Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування та ефективності використання фінансових ресурсів


Дипломна
K-16223

Вступ
Розділ 1 методологія формування і використання фінансових ресурсів підприємства
1.1 Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія
1.2 Формування фінансових ресурсів на підприємстві
1.3 Використання фінансових ресурсів, їх показники та оцінка
Розділ 2 аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства ват „черкасигаз”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Черкасигаз”
2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства ВАТ „Черкасигаз”
2.3 Аналіз використання фінансових ресурсів підприємства ВАТ „Черкасигаз”
2.4 Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів
3.1 Можливі шляхи підвищення прибутку підприємства ВАТ „Черкасигаз”
3.2 Розробка шляхів підвищення прибутковості підприємства ВАТ „Черкасигаз”
3.3 Оцінка показників ефективності запропонованих шляхів підвищення прибутковості
Висновки
Список використаної літератури

В процесі дослідження теми дипломної робот проведені теоретичні дослідження фінансових ресурсів підприємства а також було проаналізовано на практиці рух грошових фінансових ресурсів по підприємству ВАТ „Черкасигаз”.
В ході виконання дипломної роботи була досягнута мета роботи, а саме: засвоєна методологія фінансами підприємства та було розроблено шляхи підвищення прибутковості підприємства ВАТ „Черкасигаз”. Було набуто практичних навичок фінансового менеджменту при дослідженні та розробці конкретного прикладу.
Отже, можна сказати, що відповідно потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їхню діяльність, задовольняється за рахунок фінансів. Фінанси є інструментом реалізації вартісного розподілу суспільного продукту, з їх допомогою забезпечується задоволення відтворюваних потреб, що постійно змінюються.
Виходячи з вищесказаного в умовах перехідної економіки управління різноманітними аспектами діяльності підприємств неможливе без вирішення фінансових проблем. Аналіз доцільності вибору способу розв’язання завдання, прийняття остаточного управлінського рішення в оцінці напрямків використання фінансових ресурсів потребує спеціальних знань, що одержали назву „фінансовий менеджмент”.
Тут постає питання про вміння аналізувати ресурси підприємства, що ми і зробили у 2-му розділі.
Проаналізувавши баланс ВАТ „Черкасигаз” нам стало зрозуміло, що на підприємстві у 2005 році порівняно з 2004 роком вартість основних засобів зменшилась на 33017 тис. грн., а вартість виробничих запасів збільшилась на 3036 тис. грн. або 37,9%. Фонд заробітної плати зменшився до 19422 тис. грн., що на 25,2 % менше ніж у минулому році, за рахунок чого зменшилася середньомісячна заробітна плата на 230,32 грн. і становить 634,71 грн. За рахунок збільшення чисельності працівників на 50 осіб, але в одно час зменшення виручки від реалізації на 4286,6 тис. грн. зменшилась продуктивність праці на 4,97%.
Також хочеться зазначити, що у 2005 відображається суттєве зменшення, валюти балансу підприємства. Відповідно, зміни у структурі активів і пасивів балансу ми простежили порівнявши величини залишків по статтям. Коефіцієнт зміни виручки від реалізації та прибутку від реалізації відстають від темпу зросту валюти балансу, що свідчить про неефективне використання активів на підприємстві.
Можна також сказати, що оборотні активи зменшилися на кінець 2005 року за рахунок зменшення дебіторської заборгованості, а основні фонди відповідно з аналізу, збільшились. Власний капітал збільшився на 17924 тис. грн. або на 18,1%. Відповідно збільшилась питома вага власних засобів у структурі джерел капіталу на 2,45% і становить 38,84%. Збільшення відбулося за рахунок іншого додаткового капіталу.
Проаналізувавши джерела формування капіталу можна зробити такий висновок, що вартість майна збільшилась на 28977 тис. грн., причому за рахунок власного капіталу, який збільшився на 17924 тис. грн. та становить майже 38,84 % всього капіталу підприємства, та залученого на 11053. Залучений капітал, який складає переважно кредиторська заборгованість, яка становить більшу частку капіталу підприємства – 60,37%. Правда, протягом 2005 року, вона зменшилася на 10117 тис. грн. Підприємство також має заборгованість за короткостроковими і довгостроковими кредитами у сумі, які відповідно становлять 307 тис. грн. та 2084 тис. грн.
Також хочеться зазначити, що відбувалася чітка тенденція до збільшення на протязі 2001-2005 років всі показники рентабельності, але напрочут рентабельність інвестицій у 2005 році зменшилась на 4,96% порівняно з 2004 роком. Це говорить лише про те, що інвестицій було занадто багато і вони не використовуються у повному обсязі.
Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що підприємство грошовими коштами спроможне погасити 36 % поточних зобов'язань на кінець року і лише 24 % на початок. Частку, яку може погасити підприємство за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів зросла, за умови своєчасного розрахунку з дебіторами. На кожну гривню поточних зобов'язань приходиться 7,54 грн. на кінець року і 4,75грн на початок оборотних активів, отже, підприємство має значні оборотні кошти, сформовані завдяки власному капіталу та позиковому капіталі.
