Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка економічного потенціалу підприємства


Дипломна
K-16131

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи і концептуальні положення управління економічним потенціалом промислового підприємства
1.1. Значення і сутність економічного потенціалу промислового підприємства
1.2 Показники виміру економічного потенціалу промислового підприємства
1.3. Методологія розробки системи управління потенціалом промислового підприємства
Розділ 2. Аналіз розвитку економічного потенціалу промислових підприємств
2.1 Загальноекономічна характеристика підприємства-об’єкта дослідження
2.2 Аналіз стану складових економічного потенціалу промислового підприємства
2.3 Фактори розвитку економічного потенціалу промислового підприємства
Розділ 3. Удосконалення управління економічним потенціалом промислового підприємства
3.1 Вимір і оцінка ступеня розвитку економічного потенціалу промислового підприємства на основі синергетичного підходу
3.2. Способи підвищення ефективності виористання економічного потенціалу промислового підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Комплексне дослідження категорії "економічний потенціал" дозволило визначити дефініцію її з урахуванням сукупних здібностей, можливостей, що можуть бути реалізовані тільки при наявності ресурсів; комплексу вже існуючих зв'язків і В процесі проведеного дослідження в магістерської роботі встановлено, що в основі системного управління економічним потенціалом підприємства повинний лежати механізм економічного впливу на виробничо-господарську діяльність, інтереси підприємства тощо.
відносин, що відбивають минуле, сьогодення і майбутнє процесу функціонування і розвитку підприємства, а також деталізований аналіз гіпотетичних зв'язків і відносин, орієнтованих на подальшу перспективу.
Визначено зміст системи управління потенціалом промисловим підприємством як сукупність засобів і методів спрямованого впливу на інтереси промислового підприємства, які знаходяться у постійній динамічній трансформації під впливом зовнішніх та внутрішніх умов з орієнтацією на раціональне використання їх потенціалу і забезпечення необхідних пропорцій функціонування її господарського комплексу.
При методологічному обґрунтуванні системи управління економічним потенціалом промислового підприємства було розроблено функції управління та організаційно-методичні принципи, на яких ґрунтується система управління потенціалом підприємства.
З метою оцінки і аналізу потенціалу промислового підприємства в розрізі ресурсних джерел використано систему показників з виділенням за кількісним та якісним рівнями. Вибір саме цих показників обумовлений необхідністю врахування не тільки абсолютного розміру економічного
потенціалу, але й суттєвих особливостей та властивостей дослідженого об'єкту.
Під факторами, що впливають на розвиток промислового підприємства розуміються такі стійкі зміни в продуктивних силах, технології, організації і соціально-економічних умовах виробництва, що виступають як рушійні сили, причин, що забезпечують неухильне ефективне використання економічного потенціалу в розрахунку на одиницю виробленої продукції.
Стан економічного потенціалу промислових підприємств є результатом впливу не окремих факторів, а взаємодії усієї сукупності факторів, що створюють умови його розвитку. Отже, дослідження, ґрунтується на системному підході, який враховує взаємозв'язок, складність та рухомість дії факторів у просторі й дає можливість класифікувати їх.
Визначено поняття стратегічного потенціалу промислового підприємства як комплексу уже сформованих зв'язків і відносин, що відбивають минуле і сьогодення процесу функціонування і розвитку підприємства через реальний рівень ресурсного потенціалу, а також глибокий диференційований аналіз стратегічних зв'язків і відносин з довгостроковим прогнозом можливостей і ресурсів з урахуванням оптимального використання через нормативний рівень потенціалу.
Здійснено вимір рівня економічного потенціалу промислового підприємства на основі використання коефіцієнтів синергії, завдяки яким рівень потенціалу дорівнює не простій сумі ресурсів, а відбиває потенцію їхнього використання.
Розрахунок коефіцієнта синергії на підприємстві слід проводити щомісячно для коригування планів розвитку підприємства.
Стратегічний потенціал промислового підприємства виступає рівнодіючою реального та нормативного рівнів потенціалу, тому існує декілька варіантів їхньої взаємодії, що характеризують різний ступінь розвитку стратегічного потенціалу і відповідно дієвості механізму
управління.
