Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів


Дипломна
K-16123

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів
1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства
1.2 Законодавчо-нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів
1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів
1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів
Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів тов «золоте курча»
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення
2.3 Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
Розділ 3 система заходів щодо покращення формування і використання фінансових ресурсів
3.1 Визначення ефективності використання нового обладнання
3.2 Економічне обґрунтування впровадження в виробництво обладнання з механізації доставки кормів
3.3 Обґрунтування та шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах - це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю „Золоте курча” створене на підставі рішення засновників, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та інші реквізити і знаходиться в м.Кагарлик, пров.Серпневий, 6.
Метою діяльності ТОВ „Золоте курча” є:
- одержання прибутку;
- ефективне використання власних та залучених коштів;
- задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах);
- реалізації на основі отриманого доходу інтересів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.
Підприємство було засноване в 2003 році, і на сьогодні займає вагоме місце в виробництві куриних яєць і іншої продукції в Київській області.
Основною спеціалізацією підприємства є виробництво м’яса і харчових курячих яєць і комбікормів. Крім цього підприємство займається вирощуванням зернових, виробництвом племінної продукції (племінних яєць, добового і підрощеного молодняка курей) і продуктів переробки (м’ясних консервів). За допомогою власної лабораторії гарантується оптимальна якість продукції.
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2006 році підвищується більше ніж в 8 разів, потім знову знижується в 2007 році майже вполовину. На це вплинули наступні фактори: втрата в 2007 році значної долі ринку, що пов’язано з появою на території області нового потужного конкурента, значне падіння обсягів споживання м’яса птиці в 2007 році, у зв’язку з розширенням збутової мережі у 2006 році та збільшенням цін на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів.
Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою собівартості підприємства за вказані роки, яка знижується в 2007 році на 522 тис.грн., перед цим підвищившись в 2006 році на 1040 тис.грн. Але при цьому валовий прибуток 2007 і 2006 років майже однаковий, але майже в 4,5 рази більший за показник 2005 року.
Таким чином, фінансові результати від діяльності підприємства є наступними: в 2005 році підприємство є збитковим, прибуток в 79,6 тис.грн. підприємство отримує в 2006 році, а в 2007 році цей показник знижується майже вдвічі і становить 61,2 тис.грн.
Чисельність працюючого персоналу в 2007 році збільшується на 29 осіб або 30,5% і в 2006 році на 33 особи або 53,2%. Фонд оплати праці поступово збільшується на 224,6 тис.грн. в 2006 році і на 383,6 в 2007 році, середньомісячна оплата праці збільшилась на 169,4 тис.грн. в 2007 році і на 621,72 тис.грн. в 2007 році. Вартість майна підприємства зростає на 1277 тис.грн. в 2007 році і на 1550,7 тис.грн. в 2006 році. При цьому збільшення показала вартість необоротних активів на 304,5 тис.грн. в 2007 році і на 459,2 тис.грн. в 2007 році. Вартість оборотних активів знизилась в 2007 році на 354,6 тис.грн. та в 2006 році на 962,4 тис.грн.
Дані таблиці показують зростання вартості оборотних фондів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 952,4 тис.грн. (або на 74%) та в 2006 році порівняно з 2005 роком на 71,6 тис.грн. (5,9%).
Тенденції змін оборотних фондів наступні: виробничі запаси показують зростання в 2006 році порівняно з 2005 роком на 86,5 тис.грн (59%), та зменшення в 2007 році на 37,5 тис.грн. (16,1%), вартість тварин на вирощуванні і відгодівлі зменшилась достатньо значно в 2006 році порівняно з 2005 на 638 тис.грн. (88,18%), збільшилась в 2007 році на 281,4 тис.грн. (329%), але не досягла значення 2005 року, готової продукції на складах в 2005 – 2006 роках не було, в 2007 році її вартість становила 16,3 тис.грн, дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю в 2005 та 2007 роках була відсутня, лише в 2006 року її сума була достатньо значною і становила 752,2 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в 2006 році зростає порівняно з 2005 роком зменшується на 72 тис.грн., а в 2007 році значно зростає (на 210,3 тис.грн. або 156%), інша поточна дебіторська заборгованість незначно змінюється в 2006 році порівняно з 2005, але значно зростає в 2007 році (на 1175 тис.грн. або 1583%), сума грошових коштів в національній валюті зменшується в 2006 і 2007 роках порівняно з 2005 роком, майже в 5 і 7 разів відповідно, сума інших оборотних активів має тенденцію до зниження в 2006 році порівняно з 2005 роком, але потім значно підвищується на 9700%.
