Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування і оцінка ризиків підприємницької діяльності фірми


Дипломна
K-16138

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування ризиків підприємницької діяльності фірми
1.1 Інформаційна та нормативна база підприємницької діяльності фірми
1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
1.3 Методологічні основи обґрунтування ризиків підприємницької
діяльності
Розділ 2 практичні аспекти ризиків підприємницької діяльності тов„черкаський деревообробний комбінат”
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Економічна характеристика ризиків підприємницької діяльності
ТОВ „Черкаський деревообробний комбінат”
2.3 Факторний аналіз ризиків підприємства
Розділ 3 шляхи зниження ризиків підприємницької діяльності підприємства за результатами факторного аналізу
3.1 Автоматизація аналізу, як шлях поліпшення аналітичної роботи
підприємства
3.2 Економічне обґрунтування шляхів зниження ризиків підприємницької діяльності ТОВ „Черкаський деревообробний комбінат”
Висновки
Перелік використаних джерел

Отже, вивчення ризику і розкриття теми дозволило одночасно впевнитися в тому, що проблема ризику являється дуже важливою, але, нажаль, практично мало вивченою на даний час.
Теоретичні дані і практичні методики по аналізу і обліку факторів ризику в бізнесі, підприємницькій діяльності, а також способи їх зниження, у вітчизняній літературі викладені недостатньо. Наявні численні джерела практично присвячені розгляду окремо взятих проблем ризику, що ускладнює комплексне вивчення ризиків.
У процесі економічної діяльності завжди присутній ризик. У процесі аналізу з’ясувалося, що ризик і невизначеність це різні речі. Невизначеність – це неможливість передбачити напевне, що станеться у майбутньому. Ризик же – це така невизначеність, яку доводиться враховувати при здійсненні тих чи інших дій, бо вона може помітно впливати на народний добробут.
У бізнесі ризик пов’язується насамперед із фінансовими втратами, ймовірність виникнення яких наявна у разі настання події ризику. У сучасній інтерпретації ризик означає не лише можливі збитки, котрі можуть виникнути у ході реалізації господарських рішень, а насамперед імовірність несприятливого відхилення від цілей, для досягнення яких і приймалося певне рішення. Тобто нині під ризиком не завжди слід розуміти можливість збитків, а найшвидше відсутність позитивних результатів і небажане відхилення від наміченої мети.
Таким чином, розглянувши різні підходи до визначення категорії „ризик” необхідно зробити ряд висновків. По-перше, існує великий інтерес до поняття „ризик”. По-друге, в цих визначеннях можна побачити значну розбіжність підходів як до самої категорії, так і до методів та способів її вимірювання. Крім того деякі вчені намагаються ввести індивідуальні поняття ризику для різних явищ. По-третє, відсутність чіткого обґрунтованого поняття цієї категорії позначається не тільки на розвитку теорії ризику; вона стримує також практику управління ризиком. По-четверте, при всьому різноманітті визначень (часто несумісних між собою) спостерігається тенденція пошуку універсального поняття, яке могло би змінюватися залежно від природи явища, що досліджується. Тому подальшим кроком досліджень є розробка універсального поняття ризику, прийнятного для будь-яких процесів і систем, у тому числі економічних.
Ризики поділяються на: природні, екологічні, політичні, технічні, виробничі, комерційні, ділові, інноваційні, венчурні, операційні, валютні, кредитні, процентні, біржові, придбання сировини і матеріалів, процесу виробництва, процесу продажу, неплатежів покупців і інші.
Існують також різноманітні методи аналізу ризиків, зокрема, метод аналогій, метод аналізу доцільності витрат, метод експертних оцінок, метод „дерево рішень”, метод можливих збитків, статистичний метод і інші.
Управління ризиком означає не лише знати, що він є і ідентифікувати його, а також дати йому якісну і кількісну оцінку. А от які саме методи управління ризиками застосувати у своїй діяльності фірма обирає сама. Дане положення стало одним із найважливіших умов забезпечення ефективної діяльності фірми.
Таким чином, проаналізувавши фінансово-економічний стан ТОВ „Черкаський ДОК” було виявлено, що підприємство через брак власних коштів знаходиться в незадовільному фінансовому стані і постійно користується кредитами банків. На підприємстві існує безліч можливих ризиків. В результаті експертного опитування трьох незалежних експертів було виявлено, що на 1 місці для підприємства знаходиться ризик банкрутства, на 2 місці - зниження цін конкурентами, на третьому - несвоєчасне постачання сировини і оплата продукції в строк. Саме на ці ризики підприємству необхідно звернути увагу і знайти шляхи їх зменшення.
