Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства


Дипломна
K-16086

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки стану та ефективності використання оборотних засобів
1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних засобів
1.2 Інформаційна та нормативно-правова база дослідження оборотних засобів підприємства
1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання оборотних засобів
Розділ 2 практичні засади оцінки ефективності використання оборотних засобів підприємства
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Дослідження обсягу, структури та джерел формування оборотних засобів
2.3 Ефективність використання оборотних засобів підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання оборотних засобів підприємства
3.1 Автоматизація аналізу оборотних засобів ВАТ “Смілянський цукровий комбінат”
3.2 Пропозиції по збільшенню ефективності використання оборотних засобів та їх економічне обгрунтування
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

В ході виконання дипломної роботи були розглянуті теоретичні аспекти управління оборотними коштами, проаналізовані їх практичні аспекти і подані пропозиції щодо збільшення фективності управління оборотними коштами підприємства.
Для здійснення господарської діяльності будь-яке підприємство повинно мати у наявності певне майно, яке належить йому на правах власності. Усі види такого майна в сукупності мають назву коштів підприємства.
В залежності від характеру участі в господарському процесі та швидкості обігу всі майнові цінності підприємства поділяються на два основні види: 1) оборотні засоби; 2) необоротні засоби.
Під оборотними коштами мають на увазі сукупність матеріальних та грошових цінностей (економічних ресурсів) підприємства, що знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує підприємство.
Управління оборотними засобами підприємства пов’язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Під операційним циклом, тобто циклом кругообігу оборотних засобів підприємства прийнято розуміти процес зміни їх матеріально-речової форми, що систематично повторюється, або період повного обігу всієї суми оборотних засобів, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів.
Важливою характеристикою операційного циклу, яка істотно впливає на обсяг, структуру і ефективність використання оборотних засобів, є його тривалість. Вона включає період часу від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання вхідних запасів до надходження грошей від дебіторів за реалізовані їм товари.
В практичном розділі дипломної роботи було проаналізовано організаційно – економічну характеристику і основні показники використання оборотних засобів.
Обєктом дослідження вистоупило відкрите акціонерне товариство «Смiлянський цукровий комбiнат», основним предметом дiяльностi якого є виробництво цукру-пiску i лимонноi кислоти та iх реалiзацiя.
Оцінюючи показники діяльності підприємства можна підвести такі підсумки: виручка від реалізації продукції (без ПДВ) знизилась в 2006 році порівняно з 2005 роком на 1422 тис.грн. або 16,68% і в 2007 році на 8169 тис.грн. або 3,49%; собівартість реалізованої продукції також знизилась в 2006 році на 3960 тис.грн. або 8,9%, а в 2007 році на 2901 тис.грн. або 7,16%, що вказує на зменшення обсягів виробництва і реалізації продукії підприємством.
Середньорічна чисельність працівників також поступово знижується: на 31 особу в 2006 (4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2007 році; продуктивність праці знижується в 2006 році на 8490 грн. або 13,13%, але зростає в 2007 році на 3194,53 грн. або 5,7%, що повязано зі зменшенням кількості працюючих.
Середньорічна вартість основних фондів підприємства знижується в 2006 році на 4011 тис.грн. або 13,22% і зростає в 2007 році на 2482 тис.грн. або 9,4%; оборотних фондів – знижується в 2006 році на 3845 тис.грн. або 23,28% і зростає в 2007 році на 2831 тис.грн. або 22,3%.
Фонд заробітної плати працюючих зростає в 2006 році на 1034 тис.грн. або 20,3 % і на 881,9 тис.грн. або 14,4% в 2007 році; середньорічна заробітна плата зростає в 2006 році на 1,72 тис.грн. або 25,4% і в 2007 році на 2,13 тис.грн. або 25,3%.
Валовий прибуток в 2005 році становить 944 тис.грн., податок на прибуток 236 тис.грн. і відповідно чистий прибуток 708 тис.грн. В 2006 році підприємство понесло збитки в розмірі 708 тис.грн., податок на прибуток не нараховувався. В 2007 році валовий прибуток склав 145 тис.грн., податок на прибуток 138 тис.грн. і чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства – 7 тис.грн. Рентабельність підприємства в 2005 році становила 1,51%, в 2006 році була відємною -1,82%, в 2007 – є позитивною, але нижчою за показник 2005 року – 0,016%.
