Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ресурсного потенціалу підприємства


Дипломна
K-16220

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання
Ресурсного потенціалу підприємства
1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими
елементами
1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства
1.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу
підприємства
Розділ 2 аналіз та оцінка ресурсного потенціалу
Тов “шполянська кондитерська фабрика”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз фінансово-майнового стану підприємства
2.3. Аналіз використання матеріально-технічних ресурсів підприємства
2.4. Економічна оцінка формування та використання трудового
потенціалу фабрики
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом тов “шполянська кондитерська фабрика”
3.1. Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
3.2. Економічне обгрунтування ефективності запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури

Критерієм оптимальності функціонування підприємства є максимілізація його прибутковості при оптимальному використанні потенціалу підприємства. Ефективність діяльності суб’єкта ринкових відносин обумовлюється його здатністю вчасно адаптуватись до зовнішніх кон’юнктурних змін, тому в умовах конкуренції актуальним стає вивчення підприємницького потенціалу підприємства, під яким розуміють не лише сукупність наявних ресурсів, а й можливості забезпечення стабільності бізнесу та його розвитку.
Управління підприємством ґрунтується на узагальненій оцінці можливостей для забезпечення функціонування та стратегічного розвитку. Таку оцінку можна визначити інтегруючим поняттям “потенціал підприємства”. Як узагальнююче поняття, потенціал означає засоби, запаси і джерела, які є у наявності і можуть бути мобілізованими для досягнення певної цілі, вирішення будь-якої задачі, а також можливості окремої людини, суспільства, держави в будь-якій галузі.
Аналіз літературних джерел за даною тематикою дозволяє виділити два основних підходи до визначення цієї економічної категорії:
- ресурсний, тобто реальний обсяг продукції, що можна виробити при повному використанні наявних ресурсів;
- за результатами виробничого процесу, тобто наявні та потенціальні можливості виробництва певної кількості матеріальних благ.
Ресурсний підхід, зорієнтований на визначення виробничого потенціалу як сукупності виробничих потужностей, визначає його величину як суму фізичних та вартісних оцінок окремих його складових (матеріально – технічні, трудові, економічні ресурси).
Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.), навичок та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку), забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємства.
Отже, ресурсний потенціал підприємства являє собою систему виробничих і управлінських ресурсів підприємства, яка визначає матеріально-технічну можливість створення кінцевого продукту.
Виробничі ресурси включають:
-основні фонди (капітал),
-трудові ресурси,
-матеріальні ресурси,
-фінансові ресурси;
-інформація.
Існує широкий спектр методів, що застосовуються для оцінки рівня підприємницького потенціалу. У світовій практиці виділяються основні підходи:
-Продуктовий, який полягає у визначенні конкурентоспроможності маркетингового потенціалу на основі оцінки конкурентоспроможності продукту або товарних груп підприємства;
- Статусний, який полягає у визначенні показників конкурентного статусу підприємства;
- Експертний, що полягає в оцінці різних факторів, що формують маркетинговий потенціал підприємства шляхом урахування експертних оцінок.
Застосування того чи іншого методу оцінки потенціалу залежить від конкретних умов господарювання, що підтверджується аналітичною оцінкою діяльності ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”.
Аналіз виявив, що обсяг реалізації продукції ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” у 2004 році збільшився на суму 741,6 тис. грн., або 6,8 % порівняно з 2003 р., проте різко зменшився у 2005 р. – на 1042,3 тис. грн., або на 8,97 % порівняно з 2003 р. Аналогічні за характером зміни спостерігалися і у динаміці собівартості реалізованої продукції. Саме за рахунок значного зниження собівартості у 2005 році – 2,484,9 тис. грн., або на 25,5 % і спостерігалося збільшення прибутку від реалізації у цьому році порівняно з 2003 р.
Прибуток від основного виду діяльності – виробництва і реалізації продукції - дещо зменшився у 2004 році на 102,1 тис. грн., або на 5,2 % порівняно з 2003 р., але потім значно підвищився у 2005 році на 1442,6 тис. грн., або на 76,8 % порівняно з 2004 р., хоча спостерігалося значне зменшення обсягів реалізації. В цьому випадку збільшення відбулося в основному за рахунок значного зниження собівартості продукції та вдосконалення технологій виробництва.
Балансовий прибуток у 2004 році зменшився порівняно з 2003 р. на 1610,1 тис. грн., або на 49,3 %, але значно зріс у 2005 році на 156 %, що становить 2586,4 тис. грн.
Відповідно до зростання прибутків ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” відбулося зростання показників рентабельності. Так, у 2004 р. порівняно з 2003 р. відбулося зменшення практично по всіх показниках рентабельності. У 2005 р. відбулося різке зростання по всіх показниках рентабельності, тобто у 2005 р. по відношенню до попереднього року виручка від реалізації значно випереджає собівартість реалізованої продукції, що зумовлює високі показники прибутку від реалізації за 2005 рік.
Рентабельність реалізованої продукції, що характеризує відносну прибутковість операцій з реалізації продукції, зменшилась у 2004 р. на 2,3 пункти і становила 15,9%, а у 2005 р. зросла на 15,5 пунктів і становила 31,4%.
Проте для всіх показників рентабельності характерна чітка тенденція до зростання у 2005 р.
