Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка та шляхи зниження собівартості продукції


Дипломна
K-16110

Вступ
Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві
1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві
1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація витрат виробництва
1.3 Методологія аналізу собівартості продукції підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки собівартості підприємства зат ім. Т.шевченко
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Загальний аналіз собівартості продукції
2.3 Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції та на 1 гривню товарної продукції
Розділ 3 шляхи зниження витрат на виробництво зат ім. Т.шевченко
3.1 Автоматизація аналітичних робіт як засіб покращення аналітичної роботи підприємства
3.2 Напрямки державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції
3.3 Заходи щодо зменшення витрат підприємства і їх економічне обґрунтування
Висновки
Список використаних джерел

З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат і результатів виробництва. Коли в умовах планової економіки існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат.
Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже і рівень техніки, технології і організації виробництва. Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість є одним з найважливіших показників ефективності виробництва. Вона має тісний зв’язок з ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва.
Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами. Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті-зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін, що забезпечить якість аналізу і збільшить обґрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання.
Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень, направлених на покращання основної діяльності, збільшення її результатів і конкурентноздатності продукції.
Аналітична робота по собівартості являється завершеною, якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання.
Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції.
В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи оцінки витрат на виробництво продукції, їх нормативно – правова база; розглянуто різноманітні підходи до класифікації витрат на виробництво і вибрано найоптимальніший варіант групування, викладено основні методи і способи калькулювання витрат на виробництво, подана методика оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві.
В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства ЗАТ ім.Шевченко Аналіз фінансового стану підприємства показав, що він є достатньо стабільним, прибутковим, підприємство практично на 100% фінансується за рахунок власних коштів.
В роботі було проведено оцінку витрат виробництва за такими етапами:
1. Аналіз динаміки і структури витрат на виробництво продукції за елементами
2. Аналіз динаміки і структури витрат за статтями калькуляції
3. Структура і динаміка собівартості тваринницької продукції
4.Структура і динаміка собівартості рослинницької продукції
5. Структура і динаміка окремих видів продукції
6. Структура і динаміка елементів витрат
7. Структура і динаміка витрат на 1 грн. реалізованої продукції в цілому та за видами продукції.
В структурі собівартості виготовленої продукції найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати – близько 56-72% в собівартості, значну питому вагу займають витрати на оплату праці – 19,4-23%, відрахування на соціальне страхування – близько 5-6%, амортизаційні відрахування – 8,6-9,4%, інші витрати – 3,9 - 4,3%. В динаміці витрати на виробництво продукції практично по всім статтям мають тенденцію до збільшення в 2006 році і зниження в 2007 році, що пов’язано зі зниженням обсягів виробництва продукції.
Основним показником ефективності витрат виробництва є показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.
По молоку витрати на 1 грн. реалізованої продукції є менше 1, що є позитивним для підприємства, при чому в 2007 році цей показник є досить низьким, що означає, що з 1 грн. реалізованої продукції підприємство має валовий прибуток 54 коп. Собівартість на 1 грн. м’яса свиней має негативну тенденцію до зростання, при чому в 2007 році витрати перевищують доходи від реалізації на 8 коп. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції по м’ясу ВРХ знижуються, при чому з 2006 року підприємство починає отримувати валовий прибуток від реалізації цієї продукції.
Виробництво зернових є доцільним для підприємства, хоча в 2007 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зростають більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн. Те ж саме спостерігається по виробництву пшениці, витрати на 1 грн. сягають 0,59 грн. і кукурудзи, витрати на виробництво якої становлять в 2007 році 0,55 грн. Витрати на виробництво цукрового буряка (0,69 грн.) в 2007 році показують доцільність його вирощування, хоча в 2006 році підприємство мало чистого збитку 23 коп. з кожної гривні. Вирощування соняшника є також достатньо прибутковим, хоча показник витрат на 1 грн. продукції починає зростати з 2005 року. Виробництво картоплі в 2003-2005 рр. було вигідним, при чому показник витрат знизився з 0,67 грн. до 0,58 грн. Вирощування ж овочів є недоцільним, оскільки в 2005 році валовий збиток з 1 грн. продукції склав 12 коп.