Відповідно до зроблених розрахунків можна зробити наступні висновки стосовно джерел формування фінансових ресурсів: сума власного капіталу підприємства на протязі 3-х років збільшилась з -68,8 до 59,5 тис.грн., що викликано тим, що в 2005 році непокритий збиток становив 103,8 тис.грн., потім він зменшується до 24,1 тис.грн., а в 2007 році нерозподілений прибуток становить 24,5 тис.грн. При цьому сума статутного капіталу не змінювалась і становить 35 тис.грн.; підприємство не створювало забезпечень наступних витрат і платежів і не має довгострокових зобов’язань; поточні зобов’язання підприємства мають також тенденцію до підвищення на протязі 2005 -2007 років, тобто спочатку зростають на 70%, потім ще на 6,3%, що викликано поступовим зростанням кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги; поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, зі страхування та з оплати праці. Інші поточні зобов’язання підприємства спочатку показують значне зниження, потім підвищуються; Підприємство не має доходів майбутніх періодів
Аналізуючи рух фінансових ресурсів від операційної діяльності можна говорити про наступне: прибуток від операційної діяльності збільшився в 2006 році на 133,1 тис.грн. або 19,63%, а в 2007 році на 358,3 тис.грн. або 44,17%; - коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,4 тис.грн.(15,77%) в 2006 році і на 128 тис.грн. або 27,5% в 2007 році; таким чином прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах зріс в 2006 році на 196,5 тис.грн. або 18,19% і на 486,3 тис.грн. або 38,1% в 2007 році; в 2006 році оборотні активи зросли на 307,6 тис.грн. та знизились в 2007 році на 383,2 тис.грн.; витрати майбутніх періодів в 2005 році були відсутні, а в 2006 році склали 222,7 тис.грн. і знизились в 2007 році на 216,5 тис.грн. або 97,22%; зменшення поточних зобов’язань в 2005-2007 рр. становило від’ємну величину, незначно зросло на 25,8 тис.грн. в 2006 році і знизилось на 12 тис.грн. в 2007 році; таким чином фінансові ресурси від операційної діяльності в 2006 році зросли на 307,2 тис.грн. або 46,9% і в 2007 році на 320 тис.грн. або 33,26%.
Аналізуючи рух фінансових ресурсів від інвестиційної діяльності можна говорити про наступне: чистий рух фінансових ресурсів від інвестиційної діяльності становить від’ємну величину – в 2005 році -800 тис.грн. (за рахунок здійснення інших платежів), в 2006 році -939,1 тис.грн. (також за рахунок здійснення інших платежей), в 2007 році -1410,5 тис.грн. (за рахунок придбання необоротних активів).
Аналізуючи рух фінансових ресурсів від фінансової діяльності можна говорити про те, що в 2005 і 2006 році даний вид діяльності був відсутній, а в 2007 році підприємство отримало інші надходження в сумі 150,4 тис.грн.
В цілому чистий рух фінансових ресурсів в 2005 році становить -145 тис.грн., в 2006 році - 12,3 тис.грн., в 2007 році становить -1,6 тис.грн.
В цілому можна говорити про те, що на структуру чистого руху фінансових ресурсів вплинули чистий рух коштів від операційної діяльності (-455,72% в 2005 році, 4165,37% в 2006 році і 5847% в 2007 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2005 році, -4065,37% в 2006 році і -6382,25% в 2007 році).
Коефіцієнт участі фінансових ресурсів на протязі 2005 -2007 рр. постійно знижується і становить 0,013 в 2005 році, в 2006 році зменшується на 0,011 і становить 0,02, в 2007 році ще знижується на 0,0013 і становить 0,0007. Це означає, що питома вага фінансових ресурсів підприємства досить низька і таке становище зумовлено нераціональною структурою оборотних активів підприємства, що має негативний вплив на його платоспроможність.