Підприємство має суттєвий потенціалу щодо нарощування прибутку від реалізації при збільшенні обсягу виробництва (при незмінних економічно-господарських умовах). Динаміка показники потенційної рентабельності реалізації продукції свідчить про те, що при зростання виручки від реалізації продукції на 14 % потенційна рентабельність реалізованої продукції становитиме 68,5 %.
Зростання прибутку супроводжуватиметься незначною втратою рентабельності. Така ситуація обумовлена тим, що на даний момент на підприємстві склалися виробничо – фінансові пропорції, при яких темпи приросту собівартості значно нижчі приросту виручки від реалізації продукції, але лише до певної межі.
Головним фактором зростання прибутку є нарощування обсягів реалізації ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”.
Однак при реалізації ряду заходів, спрямованих на вдосконалення фінансово-господарської діяльності, ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” може мати дещо вищий рівень прибутковості, за рахунок використання внутрішніх резервів (подальше вдосконалення структури та асортименту продукції та підвищення ефективності управління собівартістю, процесами її обліку і фактичного формування). До цих заходів відносяться:
- збільшення обсягу виробництва продукції до рівня максимального платоспроможного попиту, запобігання погіршенню якості прибутку;
- зниження собівартості продукції шляхом підвищення ефективності використання виробничих ресурсів;
- забезпечення отримання додаткового прибутку за рахунок підвищення і подальшого досягнення максимально допустимого рівня підприємницького ризику;
- поліпшення структури і асортименту продукції з позиції їх впливу на показники фінансових результатів;
- в цілому: створення і налагодження ринкової системи управління прибутковістю підприємства, впровадження відповідних ринкових економічних методів і механізмів впливу на прибутковість ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”, формування ринкового мислення керівництва.
Перелічені завдання мають складати основу фінансової політики підприємства щодо управління прибутком та поточної виробничої і фінансово-господарської діяльності ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”.
Ефект від реалізації заходів щодо вдосконалення структури і асортименту реалізації продукції та зниження собівартості реалізованої продукції до рівня, коли її динаміка припиняє чинити негативний вплив на формування фінансових результатів ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”, створює передумови для вищих темпів приросту прибутку від реалізації при зростання обсягу випуску продукції і дещо вищого рівня рентабельності реалізації.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Класифікація елементів ресурсного потенціалу підприємства
Таблиця 1.1. Класифікація методів оцінки ресурсного потенціалу підприємства
Рис. 1.2 Характеристика етапів дослідження використання ресурсного потенціалу підприємства
Рис. 2.1 Організаційна структура управління ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”
Рис. 2.2. Виробнича структура ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”
Таблиця 2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” за 2003 – 2005 рр.
Рис. 2.3 Динаміка показників прибутковості на ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”
Таблиця 2.2. Показники рентабельності підприємства, 2003-2005 роки.
Таблиця 2.3. Основні показники виробничої діяльності ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.4. Динаміка виробництва продукції по ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” за 2004 - 2005 рік.
Таблиця 2.5. Переробка продукції по виробничим підрозділам
Таблиця 2.6. Фінансові показники ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” за 2003 –2005 рр.
Таблиця 2.7. Показники ефективності використання майна ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” за 2002-2004 рр.
Таблиця 2.8. Аналіз ділової активності ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”, 2003–2005 рр.
Таблиця 2.9. Показники майнового стану ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”, 2003-2005 рр.
Таблиця 2.10. Показники ліквідності підприємства, 2003 – 2005 роки.
Таблиця 2.11. Аналіз структури виробничих запасів ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” за 2005 рік
Таблиця 2.12. Структура річного споживання виробничих запасів по кварталах
Таблиця 2.13. Показники обертання виробничих запасів ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” у порівнянні з попереднім періодом
Таблиця 2.14. Розрахунок коефіціентів інтенсивності плинності кадрів по цеху печива за змінами станом на грудень 2005 року
Таблиця 2.15. Розрахунок коефіціентів інтенсивності плинності по цеху цукерок за змінами станом на грудень 2005 року
Таблиця 2.16. Розрахунок коефіціентів інтенсивності плинності по цеху вафель за змінами станом на грудень 2005 року
Таблица 2.17. Показники для визначення якості розташування кадрів по посадах
Таблиця 2.18. Структура персоналу ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” у 2003-2004 роках
Таблиця 2.19. Структура персоналу ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” у 2004-2005 роках
Таблиця 2.20. Аналіз оплати праці працівників ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”
Таблиця 3.1. Структура проблем ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика”
Таблиця 3.2. Амортизаційні відрахування та залишкова вртість обладнання по роках проекту
Таблиця 3.3. Обгрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізінгу обладнання
Таблиця 3.4. Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення
Таблиця 3.5. Кошторис річних витрат на утримання мукомольного обладнання
Таблиця 3.6. Розрахунок вартості кондитерських виробів з 1 тони цукру за існуючим варіантом
Таблиця 3.7. Розрахунок вартості кондитерських виробів з 1 тони цукру за новим варіантом
Таблиця 3.8. Тарифи оплати електроенергії
Таблиця 3.9. Витрати на електроенергію за новими тарифами
Таблиця 3.10. Економічна ефективність запропонованих заходів
Таблиця 3.11. Основні техніко-економічні показники
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.