Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємства


Дипломна
K-16195

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування стратегії збільшення
Прибутковості підприємства
1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування стратегії збільшення
прибутковості
1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження стратегії збільшення
прибутковості
1.3 Методологічні підходи до вивчення стратегії підприємства
1.4 Методи обґрунтування стратегії прибутковості підприємства
Розділ 2 практична альтернатива обгрунтування стратегії
Атф „укргазбуд”
2.1 Організаційно - економічна характеристика Будівельного
управління №
2.2 Аналіз стратегій управління
2.3 Аналіз прибутковості Будівельного управління №
Розділ 3 шляхи підвищення прибутковості будівельного управління № 1, шляхом вибору ефективної стратегії розвитку
3.1 Автоматизація аналітичних робіт, як шлях підвищення прибутковості
управління
3.2 Шляхи збільшення прибутковості Будівельного правління
3.3 Економічне обґрунтування стратегії збільшення прибутковості
організації
Висновки
Список використаної літератури

В умовах ринкової економіки роль прибутку, який є головною стратегічною метою підприємницької діяльності та узагальнювальним показником оцінки її ефективності, суттєво зростає. За рахунок прибутку забезпечується розширення і модернізація виробництва, розв'язуються соціальні проблеми на підприємстві, здійснюється матеріальне стимулювання працівників і виплата дивідендів співвласникам. Тому проблема удосконалення методології визначення кошторисного прибутку, його збільшення, як основного джерела формування фінансових результатів діяльності підрядних будівельних організацій - як однієї із стратегій, набуває особливої актуальності.
Об’єктом вивчення і дослідження теми дипломної магістерської роботи є Будівельне управління №1 „АТФ Укргазбуд” і стратегії розвитку організації. Предметом дослідження є обґрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності Будівельного управління №1.
В першому розділі мною розглянута нормативна та інформаційна база обґрунтування стратегії збільшення прибутковості, а саме: Закони „Про податок на додану вартість”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про фінансово - кредитний механізм і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, листи, положення, (стандарти) бухгалтерського обліку (надалі (П(С)БО)), - (П(С)БО) 2 „Баланс”, (П(С)БО) 3 „Звіт про фінансові результати”, (П(С)БО) 4 „Звіт про рух грошових коштів”, (П(С)БО) 5 „Звіт про власний капітал”, (П(С)БО) 15 „Дохід”, (П(С)БО) 16 „Витрати”, (П(С)БО) 18 „Будівельні контракти”.
Мною були досліджені літературні джерела на основі яких обґрунтовувалась стратегія збільшення прибутковості БУ-1, а саме: Ансофф А.Я. „Нова корпоративна стратегія”, Бланк І.А. „Стратегія і тактика управління фінансами”, Василенко В.О. „Стратегічне управління підприємством”, Виханський О.С. „Стратегічне управління”, Градов А.П. „Економічна стратегія фірми”, Герасимчук В. Г. „Стратегічне управління підприємством”, Дмитренко Г. А. „Стратегічний менеджмент”, Забелін П.В. „Основи стратегічного управління”, Майкл Є. Портер „Стратегія конкуренції”, Томпсон А.А., Стрікленд А. Д. „Стратегічний менеджмент”.
В дипломній магістерській роботі мною описані основні складники економічної стратегії - це товарна стратегія підприємства, стратегія ціноутворення, стратегія взаємодії з ринком виробничих ресурсів, стратегія поведінки підприємства на ринку грошей та цінних паперів, стратегія зниження трансакційних витрат, стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія зниження виробничих витрат, стратегія інвестиційної діяльності підприємства, стратегія інноваційної діяльності підприємства, стратегія стимулювання персоналу підприємства, стратегія попередження банкрутства і оздоровлення фінансового стану підприємства, фінансова стратегія, стратегія управління прибутком.