В третьому розділі даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо зниження витрат продукції.
Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації аналізу витрат, оскільки на підприємстві не встановлена жодна з можливих комп’ютерних бухгалтерських програм, що забезпечило б більш швидку обробку інформації і формування результатів.
Також подані пропозиції щодо удосконалення законодавчо- нормативної бази, яка стосується державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції на підприємствах України, що б дозволило залучити інвестиції, знизити витрати і, таким чином, збільшити прибутковість підприємств.
Також в дипломній роботі викладено власні пропозиції з зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Основним напрямом поліпшення фінансового стану підприємства і підтримки рівня його конкурентоспроможності вцілому можна досягти за рахунок введення у діяльність додаткової послуги, а саме – вирощування полуниці.
Впровадження даної пропозиці дозволить підприємству суттєво збільшити прибуток, і впровадивши дану пропозицію суттєво знизити показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції, який буде становить 0,28 грн. (для порівняння в 2007 році середній показник по господарству становив 0,69 грн.)
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Правове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Таблиця 1.2 Нормативні документи, що регламентують методологію формування собівартості продукції на підприємстві
Таблиця 1.3 Структура Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств
Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва
Рис. 1.2 Модель побудови класифікації виробничих витрат для цілей управління.
Рис. 1.3 Етапи та об'єкти калькулювання собівартості продукції та їх взаємозв'язок
Рис. 1.4 Загальна блок – схема аналізу собівартості продукції
Рис.1.5 Взаємозв’язок факторів, які визначають рівень витрат на гривню валової продукції
Рис.1.6 Блок – схема факторної системи заробітної плати на виробництво продукції
Рис. 1.7 Блок – схема факторної системи витрат заробітної плати на виробництво окремих видів продукції
Рис. 1.8 Схема факторної системи прямих матеріальних витрат
Таблиця 1.4 Фактори зміни загально виробничих та загальногосподарських витрат
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура ЗАТ ім.Т.Шевченко
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства ЗАТ ім.Шевченко
Таблиця 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки собівартості продукції за елементами витрат
за 2005 -2007 рр.
Рис. 2.2 Динаміка собівартості виготовленої продукції в 2005-2007 рр.
Таблиця 2.4 Аналіз структури собівартості продукції за елементами витрат
за 2005 -2007 рр
Рис. 2.3 Структура витрат на виробництво в 2007 році
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки собівартості продукції за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках
Таблиця 2.6 Аналіз структури собівартості продукції за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках
Таблиця 2.7 Аналіз динаміки собівартості продукції тваринництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках
Таблиця 2.8 Аналіз структури собівартості продукції тваринництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках
Рис. 2.4 Структура собівартості продукції тваринництва в 2007 році
Таблиця 2.8 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках
Таблиця 2.9 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках
Рис. 2.5 Структура собівартості продукції рослинництва
Таблиця 2.10 Структура собівартості продукції тваринництва по видам продукції в 2007 році
Таблиця 2.11 Структура собівартості продукції рослинництва по видам продукції в 2007 році
Таблиця 2.12 Витрати на виробництво одиниці продукції на прикладі вирощування насіння соняшнику 1 цнт
Таблиця 2.13 Динаміка собівартості та реалізаційних цін 1 цнт по видам продукції
Таблиця 2.14 Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за видами продукції
Рис. 2.6 Витрати на 1 грн. продукції за її видами
Таблиця 2.15 Оцінка витрат на 1 грн. реалізованої продукції за 2005-2007 роки
Рис. 2.7 Динаміка витрат на 1 грн. товарної продукції
Таблиця 3.1 Параметри надійності програмних систем
Таблиця 3.1 Прогноз обсягів продажу продукції на 2008 рік
Таблиця 3.2 Прогноз обсягів продажу продукції на 2009 рік
Рис. 3.1 Прогноз обсягів продажів у 2008-2009 рр.
Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.4 Потреба в матеріалах та умови їхнього придбання
Таблиця 3.5 Плановий графік втілення проекту
Таблиця 3.6 Витрати на виробництво полуниці
Таблиця 3.7 Розподіл продукції у 2008 році
Таблиця 3.8 Розподіл продукції у 2009 році
Таблиця 3.9 Графік погашення заборгованості у 2009 році
Рис. 3.2 Графік погашення боргу та сплати відсотків
Таблиця 3.10 Фінансові результати від втілення проекту на 2008 рік
Таблиця 3.11 Звіт про рух грошових коштів від втілення проекту,тис. грн.
Таблиця 3.12 Фінансові показники
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.