Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Вдосконалення організаційної структури управління підприємством


Дипломна
K-16215

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи формування органзаційної структури підприємства
1.1 Долідження наукових праць вчених з питань формування оргаізаційної структури підприємства
1.2 Основні типи і особливості організаційної структури управління підприємством
1.3 Методика запобігання проблем, що виникають при формуванні організаційної структури управління підприємством
Розділ 2 практичні аспекти діяльності підприємства на прикладі ват "черкаський комбінат хлібопродуктів"
2.1 Аналіз фінансово – господарської діяльності ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів"
2.2 Аналіз організаційної структури управління ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів"
2.3 Порівняльна характеристика організаційної структури управління ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" та ВАТ "Ватутінський хлібокомбінат", переваги та недоліки існуючої організаційної структури
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організаційної структури ват "черкаський комбінат хлібопродуктів"
3.1 Вдосконалення методики побудови організаційної структури управління підприємством
3.2 Розробка та обґрунтування проекту вдосконалення організаційної структури управління ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" як напрям поліпшення організаційної структури підприємства
Висновки
Список використаної літератури

Під час написання магістерської роботи нами виконані всі ті завдання, що були перед нами поставлені.
Це дозволило досягти мети, яка полягала у обґрунтуванні проекту вдосконалення організаційної структури управління фірмою.
Перехід до ринкової економіки негативно позначається на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах. У перші роки кризи звичайним став той факт, що їх продукція за показниками якості і собівартості часто не здатна конкурувати із зарубіжними аналогами. Про конкурентоспроможність продукції не могло йти і мови і у центрі уваги економічних досліджень зіткнулася проблема виживання.
Важко заперечити, що кризові явища оволоділи настільки великою силою, що наклали свій відбиток не лише на економічне середовище, але й на всі сфери життя суспільства.
Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації. Про це свідчать політика на підтримку підприємства, заохочення інвестиційної, інноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг, зрештою, прогнозоване зростання ВВП.
Розвиток і вдосконалення організаційної структури підприємства передбачає здійснення певних змін, що забезпечують рух до нової її моделі. Будь – яка організація може змінювати свою структуру без загрози своєму існуванню, лише переконавшись у тому, що зовнішнє середовище вже набуло певної нової конфігурації, що вимагає від організації іншої структури.
Збільшення масштабів виробництва, складність його в умовах використання автоматизованих систем збору та обробки інформації обумовлюють розвиток нових організаційних структур. В основі цього розвитку лежить перехід до структур, які забезпечують швидку реакцію на зміни, які відбуваються на виробництві.
Розробляючи організаційну структуру, підприємець має на меті:
- по-перше, переконати потенційних інвесторів і кредиторів у тому, що ним вибрано доцільну організаційно-правову форму бізнесу;
- по-друге, показати, з ким він збирається організовувати своє діло, тобто охарактеризувати менеджерів, які відіграватимуть провідні ролі в процесах становлення та управління фірмою;
- по-третє, довести, що він, його команда менеджерів та інший персонал фірми здатні практично реалізувати бізнес-план.
В організаційній структурі необхідно:
- указати на основні причини вибору відповідної юридичної форми організації організаційної структури;
- наголосити на потенційних вигодах такого рішення;
- охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми в перспективі.
На основі фінансового аналізу ВАТ „ЧКХ” виявлено ряд переваг та недоліків його фінансово-господарської діяльності.
1. Аналізуючи підсумки виробничої діяльності ВАТ „ЧКХ” за 2003 – 2005 рр. слід відмітити, що в складних економічних умовах товариство забезпечило виконання основних завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності.
Одним з позитивних моментів роботи підприємства можна вважати вдосконалення технологічного процесу виробництва борошна, що дозволило досягти збільшення виходу борошна вищих ґатунків. Ще одним позитивним моментом роботи підприємства є збільшення обсягу реалізації по промисловій діяльності. Також в 2005 році порівняно з 2003 роком зросла середня заробітна плата. Зменшилась дебіторська заборгованість та залучений капітал.
2. Негативним моментом для фінансової діяльності ВАТ „ЧКХ” є:
1) у 2004-2005 роках підприємство отримало збитки за рахунок сплати відсотків за користування банківським кредитом та відсутності економії на постійних витратах;
2) оборотність кредиторської заборгованості підприємства в 5 раз перевищує оборотність дебіторської заборгованості, що призводить до відволікання коштів з господарського обороту. Оборотність дебіторської заборгованості зменшується;
3) в структурі активів підприємства відбувається перерозподіл на користь менш ліквідної частини активів.
3. Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як задовільний.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття на початок та кінець звітного періоду перебуває в межах норми. Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності, але негативна проявляється у зменшенні абсолютної ліквідності.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду зменшився за рахунок наведених вище причин.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства, що обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості.