Розглянуті методи, що використовуються в магістерській роботі - порівняльний аналіз, а саме: горизонтальний (часовий), вертикальний (структурний), аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний, факторний; не формалізовані - побудова системи показників, побудова системи аналітичних таблиць; формалізовані: ланцюгові підстановки, арифметичні різниці, балансовий, відсоток чисел, прості й складні відсотки, дисконтування; економічної статистики: середніх та відносних величин, групування, індекси, динаміка.
У другому розділі мною досліджена практична альтернатива обґрунтування стратегії збільшення прибутковості Будівельного управління №1, а саме: організаційно-економічна характеристика організації - Будівельне управління №1 (надалі БУ-1) АТФ “Укргазбуд” являється структурним підрозділом акціонерного товариства фірми “Укргазбуд” і діє на підставі його положення, розташовується в місті Прилуки, за адресою вулиця Київська, 307. Управління не є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку зі своєю назвою, бланки, штампи.
Основними напрямками діяльності управління є: введення в дію виробничих потужностей, переважно топливно – енергетичного комплексу, об`єктів соціального призначення водопостачання, каналізації і інших об`єктів народного господарства, будівництво нафто – газових магістралей, систем газопостачання, виробництво зварювально – монтажних робіт і комплексу ізоляційно – укладних робіт на будівництві газонафтопроводіввисокого тиску і систем газозабезпечення і споживання низького тиску, виконання будівельних, спеціальних будівельних, будівельно – монтажних та ремонтних робіт.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів, господарської діяльності управління є прибуток.
Для забезпечення діяльності товариства створений статутний фонд у розмірі 31,5 млрд. грн., поділений на 90000 простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції на момент реєстрації товариства склав 350 000грн. 25% викуплених засновниками. До моменту реєстрації засновники повинні сплатити не менше 30% вартості належних їм акцій. Вся вартість акцій повинна бути виплачена не пізніше року з дня реєстрації товариства, має право змінювати розмір свого статутного фонду.
Управління організацією здійснюється директором, який призначається Генеральним директором Акціонерного товариства фірми „Укргазбуд” на основі контракту. Управління має підсобне виробництво: Промбазу, яка забезпечує будівництво об’єктів управління бетоном, залізобетонними виробами, арматурними каркасами і металоконструкціями, столярними виробами; автоколону, що забезпечує всі підрозділи БУ-1 механізмами та автотранспортом, капітальний та поточний ремонт машин і механізмів, доставка будівельних матеріалів на дільниці. Перебазування механізмів, обладнання та польових містечків; складське господарство - передбачається для прийому, відпуску та зберігання на закритих майданчиках будматеріалів та конструкцій, розташованих на території Промбази.
Аналізується в другому розділі дипломній роботі фінансовий стан БУ-1. Для початку проводиться вертикальний та горизонтальний аналіз балансу. Проаналізувавши дані балансу можна зробити висновок, що загальна сума активів зменшилася на 796 тис. грн., або на 3,2 %. Це зменшення відбулося переважно за рахунок зменшення необоротних активів. Абсолютна величина зниження в необоротних активах становила 679 тис. грн., або 8,6 % їх річної величини. Водночас зменшилась сума оборотних активів БУ-1 на 0,6 % (в абсолютному виразі — на 177 тис. грн.).
Що стосується структури оборотних коштів, то можна зазначити, що вона трішки краща. Виробничі запаси збільшились за рік на 2923 тис. грн., або на 191,7%. Зменшилася величина грошових коштів на 63 тис. грн. Дебіторська заборгованості за роботи та послуги в абсолютному виразі зменшилась на 1596 тис. грн. (або на 15,8 %). Водночас виплатилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (134 тис. грн., або 100 %). Поряд з цим збільшилась інша поточна дебіторська заборгованість на 34 тис. грн. (46,6 %), і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн. (20,3 %), це означає, що БУ-1 виступає у ролі кредитора, і через певний час організація може очікувати надходження коштів у наступних періодах.
