Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія подолання кризового стану на підприємстві


Дипломна
K-16083

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві
1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління
1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства
1.3. Стратегія виходу підприємства з кризового стану
Розділ 2 аналіз діагностики кризового стану тов «торгсервіс»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Торгсервіс»
2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна
2.3 Аналіз фінансового стану підприємства
Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу тов «торгсервіс» з кризового стану
3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану
3.2 Розробка стратегії виходу підприємства з кризового стану
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Дослідження тематики антикризового управління, що було здійснено в даній магістерській роботі, дозволило зробити наступні висновки.
Криза – це особливий стан у розвитку підприємства, який визначається внутрішніми і зовнішніми об`єктивними і суб`єктивними чинниками. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену стадію життєвого циклу діяльності фірми, коли негаразди примушують здійснювати поновлення, модернізацію і реконструкцію.
До основних причин виникнення кризових ситуацій можна віднести:
- недостатній рівень знань з питань прогнозування кризи і відсутність загальної концепції антикризового менеджменту;
- певний рівень відчуження або дисфункції у функціонуванні соціально-політичних, господарсько-економічних, культурно-психологічних механізмів;
- випадкові відхилення, прорахунки або помилки;
- злочинні дії стосовно особистості та організації;
- змішані або комплексні причини.
Ринкова модель соціально-економічних відносин, які виникають сьогодні в економіці України і впливають на ефективність виробництва, змушує підприємства змінювати застарілі форми виробничої життєдіяльності, шукати своє місце на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому адаптаційні програми підприємств є актуальними для всіх форм, видів підприємств. Виникає настійлива потреба в уточненні етапів підготовки цих програм та факторів, які обумовлюють невизначеність ситуації, методи управління невизначеністю і використання концепції стимулюючої адаптації вітчизняними підприємствами.
Основою методики є три положення:
- діагностика банкрутства;
- виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток;
- вироблення антикризових механізмів керування фінансами.
Як бачимо, антикризове управління – це не просто аналіз фінансового стану підприємства, а багатоплановий комплекс взаємопов`язаних дій, що охоплює дуже широку сферу. Тому, поки цього не зрозуміють вітчизняні менеджери, на серйозний успіх в ринкових перетвореннях розраховувати важко.
Таким чином, діагностика банкрутства підприємства показала, що фінансовий стан підприємства на протязі 2006-2007рр.значно погіршився, на що вплинули наступні фактори: зростання суми залученого капіталу підприємства, значне зростання дебіторської заборгованості, зниження ліквідності активів підприємства, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості ТОВ«Торгсервіс» за 2005-2007р.р., погіршення коефіцієнтів оборотності (ділової активності підприємства), від’ємні показники його рентабельності.
У 2006-2007 році порівняно з 2005 роком підприємство ТОВ «Торгсервіс» мало збиток.
Прогнози банкрутства підприємства може бути здійснений за допомогою наступних індексів кредитоспроможності: двофакторна модель Е. Альтмана, п’ятифакторна модель Е. Альтмана, модель Спрінгейта, модель Ліса, модель Тафлера.
Як видно з поданих розрахунків ймовірність підприємства збанкрутіти достатньо висока.
Одже застосування санації на кризовому підприємстві ТОВ „Торгсервіс” з призначенням санатора та його проектом розвитку, а саме застосуванням бізнес-плану дає змогу в провести реорганізацію шляхом перепрофілювання підприємсва, що в кінцевому етапі дає змогу відновити потужність підприємства, погасити заборгованість перед комітетом кредиторів, зберегти старі та створити нові робочі місця та в майбутньому збільшити свою інвестиційну діяльність, шляхом нарощування обсягів реалізації продукції.
Щоб виконувати термінові платіжні зобов'язання, підприємству ТОВ „Торгсервіс” потрібно мати у своєму розпорядженні достатній обсяг ліквідних засобів. Якщо їх бракує, підприємство вважається неплатоспроможним. Відновити платоспроможність можна, збільшивши вхідні грошові потоки. Вхідні грошові потоки підприємства ТОВ „Торгсервіс” класифікують таким чином:
1) виручка від реалізації основної продукції;
2) надходження у вигляді інших операційних доходів;
3) доходи від інвестиційної діяльності;
4) кошти, залучені в результаті емісії корпоративних прав;
5) кошти, залучені на умовах позики;
6) державні дотації та субсидії.
До внутрішніх джерел збільшення грошових надходжень ТОВ „Торгсервіс” відносять перші три позиції. Можливості підприємства, що перебуває у кризі, скористатися останніми трьома джерелами фінансових ресурсів залежать від суб'єктивних мотивацій та спроможності двох сторін: інвесторів (кредиторів) та власника. Однак насамперед треба розраховувати на власні можливості, тобто на внутрішні джерела збільшення вхідних грошових потоків.
Для виходу з кризового стану підприємства ТОВ „Торгсервіс” рекомендовано організувати цех по виробництву керамічної цегли.
ТОВ „Торгсервіс” планує реалізовувати свою продукцію на регіональному ринку. Планований обсяг виробництва - 3 млн. 960 тис. штук цегли в рік.
У плані цін у ТОВ „Торгсервіс”» також не буде серйозних конкурентів, тому що середня відпускна ціна 1000 штук цегли - 1414 гривень, а мінімальна відпускна ціна найближчого конкурента - 1419 гривень за тисячу штук. Підприємство буде випускати лише цеглу керамічну рядову за ціною 1,414 грн./шт.
При такому обсязі виробництва підприємство буде мати постійний річний прибуток в розмірі 591,04 тис.грн.
Оскільки, чиста теперішня вартість більша 0, гарантійний термін окупності капіталовкладень – 1,12 роки, індекс доходності більший за 1, можна говорити про те, що захід є ефективним.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Зміст політики антикризового управління підприємством
Таблиця 1.1 Оцінна шкала для моделі Альтмана.
Таблиця 1.2 Оцінна шкала для моделі низьколіквідних активів
Таблиця 1.3 Масштаби кризового стану підприємства і можливих шляхів виходу з нього
Рис. 1.2 Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії
Рис. 1.3. Обов`язкові підсистеми антикризового управління підприємством
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки та складу структури активів балансу за видами оборотних коштів (тис.грн.)
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.4 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості (тис.грн.)
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури кредиторської заборгованості (тис.грн.)
Таблиця 2.6 Агрегований порівняльний аналітичний баланс (тис.грн.)
Таблиця 2.7 Показники ліквідності та платоспроможності ТОВ «Торгсервіс»
Таблиця 2.8 Показники фінансової стійкості ТОВ «Торгсервіс»
Таблиця 2.9 Показники ділової активності ТОВ «Торгсервіс»
Таблиця 2.10 Рентабельність господарської діяльності ТОВ «Торгсервіс»
Таблиця 2.11 Аналіз фінансових результатів ТОВ «Торгсервіс» (тис.грн.)
Таблиця 2.12 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 3.1 Об'єкти й напрямки інвестицій
Таблиця 3.2 Аналіз витрат на маркетинг підприємства в рік
Таблиця 3.3 Змінні витрати на виробництво 1 тис.шт. цегли
Таблиця 3.4 Постійні витрати на виробництво цегли
Таблиця 3.5 Розрахунок чисельності та фонду оплати праці працюючих (грн.)
Таблиця 3.6 Основні показники ефективності проекту
Таблиця 3.7 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.8 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.9 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.10 Плановий звіт про фінансові результати підприємства (тис.грн.)
Таблиця 3.11 Рентабельність господарської діяльності ТОВ «Торгсервіс»
До роботи є звіт з практики, консультаційний проект, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.