Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ризиків підприємницької діяльності фірми


Дипломна
K-16221

Вступ
Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки
1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків
1.2 Класифікація підприємницьких ризиків
1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками
1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності
Розділ 2 практичні аспекти оцінки ризиків тов “торговий дім “фортекс”
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ “ТД “Фортекс”
2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємстві
2.3 Аналіз ризиків підприємницької діяльності товариства
Розділ 3 оптимізація економічних ризиків в підприємницькій діяльості тов “тд “фортекс”
3.1 Засоби уникнення та нейтралізації ризиків на підприємстві
3.2 Шляхи зниження ризиків підприємницької діяльності
3.3 Рекомедації та пропозиції щодо уникнення ризиків
Висновки
Список використаної літератури

Товариство з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „ФОРТЕКС” було створено з метою задоволення потреб в його продукції (роботах, послугах), а також одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах Учасників.
Основними видами діяльності ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” є: оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення, лікарсько-рослинної сировини, мінеральних вод, харчових домішок, косметичних товарів лікарського призначення, торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації до реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; зовнішньоекономічна діяльність.
Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Здійснивши аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” за 2003-2005 рр. За проаналізований період на підприємстві здійснилися наступні зміни. ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” нарощує свої потужності, про що свідчить зростання виручки від реалізації продукції на 3885,3 тис. грн., основних засобів (на 168,7 тис. грн.), а також валового прибутку (на 366 тис. грн.). Проте зазначене зростання також призвело до збільшення собівартості продукції 2872,3 тис. грн., витрат на одну гривню товарної продукції - на 74%. Це, в свою чергу, призвело до збільшення чистого збитку на 37,8 тис. грн.
Аналіз показників фінансового стану ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” за 2003-2005 рр. свідчить про покращення ступеня ліквідності та платоспроможності ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” у 2005 р. в порівнянні з 2003-2004 р.р., проте зазначені показники не відповідають нормативному значенню, що вказує на неефективну структуру капіталу і велику кількість поточних зобов’язань підприємства. У 2005 році ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” поступово стало втрачати свою фінансову незалежність, про що свідчать коефіцієнти фінансової стійкості та структури капіталу. Товариство залишається неприбутковим, на що вказують коефіцієнти рентабельності активів та рентабельності продажу.
Отже, ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” має достатню кількість необоротних та оборотних активів, проте значна частка дебіторської та кредиторської заборгованості, а також отримані нею збитки суттєво погіршують її фінансовий стан. Тому, підприємству необхідно знаходити більшу увагу приділити своїй кредитній політиці, щоб не опинитися на грані банкрутства.
Єдиний процес комплексного управління ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” в найбільш загальному вигляді повинен забезпечуватись шляхом здійснення планування, прогнозування, аналізу та контролю.
Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства займають позикові кошти, в тому числі і кредиторська заборгованість. Тому необхідно також вивчати, аналізувати поряд з дебіторською заборгованістю і кредиторську, її склад, структуру, а потім провести порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю.
У процесі господарської діяльності підприємство ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” отримує товарний кредит від постачальників та підрядників, тобто існує розрив у часі між продажем товару і надходженням оплати за нього, у результаті чого виникає кредиторська заборгованість.
Внутрішній контроль розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками доцільно розпочинати з інвентаризації. Метою проведення інвентаризації довгострокових і поточних зобов'язань є встановлення правильності розрахунків з кредиторами, обґрунтованості сум кредиторської заборгованості, виявлення реальності заборгованості перед персоналом підприємства з оплати праці і за іншими операціями.
Система внутрішнього контролю на ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” має деякі недоліки. Є причини, завдяки яким внутрішній контроль не може забезпечити повну гарантію визначених завдань. Однією з причин є те, що повинен бути ефективним стосовно витрат на його здійснення. Через це на багатьох підприємствах, як і на „Торговий Дім „ФОРТЕКС” структура контролю дуже спрощена. Другою причиною є те, що суб’єкт контролю – це люди, яким властиво помилятися та бути безвідповідальними. Третя причина – це те, що контроль не розрахований на усіх без винятку господарських операцій. Це фактично не можливо, тому це не завжди ця система встигає своєчасно змінитися відповідно до нових умов.