Аналіз пасивів БУ-1 показує, довгострокові зобов’язання організації скоротилися на 77 тис. грн. (29,1). Водночас збільшилась короткострокова заборгованість за кредити банків на 363 тис. грн. Також збільшилась кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 761,3 тис.грн. (10,2%), це означає, що БУ-1 виступає як надійна організація, якій довіряють і надають в кредит. Поточні зобов’язання із страхування зменшились на 15 тис. грн. (10,7%), проте значно збільшились поточні зобов’язання за рахунками, у тому числі з оплати праці, з бюджетом. Проте, поточні зобов’язання з авансів БУ-1 були виплачені на 100%.
Вертикальний аналіз балансу дає змогу зробити висновок про структуру балансу у звітному періоді, а також проаналізувати динаміку цієї структури.
Здійснюючи вертикальний аналіз балансу БУ-1 можна зробити висновок, що частка обігових активів балансу БУ-1 є значною на початок року вона становить 68,7 %, а протягом аналізованого року відбулося збільшення цієї частки на 1,7 % і становить в 2004 році 70,5%. Збільшення частки обороту коштів позначається позитивно на показниках фінансової стійкості та ліквідності. Частка основних засобів має тенденцію до зменшення, при чому протягом року відбулося зменшення питомої ваги основних засобів у сумі балансу в 1,8 разів, з іншого боку, БУ-1 не вилучає кошти на поновлення необоротних активів. Власний капітал БУ-1 становить 55,9 % - на початок року і 57,9 % - на кінець року, від загальної суми пасивів. Це свідчить про платоспроможність, високі показники ліквідності і фінансової стійкості. Довгострокові зобов’язання БУ-1 мають тенденцію до зменшення в 2003 році - 1,1 %, а в звітному - 0,7 %, відбулося зменшення зобов’язання за період, що аналізується на 0,4 %. Проте, поточні зобов’язання мають тенденцію щодо збільшення в частині - поточні зобов’язань з розрахунками, але, з загальному, по підрозділу, зменшується 1,8 %.
Отже, структура статей демонструє тенденцію до зростання оборотних активів, незначного зменшення основних засобів. Проявляється позитивна тенденція до зменшення частини дебіторської заборгованості, але й присутнє незначне зменшення грошових кошті в у національній валюті.
Мною розрахований в другому розділі аналіз фінансового стану БУ-1, а саме показників діяльності:
Коефіцієнт зносу основних засобів становить в 2004 році 0,41, а за 2005 рік - 0,52 - частка зношення основних засобів у загальній вартості у звітному періоді зменшилась на 0,11.
Коефіцієнт покриття - дає загальну оцінку платоспроможності БУ-1 і показує, що у попередньому періоді на одну гривню поточних зобов’язань припадає 1,72 грн. поточних активів, а у звітному - 1,85 грн. поточних активів. Отже, за звітний період сума поточних активів БУ-1 збільшилась на 0,13 грн. таким чином коефіцієнт покриття перевищує співвідношення 1:1, тобто поточні активи перевищують короткострокові зобов’язання, це означає, що БУ-1 має оборотні кошти, сформовані завдяки власним джерелам.
Коефіцієнт швидкої ліквідності - цей показник за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину - виробничі запаси. У 2003 році цей показник дорівнює 0,78, а в 2004 році - 0,60 - як можна побачити, що у звітному періоді цей показник знизився на 0,18. Матеріальні запаси виключаються не тільки тому, що вони менш ліквідні, а головне, через те, що кошти, які можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - цей показник показує, яку частину короткострокових позикових зобов’язань можна за необхідності погасити негайно. У 2003 році цей коефіцієнт становив 0,007, а в 2004 році - 0,002, як бачимо цей показник знизився, але це не дає підстави говорити про неможливість БУ-1 негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, щоб усі кредитори організації одночасно пред’явили свої боргові вимоги.
Чистий оборотний капітал БУ-1 в 2003 році становив 7304 тис. грн., а в 2004 році - 7955 тис. грн., як бачимо він зріс у звітному періоді на 651 тис. грн.
