Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка інвестиційної діяльності підприємства


Дипломна
K-16204

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів
1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства
1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства
1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності
1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів
Розділ 2 діагностика інвестиційної привабливості пп “форум - 2000”
2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз ефективності управління власним капіталом
2.3 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства
2.4 Оцінка джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства.642.5 Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності
Розділ 3 обґрунтування варіанту залучення інвестицій пп “форум – 2000”
3.1 Обґрунтування варіанту вибору підприємницького проекту
3.2 Обґрунтування параметрів проекту
3.3 Обґрунтування варіантів купівлі обладнання за рахунок кредиту банку
Висновки
Список використаної літератури

Однією з основних ознак сучасного періоду економічних перетворень в Україні є управління процесами прийняття інвестиційних рішень в умовах значних практичних труднощів. Причинами ускладнення як передумов формування рішень, так і ходу їх реалізації можуть бути і недосконалість організаційної структури підприємств, і недостатня теоретична підготовка відповідних працівників, їх методична неосвіченість в питаннях інвестиційного менеджменту, і наявність “жорсткого” та “м’якого” обмежень інвестиційних фінансових ресурсів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, складність розробки і використання моделей оптимального розподілу фінансових ресурсів тощо.
Підприємство може формувати інвестиційний капітал з різних джерел. Тоді його вартість вимірюється через середньозважену величину, що враховує і фактор ризику, і фактор часу. Причому з метою запобігання збільшенню ризиків за рахунок неоптимального співвідношення позикової і власної складової, структуру інвестиційного капіталу, як правило, зберігають на рівні оптимальної для даного підприємства.
Для пошуку найбільш ефективного варіанту залучення інвестиційних ресурсів ефективним є застосування діагностики інвестиційної привабливості підприємства.
Діагностика, як один із методів аналітичного обґрунтування рішень, може використовуватись при управлінні різними високоорганізованими системами, що динамічно розвиваються, до яких належать і суб’єкт господарювання. При цьому чим складніша система, в межах якої треба прийняти певне управлінське рішення, чим більш різнобічні наслідки такого рішення, тим вища роль діагностики при його підготовці. Методи і процедури діагностики в конкретних випадках будуть різними, але ціль одна — установлення правильних і однозначних висновків про стан розвитку об’єкта аналізу та підготовка рекомендацій по вибору політики корекції розвитку в межах виконуваної місії на найближчу та віддалену перспективу.
Отже, економічна діагностика не тільки встановлює й адекватно оцінює господарські процеси, які мають місце в діяльності суб’єкта господарювання, але й за видимістю явищ розкриває їх внутрішню сутність, показує причини їх виникнення, тенденції їх розвитку та вплив на ефективність його функціонування в майбутньому. На цій основі відносно просто прогнозувати результати діяльності підприємства та підбирати заходи для нейтралізації можливих загроз для нього в майбутньому. Все це свідчить, що економічна діагностика в умовах ринкової економіки є важливим інструментом підготовки рішень на всіх рівнях управління суб’єктом господарювання і її роль тим вагоміша, чим глобальніші рішення приймаються менеджерами.
За результатами порівняльного аналізу різних варіантів зовнішнього фінансування підприємства можна зробити висновки що, з погляду підприємства, інвестиціям притаманні такі переваги перед позиковим капіталом: за економічними характеристиками інвестиції більш прийнятні, менш ризикові і більш комфортні, а також більш доступні. Але позиковий капітал надає підприємству більшу свободу дій, у той час як інвестиційні партнери певною мірою обмежують дії керівництва підприємства. Взагалі у цьому питанні не існує категорій “краще-гірше”. Керівництво підприємства приймає рішення на користь позикових засобів або інвестицій, виходячи із ситуації, що створилася: якщо майбутній проект має привабливі показники і підприємство може (при наявності активів) залучити необхідну суму, то рішення буде прийняте на користь кредиту, а якщо у проекту існує певний ризик і активи підприємства не дозволяють залучити в повному обсязі потрібну суму, то для цього існує інвестиційний ринок: фондовий ринок, інвестиційні фонди, стратегічні партнери, приватні інвестори тощо.
