Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ефективність формування та використання кадрового потенціалу фірми


Дипломна
K-16205

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи формування й використання кадрового потенціалу підприємства
1.1. Суть та характеристика кадрового потенціалу підприємства
1.2. Методологічні підходи до оцінки кадрового потенціалу підприємства
1.3. Мотивація як інструмент підвищення ефективності використання кадровиого потенціалу підприємства
Розділ 2. Практичні аспекти формування і використання кадрового потенціалу ВАТ «Черкасигаз»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз формування і використання кадрового потенціалу ВАТ «Черкасигаз»
2.3. Аналіз показників плану з праці
Розділ 3. Шляхи удосконалення формування і використання кадрового потенціалу ВАТ «Черкасигаз»
3.1. Автоматизація аналізу використання кадрового потенціалу, як один з шляхів поліпшення аналітичної роботи працівників
3.2. Пропозиції щодо поліпшення формування і використання кадрового потенціалу ВАТ «Черкасигаз»
3.3. Розрахунок економічного ефекту від нововедення
Висновки
Список використаної літератури

1. Перший розділ дипломної роботи складають теоретичні відомості по обраній темі, а саме: розкривається суть питання, аналізуються існуючі погляди на різні аспекти кадрової політики підприємств, визначення проблем, які можуть виникати та наведення досвіду підприємств розвинутих країн по усуненню цих проблем.
Кадрова складова потенціалу підприємств є надзвичайно важливою для ефективного господарювання, забезпечення сталого і конкурентно-спроможного розвитку підприємства.
Трудовий потенціал – це існуючі сьогодні та передбачувані трудові можливості, які визначаються чисельністю, віковою структурою, професійними, кваліфікаційними та іншими характеристиками персоналу підприємства.
Для управління потенціалом необхідно розробити систему заходів, які впливають на найпевніше використання його резервів, враховуючи все три складові (компоненти) трудового потенціалу працівника.
Правильний підбір кадрів дає змогу здійснити принцип "кожна людина на певному місці і кожне місце — для певної людини". Людина забезпечує максимальну віддачу, якщо виконує посильну роботу, що відповідає її нахилам, здібностям, рівню загальної і спеціальної підготовки. Ігнорування цих вимог на практиці призводить до плинності керівних кадрів, і зниження економічних показників господарювання, зумовлене оргванізаційними, економічними і психологічними причинами, внаслідок складності праці керівника і тривалого періоду "входження" його в посаду. Керівникам потрібно від З до 5 років, щоб пройти професійну і соціально-психологічну адаптацію, перш ніж їх діяльність стане ефективною.
2. У другому розділі даної роботи я описала підприємство вказавши його основні характеристики та ретроспктиву його розвитку: організаційно правової форми, форми підприємницької діяльності, фінансово економічний стан підприємства, осбливості кадрової політики та виконання плану з праці, тощо.
Оцінка ефективності діяльності підприємства складається з ефективності різних напрямків його звичайної діяльності, що пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг), а також фінансових та інвестиційних операцій одержують остаточну грошову оцінку в сукупності абсолютних показників фінансових результатів. Основний узагальнюючий показник — чистий прибуток, який підприємство отримало за звітний період.
Провівши аналіз майна ВАТ „Черкасигаз”, ми побачили, що загальна вартість майна підприємства в період з 2003 по 2004 рік збільшилась на 66119 тис. грн., що складає 32,14%, а з 2004 по2005 – ця сума збільшилась на 28534 тис.грн., тобто на 10, 50 %. Загалом за три рока загальна вартість майна підприємства збільшилась на 42,64 %.
У складі майна іммобілізовані кошти збільшились за аналізований період на 70,08 %. В основному це відбулося за рахунок збільшення вартості основних засобів.
Темп приросту іммобілізованих коштів виявився у 2,33 рази перевищує приріст мобільних коштів. Становище, яке склалося на підприємстві, формує тенеденцію до сповільнення оборотності всієї сукупності активів підприємства і створює несприятливі умови для його фінансової діяльності. Це говорить про те, що нові залучені фінансові ресурси було в основному вкладено у менш ліквідні активи.
Що стосується запасів -- основні промислово-виробничі засоби зросли на 32,3%. Це спричинило зміни в їхній структурі. Зростання та зміна структури основних промислово-впробничих засобів визначає виробничу потужність підприсмсгва.
Коефіцієнт оновлення промислово-виробничпх засобів становить 26,61 %, коефіцієнт вибуття становить 3%.
Зростає спрацьованість основних засобів, а це негативно характеризує діяльність підприємства з удосконалення матеріально-технічної бази виробництва.
