Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економічне обгрунтування моделі реструктуризації підприємств


Дипломна
K-16217

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства
1.1 Передумови реструктуризації підприємства
1.2 Сутність та зміст реструктуризації підприємства
1.3 Основні принципи формування організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства
Розділ 2 дослідження ефективності проведення реструктуризації підприємства
2.1 Загальна характеристика діяльності ВАТ „Смілянський
машинобудівний завод”
2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „СМЗ”
2.3 Аналіз тенденцій реструктуризації ВАТ „Смілянський
машинобудівний завод”
2.4 Аналіз факторів, що визначають процеси реструктуризації
підприємства
Розділ 3 основні напрямки удосконалення організаційно-економічної оделі реструктуризації підприємства
3.1 Використання механізму самоорганізації в процесі реструктуризації підприємства
3.2 Узгодження інтересів учасників у процесі реструктуризації
підприємства
3.3 Організаційно-економічна модель реструктуризації підприємства
Висновки
Список використаної літератури

У дипломній роботі наведено теоретичне обґрунтування і вирішення наукової задачі, що виявляється в методичному забезпеченні формування й удосконалення організаційно-економічної моделі реструктуризації підприємства. Це дозволило сформулювати ряд висновків науково-практичного характеру, що відображають результати вирішення основних завдань відповідно до поставленої мети роботи:
1. Основною передумовою процесів реструктуризації підприємств є необхідність узгодження якісних параметрів діяльності промислових підприємств з вимогами закономірностей формування та розвитку ринкового господарства.
2. Дослідження та узагальнення існуючих теоретичних підходів до змісту поняття "реструктуризація підприємства" дало змогу розглядати його в аспекті розвитку підприємства як засіб управління процесами адаптації, свідому і цілеспрямовану зміну основ функціонування і організаційної структури підприємства.
3. Організаційно-економічна модель реструктуризації підприємства визначено як систему, що забезпечує порядок виявлення напрямків, розробки і проведення заходів за рахунок якісних змін в організаційній структурі і функціональних галузях діяльності для підвищення ефективності функціонування і розвитку підприємства. Згідно з цим принципами формування й удосконалення даного механізму є: наукове обґрунтування, безперервна адаптація, цілеспрямованість, відповідальність, самоорганізація і самовизначення.
4. Ефективність управління реструктуризацією визначається рівнем самоорганізації підприємства. Експертна оцінка рівня самоорганізації враховує спроможність системи управління підприємства реалізувати функції: активізації потенціалу персоналу, забезпечення мотивації, реалізації соціальної спрямованості процесів реструктуризації. За результатами такої оцінки на ВАТ „Смілянський машинобудівний завод” підтверджено ефективність основних функцій механізму самоорганізації.
Проаналізувавши показники діяльності ВАТ „СМЗ” можна зробити висновок, що обсяг продукції, що виробляється в динаміці росте, а саме в 2005 р. в порівнянні з 2004 р. він зріс на 68,94 тис. грн. Така тенденція спостерігається стосовно обсягу реалізованої продукції. Він також зростає, в 2003 р. – 10144 тис. грн., а в 2004 р. ця сума зросла відповідно до рівня 13428 тис. грн., в 2005 р. –19580 тис. грн. Отже, продукція ВАТ “СМЗ” є конкурентоспроможною і користується попитом серед покупців. Також відбувається розширення ринку збуту продукції, за рахунок чого і збільшуються обсяги реалізації. Це свідчить про сталі відносини з контрагентами.
Отже, діяльність ВАТ “СМЗ” знаходиться на досить високому рівні. Великі обсяги виробництва та реалізації продукції забезпечують необхідну прибутковість. Відносини з експорту продукції, дають вагомий вплив у формуванні ділового портфеля та секторі ринку для збуту продукції. Фінансові результати досягнуті в 2005 р. свідчать про успішність діяльності та перспективність обраної стратегії.
Одною з необхідних умов ефективної діяльності підприємства є його платоспроможність. Щоб оцінити наскільки підприємство є платоспроможним використовують показники платоспроможності та ліквідності. Аналізуючи ліквідність ВАТ „СМЗ”, перш за все необхідно оцінити співвідношення між поточними активами і пасивами. Оскільки поточні активи значно перевищують пасиви, то відповідно і показник загальної ліквідності буде мати високе значення в 2003 р. – 3,850, в 2004 р. – 2,310, а в 2005 р. - 3,790. Це свідчить про достатність обігових коштів для погашення боргів.
Також, виходячи з аналізу фінансових результатів діяльності ВАТ „СМЗ”, видно, що відбулося збільшення чистого прибутку, основною причиною чого виявилося збільшення по статті прибутку від операційної діяльності на 196 тис грн., але більше ніж в три рази в порівнянні з попереднім періодом, також збільшився прибуток від звичайної діяльності на 364 тис. грн. Це свідчить про успішно проведену господарську діяльність за період 2005 р.