При аналізі оборотних активів можна побачити, що вартість виробничих запасів на протязі років поступово знижується, зокрема на 328 тис.грн. або 9,82% в 2006 році та 1108 тис.грн. або 36,74% в 2007 році; вартість незавершеного виробництва збільшується в 2006 році на 91 тис.грн. або 19,91% і знижується в 2007 році на 69 тис.грн. або 12,59%; обсяг готової продукції знижується в 2006 році на 1737 тис.грн. або 39,91%, але зростає в 2007 році на 1737 тис.грн. або 65,17%; вартість товарів зростає на 225 тис.грн. або 1184,21% в 2006 році і на 2540 тис.грн. або 1040,98% в 2007 році.
Дебіторська заборгованість знижується в 2006 році на 1761 тис.грн. або 23,88% і в 2007 році – на 556 тис.грн. або 9,9%; дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами була відсутня в 2005 році, в 2006 році становила вже 51 тис.грн., а в 2007 році збільшилась на 319 тис.грн. або 625,49% і становила 370 тис.грн.; інша поточна дебіторська заборгованість зростає в 2006 році на 61 тис.грн. або 17,78% та в 2007 році на 95 тис.грн. або 23,51%.
Грошові кошти підприємства в національній валюті на кінець 2006 року знизились порівняно з попереднім роком на 45 тис.грн. або 26,01% і на 127 тис.грн. або 99,22% в 2007 році, що негативно характеризує його діяльність. В іноземній валюті підприємство мало кошти лише в 2005 році і їх сума становила 81 тис.грн. Інші оборотні активи в сумі 282 тис.грн. були лише в 2005 році. Таким чином, в цілому сума оборотних активів підприємства в 2006 році порівняно з 2005 роком знизилась на 3845 тис.грн. або 23,88%, але в 2007 році зросла на 2831 тис.грн. або 22,34%.
В структурі оборотних активів в 2005 році найбільшу питому вагу мають: виробничі запаси (20,25%), готова продукція (26,85%), дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги (44,66%); найменшу – незавершене виробництво (2,77%), товари (0,12%), інша поточна дебіторська заборгованість (2,08%), грошові кошти в національній (2,08%) та іноземній (0,49%) валютах та інші оборотні активи (1,73%).
В структурі оборотних активів в 206 році виробничі запаси мають 23,8%, незавершене виробництво 4,33%, готова продукція 21,03%, товари 1,93%, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 44,31%, за виданими авансами 0,4%, інша поточна дебіторська заборгованість 3,19%, кошти в національній валюті – 1,01%
Розглядаючи питому вагу статей оборотних активів в 2007 році бачимо наступне: виробничі запаси мають 12,31%, незавершене виробництво – 3,09%, готова продукція 28,4%, товари – 17,96%, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 32,63%, за виданими авансами – 2,39%, інша поточна дебіторська заборгованість – 3,23%, грошові кошти в національній валюті – 0,01%.
Наступним кроком аналізу оборотних активів є аналіз запасів, оскільки вони займають значну питому вагу в вартості оборотних активів.
Оцінюючи джерела формування оборотних засобів бачимо, що в 2007 році найбільшу питому вагу в структурі власного капіталу займає статутний капітал – 89,95% або 6237 тис.грн., інший додатковий капітал становить 8,83% або 612 тис.грн., резервний капітал – 1,12% або 78 тис.грн., 7 тис.грн. або 0,1% становить нерозподіленийприбуток підприємства.
В цілому, хоча сума статутного капіталу і залишається сталою, його питома вага має тенденцію до зростання, вартість іншого додаткового значно знижується, резервного капіталу - суттєво не змінюється.
В структурі залученого капіталу і забезпечень в 2007 році найбільшу питому вагу займають поточні зобов’язання – 75,96% або 29905 тис.грн., при чому з них інші поточні зобов’язання – 32,3% або 12550 тис.грн., поточні зобов’язання за розрахунками – 6,17% або 2397 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 20,04% або 7787 тис.грн., короткострокові кредити банків – 18,45% або 7171 тис.грн. Довгострокові зобов’язання мають питому вагу лише 23,04% або 8955 тис.грн. і повністю складаються з інших довгострокових фінансових зобовязань.