Необхідною умовою для розв’язання проблеми ризику є чітке усвідомлення цілей діяльності фірми. Виходячи з конкретних цілей, повинні виконуватись збір, обробка та аналіз інформації про зовнішнє середовище, про внутрішні показники фінансової, виробничої, комерційної діяльності фірми в минулому та поточному періоді, здійснюватися прогнози щодо майбутнього.
Обираючи стратегію та тактику управління ризиком, менеджер повинен дотримуватись таких основних принципів:
- недоцільно ризикувати більшим заради меншого;
- недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяють власні засоби;
- необхідно заздалегідь піклуватися (здійснювати прогноз) відносно можливих (імовірних) наслідків ризику.
Для зниження ступеня ризику на підприємстві, доцільно застосувати такі методи:
- диверсифікація фінансових ризиків;
- хеджування фінансових ризиків;
- страхування фінансових ризиків.
У свою чергу, у рамках страхування ризиків як форми їх нейтралізації можна виділити самострахування та комерційне страхування (страхування фінансових ризиків із залученням страхових компаній).
Ризики даного підприємства пов’язані з тим, що підприємство немає ні резервного капіталу ні спеціалізованих резервних фондів. Тому формування вище перелічених фондів на даному підприємстві є надзвичайно актуальним.
Крім наведених вище шляхів мінімізації ризиків, на підприємстві доцільно ввести страховий запас готової продукції і страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.
Запаси позитивно впливають на стимулювання попиту, оскільки клієнти впевнені, що в будь-який момент вони швидко одержать необхідний обсяг певного товару. Хоча необхідно врахувати і негативний вплив запасу на фінансовий стан підприємства, бо в запасах підприємство фактично „заморожує” частину засобів, вилучаючи їх з обороту.
Страховий виробничий процес призначений для запобігання ризику раптової зупинки виробництва внаслідок несвоєчасної доставки сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. Обсяг цього запасу буде залежати від того, наскільки стабільним є забезпечення підприємства
Таким чином, для якісного визначення ризиків на підприємстві найоптимальнішим варіантом є програмний продукт Monte Carlo, який дозволяє аналізувати ризики, пов’язані з вибраними аспектами проекту й оцінити їх значущість. Цей продукт дає інформацію для прогнозування проблем, розвитку комплексних планів, управління критичною ситуацією, що базується на ймовірностях подій. Оскільки для розрахунку ризиків необхідно володіти вищою математикою, теорією ймовірностей, математичним програмуванням, то даний програмний продукт автоматизує ці складні розрахунки і забезпечить отримання найточніших результатів.
На мою думку, даному підприємству, яке має нестійкий фінансовий стан необхідно знайти фахівця, який би займався виключно дослідженням, оцінкою та прогнозуванням ризиків, тому що працівники, у яких, по-перше, є свої обов’язки фізично не встигають здійснювати такі дослідження і по-друге, у них немає відповідної фахової підготовки у цьому напрямку. Хоча це і пов’язано з додатковими матеріальними затратами, але це ніщо в порівнянні з майбутнім виграшем підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
Рис. 1.1 Місце ризиків у функціонально-організаційній структурі ризик-менеджменту
Рис. 1.2 Місце ризиків у функціонально-організаційній структурі фінансового менеджменту
Рис. 1.3 Класифікація ризиків фірми
Рис. 1.4 Алгоритм базової методики оцінки ризику
Рис.1.5 Методи аналізу ступеня ризику
Рис. 1.6 Принциповий вид дерева рішень
Таблиця 2.1 Виробництво деревостружкових плит, умовні м.куб.
Таблиця 2.2 Динаміка об’ємів продажу ДСП
Таблиця 2.3 Динаміка об’ємів продажу фанери клеєної
Таблиця 2.4 Динаміка об’ємів продажу меблів
Таблиця 2.5 Техніко-економічні показники ТОВ „ЧДОК”
Таблиця 2.6 Загальна оцінка стану майна ТОВ „Черкаський ДОК”, тис. грн.
Таблиця 2.7 Аналіз структури оборотних активів підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.8 Динаміка структури власного капіталу, тис. грн.
Таблиця 2.12 Коефіцієнти ліквідності
Таблиця 2.13 Коефіцієнти капіталізації
Таблиця 2.14 Зведена таблиця коефіцієнтів ділової активності
Таблиця 2.15 Основні види ризиків і причини їх виникнення
Таблиця 2.16 Аналіз можливих ризиків підприємства
Таблиця 2.17 Найбільш вагомі ризики підприємства.
Таблиця 2.18 Класифікація типу фінансового стану підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.19 Термін оплати рахунка покупцем
Таблиця 2.20 Ймовірності оплати рахунків
Таблиця 3.1 Динаміка постачання сировини на ТОВ „ЧДОК”
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.