Однак особливої уваги потребують фактори віддачі основних засобів.
Що стосується використання основних засобів,то на заводі 88 одиниць устаткування не встановлено (перебуває на складі 7,3%), а 20,3% наявного і 14,03% встановленого устаткування не працює. Введення в дію невстановленого устаткування збільшує випуск продукції.
Характеристика використання наявного та встановленого устаткування показує, що всі фактичні показники перевищують планові, а це є показником ефективності управління основними засобами.
Аналіз джерел формування активів підприємства показав, що у 2004 році спостерігається збільшення додаткового капіталу на 23,53%, а у наступному році на 32,9%. Ми бачимо, що для підприємства характерно відсутність серед джерел формування активів довгострокових кридитів банків, довгострокових фінансових зобовязань та векселів виданих. У 2003 року нерозподілений прибуток становить 3227 тис.грн., а в наступні два роки присутній непокритий збиток. Короткострокові кредити банків збільшились у 2004, прте в наступному значно зменшелась, кридиторська заборгованість щороку зростає, що не є ефективним показником господарської діяльності.
Фінансова стійкість характеризується системою фінансових коефіцієнтів:
- наявність власного оборотного капіталу на данному підприємстві з 2004-го року стає відємним і у 2005-му зменшується більш ніж втричі. Нестача та зменшення суми власного оборотного капіталу призводить до збільшення величини залученного капіталу та посилення фінансової залежності підприємства;
- наявність власного оборотного і довгострокового залученного капіталу, який називається перманентним. Цей показник становить 8220тис.грн, -3650 тис.грн., та -16414 тис.грн., відповідно за останні три роки;
- загальна величина капіталу для формування запасів і витрат, за останні три роки відповідно становила 16705 тис.грн., 36765 тис.грн., та 3140 тис.грн.
За цими показниками можна сказати, що починаючи з 2004 року стан підприємства не стійкий: наприклад, коефіцієнт автономії показує, що не всі зобовязання підприємства можуть бути покриті його власними коштами менш ніж на половину, а коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів досить високий, хоча в 2005 році спостерігається його зниження.
Загалом можна сказати, що 2004 рік був кризовим для підприємства, стан підприємства з нормального перейшов у нестійкий. У 2005 році збереглося становище попереднього року, проте деякі показники свідчать про поступове покращення ситуації.
3. Рух робочих кадрів є одним з основних показників ефективності формування кадрового потенціалу, та характеризується такими коефіцієнтами як: коефіцієнт обороту найму, який становить 8,88 %, коефіцієнт обороту звільнень -- 7,89 %, коефіцієнт загального обороту -- 16,77 %, коефіцієнт плинності робочої -- 3,94 %.
Плинність кадрів — особливий об'єкт дослідження, оскільки її скорочення є основним резервом підвищення продуктивності праці. Для оцінки постійності кадрів використовують показник кількосп робітників, які перебувають у списковому складі проіяюм року, для досліджуваного підприємства він становить 99,6 %.
Вплив зміни питомої ваги основних робітників у загальній їхній чисельності на вироблення продукції одним працюючим становить 107,76 тис.грн.
Фонд робочого часу робітників головного управління становтиь 654650,88 год. Річний фонд робочого часу вцілому по підприємству становить 3042524 години за рік.
Тривалість відпусток збільшилась на 0,9 дня, що призвело до додаткових втрат робочого часу — 2820 людино-днів. Кожен робітник втратив внаслідок цього на 6,8 год у рік більше.
Надпланові втрати робочого часу складають: целодневные -- 0 і внутрізмінні –258,96 год.
Скорочення втрат робочого часу – один з резервів збільшення випуску продукції. Для нашого підприємства цей показник становитиме 25439,2 тис.грн.
Середньорічне вироблення продукції одним працюючим на ВАТ „Черкасигаз” становить у 2005 році 101,38 тис.грн.
Аналіз показав, що трудомісткість продукції в цілому по підприємству досить невисока проте має тенденцію до збільшення у період з 2003 по 2004 рік вона збільшилась аж на 53,55%, проте в минулому році збільшення хоч і присутне, але не значне – 2,34%.
Приріст продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції у 2004 році складає -34,87%, а у 2005 -- -2,29%.
Зміна середнього заробітку працюючих складає 1,29, зміна середньорічного вироблення -- 1,42, коефіцієнт випередження -- 1,1, сума економії (перевитрати) фонду заробітної плати в зв'язку зі зміною співвідношень між темпами росту продуктивності праці і його оплати -- 2615 тис.грн.