В динаміці можна побачити погашення довгострокових кредитів банків, зниження інших довгострокових фінансових зобовязань на 7000 тис.грн. або 43,87%, виникнення довгострокових кредитвів банків, повний розрахунок із зобовязаннями по вкселям в 2006 році, кредиторська заборгованість постійно знижується на 1370 тис.грн. в 2007 році і на 4435 тис.грн. – в 2006 році. Поточні зобовязання по розрахункам з одержаних авансів знижуються на 530 тис.грн. в 2006 році і знову зростають уже на 1259 тис.грн. в 2007 році; з бюджетом – зростають в 2006 році на 198 тис.грн. і падають в 2007 на 172 тис.грн.; з страхування – зростають в 2006 році на 144 тис.грн., але падають в 2007 на 47 тис.грн.; з оплати праці зросли спочатку на 285 тис.грн., потім впали на 89 тис.грн., інші поточні зобовязання були відсутні в 2005-2006 рр, але зявились в 2007 році і становлять 12550 тис.грн.
Разом сума поточних зобовязань знизилась в 2006 році на 11770 тис.грн. і зросла в 2007 році на 10916 тис.грн., всього ж сума залученого капіталу і зобовязань знизилась в 2006 році на 5393 і зросла в 2007 році на 3916 тис.грн.
Показник наявності оборотних засобів характеризує величину власних оборотних засобів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо відємне значення показника, що є вкрай негативним, при чому в 2006 році цей показник ще знижується порівняно з 2005 роком, але трохи зростає в 2007, продовжуючи залишатьсь відємним.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних засобів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних засобів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,32 в 2005 році, знижується в 2006 році на 0,03 або 9,37% і зростає в 2007 році на 0,05 або 17,24%, досягаючи свого максимуму.
Оборотність оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні засоби за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2006 році порівняно з попереднім знижується на 9,62 дня або 7,92%, але зростає в 2007 році на 29,92 дня або 26,76%
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2005 році оборотні засоби підприємства обернулись 2,96 рази, в 2006 році 3,22 рази, тобто коефіцієнт виріс на 0,26 або 8,378%, а в 2007 році показник становить 2,58, тобто знизився на 0,64 або 19,88%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2006 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних засобів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних засобів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2005 році цей показник становив 0,34, в 2006 році знизився на 0,03 або 8,82% і становив 0,31, але в 2007 році знову показав зростання і становив 0,39 (зріс на 0,08 або 25,81%).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних засобів. Оскільки в 2006 році підприємство мало значні збитки в сумі 708 тис.грн., коефіцієнти прибутковості і рентабельності були відємними і становили відповідно -0,056 і -5,59%. В 2007 році підприємство мало невисокий прибуток 7 тис.грн. і тому коефіцієнти прибутковості рентабельності є також невисокими і становлять 0,0005 та 0,045%. В 2005 році ситуаці на підприємстві була найкраща (підприємство мало прибуток в розмірі 708 тис.грн.) і показники становили 0,043 та 4,29%.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність власних оборотних засобів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів. Якщо значення коефіцієнта спадає нижче за 0,1, підприємство є неплатоспроможним. В нашому випадку підприємство є неплатоспроможним, оскільки коефіцієнти в усих періодах були відємними.
Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних засобів підприємства для погашення його боргів протягом року. Вважають, що його рівень у межах 2,0—2,5 є прийнятним. Він показує, скільки грошових одиниць активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Коли Кп стає меншим за 1,0, структура балансу вважається незадовільною, а підприємство — неплатоспроможним. На даному підприємстві коефіцієнт є значно нижчим за нормативно визначений показник, при чому він знижується в 2006 році на 0,11 і зростає в 2007 році на 0,16.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість. Достатнім є значення коефіцієнта 0,25—0,35. Якщо його значення менше ніж 0,2, підприємство вважається неплатоспроможним, що і спостерігається на підприємстві ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”, при чому в 2005 році він становить 0,007, але в 2006 році знижується на 0,003, а в 2007 році ще на 0,004.