Проведено факторний аналіз якісних рівнів економічного потенціалів підприємства в розрізі ресурсних джерел.
Наведені рекомендації щодо управління економічним потенціалом промислового підприємства мають практичний характер і можуть бути використані у виробничій діяльності для найбільш ефективного використання трудових, виробничих та матеріальних ресурсів у статичному та динамічному аспектах стратегічного розвитку промисловості взагалі.
В ході дослідження питання якості управління економічним потенціалом на промисловому підприємстві і рівня його використання було виявлено причини незадовільного його стану і фактори яки на нього впливають.
Зроблене у розділі 3.3 обґрунтування економічної ефективності наглядно демонструє за допомогою графіків і таблиць покращення стану економічного потенціалу підприємства завдяки запропонованим заходам по заміні і модернізації обладнання, автоматизації технологічних процесів, проведення перегляду норм по труду, вдосконаленню управління матеріальними запасами і ритмічностью їх постачання.
Всі ці заходи спрямовані на покращення таких важливих економічних показників як продуктивність праці, трудомісткість, фондовіддача і фондомісткість, фондоозброєність праці, матеріаломісткість продукції та інші.
Графічно розглянуто рівень нормативного і реального економічного потенціалу для визначення їх тісного взаємозв'язку, так як в процесі виробничої діяльності підприємства відбувається їх вплив один на одного.
В ході дослідження питання якості управління економічним потенціалом на промисловому підприємстві і рівня його використання було виявлено причини незадовільного його стану і фактори яки на нього впливають. Було проведено вимір якісного і кількісного рівнів економічного потенціалу підприємства за найвпливовищіми на нього ресурсними джерелами із застосуванням принципу синергійного ефекту від комплексного до них підходу.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Концепції дослідження сутності категорії «економічний потенціал»
Рис. 1.2. Класифікація економічного потенціалу
Рис. 1.3. Система показників виміру економічного потенціалу промислових підприємств.
Рис. 1.7. Логіко-структурна схема розробки системи управління економічним потенціалом промислового підприємства
Рис. 1.8. Властивості системи управління економічним потенціалом ромислового підприємства.
Рис. 1.9. Система управління економічним потенціалом промислового підприємства
Таблиця 2.1 Розміщення акцій ВАТ “Азот ” станом на 1.12.2004 р.
Таблиця 2.2 Фінансові результати роботи ВАТ “Азот” за 2002 – 2003 рр.
Таблиця 2.3 Оцінка стану майна ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз джерел коштів, які вкладено в майно ВАТ “Азот”, тис.грн.
Таблица 2.5 Показники ефективності використання майна ВАТ “Азот” у 2003–2004 рр.
Таблиця 2.6 Аналіз ліквідності балансу ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.7 Показники ліквідності ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр.
Таблиця 2.8 Розрахунок індексу ліквідності ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.9 Структура оборотних активів ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.10 Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.11 Розрахунок показників фінансового стану ВАТ “Азот” у 2003–2004 рр.
Таблиця 2.12 Основні виробничо-економічні показники Черкаського ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр.
Таблиця 2.13 Динаміка росту заробітної плати на ВАТ “Азот”
Таблиця 2.14 Рівень використання виробничих потужностей по основним виробництвам ВАТ “Азот” за 2002 – 2004 рр.
Таблиця 2.15 Показники ефективності використання основних фондів ВАТ “Азот” за 2002 – 2004 рр.
Таблиця 2.16 Використання коштів на капітальний ремонт основних промислово-виробничих фондів у 2002 – 2004 рр.
Таблиця 2.17 Стан основних фондів на ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр.
Таблиця 2.18 Витрати на капітальний ремонт на ВАТ “Азот” у 2003 - 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.19 Використання обладнання у 2004 році на ВАТ “Азот”
Таблиця 2.20 Динаміка використання капіталовкладень 2002 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.21 Показники розвитку трудового потенціалу ВАТ “Азот” за 2002 – 2004 рр.
Таблиця 2.22 Аналіз трудомісткості продукції ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр.
Таблиця 2.23 Аналіз продуктивності праці на ВАТ “Азот” у 2003 - 2004 рр.