4. Третій розділ звіту містить в собі пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення підприємницької діяльності ВАТ «Черкасигаз». Особливу увагу приділено проблемам покращення ефективності використання кадрового потенціалу. Основним інструментом вирішення проблеми є мотивація праці на підприємстві.
У напрямку підвищення ефективності управління кадровим потенціалом підприємства, особливу увагу я приділила гуманізації праці, а саме – застосування гнучкого графіку, неповного робітничого тижня, можливості працювати як на робочому місці, так і дома.
Прийняти нововведення погодилося б 100% опитаних, при чому всі 100% вважають,що таке нововведення обовязково позитивно позначилися б на результатах їх праці. В результаті проведених розрахунків, за рахунок зниження навантаження на електрообладнання, його знос зменшується на 25% * 0,84 = 21%., також передбачається збільшення продуктивності праці службовців, як мінімум, на 10 %. Також, на основі проведених розрахунків, ми можемо сказати що, за рахунок економії електроенергії ми заощадимо 449,7 грн. щомісяця. Цю суму додамо до місячного фонду заробітної плати Черкаського управління по експлуатації газового господарства для мотивації праці робітників, внаслідок щого планується підвищення продуктивності їх праці на 10%.
Внаслідок збільшення частки робітників в загальній чесельності персоналу, підприємство може доотримати майже 650 тис.грн. прибутку, а витрати на додаткове утримання робітників становитимуть 554,11 тис.грн., отже сума чистого прибутку становитиме 95,405 тис.грн.
Внаслідок зменшення частки службовців в загальній чесельності персоналу, підприємство може вивільнити 795,92 тис.грн. за рахунок зменшення фонду оплати праці службовців.
Загальна сума коштів, яка може бути отримана внаслідок внесення змін в кадрову структуру підприємства становитиме 891,325 тис.грн.
У ході аналізу, було виявлено, що 75% втраченого робочого часу, було втрачено через надання адміністрацією додаткових короткострокових відпусток (1-3 дні). Оскільки можливе збільшення випуску продукції за рахунок втрат робочого часу вцілому становить 25439,2 тис. грн., то можливе збільшення випуску продукції за рахунок втрат робочого часу через надання короткострокових оплачуваних відпусток з дозволу адміністрації становитиме 19079,4 тис.грн.
Переліу графічного матеріалу
Рис 2.1. Організаційна структура ВАТ «Черкасигаз».
Таблиця 2.1. Аналіз основних показників діяльності ВАТ „Черкасигаз”.
Таблиця 2.2. Аналіз динаміки, складу і структури майна ВАТ «Черкасигаз».
Таблиця 2.3. Динаміка структури основних промислово-впробничих засобів.
Таблиця 2.4. Характеристика обсягу, складу та структури основних засобів підприємства за 2005 рік.
Таблиця 2.5 Характеристика зміни технічного стану основних засобів підприємства зa 2005рік.
Таблиця 2.6. Розрахунок впливу окремих факторів на показник віддачі основних засобів.
Таблиця 2.7. Характеристика використання наявного та встановленого устаткування.
Таблиця 2.8. Зміна джерел формування активів підприємства.
Таблиця 2.9. Тип стійкості фінансового стану підприємства.
Таблиця 2.10. Аналіз показників фінансової стійкості
Таблиця 2.11 Платіжний баланс (календар) за 2005 рік, тис. грн
Таблиця 2.12. Зміна чисельності персоналу підприємства і його структури
Таблиця 2.13. Рух кадрів на підприємстві.
Таблиця 2.14. Показники стабільності трудового колективу підприємства.
Таблиця 2.16. Характеристика балансів робочого часу одного робітника
Рис. 2.2. Взаємозв'язок факторів, що визначають середньорічне вироблення продукції працівником підприємства.
Таблиця 2.17. Аналіз динаміки трудомісткості продукції.
Таблиця 2.18. Структура та динаміка фонду оплати праці.
Рис.2.3. Схема факторної системи перемінного фонду зарплати
Рис. 2.4. Факторна система фонду заробітної плати рабочих-почасовиків.
Таблиця 3.1. Розподіл обов'язків між функціональними відділами підприємства з виконання аналітичних робіт.
Рис.3.1. Інформаційна система
Таблиця 3.2 Відділи та чисельність робітників до яких пропонується застосувати гнучкий графік.
Таблиця 3.3. Обладнання, яке використовує електроенергію та її еконмія.
Таблиця 3.4. Структура персоналу безпосередньо зайнятого виробництвом та наданням послуг газопостачання.
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.