В третьому розділі дипломної роботи запропоновано автоматизувати аналіз оборотних активів на підприємстві з допомогою програмного забезпечення.
В даній частині дипломної роботи запропоновано 2 проекти, щодо зниження собівартості продукції підприємства, що дасть можливість збільшити прибуток підприємства та розподілити його належним чином, а саме закупити та встановити економічно ефективне обладнання. Це вплине і на збільшення обсягів готовоїпродукції і ефективніше використання запасів та грошових коштів, тобто покращіть організацію оборотних активів.
На заводі експлуатується технологічна схема очистки дифузійного соку з прогресивною попередньою дефекацією та комбінованою холодно-гарячою основною дефекацією, яка при хорошій якості буряка і дотриманні технологічного регламенту забезпечує покращення фільтраційних властивостей осаду соку 1 сатурації.
Подальшими удосконаленнями цієї схеми може бути відокремлення осаду соку попередньої дефекації перед основною дефекацією, що дасть можливість збільшити ефект очистки дифузійного соку і знизити витрати вапна.
Переваги схеми очистки дифузійного соку з відділенням осаду попередньої дефекації, порівняно з іншими схемами підтверджуються багатьма дослідами, які показують збільшення доброякісності соку на 1,5% в залежності від якості буряку, зменшення вмісту солей кальцію на 20-40%, зменшаться витрати вапна, за рахунок зменшення вмісту цукру в патоці збільшиться вихід цукру на 0,15-0,21%.
завдяки впровадженню заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру-піску на 63,9 грн, відсоток зниження собівартості склав 2,1%. Відповідно рентабельність виробництва зросла на 1,97%. Продуктивність праці 1 робітника внаслідок збільшення обсягу виробництва на 396,5 тис.грн. збільшилася на 590 грн/чол. і склала 27886 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,02 грн.
Внаслідок впровадження відстійника зростає швидкість осадження і зменшується тривалість технічного процесу очищення. Зменшується тривалість перебування соку у відстійнику, втрати цукрози від розкладання, процес проходить більш інтенсивно внаслідок розширеного конусу.
Завдяки впровадженню другого заходу в проектному році виробництво цукру збільшилось на 1%, а також було досягнуто зниження собівартості 1 тн цукру-піску на 34,3 грн, відсоток зниження собівартості склав 1,14%. Відповідно рентабельність виробництва зросла на 1,06%. Продуктивність праці 1 робітника внаслідок збільшення обсягу виробництва на 182 тис.грн. збільшилася на 271 грн/чол. і склала 27567 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,01грн.
Тому можна зробити висновок, що проекти слід рекомендувати до впровадження, а прибуток, який ми отримаємо внаслідок зниження собівартості слід витратити на закупку та встановлення нового обладнання.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Поділ оборотних засобів підприємства
Рис. 1.2 Склад оборотних засобів підприємства
Рис. 1.3 Класифікація оборотних засобів підприємства
Таблиця 1.1 Номативно – правова база дослідження формування і використання оборотних засобів підприємства
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» за 2005 – 2007 роки
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки та структури оборотних засобів підприємства
Рис. 2.2 Структура оборотних активів
Таблиця 2.4 Склад і структура запасів підприємства
Таблиця 2.5 Розрахунок нормативу виробничих запасів по підприємству на 2007 рік
Таблиця 2.6 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.7 Аналіз віку дебіторської заборгованості
Таблиця 2.8 Динаміка та структура грошових коштів підприємства
Таблиця 2.9 Аналіз руху грошових коштів в 2005 – 2007 рр.
Таблиця 2.10 Структура і динаміка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.11 Динаміка і структура зобов’язань і залученого капіталу підприємства
Таблиця 2.12 Показники стану й ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 2.13 Показники ефективності використання виробничих запасів підприємства
Таблиця 2.14 Показники аналізу дебіторської заборгованості
Таблиця 2.15 Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства
Таблиця 3.1 Класифікатори техніко-економічної інформації
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження обладнання для очистки дифузійного соку з відділенням осаду після попереднього дефекатора.
Таблиця 3.3 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу, тис.грн.
Таблиця 3.4 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 3.5 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження відстійника після II сатурації
Таблиця 3.6 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу
Таблиця 3.7 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.