Прийняття рішень з інвестиційної діяльності зумовлено багатьма факторами: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, наявність різних можливостей інвестування, обмеженість фінансових ресурсів, ризик інвестування, прибутковість та окупність інвестиційних проектів тощо. Водночас виникає необхідність інвестування, яка спричинена: розширенням сфери діяльності, оновленням технічної бази господарюючого суб’єкта, зміною видів діяльності (продукції, робіт, послуг).
Розв’язання названих проблем пов’язане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ефективних рішень в умовах нестабільності інвестиційного середовища, ризику помилки у виборі альтернативних проектів, значних коливань зміни ефективності їх реалізації.
Формуючи управлінські рішення на основі якогось обраного головним критерію, інвестиційний менеджер має всебічно визначити характеристики проекту, забезпечити науково точні параметри дослідження, яких вимагають застосовані методи. Саме такий загальний підхід дозволить уникнути помилок і втрат при реалізації проектів, ціна яких при інвестуванні є дуже високою, а наслідки - навіть катастрофічними.
Методологія діагностики інвестиційної привабливості підприємства в даній магістерській роботі була розглянута на прикладі приватного підприємства “Форум – 2000”, що було зареєстровано у 1998 році. Основним видом діяльності є виробничо-торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі щодо реалізації фармацевтичної продукції, комерційна, торгово-закупівельна та зовнішньоекономічна діяльність.
На сучасному етапі розвитку ПП “Форум-2000” займається наступними напрямками діяльності:
- виготовлення та реалізація продукції фармацевтичного виробництва;
- торгівля супутніми матеріалами;
- комплектація та продаж медичної техніки вітчизняного та закордонного
виробництва;
- виробництво та реалізація медичної апаратури;
- переробка штучних органічних та інших матеріалів;
- забезпечення лікувальних закладів послугами ремонту та обслуговування медичної техніки.
За результатами оцінки фінансово-майнового стану ПП “Форум - 2000” можна зробити висновок, що фінансові показники діяльності підприємства за три останні роки погіршилися, що головним чином обумовлюється нестачею коштів. Підприємству необхідно залучати капітал із зовнішніх джерел. Стабільність фінансової діяльності та зростання прибутковості бізнесу дають підставу стверджувати, що застосування залученого капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним. Основні фінансові коефіцієнти відповідають припустимим межам, тому будь-яка банківська або кредитна установа може позитивно сприйняти ПП “Форум – 2000” в якості інвестиційного партнера.
За результатами дослідження ринкових позицій ПП “Форум – 2000” можна зробити висновки, що маркетингова стратегія підприємства є обґрунтованою. Керівництво підприємства приділяє значну увагу сучасним методам прогнозування попиту на фармацевтичну продукцію, заходам стимулювання збуту та просування, що обумовлює високі перспективи розвитку підприємства на ринку.
Проводячи аналіз діяльності ПП “Форум – 2000”, його специфіки та специфіки ринку на якому воно працює, було встановлено, що можливо декілька варіантів розвитку. По-перше - це розширення існуючої справи, по-друге - диверсифікація діяльності, тобто розвиток напрямків відмінних від існуючих, третій варіант - це злиття з великою компанією.
Для того, щоб прийняти оптимальне рішення необхідно розглянути декілька варіантів проектів розвитку з їх подальшим порівнянням. Оскільки підприємство досить тривалий час діє на ринку фармацевтичної продукції, засвоїло специфіку його функціонування, набуло досвіду освоєння ринків збуту та високу репутацію серед споживачів, на нашу думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ПП “Форум –2000” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, цей варіант пов’язаний із значними витратами на засвоєння нових ринків, тому є недоцільним. Злиття з великою компанією пов’язане із зміною права власності, що не підтримується керівництвом. Враховуючи перелічені факти, було обрано розробку варіанту розширення бізнесу.
Перш ніж прийняти рішення про джерело інвестування, підприємство повинно проаналізувати всі наявні альтернативні можливості придбання необхідних активів. Критерієм оцінки ефективності варіантів фінансування є порівняння сумарних потоків платежів при різних формах фінансування оновлення основних фондів.