Зменшення ділової активності є наступною ланкою погіршення фінансового стану ВАТ „ЧКХ”. Воно проявляється у зменшенні оборотності актів, дебіторської заборгованості, запасів.
Основними заходами, які необхідно вжити підприємству для поліпшення свого фінансового стану є:
1. Мінімізація дебіторської заборгованості, прискорення її оборотності.
2. По можливості збільшення терміну користування комерційним кредитом (уповільнення оборотності кредиторської заборгованості).
3. Збільшення власного капіталу через додаткову емісію акцій (капіталізація).
4. Зменшення собівартості продукції та підвищення рентабельності господарської діяльності.
5. Виважена політика в сфері залучення банківських кредитів.
Аналізуючи організаційну структуру ВАТ ”ЧКХ” можна сказати, що вона являється лінійно-функціональною. Лінійно-функціональна структура найбільш широко використовується в усьому світі, функціональні підрозділи можуть самі віддавати розпорядження нижчестоячим ланкам, але не з усіх, а з обмеженого кола питань, які обумовлені їх функціональною спеціалізацією.
Лінійно-функціональна система забезпечує ефективне поєднання лінійного управління з консультаційним обслуговуванням з боку функціональних служб без порушення прав і обов’язків лінійних керівників.
Перевагами лінійно-функціональної структури управління є:
- стимулювання ділової і професійної спеціалізації в умовах даної структури управління;
- високу виробничу реакцію підприємства, тому що вона побудована на вузькій спеціалізації виробництва і вузькій кваліфікації фахівців;
- зменшення дублювання зусиль у функціональних областях;
- поліпшення координації діяльності в функціональних областях.
ВАТ”ЧКХ” має свої переваги і недоліки, які заважають розвитку успішної діяльності підприємства. До недоліків відносяться такі:
- відсутність тісних взаємозв’язків і взаємодії на горизонтальному рівні між підрозділами;
- різке збільшення роботи керівника підприємства і його заступників через необхідність узгодження дій різних функціональних служб;
- надмірно розвинута система взаємодії по вертикалі;
- втрата гнучкості у взаєминах працівників апарату управління через застосування формальних правил і процедур;
- слабка інноваційна і підприємницька реакція підприємства з такою організаційною структурою управління;
- неадекватне реагування на вимоги зовнішнього середовища;
- утруднення і уповільнення передачі інформації, що позначається на швидкості і своєчасності прийняття управлінських рішень;
- ланцюг команд від керівника до виконавця стає занадто довгим, що утрудняє комунікацію.
Для ефективного функціонування ВАТ “ЧКХ” в умовах лінійно - функціональної структури управління дуже важливо розробити відповідні нормативні регламентуючі документи, що визначають відповідність між відповідальністю і повноваженнями керівників різних рівнів і підрозділів; дотримання норм керованості, особливо в перших керівників і їхніх заступників, котрі формують раціональні інформаційні потоки, що децентралізують оперативне управління виробництвом і враховують специфіку роботи різних підрозділів.
Для досягнення цієї мети ми розглянули такі завдання :
1) дослідили теоретичні основи формування організаційної структури підприємства;
2) розглянули методику проведення формування організаційної структури підприємства ;
3) проаналізували основні фінансово - економічні показники діяльності ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" ;
4) проаналізувати організаційну структуру ВАТ "ЧКХ" ;
5) визначили шляхи поліпшення організаційної структури підприємства;
6) обґрунтували вибір організаційної структури підприємства.
Впровадження нового проекту організаційної структури принесе підприємству успіх в управлінні персоналом, виробництві продукції, а також допоможе керівникам підприємства більш ефективно виконувати свої обов’язки за допомогою новостворених відділів.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Дослідження наукових праць вчених з питань формування організаційної структури фірми.
Рис.1.1 Лінійна структура управління
Рис. 1.2 Функціональна структура управління
Рис. 1.3 Лінійно-функціональна структура.
Рис. 1.4 Лінійна організаційна структура з перехресними функціями
Рис. 1.5 Продуктова організаційна структура.
Рис. 1.6 Регіональна дивізійна структура.
Рис. 1.7 Матрична структура організації.
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності та фінансово-економічного стану ВАТ "ЧКХ" за 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.2 Структура активів підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.6 Динаміка структури залученого капіталу
Таблиця 2.7 Аналіз фінансових результатів ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.8 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.9 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності ВАТ “ЧКХ” за 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ” за 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.11 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ВАТ “ЧКХ» за 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.12 Факторний аналіз динаміки показника фінансової залежності ВАТ “ЧКХ” за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.13 Показники ділової активності ВАТ “ЧКХ” 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.14 Рентабельність господарської діяльності ВАТ “ЧКХ” за 2003 – 2005 рр.
Схема 2.1 Аналіз структури і руху трудових ресурсів підприємства
Таблиця 2.15 Аналіз структури працівників ВАТ “ЧКХ” 2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.16 Аналіз руху працівників підприємства ВАТ “ЧКХ”
2003 – 2005 рр.
Таблиця 2.17 Аналіз використання робочого часу ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.18 Аналіз рівня та динаміки продуктивності праці ВАТ “ЧКХ” 2003 – 2005 рр.
Схема 2.1 Організаційна структура ВАТ “ЧКХ”.
Схема 2.2 Організаційна структура ВАТ “ВХК”.
Таблиця 3.1 Потреба фірми в персоналі
Таблиця 3.2 Матриця управлінських здібностей
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.