Таблиця 2.24 Динаміка показників розвитку потенціалу матеріальних ресурсів ВАТ “Азот” за 2002 – 2004 рр.
Таблиця 2.25 Стан нормованих оборотних засобів ВАТ “Азот” у 2002 – 2003 рр., тис.грн.
Таблиця 2.26 Витрати сировини, матеріалів і енергоресурсів на технологію по ВАТ “Азот” у 2002 – 2004 рр.
Таблиця 2.27 Структура собівартості основних видів продукції ВАТ“Азот”, 2004 рік, %
Таблиця 2.28 Динаміка показників економії енергоресурсів
Таблиця 2.29 Витрати на капітальний ремонт на ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.30 Витрати на капітальний ремонт цеха А-3 (другий агрегат)
у період з 14.07 – 31.08.04 р.
Таблиця 2.31 Виробництво важливих видів продукції на ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр., тис.тон.
Таблиця 2.32 Вартість основної сировини для виробництва продукції ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр., грн./тн.
Рис. 2.1 Динаміка забезпечення цехів ВАТ “Азот” сировиною у 2004 році
Таблиця 2.33 Залежність виходу готової продукції від забезпеченості сировиною виробничих підрозділів ВАТ “Азот” у 2003– 2004 рр.
Таблиця 2.34 Структура виробничо-промислового персоналу ВАТ “Азот” за 2004 рік
Таблиця 2.35 Рівень кваліфікації виробничо-промислового персоналу ВАТ “Азот” структурований по віковій статті станом на 204 рік
Таблиця 2.36 Кількісне розподілення працівників по розрядам
Таблиця 2.37 Звіт про виконання норм виробітку виробничими підрозділами ВАТ “Азот” в жовтні 204 року
Таблиця 3.1 Розрахунок якісного і кількісного рівня потенціалу основних фондів ВАТ "Азот"
Таблиця 3.2 Якісний і кількісний рівень потенціалу основних фондів
Таблиця 3.3 Потенціал основних фондів ВАТ "Азот" за 2002 - 2004 рр.
Таблиця 3.4 Розрахунок якісного і кількісного рівня трудового потенціалу ВАТ "Азот"
Таблиця 3.5 Якісний і кількісний рівень потенціалу трудового потенціалу
Таблиця 3.6 Потенціал трудових ресурсів ВАТ "Азот" за 2002 - 2004 рр.
Таблиця 3.7 Розрахунок якісного і кількісного рівня потенціалу матеріальних ресурсів ВАТ "Азот"
Таблиця 3.8 Якісний і кількісний рівень потенціалу матеріальних ресурсівзавдяки збільшенню вартості матеріальних витрат.
Таблиця 3.9 Потенціал матеріальних ресурсів ВАТ "Азот" за 2002 - 2004 рр.
Таблиця 3.10 Зведена таблиця рівня економічного потенціалу ВАТ "Азот"
за 2002 - 2004 рр.
Таблиця 3.11 Додаток до рисунка 3.1
Таблиця 3.24 Залишкова вартість основних фондів
Таблиця 3.25 Показники ефективності використання основних фондів
ВАТ "Азот" за 2002 - 2004 рр.
Таблиця 3.26 Рівень збільшення оплати праці
Таблиця 3.27 Показники ефективності використання потенціалу трудових ресурсів
Таблиця 3.28 Зменшення матеріальних витрат від зменшення витрат на ремонт обладнання і виходу браку продукції, тис. грн.
Таблиця 3.29 Елементи операційних витрат, тис. грн.
Таблиця 3.30 Показники ефективності використання потенціалу матеріальних ресурсів, тис. грн.
Таблиця 3.31 Зведена таблиця рівня економічного потенціалу ВАТ "Азот"
Таблиця 3.32 Додаток до рисунку 3.4
Таблиця 3.33 Додаток до рисунку 3.5Таблиця 3.34 Додаток до рисунку 3.6
Таблиця 3.34 Змінення структури собівартості продукції ВАТ"Азот", 2004 рік, %
Таблиця 3.35 Розрахунок прогнозного рівня прибутку Ват "Азот", тис. грн.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.