Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та стратегія її підтримки


Дипломна
K-16210

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен-тоспроможності потенціалу підприємства та стратегія її підтримки
1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства
1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурентоспроможності потенціалу підприємства і стратегії її підтримки
1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності потенціалу підприємства та аналіз стратегій її підтримки
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ,, Звенигородська сільсько-господарська машинно-технологічна станція”
2.2 Аналіз конкурентоспроможності ВАТ,, Звенигородська сільсько-господарська машинно-технологічна станція”
2.3 Аналіз потенційних конкурентів ВАТ,, Звенигородська сільськогосподарська машинно-технологічна станція”
Розділ 3 шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства та пошук стратегій її підтримки
3.1 Заходи щодо поліпшення фінансового стану ВАТ,, Звенигородська сільсько-господарська машинно-технологічна станція”
3.2 Складання проекту щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу ВАТ,, Звенигородська сільськогосподарська машинно-технологічна станція”
Висновки
Список використаної літератури

У період з 2003 р. по 2005 р. майно підприємства втратило свою вартість на 1392,5 тис. грн., за рахунок зниження основних засобів на 703 тис. грн., та оборотних коштів – на 690 тис. грн. Знизилася сума оборотних коштів, а саме запаси, у період 2003-2005 рр., на 281 тис. грн., дебіторська заборгованість та поточні фінансові інвестиції – на 406,1 тис. грн. та грошові кошти – на 0,09 тис. грн.
Якщо первісна вартість основних засобів за три роки знизилася на 2734,4 тис. грн., то їх знос за час експлуатації знизився на 1704,7 тис. грн. Це призвело до зниження рівня зносу (зростання рівня придатності) на 11,42 %, що свідчить про покращення їх технічного стану.
Коефіцієнт обороту з прийому працюючих і коефіцієнт постійності персоналу протягом трьох років знизилися за рахунок скорочення кількості середньоспискової чисельності персоналу (звільнення працівників за власним бажанням та з причини скорочення штатів). Продуктивність праці протягом трьох років знизилася на 8,44 тис. грн. / чол. за рахунок скорочення кількості працюючих на 10 чол. (2003-2005 рр.) і зниження виручки на 578,4 тис. грн. (2003-2005 рр.)
У період 2003-2005 рр. спостерігалася тенденція збільшення середньомісячної заробітної плати майже у півтора рази (із 323 грн. до 498 грн.), хоча фонд оплати праці зріс лише на декілька відсотків (із 182,4 тис. грн. до 221,5 тис. грн.). Це свідчить про те, що підприємство веде ефективну політику використання трудових ресурсів.
Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і
нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а саме 0,5. У 2005 році КА взагалі становить (-0,02), що значно нижче за норматив.
Згідно розрахунку коефіцієнта фінансової залежності випливає, що частка позикових коштів у фінансуванні підприємства за три роки знизилася на 69,03 ((-58,03) - 10,99). Протягом двох років підприємство фінансувалося за рахунок залучених коштів, а у 2005 році – підприємство – фінансово незалежне, тобто власники повністю фінансують своє підприємство.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів протягом трьох років знизився на 13,32 тис. грн. Це свідчить про те, що підприємство дедалі більше не залежить від зовнішніх інвесторів.
Зниження коефіцієнту співвідношення власних і залучених коштів в динаміці свідчить про посилення незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про певне зростання фінансової стійкості.
Мінімальне значення коефіцієнта забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами – 0,1. Коли показник опускається нижче за це значення, як у нашому випадку КЗВК 2003 р.= -0,38; КЗВК 2004 р. = -0,75; КЗВК 2005 р.= -0,71, то структура визначається незадовільною а підприємство – неплатоспроможним.
Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів підприємства має приблизне значення – 0,5 … 0,8. У 2003-2004 рр. даний показник перевищував нормативне значення, оскільки становив у 2003 р. = 4,92, а у 2004 р. = 4,84. За значення вище вказаного показника більшого за 0,8 роблять висновок про залучення довгострокових позик і кредитів для формування частини необоротних активів, що є цілком виправданим для будь-якого підприємства. У 2005 р. даний коефіцієнт мав значення менше за 0,5, то це свідчить про те, що підприємство має власний капітал в основному для формування оборотних коштів, що, як правило, розцінюють негативно.
