Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Формування і оцінка собівартості продукції


Дипломна
K-16109

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції
1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно- правове та інформаційне забезпечення
1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості продукції
1.3 Методологія оцінки собівартості продукції
Розділ 2 практичні засади формування і оцінки собівартості продукції зат «графія україна»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка собівартості продукції за елементами витрат
2.3 Комплексний аналіз собівартості продукції
Розділ 3 шляхи і резерви зниження витрат на виробництво на підприємстві зат «графія україна»
3.1 Автоматизація аналізу собівартості продукції як шлях зниження витрат на виробництво
3.2 Економічне обґрунтування стратегії зниження витрат і збільшення прибутковості підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами. Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті-зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат-аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін, що забезпечить якість аналізу і збільшить обґрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обґрунтування економічних і управлінських рішень, направлених на покращання основної діяльності, збільшення її результатів і конкурентноздатності продукції.
Аналітична робота по собівартості являється завершеною, якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання.
Дана дипломна робота висвітлює питання аналізу собівартості продукції та шляхів її зниження.
В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи формування і оцінки витрат на виробництво продукції, їх нормативно – правова база; розглянуто різноманітні підходи до класифікації витрат на виробництво, викладено основні методи і способи калькулювання витрат на виробництво, подана методологія оцінки собівартості продукції.
В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства ЗАТ “Графія Україна”.
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне: валовий дохід від реалізації продукції в 2006 році порівняно з попереднім роком зростає на 29065,9 тис.грн. або 6,37% і в 2007 році порівняно з 2006 на 89611,8 тис.грн. або 18,46%; сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 25314,1 тис.грн. або 6,63% в 2006 році та на 78726,6 тис.грн. в 2007 році або 19,34%; собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2006 році збільшилась на 5466,5 тис.грн. або 1,87% та в 2007 році збільшення склало 101118,1 тис.грн. або 34,01%; сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2006 році на 6106,3 тис.грн. або 12,07%, в 2007 році зменшення склало 22391,5 тис.грн. або 20,41%; таким чином, сума чистого прибутку в 2006 році зростає на 6106,3 тис.грн. або 12,07%, а в 2007 році знижується на 14236,7 тис.грн. або 25,11%; фонд оплати праці в 2007 році зріс порівняно з 2006 роком на 968,8 тис.грн. або 10,65%, а в 2006 році збільшення склало 1143,8 тис.грн. або 14,38%; середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 41 особу або 10,99% в 2006 році і на 18 осіб або 4,35% в 2007 році; зростає середньорічна оплата праці в 2007 році на 1,33 тис.грн. (6,05%), а в 2006 році – на 0,65 тис.грн. або 3,05%; продуктивність праці в 2006 році знижується на 40,19 тис.грн. або 3,93% і значно зростає в 2007 році – на 141,27 тис.грн. або 14,37% в 2007 році; вартість майна знижується в 2007 році на 18667,2 тис.грн. або 15,73% та зростає в 2006 році на 15731,7 тис.грн. або 15,28%; вартість основних фондів підприємства знижується в 2006 і 2007 році відповідно на 2714,9 тис.грн. (41,62%) та 666,5 тис.грн. або 17,5%; вартість оборотних фондів збільшується на 20031,7 тис.грн. або 21,18% в 2006 і знижується в 2007 році на 19741,5 тис.грн. або 17,22% в 2007 році.
В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
Найбільшу найбільшу питому вагу в структурі собівартості продукції займають матеріальні витрати – 79,1% в 2005 році, 76,9% в 2006 і 72,ё9% в 2007 році. На другому місці – інші витрати, питома вага яких в 2007 році – 23,07, в 2006 – 17,2%, в 2005 році – 13,03%, далі йдуть амортизаційні відрахування – 3,17 в 2005 році, 1,2% в 2006 і 0,33% в 2007 році. Малу питому вагу мають витрати на оплату праці – 2,65% в 2005, 3% в 2006 і 2,9% в 2007 році та відрахування на соціальні заходи – 2,05% в 2005, 1,7% в 2006 році та 1,51% - в 2007 році.
За останній рік сума собівартості збільшилась на 101190,1 тис.грн. або 34%, на що вплинули наступні фактори: збільшення матеріальних витрат на 59046,8 тис.грн. або 25,83%, збільшення витрат на оплату праці на 2637,2 тис.грн. або 29,57%, збільшення відрахувань соціальні заходи на 963,2 тис.грн. або 19,06%, зменшення амортизаційних відрахувань на 2252,6 тис.грн. або 63,14%, збільшення інших витрат на 40795,5 тис.грн. або 79,78%.
Відповідно, можна побачити, що підприємство допустило перевитрати по матеріалам і сировині, зокрема перевитрати по сировині і основним матеріалам склали 3091,4 тис.грн, по покупним напівфабрикатам – 151,65 тис.грн., по електроенергії на виробничі цілі – 11589,35 тис.грн. Таким чином, загальна сума перевитрат в 2007 році становить 14832,4 тис.грн., що є резервом для зменшення витрат коштів в майбутньому.
Сума перевитрат фонду оплати праці в 2007 році склала 3469,2 тис.грн.,що також є резервом для зниження собівартості.
Сума витрат на обслуговування виробництва на підприємстві порівняно з 2006 роком зросла. Це є негативним явищем, хоча по деяким статтям і була економія, зокрема, сума амортизації обладнання, порівняно з 2006 роком знизилась на 5683,3 тис.грн.(питома вага її також знизилась з 19,6 до 6,5).
При аналізі витрат на виробництво окремих видів продукції видно, що загальне збільшення витрат на виробництво на 43895,8 тис.грн., а по 1 тисячі сигаретних пачок спостерігається зниження витрат на 10 копійок. Збільшення ж пов’язане з збільшенням загального обсягу випуску продукції.
Такий якісний показник, як витрати на 1 гривню реалізованої продукції має поступову тенденцію до зростання на 0,09 грн. в 2007 році порівняно з 2006 роком, хоча ще в 2006 році знизився на 3 коп.
Як видно з наведених даних сума резервів зниження собівартості є досить значною, і найбільшу питому вагу в ній займають резерви економії за рахунок скорочення витрат матеріалів (14832,4 тис.грн.),заробітної плати (3469,2 тис.грн.) і відповідно відрахувань на соціальні заходи (1806,4 тис.грн.) та витрат на утримання і використання обладнання 22217,2 тис.грн.
Для того, щоб знизити витрати і збільшити прибуток, з моєї точки зору, потрібні грошові вливання, тобто інвестиції в такі стратегічні об’єкти як технологію ротогравировки, що дозволить мати економію по витратам на оплату праці, відрахуванням на соціальні заходи та спецодязі.
Отже, згідно з проведеними розрахунками, введення лінії ротогравірування знизить собівартість продукції на 110803,39 гривень за рік.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.4 Показники ділової активності ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз структури витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.2 Структура собівартості виробленої продукції в 2007 році.
Рис. 2.3 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.7 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.8 Аналіз матеріальних витрат
Таблиця 2.9 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.4. Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2005 – 2007 рр.
Таблиця 2.11 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.12 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.13 Аналіз собівартості 1000 шт. сигаретних пачок за статтями калькуляції
Таблиця 2.11 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 3.1 Економічний ефект від пропозиції автоматизації планово – економічного відділу і бухгалтерії (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.2 Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.5 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.6 Основні показники роботи підприємства до і після впровадження пропозицій
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.