Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування збільшення конкурентоспроможності потенціалу підприємства


Дипломна
K-16135

Вступ
Розділ і. Теоретичні основи обґрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства та стратегії її підтримки
1.1 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні
1.2 Огляд літературних джерел з проблеми оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
1.3 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій
Розділ 2. Практичні аспекти конкурентоспроможності підприємницького потенціалу ват „соммас”
2.1 Організаційно–економічна характеристика ВАТ „СОММАС”
2.2 Аналіз конкурентоспроможності потенціалу ВАТ „СОММАС”
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємницького потенціалу ват „соммас”
3.1 Визначення напрямів інноваційного розвитку молочної промисловості в Україні
3.2 Розробка інноваційного проекту виробництва згущеного молока на ВАТ „СОММАС”
3.3 Розрахунок ефективності інноваційного проекту виробництва згущеного молока на ВАТ „СОММАС”
Висновки
Список використаної літератури

Конкурентоспроможність, як соціально-економічна категорія – це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг.
Інноваційна діяльність — це системний процес, який знаходиться в діалектичній єдності та боротьбі протилежностей з процесом поточної виробничої діяльності, які встановлюються на будь-якому підприємстві.
В цьому плані кожну інновацію можна1 розглядати як "порушення** налагодженої, дослідженої та виправданої себе діючої системи виробництва та збуту продукції або організації керівництва підприємства. Новий виріб або технологічний процес принципово ставить під сумнів всі попередні.
Разом з тим, процес інноваційної діяльності відкриває нові особливості виробничих та суспільних відносин, які здійснюють великий позитивний вплив на ефективність господарського механізму.
Інновації — процес постійного оновлення в усіх сферах підприємництва. Це обумовлює існування великої кількості інновацій, які можна класифікувати за низкою основоположних ознак. Основною ознакою класифікації є, як правило, новизна нововведення, його змістовна сутність, вплив на економічні та соціальні процеси. Залежно від предметного змісту інновацій розрізняють наступні види: продуктові, які орієнтовані на виробництво нових (покращених) продуктів в сфері виробництва або в сфері споживання; технологічні, які представляють собою нові способи виробництва старих та нових продуктів; управлінські, які заключаються в нових методах роботи апарату управління. По рівню свого впливу на оточуюче середовище розрізняють інновації радикальні, які відкривають принципово нові практичні засоби та можливості задоволення потреб; модифіковані, які забезпечують удосконалення існуючих практичних засобів задоволення потреб; комбіновані — використання різного співвідношення конструктивних елементів. Під ринковою новизною продукту розуміється його вміння або задовольнити зовсім нову потребу, або вивести на нову ступінь задоволення відому потребу, або істотно розширити коло споживачів, які можуть придбати товар.
Двома найважливішими характеристиками, які є підставою для впровадження інновацій в виробництво, є їх новизна (науково-технічний аспект) та комерційний успіх (економічний аспект), тобто кожна інновація повинна забезпечити визначений технічний, економічний та соціальний ефект.
Виділяють такі основні показники для оцінювання проекту: чиста теперішня вартість проекту, внутрішня норма доходності проекту, індекс доходності проекту, термін окупності проекту. В роботі розглянуті ці показники.
Нерідко для відбору варіантів проекту використовують неформальні процедурами для врахування значень усіх факторів та взаємозв'язків, що дозволяють зробити висновок про доцільність реалізації проекту.
ВАТ "СОММАС" має необхідну інфраструктуру для забезпечення процесу виробництва. Він характеризується поточним виробництвом, котре оснащене високопродуктивним технологічним обладнанням. Виробничі потужності підприємства дозволяють переробляти понад 150 тонн молока за добу. Підприємство протягом 2004 р нарощує обсяги виробництва. Збільшення відбувається по всім видам продукції, що випускає підприємство.
Собівартість виробленої продукції в 2004 році збільшується, оскільки збільшуються обсяги виробництва продукції, але меншими темпами, що свідчить про зменшення витрат на одиницю продукції. Спостерігається тенденція до збільшення прибутку підприємства. Так в 2004 році підприємство отримало 207 тис.грн прибутку, на відміну від 2003 року, в якому підприємство зазнало збитків на суму 1616,5 тис.грн. Однією з причин виникнення такої суми збитку є те, що з 1 жовтня 2002 року частину підприємства (лінія виробництва масла та один із цехів виготовлення сухого молока) було зупинено на реконструкцію, яка продовжувалася до листопада 2003 року. Продукція не виготовлялася, але з метою збереження сировинної зони молоко продовжувало закуповуватись. Якщо враховувати, що в осінньо-зимовий період кількість заготовленого молока значно нижча, ніж в літній період, то значно здорожується доставка 1тони молока на підприємство.