За три роки коефіцієнт фінансового левериджу знизився із 9,99 до (-59,0,3), за рахунок зниження, як залученого, так і власного капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів.
У період 2003-2005 рр. коефіцієнт загального покриття знизився на 0,14, що свідчить про неефективне управління грошовими коштами. Оскільки коефіцієнт проміжної платоспроможності показує здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7-0,8), то у нашому випадку такої здатності ВАТ «Звенигородська с/г МТС» не має, оскільки не задовольняє оптимальної тенденції зміни даного показника. У 2003 р. він становить 0,59, у 2004 р. – 0,46, а у 2005 р. – 0,53. Величина коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2003 році становить 0,001, у 2004р. – 0,002, а у 2005 р. – 0,003. І при невеликому його значенні підприємство може бути платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відплив коштів за обсягом і термінами. З розрахунку наступного показника платоспроможності видно про недотримання певної політики кредитування покупців та залучення кредитів.
Підприємство неефективно використовує всі наявні ресурси,а саме: швидкість обороту власного капіталу у період 2003-2005 рр. значно скоротилася (-23,98), неефективно використовується кредитна політика фірми і оборотність дебіторської заборгованості за три роки зросла на 166,94 дня, що є негативним фактором. Швидкість використання виробничих запасів за 2003-2005 рр. знизилася 42,31 дня. Час виробничо-комерційного циклу, навпаки, зріс на 124,63 дня (2003-2005 рр.), що негативно впливає на діяльність підприємства. За три роки кількість виручки, що припадає на одиницю основних фондів, зросла на 0,33 грн. Скоротилася кількість оборотів обігових коштів: у 2003 р. вона становила 0,72, у 2004 р. – 0,69, а у 2005 р. – 0,58.
Рентабельність протягом трьох років скоротилася до нуля, окрім рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності, яка зросла на 7,86 %. Згідно розрахунку рентабельності власного капіталу видно, що величина прибутку, яку одержують з кожної гривні, вкладеної у підприємство, за три роки знизилася від 49,39 % до 0 %; величина чистого прибутку, яка припадає на одиницю виручки протягом трьох років скоротилася на 9,24 %. Це пов’язане зі зниженням прибутку у 2003-2004 рр. і його відсутністю у 2005 р.
Знизилися протягом 2003-2005 рр. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації на 13,38 %, а також рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком на 11,31 % за рахунок скорочення виручки від реалізації продукції.
Стосовно показників ефективності виробничої діяльності можна стверджувати, а саме: відносний показник витрат на одиницю продукції у період з 2003 р. по 2005 р. зріс на 0,38 грн. Відносний показник фондовіддачі, за цей же період, зріс на 0,91, що свідчить про ефективність використання основних виробничих фондів. Ступінь прибутковості товару, згідно розрахунку показника рентабельності товару, скоротилася на 0,5 (50 %). Продуктивність праці зросла, на 3,44 грн./чол., за рахунок скорочення кількості працівників і обсягу випуску продукції.
Фінансове положеня підприємства за три роки погіршилося у зв’язку зі зменшенням суми власного капіталу, а також – суми грошових коштів.
Ефективність організації збуту та просування товару незадовільна. Рентабельність продаж знизилася на 0,4 (40 %), протягом трьох років, за рахунок скорочення прибутку від реалізації та обсягу продаж. Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей у 2003-2004 рр. знизився на 0,23, а у 2005 р. він зріс на 0,15 у зв’язку зі зниженням виробничої потужності.
ВАТ «Звенигородська с/г МТС» займає досить високий рівень конкурентоспроможності. Так у 2003 році його конкурентоспроможність сягала 0,68. Але у 2005 році вона сягнула – 0,69. Потенційним конкурентом фірми є СТОВ «Злагода», конкурентоспроможність якого у 2005 р., на 0,09, не досягає конкурентоспроможності ВАТ «Звенигородська с/г МТС».
