Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління прибутком підприємства


Дипломна
K-16222

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства
1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки
1.2 Нормативно-правова база діяльності підприємства
1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання
1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства
1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства
Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий комбінат»
2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ
«Смілянський цукровий комбінат»
2.2 Оцінка структури та динаміки прибутку підприємства
2.3 Аналіз рентабельності ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
2.4 Аналіз фінансового стану ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Розділ 3 обґрунтування пропозицій щодо ефективного формування та розподілу прибутку
3.1 Обгрунтування пропозицій щодо збільшення прибутковості підприємства
3.2 Розрахунок прогнозних показників ефективності використання прибутку
Висновки
Список використаної літератури

Перехід до ринкової економіки України передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково-технічних, організаційних і економічних проблем.
Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні.
У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.
Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників.
Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо-господарської діяльності кожного підприємства. В економічному аналізі використовується кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток. Аналіз і оцінка прибутку здійснюється шляхом зіставлення відповідних показників з показниками попереднього звітного періоду для того, щоб визначити динаміку показників і тенденцію цієї зміни.
В дипломній роботі цей аналіз, а також оцінка структури та динаміки прибутку підприємства розглянуті на прикладі підприємства ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”.
В другому розділі дипломної роботи проведений також аналіз техніко-економічних показників діяльності ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”, аналіз рентабельності та аналіз фінансового стану підприємства. Детально розглянуті коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість підприємства за 2003-2004 р.р. Для даного аналізу була використана фінансова звітність ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” за 2004-2005 р.р., яка є в додатках дипломної роботи.
Прибуток служить джерелом розширеного відтворення, створення фондів споживання, утримання і розвитку невиробничої сфери, виробничого і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення.
Теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” розглянуті в першому розділі моєї дипломної роботи.
Затрати, витрати, собівартість є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одним з основних напрямків удосконалення економічної діяльності підприємства.
В цьому розділі викладені також сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки, а також формування та використання прибутку ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо-фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і другі економічні важелі прямо чи частково пов’язані з прибутком.
На рівень прибутку від реалізації промислової продукції сильно впливають такі чинники, як зміна показників собівартості продукції. Зниження собівартості реалізованої продукції дозволяє одержати додатковий прибуток, що дорівнює за розміром сумі зниження собівартості. Цей додатковий прибуток можна використати на покупку нового додаткового обладнання підприємства та на удосконалення діючої технології виробництва продукції, або на нову технологію виробництва продукції з більш високою якістю та нижчою собівартістю виробництва. В моїй дипломній роботі об’єктом дослідження є ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”. Основний вид продукції, що виробляє завод це цукор-пісок. Цукрова галузь України знаходиться в кризовому стані. До кризового стану призвела втрата зовнішніх ринків збуту цукру, створений таким чином надлишок цукру на внутрішньому ринку, його неврегульованість, серйозні недоліки при приватизації цукрових заводів та реформуванні аграрного сектору. Наслідком відсутності пільгового кредитування галузі стала вимушена реалізація цукру товаровиробниками за ціною, нижчою від його собівартості, втрата обігових коштів і рентабельність виробництва цукрових буряків і цукру, серйозні недоліки під час приватизації підприємств, постійний перепродаж контрольних пакетів акцій цукрових заводів.
Цукор для України – проблемне питання. Якщо ми увійдемо до СОТ, ми не зможемо конкурувати з виробництва цукру. Наші ринки будуть відкриті для того, щоб завезти цукор із цукрової тростини. Він значно дешевший. То, здавалося б, на перший погляд, нічого страшного немає. Але, з іншого боку, це майже 200 цукрових заводів, це сотні тисяч робочих місць тих, яких не вистачає. Самим проблемним питанням буде розвиток цукрової галузі.
Щоб зменшити собівартість виробництва цукру і отримати додатковий прибуток в дипломній роботі запропонувано дві пропозиції та розраховано економічну ефективність впровадження цих пропозицій, які спрямовані на зниження собівартості продукції цукру-піску.
Перша – це проект впровадження обладнання для очистки дифузійного соку з виділенням осаду після попереднього дефекату, а друга – це впровадження відстійника після другої сатурації.
Запроваджені заходи дають можливість зменшити витрати на виробництво продукції та отримати відповідний прибуток.
Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. Саме це і зумовило актуальність вибраної теми.
Завдання поставлені при написанні дипломної роботи, виконані, а саме:
- теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства;
- аналіз фінансових результатів та фінансового стану ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»;
- обґрунтування пропозицій щодо ефективного формування та розподілу прибутку.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Схема формування загального прибутку
Таблиця 1.1 Доходи та витрати підприємства відповідно до звіту про фінансові результати
Рис.1.2 Формування чистого прибутку (збитку) підприємства
Рис.1.3 Сукупна собівартість одиниці продукції
Рис.2.1 Формування фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.1 Основні показники дохідності підприємства за 2004-2005
роки
Таблиця 2. 2 Основні показники виробничо-господарської діяльності на 2005 рік
Таблиця 2. 3 Виконання основних виробничих показників на 2005 рік
Рис.2.2 Аналіз впливу факторів на обсяг прибутку від реалізації промислової продукції
Рис.2.3 Послідовність аналізу резервів зростання прибутку від реалізації
Таблиця 2.4 Структура прибутку від звичайної діяльності
Таблиця 2.5 Вхідні дані для факторного аналізу прибутку від операційної діяльності
Таблиця 2.6 Розрахункові дані для факторного аналізу прибутку від операційної діяльності
Рис. 2.4 Аналіз резервів зростання показників рентабельності
Таблиця 2.7 Рентабельність продажу
Таблиця 2.8 Коефіцієнт оборотності активів
Таблиця 2.9 Рентабельність активів
Таблиця 2.10 Розрахунок рентабельності активів
Таблиця 2.11 Рентабельність капіталу підприємства
Таблиця 2.12 Рентабельність капіталу
Таблиця. 2.13 Абсолютні показники балансу підприємства
Таблиця 2.14 Абсолютні показники балансу підприємства ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 2.15 Показники оцінки майнового стану підприємства
Таблиця 2.16 Показники оцінки майнового стану ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 2.17 Класифікація активів та пасивів підприємства
Таблиця 2.18 Основні показники фінансового стану комбінату.
Таблиця 3.1. Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження обладнання для очистки дифузійного соку з відділенням осаду після попереднього дефекатора.
Таблиця 3.2. Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу
Таблиця 3.3 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 3.4 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження відстійника після II сатурації
Таблиця 3.6 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу.
Таблиця 3.7 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.