Коефіцієнт платоспроможності - цей коефіціент характеризує частку власників управління в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. У 2003 році цей показник становив 0,65, а в 2004 році - 0,58, отже, як можна побачити має тенденцію до збільшення, що вищим є значення цього показника, тим більш фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішнього кредиторів є БУ-1.
Коефіцієнт фінансування - є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Коефіцієнт фінансування БУ-1 у 2003 році становив 0,78, а в2004 році - 0,73; зниження цього показника в динаміці означає зменшення частини позичених коштів у фінансуванні БУ-1.
Коефіцієнт забезпеченості власними і оборотними засобами - у 2003 році показник становив 0,98, а в 2004 році - 0,46, прослідкується тенденція до зниження, але мінімальне значення цього показника - 0,1, коли показник опускається за це значення, то структура визначається незадовільного, а підприємство не платоспроможним. В БУ-1 цей коефіцієнт більший за 0,1, що свідчить про непоганий фінансовий стан організації.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу - цей показник показує яку частку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано, тобто в 2003 році - 0,52, а в 2004 році - 0,56 власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності БУ-1.
Коефіцієнт оборотності активів - характеризує кількість оборотів, що роблять активи за період. Цей коефіцієнт характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на одну гривню оборотних коштів, і становить в 2003 році - 52 %, а в 2004 році 56 %, й має тенденцію до збільшення.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - визначає скільки разів виникає і сплачується кредиторська заборгованість - у 2003 році коефіцієнт дорівнював 2,19 разів, у 2004 році - 4,06 разів. Отже, за звітний період строк кредиторської заборгованості збільшився у 1,87 разів.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості - аналізує скільки разів виникає і сплачується дебіторська заборгованість - за 2003 рік він склав 1,8 разів, а за 2004 рік - 3,42 рази, отже, сплата дебіторської заборгованості збільшилась у звітному періоді у 1,62 рази.
Тривалість оборотів дебіторської заборгованості - характеризує скільки днів потрібно БУ-1 для отримання оплати за виконані роботи та надані послуги, у 2003 році - 197 днів, а в 2004 році - 106 днів, як можна побачити тривалість сплати зменшилась в звітному періоді на 91 день, тобто зменшується комерційний кредит, що надає
Тривалість оборотів кредиторської заборгованості - аналізує скільки днів потрібно БУ-1 для оплати за товари, роботи, послуги, - в 2003 році 164 дні, а в 2004 році - 91 день. Отже, у звітному періоді термін сплати кредиторської заборгованості зменшився на 73 дні.
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів - характеризує швидкість обороту матеріальних запасів у рік. У 2003 році коефіцієнт складав 5,37разів, а в 2004 році - 9,08, тобто швидкість оборотів у звітному періоді зросла у 3,71 раз.
Коефіцієнт обороту основних засобів (фондовіддача) - показує, яка частина виторгу від реалізації припадає на одну гривню вартості основних засобів. За 2003 рік коефіцієнт склав 1,22, а в 2004 році - 2,24, отже, у звітному періоді частина виторгу від реалізації, що припадає на одну гривню збільшилась на 1,02.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу - очищує швидкість обороту власного капіталу, і в 2003 році становить 1,22, а в 2004 році 2,24, відповідно швидкість обороту власного капіталу за звітний період збільшилась на 1,02.
Коефіцієнт рентабельності активів - визначає ступінь використання активі - у звітному періоді він складає - 0,18%, а в попередньому - 0,14%, отже, прослідкується тенденція збільшення використання активів у звітному періоді.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу - показує ефективність використання активів створених за рахунок власного капіталу, за 2003 рік він дорівнював 0,24%, а в 2004 році - 0,32%, отже у звітному періоді рентабельність власного капіталу збільшилась на 0,08 %.
Коефіцієнт рентабельності продукції - показує скільки отримано прибутку у відсотка на одну гривню - в 2003 році - 1,12, а в 2004 році - 12,54, прослідковується збільшення коефіцієнта рентабельності продукції на 11,33.
