання трудових ресурсів на підприємстві
Таблиця 2.5 Показники фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.6 Перевірка ліквідності балансу
Таблиця 2.7 Аналіз платоспроможності ВАТ "Русь"
Таблиця 2.8 Характеристика показників платоспроможності підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка ділової активності ВАТ "Русь"
Таблиця 2.10 Показники рентабельності
Таблиця 2.11 Оцінка конкурентоспроможності ВАТ "Русь"
Таблиця 2.12 Оцінка конкурентоспроможності ВАТ "Русь" та її потенційних конкурентів
Таблиця 3.1 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності і прибутковості підприємства
Таблиця 3.2 Пропозиція фруктів та овочів у світі, кг/людину/рік
Таблиця 3.3 Прогноз обсягів виробництва і реалізації овочів в 2008 році
Таблиця 3.4 Затрати на крапельне зрошення системи Eurodrip з одноразовою трубкою для 15 га
Таблиця 3.5 Структура витрат виробництва помідор у 2008 році
Таблиця 3.6 Структура витрат виробництва моркви у 2008 році
Таблиця 3.7 Структура витрат необхідних для виробництва буряка у 2008 р
Таблиця 3.8 Узагальнені дані по вирощуванню овочевих культур у 2008 році
Таблиця 3.9 Виручка від реалізації овочів вирощених в 2008 р.
Таблиця 3.10 Прогноз обсягів виручки від реалізації моркви вирощеної у 2008 році
Таблиця 3.11 Прогноз обсягів виручки від реалізації буряка вирощеного у 2008 році
Таблиця 3.12 Прогноз обсягів виручки від реалізації помідорів вирощених у 2008 році
Таблиця 3.13 Сума кредиту, умови та терміни користування
Таблиця 3.14 Використання кредиту
Таблиця 3.15 Графік погашення кредиту та виплата відсотків по ньому
Таблиця 3.16 Обсяг виручки від реалізації овочів з проекту
Таблиця 3.17 Звіт про рух готівкових коштів ВАТ «Русь» в 2008 році, грн.
Таблиця 3.19 Прогноз руху готівкових коштів від втілення проекту на 2009 році, грн.
Таблиця 3.20 Звіт про рух готівки за три роки (2008 - 2010 рр.), грн.
Таблиця 3.21 Звіт про фінансові результати ВАТ «Русь» за 3 роки, тис.грн.
До роботи є звіт з практики, консультаційний проект, доповідь, роздатковий матеріал, автореферат
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.