Також нами було запропоновано шляхи підвищення прибутковості підприємства.
Було розглянуто один із перших шляхів підвищення прибутку підприємства, це мобілізувати грошові кошти на розрахунковий рахунок шляхом стягнення дебіторської заборгованості, а також підвищити ціну на блакитне паливо.
Виходячи із сказаного ми запропонували наступний шлях підвищення прибутковості підприємства, це повне впровадження газових лічильників у споживачів.
Для цього нам потрібно було дослідити основні сили, які впливають на макросередавище підприємства, дослідити сегмент ринку, визначити маркетингову стратегію та вивчити основні клієнтурні ринки.
Отже, як ми вже і говорили, основною сферою діяльності ВАТ „Черкасигаз” являється те, що вона надає послуги з постачання природного газу населенню та організаціям. Під цим ми розуміємо, що ВАТ „Черкасигаз” отримує від виробників продукту, природний газ, заключивши з ними різноманітні договори, і переадресовує на захоплені нею регіоні, тобто доводить до кінцевого споживача по газовій мережі продукт (природний газ), при цьому гарантуючи якість та безперервність газопостачання, згідно складених договорів з компаніями-виробниками.
По даним пропозиціям ми зробили розрахунок економічного ефекту, який нам дав наступні значення:
Показник ЧДП склав +39058 тисяч грн.
Показник індуксу доходності склав 1,3, а термін окупності 2,03 рока.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Складові ресурсів виробництва
Рис. 1.2 Склад фінансових ресурсів підприємства
Рис. 1.3 Склад фінансових ресурсів підприємства за видатками.
Рис. 1.4 Взаємозв'язок різних сфер фінансової системи [32, с. 6-10]
Рис. 1.5 Склад доходів підприємства від звичайної діяльності
Рис. 1.6 Загальна схема формування прибутку підприємства
Рис. 1.7 Схема розподілу чистого прибутку підприємства
Таблиця 1.1 Аналіз руху власного капіталу
Таблиця 1.2 Аналіз рентабельності капіталу підприємства
Таблиця 1.3 Показники ефективності використання сукупного капіталу
Таблиця 1.4 Показники ефективності використання функціонуючого капіталу
Таблиця 1.5 Аналіз показників оборотності капіталу
Таблиця 1.6 Аналіз впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу (РОЕ)
Рис. 2.1 Структура персоналу, зайнятого у виробництві
Таблиця 2.1 Види діяльності підприємства
Рис. 2.2 Динаміка обсягу продажу газу
Таблиця 2.2 Основні поточні ринки збуту продукції
Таблиця 2.3 Основні показники фінансово-господарської діяльності
Таблиця 2.4 Характеристика зміни валюти балансу
Таблиця 2.5 Зіставлення динаміки активів і фінансових результатів
Таблиця 2.6 Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу за 2005 рік
Таблиця 2.7 Склад і структура майна підприємства
Рис. 2.2 Аналіз активів ВАТ „Черкасигаз” за 2005 рік.
Таблиця 2.8 - Аналіз виробничого потенціалу
Таблиця 2.9 Аналіз джерел фінансування капіталу за 2005 рік
Таблиця 2.10 Основні показники використання майна
Рис. 2.3 Графік зміни показників використання майна у динаміці
Таблиця 2.11 Розрахунок і аналіз показників платоспроможності.
Рис. 2.4 Графічне порівняння показників платоспроможності за 2005 рік
Таблиця 2.12 Розрахунок індексу ліквідності
Таблиця 2.13 Аналіз забезпеченості запасів джерелами (у тис. грн.)
Таблиця 2.14 Розрахунок коефіцієнтів фінансової стабільності за 2005 рік
Таблиця 2.15 Аналіз запасу фінансової стійкості
Таблиця 2. 16 Оцінка ділової активності
Таблиця 2.17 Показник оборотності оборотного капіталу
Рис. 2.5 Показник оборотності поточних активів у динаміці
Таблиця 2.18 Аналіз оборотності оборотних коштів за 2005 рік
Таблиця 2.19 Склад і структура дебіторської заборгованості станом на 1.01.2006
Рис. 2.6 Склад і структура дебіторської заборгованості
Таблиця 2.20 Стан дебіторської заборгованості в динаміці
Рис. 2.7 Динаміка стану дебіторської заборгованості
Таблиця 2.21 Аналіз складу та структури кредиторської заборгованості
Таблиця 2.22 Стан кредиторської заборгованості за 5 років
Рис. 2.8 Динаміка стану кредиторської заборгованості
Таблиця 2.23 Аналіз рентабельності капіталу підприємства
Таблиця 2.24 Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції, тис. грн
Таблиця 2.25 Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від реалізації продукції
Рис. 3.1 Основні сили, які діють на макросередовище ВАТ „Черкасигаз”
Рис. 3.2. Сегмент ринку наявності газових лічильників у споживачів
Рис. 3.3. Основні дійові фактори маркетингового мiкросередовища компанії
ВАТ „Черкасигаз”:
Таблиця 3.1 Можливі варіанти вивільнення та надходження коштів при впровадженні газових лічильників та підвищенні ціни на газ
Таблиця 3.3 Розрахунок амортизаційних витрат за роками операційної діяльності
Таблиця 3.4 Прогноз витрат операційної діяльності, грн.
Рис. 3.4 Схема номінальних грошових потоків проекту
Таблиця 3.5 Прогноз грошових потоків операційної діяльності
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.