Коефіцієнт рентабельності діяльності БУ-1 не змінилась і становить 0,2%.
Коефіцієнт незалежності БУ-1 і становить в 2003 році - 55,96 % (14199,3:25373), а за звітний період - 57,96 коефіцієнт незалежності БУ-1 свідчить про те, що на кінець звітного періоду частина власного капіталу зросла на 2 %. Отже, БУ-1 має певні проблеми, але загалом управління є фінансово стійким і достатньо незалежним від зовнішніх кредиторів.
Мною були досліджені стратегічні направлення БУ-1 - одним із направлень стратегічної діяльності БУ-1 - стратегія стимулювання персоналу організації. Методика застосовується на диференційній системі оплати праці, яка залежить від індивідуального вкладу кожного, від кінцевого результату роботи колективу підрозділу, якість виконання роботи, стимулювання професій, виконання більш складних робіт ніж по присвоєному розряду, дотримання виробничої і технологічної дисципліни. Головним для Будівельного управління № 1 є те, щоб рівень фонду оплати праці не перевищував об’єм реалізації, аналізуючи стратегію можна побачити що в порівнянні факту з планом об’єм реалізації зріс на 17013 тис.грн., відповідно фонд оплати праці зріс на 1459,5 тис.грн., а рівень фонду оплати праціі зменшився на 1,8 %, тобто управління має запас для матеріального стимулювання й може збільшити в плановому періоді фонд оплати праці на 1,8 %, або на 1459,5 тис.грн.
Наступний напрямок стратегічної діяльності БУ-1 є стратегія виробничої діяльності організації. В БУ-1 здійснюються затрати відразу за кількома видами робіт і послуг, які одночасно змінюються навіть протягом короткострокового інтервалу. Для кращого з'ясування цієї проблеми, проаналізується динаміка, на прикладі одного виду змінних затрат — кількості зайнятих працівників, при зміні кількості працівників від нуля до семидесяти при цьому всі інші види затрат залишаються постійними. Випуск спочатку досить швидко зростає, а потім — повільніше в міру того, як до праці залучається все більша кількість працівників. Коли працівників більше семидесяти усі машини і обладнання виявляється повністю використаним і тому додаткові працівники вже нічого не додають для збільшення об’ємів. Проаналізовані додаткові обсяги робіт і наданих послуг, що створюються за рахунок залучення додаткової кількості працівників. Додатковий обсяг робіт і наданих послуг, що виробляється кожною додатковою одиницею праці, при збільшенні кількості працівників БУ-1 до двадцяти граничний фізичний продукт становить двадцять одиниць об’єму виконаних робіт і наданих послуг; від двадцяти працівників до тридцяти — він збільшується до сорока одиниць об’єму. Перехід від тридцяти до сорока робітників дає максимальне зростання об’ємів виконаних робіт. Потім із залученням кожного наступного додаткового працівника зростання об’єму виконаних робіт БУ-1 уповільнюється.
БУ-1 також має стратегічне направлення на зменшення витрат, для цього організація на своєму балансі має підсобне господарство: промбазу й автоколону Промбаза забезпечує будівельні об’єкти бетоном, розчином, збірним залізобетоном, металоконструкціями, арматурними каркасами, столярними виробами. Автоколона - забезпечує всі підрозділи БУ-1 механізмами та автотранспортом, надає капітальний та поточний ремонт машин і механізмів, доставка будівельних матеріалів на дільниці. За рахунок яких значно зменшуються витрати БУ-1, при цьому підвищуючи якість виконаних робіт і наданих послуг, і має конкурентні переваги.