Причиною збитків було також утримання низької ціни на сухе молоко на світовому ринку. Різко скоротилися замовлення на виробництво сухого молока на давальницьких умовах. В результаті - недостатнє навантаження виробничих потужностей, простій обладнання. Дуже низька доля оборотних коштів і велика частка залучених коштів призвели до залежності товариства від зовнішніх джерел фінансування.
Отже, проведений аналіз фінансової діяльності підприємства показав, що прибутковість підприємства має тенденцію до збільшення, відмічається зростання ліквідністі активів підприємства.
У даній роботі розглянуто основні напрями інноваційного розвитку підприємств молочної промисловості України: комплексна механізація й автоматизація виробництва, електрифікація, удосконалювання традиційних технологічних процесів, хімізація виробництва, розширення застосування штучного холоду.
Запропоновано реалізувати проект виробництва згущеного молока. Чиста теперішня вартість проекту становить 173,142 тис грн. отже реалізація проекту ефективна і дозволить підприємству отримати значний прибуток. Проект окупиться протягом одинадцяти місяців. Розраховано внутрішню норму доходності проекту виробництва згущеного молока, яка становить 53 % на рік.
Реалізація заходів запропонованих в роботі дозволить ВАТ „СОММАС" збільшити обсяги реалізації. Прибуток підприємства зросте на 4 962,35тис.грн рази. Значно зростають обсяги податків сплачених підприємством. Сума податку на додану вартість зростає в 2,6. Продуктивність праці на підприємстві зросте в 2 рази.
В цілому реалізація запропонованих в роботі заходів дозволить значно підвищити ефективність діяльності підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.2. Розподіл діяльності підприємства за функціональними блоками для оцінювання його потенціалу
Рис.1.3 Квадрат потенціалу підприємства
Рис.1.4 Зв’язок форми та розміру квадрата потенціалу з життєвим циклом підприємства
Таблиця 1.1 Матриця конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Таблиця 1.2. Матриця протилежності цілей і засобів у процесі оцінки конкурентоспроможності продукції
Рис.1.5 Критерії та показники забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Рис.1.6 П'ять основних конкурентних стратегій
Таблиця 1.3. Вибір БКС за позиціями продуктового профілю
Таблиця 1.4. Головні й основні конкуренти по продукту
Таблиця 2.1. Закупка молока в розрізі районів
Таблиця 2.2. Показники фінансового стану ВАТ „СОММАС” на 31.12.2004р.
Таблиця 2.3. Загальна оцінка стану майна і його окремих частин
Таблиця 2.4. Аналіз структури оборотних коштів
Таблиця 2.5. Аналіз джерел коштів,які вкладено у майно підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.6. Структура власних оборотних коштів
Таблиця 2.7. Собівартість та рентабельність реалізованої продукції ВАТ „СОММАС” за 2004 рік
Таблиця 2.8. Матриця конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Таблиця 2.9. Рівень конкурентоспроможності ВАТ „СОММАС”
Таблиця 2.10. Сильні та слабкі сторони ВАТ „СОММАС”
Таблиця 2.11SWOT–аналіз ВАТ „СОММАС”
Таблиця 2.12 Порівняльна характеристика показників конкурентоспроможності масла ВАТ „СОММАС”, ВАТ „Галактон”, ВАТ „Кагма”
Таблиця 2.13. Характеристика продукту–еталону, ціна якого не перевищує 12 грн.
Таблиця 2.14. Розрахунок одиничних і групових параметричних індексів конкурентоспроможності
Рис. 2.1. Графік конкурентоспроможності продукції (масла), що виробляється на ВАТ „СОММАС”, ВАТ „Галактон” та ВАТ „Кагма”
Таблиця 2.15. Порівняльна характеристика показників конкурентоспроможності сухого незбираного молока (СНМ)
Таблиця 2.16 Розрахунок одиничних і групових параметричних індексів конкурентоспроможності
Рис. 2.2. Рівень конкурентоспроможності СНМ
Таблиця 2.17. Порівняльна характеристика показників конкурентоспроможності сухого незбираного молока (СОМ)
Таблиця 2.18. Розрахунок одиничних і групових параметричних індексів конкурентоспроможності
Рис. 2.10 Рівень конкурентоспроможності СОМ
Рис.2.4. Графік загальної конкурентоспроможності продукції
Таблиця 3.1 Перелік та вартість обладнання для виробництва згущеного молока на базі вакуум-випарної установки „Виганд-2000”
Таблиця 3.2 - Устаткування для розфасовки і закачування згущеного молока в бляшану банку №7
Таблиця 3.3 Перелік ресурсів необхідних для роботи дільниці по виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.4 Капітальні витрати на дільницю виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.5 Приготування суміші згущеного молока жирністю 8.7% на 1000кг
Таблиця 3.6 - Місячні прямі витрати на роботу дільниці виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.7 - Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 2.10. Оцінка ефективності заходів запропонованих в дипломній роботі,тис.грн
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.