В дипломній роботі доведено, що ефективність процесів реструктуризації підприємства безпосередньо визначається рівнем самоорганізації підприємства, що виражається в здібностях персоналу підприємства і підтверджує важливість врахування соціальних інтересів у системі цілей реструктуризації. На сьогоднішній день підприємства, плануючи реструктуризацію, керуються, насамперед, фінансовими і майновими цінностями, соціальні питання не враховуються, кадровій підготовці не приділяється належної уваги. Разом з тим, практика свідчить, безперервний ріст ефективності і розвитку підприємства, його конкурентоспроможності, можливі за рахунок безперервної підготовки персоналу.
Визначено також, що важливим фактором забезпечення ефективності процесів реструктуризації є узгодження інтересів учасників реструктуризації, що можливо в результаті організованого переговорного процесу. При цьому важливо враховувати наступні принципи:
- максимальне врахування інтересів усіх сторін,
- соціальна відповідальність управлінських рішень.
На наш погляд, нова система цінностей і відносин, що складається на підприємствах повинна обов'язково включати систему розв’язання протиріч між учасниками процесу реструктуризації. Велике значення має неформальне врегулювання суперечних відносин, що досягається через співробітництво.
Отже, враховуючи теоретичні та практичні висновки проведеного дослідження, обґрунтовані концептуальні положення формування й удосконалення організаційно-економічної моделі реструктуризації підприємства. Основними складовими даного механізму визначено: формування оптимальної структури системи цілей реструктуризації, розробку і реалізацію стратегії реструктуризації підприємства, використання механізму самоорганізації підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Основні передумови реструктуризації підприємства
Рис. 1.2 Класифікація цілей реструктуризації підприємства
Таблиця 1.1 Основні характеристики реструктуризації підприємства
Рис. 1.3 Основні види реструктуризації підприємства
Рис. 1.4 Організаційно-економічний аспект механізму реструктуризації підприємства
Рис. 1.5 Організаційно-економічна модель реструктуризації підприємства в циклі управління підприємством
Таблиця 1.2 Організаційні форми і джерела фінансування реструктуризації підприємства
Таблиця 2.1 Реалізація між країнами зарубіжжя за 2000-2004рр.
Таблиця 2.2 Перелік основних економічних показників діяльності ВАТ „СМЗ” за 2003-2005 рр.
Таблиця.2.3 Порівняльний аналітичний баланс ВАТ „СМЗ”
Таблиця 2.4 Показники оцінки майнового стану підприємства за 2003-2005 р.
Таблиця 2.5 Аналіз показників фінансової стійкості
Таблиця 2.6 Аналіз показників ліквідності активів підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз показників ділової активності підприємства
Таблиця 2.8 Фінансові результати ВАТ „СМЗ”
Таблиця 2.9 Розрахунок коефіцієнтів рентабельності
Таблиця 2.10 Зовнішні фактори, що впливають на процеси реструктуризації підприємств
Рис. 2.1 Схема комплексного дослідження процесів реструктуризації підприємств
Таблиця 2.11 Система показників для оцінки ефективності управління процесами реструктуризації
Таблиця 2.12 Фактори, що визначають процеси реструктуризації підприємств
Рис. 2.2 Граф найбільш значимих факторних навантажень по показниках, що описують зміни в стані виробничого потенціалу й ефективність його використання
Таблиця 2.13 Матриця факторних навантажень показників, що характеризують ефективність управління процесами реструктуризації підприємств
Рис. 2.3 Граф найбільш значимих факторних навантажень по показниках, що описують зміни в технічному стані основних засобів і ефективність виробництва
Рис. 2.4 Граф найбільш значимих факторних навантажень по показниках, що описують зміни у виробничій діяльності і кадровій політиці
Рис. 2.5 Граф найбільш значимих факторних навантажень по показниках, що описують зміни в структурі основних засобів підприємства
Рис. 2.6 Граф найбільш значимих факторних навантажень по показниках, що описують реорганізацію кредитної політики підприємств
Таблиця 3.1 Функції управлінського персоналу в механізмі самоорганізації в процесі реструктуризації підприємства
Таблиця 3.2 Експертна оцінка рівня самоорганізації на ВАТ „Смілянський машинобудівний завод”
Таблиця 3.3 Шкала оцінки рівня самоорганізації підприємства
Таблиця 3.4 Таблиця відповідностей між варіантами врахування інтересів і типами організаційних механізмів прийняття рішень [33,с.165]
Рис. 3.1 Модель узгодження інтересів учасників реструктуризації відкритого акціонерного товариства
Таблиця 3.5 Основні інтереси учасників реструктуризації ВАТ
Таблиця 3.6 Основні риси розподілу інтересів і оцінка повноважень між учасниками реструктуризації на ВАТ „Смілянський машинобудівний завод”
Рис. 3.2 Схема формування й удосконалення організаційно-економічної моделі реструктуризації підприємства
Таблиця 3.7 Можливі стратегії реструктуризації підприємства
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.