Економічна доцільність функціонування БУ-1, результативність його фінансової діяльності оцінюється станом його формування та використання прибутку. Тому прибуток організації постійно є об’єктом ретельного фінансового аналізу, що і досліджується в другому розділі. За методологічну основу такого аналізу в БУ-1 беруться чинна модель формування та використання прибутку. Аналізується порядок формування прибутку БУ-1. Горизонтальний аналіз свідчить про приріст у звітному році проти попереднього всіх складових прибутку БУ-1. Дохід (виручка) від реалізації робіт і послуг (як і чистий прибуток від реалізації) збільшився на 85,3 %. Фінансовий результат (прибуток) від операційної діяльності збільшився на 1658,8 %, що у грошовому еквіваленті становить - 3301 тис. грн., а фінансовий результат від звичайної діяльності на 22,0 %. Чистий прибуток збільшився на 30,5 %, у грошовому еквіваленті на 10,7 тис. грн., тобто в звітному році чистий прибуток становить 45,7 тис. грн., а в попередньому - 35 тис. грн. Аналізуються фактори формування понаднормового валового прибутку - показує, що прибуток збільшився в розмірі 977 тис. грн.: за рахунок приросту обсягу реалізації робіт і послуг в оцінці за собівартістю - на 7,7 %, або на 283,9 тис. грн.; з причин зміни структури реалізованих робіт і наданих послуг: на 103,26 тис.грн.; через зниження рівня витрат на 1 грн. реалізованих робіт і наданих послуг на 589,84 тис. грн.
Важливо систематично аналізувати поріг прибутку, що і роблять в БУ-1 - в основу покладено класифікацію витрат на змінні та постійні -, аналіз «Витрати-Обсяг-Прибуток». Аналіз почався з розподілу постійних та змінних витрат, тому що без цього не можливо розрахувати валову маржу БУ-1. Співставивши її з сумою виручки, одержують коефіцієнт валової маржі (частку валової маржі БУ-1 у складі виручки від реалізації), що дорівнює 0,16. Діленням постійних витрат на коефіцієнт валової маржі отримують поріг рентабельності (межу) рентабельності, яка становить 31411,3 тис. грн. Перевищення фактичної виручки від реалізації над межею рентабельності складає запас фінансової міцності БУ-1 і дорівнює 382,7 тис. грн. Прибуток розраховується множенням фінансової міцності на коефіцієнт валової маржі й він складає 61,2 тис. грн. На основі розрахунків будується графік беззбитковості БУ-1, що ілюструє, що якщо обсяг реалізації буде меншим за 31411,3 тис. грн., то БУ-1 за рахунок доходу від реалізації робіт і наданих послуг не зможе відшкодувати власні витрати і тому організація матиме збиток, і навпаки, якщо обсяг реалізації перевищує 31411,3 тис.грн. БУ-1 отримає прибуток, який зростатиме, по мірі збільшення обсягу продаж.
Отже, максимізація прибутку БУ-1 шляхом зміни частки змінних і постійних витрат, визначення точки беззбитковості і запасу фінансової міцності відкриває великі можливості БУ-1 планувати на перспективу розміри зростання прибутку і заздалегідь приймати відповідні заходи зміни в той чи інший бік величини змінних і постійних витрат
В третьому розділі описані і розраховані шляхи підвищення прибутковості БУ-1, шляхом вибору ефективної стратегії, а також запропоновані нововведення в автоматизації аналітичних робіт. Останнім часом у розробці автоматизації аналітичних робіт дедалі більшого поширення набувають експертні системи — комп'ютерні програми, здатні отримувати, нагромаджувати, коригувати знання з предметної області, моделювати процес експертизи, розв'язувати практичні задачі та роз'яснювати хід розв'язання, за допомогою яки БУ-1 може пришвидшити переробку інформації, що дасть можливість збільшити прибутковість БУ-1.
Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку БУ-1, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Виходячи з розрахунків попередніх розділів можна зробити висновок, що прибуток можна збільшити за рахунок збільшення обсягу випуску робіт, послуг, за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію робіт, послуг, за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників; за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці. Крім власних ресурсів, які може БУ-1 знайти в середині управління для збільшення прибутку, також доцільно запровадити певні зміни, з моєї точки зору, потрібні грошові вливання, тобто інвестиції в такі стратегічні об’єкти як промбаза, столярний цех, що і розраховано в третьому розділі.