У зв’язку з цим пропонуємо посилити внутрішній контроль за погашення дебіторської заборгованості на підприємстві, що дозволить вчасно мобілізувати необхідні для „Торговий Дім „ФОРТЕКС” кошти та не залучати значні суми у кредиторів.
Результати експертної оцінки підприємницьких ризиків, які супроводжують діяльність ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” торгівельної галузі, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ризиків); невідповідність термінів закупівлі продукції запланованим, погіршення якості продукції, збільшення кількості браку (група виробничих ризиків); порушення сприятливих термінів виходу на ринок, невідповідність товару потребам споживачів та основним конкурентним перевагам, збільшення цін на продукції (група маркетингових ризиків).
Узагальнена оцінка ймовірності виникнення усіх груп підприємницьких ризиків мікрорівня приблизно однакова (на рівні 0,5), але фінансові ризики є, за оцінкою експертів, найбільш імовірними та мають найбільший негативний вплив на діяльність ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС”.
Оскільки на ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою або із знижкою, потрібно знижувати собівартість продукції. Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.
Аналізуючи діяльність об’єкта роботи – ТОВ «Торговий Дім Фортекс», а точніше економічний та фінансовий стан, можна стверджувати, що на даний момент часу підприємство ризикує стати потенційним банкрутом, або ж з точки зору фінансів – приховуваним банкрутом.
Таким чином, цілями зменшення ризику повинні бути:
- забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємств на підставі оптимального поєднання власних і залучених джерел засобів;
- отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної інвестиційної і фінансової діяльності.
Проаналізувавши всі можливі варіанти, можна дійти висновку, що найефективнішим з них є застосування механізму фінансової стабілізації, основними етапами якої є:
- усунення неплатоспроможності ( можна здійснити шляхом застосування зовнішніх або внутрішніх джерел);
- відновлення фінансової стійкості (шляхом врівноваження між собою внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування);
- забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві в довгостроковому періоді.
Зовнішні механізми фінансової стабілізації підприємства передбачають проведення санації за рахунок коштів держави або інших суб’єктів господарювання.
І на сам кінець хотілось би зазначити, що глобальні перетворення в усіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на господарюючі суб’єкти.
Зрозуміло, що забезпечення безкризового функціонування і розвитку підприємства на базі достатнього нагромадження фінансового капіталу в нинішніх умовах є дуже складним завданням. Відсутність чи нестача власних засобів підприємств і також можливість одержання позикових засобів змушує дослідників шукати шляхи розв’язання наявних проблем іншим способом, що вимагає порівняно невеликих фінансових витрат.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Види невизначеності:
Рис.2.1. Структура управління ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС”
Таблиця 2.1. Аналіз динаміки балансу ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.2 Аналіз структури балансу ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.3 Показники платоспроможності (ліквідності) ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.4 Показники фінансової незалежності ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.5 Показники майнового стану ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.6 Показники ділової активності ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.7 Показники рентабельності ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.8 Оцінка стану та зміни кредиторської заборгованості ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” за 2004-2005 рр.
Таблиця 2.9 Аналіз кредиторської заборгованості ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС”
Таблиця 2.10 Аналіз заборгованості ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” перед постачальниками за 2005 рік до 10 тис. грн.
Таблиця 2.11 Аналіз заборгованості ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” перед постачальниками за 2005 рік понад 10 тис. грн.
Таблиця 2.12 Порівняльна таблиця дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” за 2004 рік
Таблиця 2.13 Ризики на за стадіями здійснення проекту
Таблиця 2.14 Основні чинники елементарних ризиків
Таблиця 2.15 Можливі негативні наслідки від дії чинників ризику
Таблиця 2.16 Оцінка впливу підприємницьких ризиків
Таблиця 2.17 Види ризиків і причини їх виникнення ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС”
Таблиця 3.1. Імовірні ризики й практичні заходи для зменшення їхнього впливу на діяльність ТОВ „ТД „ФОРТЕКС”
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.