Приведена у 2 розділі організаційно-економічна характеристика ВАТ,, Звенигородська сільськогосподарська машинно-технологічна станція” показує те, що за останні три роки фінансовий стан підприємства значно погіршився, а рівень його конкурентоспроможності, навпаки, зріс.
Основним напрямом поліпшення фінансового стану підприємства і підтримки рівня його конкурентоспроможності вцілому можна досягти за рахунок введення у діяльність ВАТ «Звенигородська с/г МТС» додаткової послуги, а саме – вирощування полуниці.
ВАТ «Звенигородська с/г МТС» має певні переваги перед конкурентами, завдяки яким може стати лідером на ринку виробників полуниці у Звенигородському районі.
На ділянці (100 га), яка була надана підприємству у 2005 році у користу-
вання на 5 років, є зрошувальна система, тому ВАТ «Звенигородська с/г МТС» не несе витрати на побудову даної системи.
У с. Водяники (7 км від с. Озірна) будується завод по переробці овочів і фруктів. Для приваблення та стимулювання постачальників завод буде надавати товарні кредити у вигляді пального, насіннєвого матеріалу. За товарний кредит сільськогосподарські підприємства повинні будуть розраховуватися із заводом виробленою продукцією.
За користування товарним кредитом (пальним та насіннєвим матеріальм на площу 10 га) підприємство буде зобов’язане поставити заводу-переробнику 100 ц полуниці.
У с. Хлипнівка (10 км від с. Озірна) розташований дитячий лагер відпочинку, куди підприємство зможе постачати свою продукцію.
Таким чином ВАТ «Звенигородська с/г МТС» буде мати забезпечений ринок збуту своєї продукції.
Ціна реалізації полуниці буде становити 100 грн./ц.
Контроль за дотриманням технології вирощування огірків-корнішонів, за відповідністю продукції вимогам споживача, за процесом збирання врожаю та його перевезенням до споживача здійснюватиме керівник господарства. Лабораторія заводу також перевірятиме кожну партію огірків-корнішонів на відповідність вимогам заводу.
Даний напрям виробничої діяльності господарства досить перспективний. Переробному заводу, крім огірків-корнішонів, потрібні різні інші овочі: томати, морква, салат, капуста. Тому, у випадку успішної реалізації даного проекту, у господарства є всі підстави займатися овочівництвом і надалі. Гарантований ринок збуту, наявність необхідних ресурсів та налагоджені ділові стосунки з заводом-переробником забезпечать стабільне одержання прибутків господарством.
У ВАТ „Звенигородська с/г МТС” постійно працює три чоловіки, які здійснюють всі поточні роботи. Для виконання проекту в 2007 році на період вирощування та висадки розсади огірків-корнішонів буде залучено чотири чоловіки. Під час збирання урожаю в червні, липні, серпні та вересні в господарстві працюватимуть п'ять чоловік на договірних умовах. Загальні витрати на управління та організацію виробництва огірків-корнішонів в 2007 році складатимуть 65000 грн.
2008 року для вирощування та висадки розсади працюватимуть вісім чоловік на договірних умовах. Під час збирання урожаю працюватимуть десять чоловік на договірних умовах. Загальні витрати на управління та організацію виробництва огірків-корнішонів у 2008 році складатимуть 100000 грн.
Для втілення проекту господарству потрібен кредит у розмірі 5 7000 грн., який планується отримати в акціонерному комерційному банку «Фінанси». Наданий кредит буде використаний на придбання необхідного обладнання для вирощування огірків-корнішонів за технологією крапельного зрошування. Строк надходження грошей на розрахунковий рахунок СФГ «Нива» - перша декада квітня 2007 року. Господарство здатне виконати умови банку, згідно з якими кредит буде наданий на строк 5 місяців під 60% річних. Нарахування та виплата відсотків здійснюватимуться кожного місяця з моменту отримання кредиту до останнього місяця його використання включно. Основна сума боргу погашатиметься в червні, липні та серпні рівними частками.
У 2008 році ВАТ „Звенигородська с/г МТС” також планує звернутися до банку «Фінанси» з проханням надати кредит у розмірі 30000 грн. для придбання товарно-матеріальних цінностей з метою подальшого виробництва огірків-корнішонів.