На території промбази за допомогою вливання інвестицій можна переоснасти завод по виготовленню збірного залізобетону, а саме: перелаштування виробництво на виготовлення бетонних заборів, тротуарної плитки, залізобетонних плит та конструкцій, бордюрів, цегли, декоративних прикрас із залізобетону та інших залізобетонних виробів. А з відходів арматури, що залишаються, налаштувати виготовлення спиць для в’язання.
Столярний цех по виготовленню вікон, дверей та інших виробів потрібних для будівництва, забезпечити обладнанням для виготовлення паркету, меблів( кухонних та м’яких меблів).
Підчас виробництва продукції із деревини залишаються відходи у вигляді тирси, яку при застосуванні певного обладнання і технологій можна виготовляти один із видів паркету.
Отже, БУ-1 потрібні інвестиції в основні засоби та оборотні кошти. Найбільшу питому вагу займають вкладення в оборотні кошти - 55,00 %, у грошовому виразі - 22 тис. USD, вкладення в основні засоби становлять - 45,00 %, відповідно у грошовому виразі - 18 тис. USD, а саме: будівництво і реконструкція - 10,57 % (4,23 тис. USD), устаткування і механізми - 23,52 % (9,41 тис. USD), установка і наладка устаткування - 6,07 % (2,43 тис. USD), ліцензії і технології - 3,13 % (1,25 тис. USD), проектні роботи - 1,14 % (0,45 тис. USD), навчання персоналу - 0,57 % (0,23 тис. USD). Загальна сума інвестицій в БУ-1 - 40 тис. USD., фінансується проект частково за рахунок власних засобів частка фінансування - 45 %, у вартісному виразі - 18 000 USD і частково за рахунок банківського кредиту - 55 % - 22 000 USD. Вартість власного капіталу - 29.00 %, а позичкового - 23.00 %. БУ-1 поверне кредит банку через 5 років, при цьому в першому році повинно сплатити 5 060 USD відсотків за користування кредитом, відповідно сума боргу на наступний рік становитиме - 19 214 USD. На слідуючий рік БУ-1 сплатить відсотки у сумі - 4 419 USD, залишок боргу - 15 787 USD. За третій рік організація сплатить 3 631 USD відсотків за користування коштами, сума боргу - 11 572 USD. У четвертому році управління сплатить суму відсотків - 2 662 USD, сума кредиту - 6 388 USD. На п’ятому році БУ-1 сплативши останні відсотки - 1 469 USD - поверне борг. За перший рік організація поверне кредит в сумі - 2 786 USD, за другий - 3 427 USD, за третій - 4 215 USD, за четвертий - 5 185 84 USD, за п’ятий - 6 388 USD, сплативши при цьому в кінці п’яти років суму кредиту - 22 000 USD.
Проаналізувавши дані можна побачити, що прогнозований прибуток з кожним роком збільшуватиметься з 6,1 тис. USD до 15.49 тис. USD, відповідно виручка від реалізації з кожним роком зростатиме, паралельно із підвищенням витрат.
З даних таблиці 3.9 можна зробити висновок, що з кожним роком чистий грошовий потік збільшується, відповідно в 1 році становить 6,49 тис. USD; в 2 році - 7,33 тис. USD; в 3 році - 8,76 тис. USD; в 4 році - 10,21 тис. USD; в 5 році - 35,81 тис. USD.
Показник чистої теперішньої вартості становить 9,23 тис. USD. Величина NPV складає 9,23 тис. USD., що свідчить на користь високої ефективності проекту.