Основу грошового відтоку придбання активів за рахунок довгострокового банківського кредиту становить відсоток за користування кредитом і загальна сума боргу, що підлягає поверненню при його погашенні. Однак відповідно до п.5.5.1. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” до валових витрат підприємства включаються лише відсотки, а сума основного боргу у валових витратах не відображається, тобто не зменшує суму оподаткованого прибутку.
Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. В роботі розглянуто два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків:
- зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по роках;
- твердий ануїтет.
В результаті порівняння обох схем повертання кредиту, можна зробити висновок, що при другому варіанті загальна сума сплачених відсотків є більшою, але її перевагою є визначена сума щорічних платежів.
Для подальшого обґрунтування обрано варіант з найменшою вартістю - зменшення розміру загального нарахування по роках. В результаті розрахунків варіанту залучення довгострокового кредиту з урахуванням фактора часу – встановлена чиста приведена вартість проекту. Яка складає 79,4 тис. грн.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 2.1 Організаційна структура управління ПП “Форум – 2000”
Таблиця 2.1 Аналіз діяльності підприємства за 2003-2005р.р.
Таблиця 2.2 Динаміка виробництва продукції на ПП «Форум -2000»
Таблиця 2.3 Аналіз технічного стану фондів приватного підприємства “Форум - 2000” в 2004-2005рр.
Таблиця 2.4 Аналіз фондоозброєності праці підприємства “Форум - 2000”
Таблиця 2.5 Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві “Форум - 2000”
Таблиця 2.6 Структура працівників підприємства «Форум - 2000», 2005р.
Таблиця 2.7 Аналіз продуктивності праці на ПП “Форум - 2000””.
Таблиця 2.8 Аналіз структури витрат на виробництво за економічними елементами підприємства “Форум - 2000”, тис.грн.
Таблиця 2.9 Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства “Форум - 2000”
Таблиця 2.10 Аналіз структури оборотних коштів ПП “Форум - 2000”
Таблиця 2.11 Факторний аналіз ефекту фінансового важеля
Таблиця 2.12 Динаміки структури власного капіталу ПП “Форум - 2000”
Таблиця 2.13 Оцінка динаміки структури власного капіталу
Таблиця 2.14 Аналіз майнового стану ПП “Форум - 2000”
Таблиця 2.15 Аналіз ліквідності ПП “Форум - 2000”
Таблиця 2.16 Аналіз показників платоспроможності ПП “Форум - 2000”
Таблиця 2.17 Аналіз показників ділової активності ПП “Форум - 2000”
Таблиця 2.18 Аналіз структури джерел коштів за роками підприємства “Форум - 2000”
Таблиця 2.19 Оцінка зміни структури джерел коштів
Таблиця 2.20 Забезпечення підприємства “Форум - 2000 ”власними коштами
Таблиця 2.21 Аналіз показників фінансової стійкості за роками ПП “Форум - 2000”
Таблиця 2.22 Характеристика обладнання
Таблиця 2.23 Результати експертної оцінки щодо визначення конкурентоспроможності технологічної лінії
Таблиця 2.23 Формування фонду заробітної працівників приватного підприємства “Форум - 2000”
Таблиця 2.24 Прогнозні матеріальні витрати за роками
Таблиця 2.25 Прогноз доходів від реалізації комплектів за роками
Таблиця 2.26 Прогноз кошторису витрат і доходів за роками діяльності ПП “Форум - 2000”
Таблиця 3.1 Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційної діяльності Рис. 3.1 Схема управління вартістю проекту
Таблиця 3.2 Оцінка показників виробництва нового виду продукції
Таблиця 3.3 Показники генераторів витрат ПП “Форум-2000”
Таблиця 3.4 Питомі витрати при різних обсягах продажу
Таблиця 3.5 Оцінка показників виробництва
Таблиця 3.6 Розрахунок банківських платежів при щорічному зменшенні ануїтету
Таблиця 3.7 Розрахунок банківських платежів при твердому ануїтеті
Таблиця 3.8 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту
Таблиця 3.9 Рух грошових коштів, пов’язаних з володінням майна
Таблиця 3.10 Рух грошових витрат по обслуговуванню кредиту
Таблиця 3.11 Чиста приведена вартість проекту купівлі обладнання
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.