Сильною стороною підприємства при запровадженні даного проекту буде близьке розташування до споживача, що дозволить зменшити витрати на транспортування продукції.
У результаті проведення даного заходу збільшиться обсяг виробництва продукції в цілому, зросте продуктивність праці, знизиться собівартість продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та конкурентоспроможність ВАТ «Звенигородська с/г МТС» в цілому.
Втілення проекту пов’язане з двома основними видами ризиків – виробничим та ринковим.
Виробничий ризик зумовлюється можливим зменшенням обсягів виробництва продукції через несприятливі погодні умови, внаслідек чого підприємство не зможе отримати запланований прибуток.
Ринковий ризик пов’язаний зі зниженням цін на продукцію. Зниження
цін може відбутися у випадку, якщо основний споживач на ринку знизить закупівельні ціни, пропозиція полуниці на ринку буде перевищуати попит та з певних причин знизиться попит на продукцію.
Щоб знизити вплив ринкового ризику підприємству потрібно укласти договір поставки полуниці, в якому буде зазначена визначена ціна купівлі полуниці.
Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізаї показує скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки, а рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Функції, що відбивають динаміку рівня конкурентної переваги (РКП) фірми
Рис.1.1 Життєвий цикл конкурентної переваги (ЖЦКП) фірми
Таблиця 2.1 Аналітична характеристика засобів (майна) ВАТ "Звенигородська с/г МТС"
Таблиця 2.2 Оцінка власних та позичених коштів ВАТ "Звенигородська с/г МТС"
Таблиця 2.3 Оцінка майнового стану ВАТ "Звенигородська с/г МТС"
Таблиця 2.4 Використання трудових ресурсів на підприємстві
Таблиця 2.5 Показники фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз платоспроможності ВАТ "Звенигородська с/г МТС"
Рис.2.1 Співвідношення загальної суми активів і зобов’язань
Таблиця 2.8 Характеристика показників платоспроможності підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка ділової активності ВАТ "Звенигородська с/г МТС"
Таблиця 2.10 Показники рентабельності
Таблиця 2.11 Оцінка конкурентоспроможності ВАТ "Звенигородська с/г МТС"
Таблиця 2.12 Оцінка конкурентоспроможності ВАТ "Звенигородська с/г МТС" та її потенційних конкурентів
Рис.2.2 Конкурентоспроможність ВАТ «Звенигородська с/г МТС» та її потенційних конкурентів
Таблиця 3.1 Прогноз обсягів продажу продукції на 2007 рік
Таблиця 3.2 Прогноз обсягів продажу продукції на 2008 рік
Рис. 3.1 Прогноз обсягів продажів у 2007-2008 рр.
Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.4 Потреба в матеріалах та умови їхнього придбання
Таблиця 3.6 Витрати на виробництво полуниці
Таблиця 3.7 Розподіл продукції у 2007 році
Таблиця 3.8 Розподіл продукції у 2008 році
Таблиця 3.9 Графік погашення заборгованості у 2008 році
Рис. 3.2 Графік погашення боргу та сплати відсотків
Таблиця 3.10 Прогнозний звіт про фінансові результати від втілення проекту на 2007 рік
Таблиця 3.11 Звіт про рух грошових коштів від втілення проекту,тис. грн.
Таблиця 3.12 Фінансові показники
Таблиця 3.13 Прогноз обсягів продажу продукції в 2007 році
Таблиця 3.14 Прогноз продажу 2008 року
Таблиця 3.15 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.16 Потреба в матеріалах та умови їх придбання
Таблиця 3.17 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2007 році
Таблиця 3.18 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2008 р. Таблиця 3.19 Календарний графік втілення проекту
Таблиця 3.20 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2007 році
Таблиця 3.21 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2008 році'
Таблиця 3.22 Прогноз обсягів виробництва на 2008 рік
Таблиця 3.23 Розподіл продукції у2007 році
Таблиця 3.24 Прогноз обсягів виробництва в 2007році
Таблиця 3.25 Прогноз обсягів виробництва в 2008році
Таблиця 3.26 Графік погашення заборгованості в 2007 році
Таблиця 3.27 Прогнозований звіт про фінансові результати від втілення проекту на 2007 р.
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.