Внутрішня норма доходності проекту БУ-1 визначає максимально допустиму ставку дисконту, за якої можна інвестувати кошти без будь-яких втрат для власника, IRR складає 47,2 %, що перевищує вартість власного капіталу і, отже, свідчить на користь ухвалення інвестиційного проекту
Отже, з розрахунків, що наведені вище, можна зробити висновок, що якщо дисконтований період окупності проекту БУ-1 складає 4,92 роки, це менше ніж його тривалість, тому проект може бути прийнятий для втілення в життя, тобто реалізовуватися, збільшивши при цьому прибутковість БУ-1, тобто стратегія залучення грошових коштів є найбільш привабливою.
Перелік графічного матеіралу
Таблиця 1.1 (П(С)БО) 2 „Баланс”
Таблиця 1.2 П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”
Таблиця 1.3 П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”
Таблиця 1.4 П(С)БО 5 „Звіт про про власний капітал”
Таблиця 1.5 П(С)БО 15 „Дохід”
Таблиця 1.6 П(С)БО 16 „Витрати”
Таблиця 1.7 П(С)БО 18 „Будівельні контракти”
Таблиця 1.8 Літературні джерела дослідження стратегії прибутковості
Рис. 1.2 Матриця сильних і слабких сторін, можливостей та загроз
Рис. 1.3 Матриця можливостей
Рис. 1.4 Матриця загроз
Рис. 1.5 Послідовність проведення аналізу фінансового стану підприємства
Рис 2.1 Структура управління БУ-1
Таблиця 2.3 Розмір надбавок до заробітної плати за стаж роботи в БУ-1
Таблиця 2.4 Аналіз рівня фонду оплати праці Будівельного управління № 1
Таблиця 2.5 Дія закону спадаючої віддачі на БУ-1
Рис. 2.2 Динаміка сумарного фізичного продукту БУ-1
зафіксованого у фізичних одиницях, при зміні кількості працівників від нуля до семидесяти при цьому всі інші види затрат залишаються постійними.
Рис. 2.3 Крива граничного фізичного продукту БУ-1
Таблиця 2.6 Прогноз обсягів реалізації БУ-1, тис. грн.
Таблиця 2.7 Прямі прогнозні витрати за видами робіт і послуг на 2005 рік, тис грн.
Таблиця 2.8 Прогноз загальновиробничих витрат БУ-1 щодо обсягу будівництва на 2005 рік, тис. грн.
Таблиця 2.9 Розподіл прогнозних загально виробничих витрат на 2005 рік, тис.грн.
Таблиця 2.10 Порівняння фактичного та прогнозного звітів про прибуток БУ-1, тис. грн.
Таблиця 2.11 Розрахунок прогнозованого диференційного прибутку БУ-1 за 2005 рік, тис.грн.
Таблиця 2.12 Оцінка конкурентної сили БУ-1
Таблиця 2.14 Аналіз структури складових прибутку БУ-1 за 2003-2004 роки, тис.грн.
Таблиця 2.15 Попередні розрахунки для факторного аналізу прибутку БУ-1, тис.грн.
Таблиця 2.16 Розрахунки коефіцієнтів по БУ-1,тис.грн.
Таблиця 2.17 Розрахунок межі рентабельності, запасу фінансової міцності і сили впливу операційного важеля БУ-1, тис.грн.
Рис. 2.4 Графік безбитковості БУ-1
Рис. 2.5 Графік взаємозв’язку «Обсяг - прибуток» БУ-1
Таблиця 3.1 Дані проекту збільшення прибутковості БУ-1
Таблиця 3.2 Інвестиційні потреби БУ-1
Таблиця 3.3 Джерела фінансування БУ-1
Таблиця 3.4 Графік обслуговування боргу БУ-1 (тис. USD)
Таблиця 3.6 Прогноз чистого прибутку БУ-1 (тис. USD)
Таблиця 3.7 Укрупнена схема прогнозного балансу БУ-1
Таблиця 3.8 Прогноз баланс БУ-1 (тис. USD)
Таблиця 3.9 Прогноз грошових потоків (тис. USD)
Таблиця 3.10 Розрахунок даних для визначення IRR
Таблиця 3.11 Дисконтовані грошові потоки БУ-1
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.