Період обороту фінансових ресурсів значно знижується - в 2005 році він становив 4,59, в 2006 році знизився на 3,492 і становив 1,098, в 2007 році знову зменшився на 0,809 і становив 0,289. Така тенденція є позитивною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
Відповідно змінюється і обернений показник – кількість оборотів фінансових ресурсів підприємства – в 2005 році він становить 9,84, в 2006 році зростає на 400,03 і становить 409,87, в 2007 році збільшується ще на 85,2 і становить 495,07.
Зменшення періоду обороту грошових коштів призводить до збільшення їх оборотності. Протягом 2005-2007 р. оборотність грошових коштів підприємства зросла більш як у 16 разів – в 2005 році показник становив 79,55, в 2006 році зріс на 252,93 і становив 332,48, а в 2007 році ще раз збільшився на 932,39 і становив 1264,87.
Нормативне значення коефіцієнту ліквідності фінансових ресурсів становить 1. В 2005 році показник становив 0,88, тобто не досягав данної величини, що означає перевищення витрачання фінансових ресурсів над їх надходженням, в 2006 році зріс на 0,57 і становив 1,45, в 2007 році знову знизився на 0,44 і становив 1,01, тобто в 2006-2007 рр. відповідав нормативу.
Нормативне значення коефіцієнту ефективності використання фінансових ресурсів 0. Як видно з таблиці, спостерігаємо нормативне значення лише в 2007 році, коли показник становив 0,0008.Негативне значення показника означає відємні чисті потоки фінансових ресурсів в 2005-2006 рр.
Оскільки підприємство не сплачує процентів і дивідендів, коефіцієнт реінвестування рівний 1 в 2005-2007 рр.
Рекомендоване значення коефіцієнту руху фінансових ресурсів в результаті операційної діяльності – більше 0, збільшення. Як видно, в 2005 році показник рівний 0,39, в 2006 році він зростає на 0,16 і становить 0,55, в 2007 році знижується на 0,12 і становить 0,43.
В третьому розділі запропоновано такі шляхи збільшення джерел фінансових ресурсів:
- впровадження у виробництво універсального комплексу для упаковки готової продукції в сучасну упаковку, призначену для зберігання і реалізації курячого мяса. Таким чином, в перший рік діяльності підприємство зможе отримати додатковий прибуток в розмірі 29,35 тис.грн. В наступні роки діяльності підприємство не буде нести витрат на технічне удосконалення, тому валовий прибуток буде становити 39,8+14,8 = 54,6 тис.грн, відповідно додатковий чистий прибуток 54,6 * (1-0,25) =40,95 тис.грн.
- впровадження у виробництво обладнання з механізації доставки кормів
- зменшення запасів та готової продукції на складах підприємства, дебіторської заборгованості; поточних зобов'язань.
Перелік графічного матеіралу
Рис. 1.1 Фінансові ресурси підприємства
Рис. 1.2 Чинники, що впливають на ефективність використання фінансових ресурсів підприємства
Рис. 2.1 Організаційна схема управління підприємством
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності активів ТОВ „Золоте курча”
Таблиця 2.4 Оцінка фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз звіту про фінансові результати (тис.грн.)
Таблиця 2.7 Аналіз динаміки оборотних фондів
Рис. 2.3 Аналіз динаміки оборотних фондів
Таблиця 2.8 Структура оборотних активів
Таблиця 2.9 Джерела формування фінансових ресурсів
Рис.2.4 Джерела формування майна
Таблиця 2.10 Структура джерел формування фінансових ресурсів
Таблиця 2.11 Аналітична таблиця для аналізу фінансових ресурсів
Таблиця 2.12 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту
Таблиця 3.3 Обґрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізингу обладнання
Таблиця 3.4 Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення
Таблиця 3.5 Кошторис річних витрат на утримання упаковочного обладнання
Таблиця 3.6 Основні економічні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
Таблиця 3.7 План погашення кредиту
Таблиця 3.8 Розрахунок критерію для ТОВ «Золоте курча»
Таблиця 3.9 Розрахунок елементів складу лізингового платежу
Таблиця 3.10 Розрахунок критерію для ТОВ „Золоте курча”
Таблиця 3.11 Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу
Таблиця 3.12 Розрахунок нинішньої величини потоку грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
до роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал,звітність
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.