Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління господарськими ризиками на підприємстві


Дипломна
K-16227

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти господарського ризику
1.1 Господарський ризик як економічна категорія
1.2 Методи управління господарськими ризиками
1.3 Інструменти ризику, як основний засіб для зниження ступеня ризику
Розділ 2 дослідження організації управління господарсь-кими ризиками на підприємстві тов «санте»
2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ТОВ «Санте»
2.2 Характеристика методів і методики аналізу ризиків
2.3 Механізм реалізації процесу управління ризиками
2.3 Оцінка ризику підприємства на основі показників фінансової звітності
Розділ 3 розробка управлінських рішень щодо удоскона-лення управління господарськими ризиками
3.1 Аналіз ризиків підприємства і методів, використовуваних для мінімізації ризику
3.2 Удосконалювання системи керування ризиком, який використовується на підприємстві ТОВ «САНТЕ»
Висновки
Список використаної літератури

Дослідження, проведені в даній дипломній роботі дозволяють зробити наступні висновки:
Ризик - це всепроникаюче явище, властивим усім суб'єктам, що хазяю-ють, функціонуючим в умовах ринкових відносин.
Конкретні методи і прийоми, що використовуються при прийнятті і ре-алізації рішень в умовах ризику, у значній мірі залежать від специфіки під-приємницької діяльності, прийнятої стратегії досягнення поставлених ці-лей, конкретної ситуації і т.п.
Система керування ризиком насамперед припускає їхню оцінку, ре-зультати якої дозволяють надалі вибрати найбільш оптимальний спосіб зниження ризиків. У підприємницькій діяльності найбільше часто викорис-товуються наступні шляхи зниження ризиків: придбання додаткових фірм, компаній з добре налагодженою системою впровадження нових технологій; залучення зовнішніх конкурентів-експертів з вузькою спеціалізацією; упрова-дження нововведень; максимальне використання минулого досвіду; диверси-фікованість; лімітування; страхування; страхування відповідальності; пере-страхуванні; резервування засобів.
Дана робота була присвячена питанню організації системи керування ризиками на промисловому підприємстві. Була досягнута поставлена в дип-ломній роботі ціль, а саме: проведення всебічних теоретичних досліджень в області керування ризиком підприємстві, аналіз існуючого положення ТОВ «Санте» щодо виявлення, оцінки і керування ризиками, здійснення власне оцінки ризиків, розробка заходів щодо удосконалювання технології керуван-ня ризиком на підприємстві.
У теоретичній частині роботи були досліджені природа й економічний зміст ризику, розглянуті теоретичні основи керування ризиком на підприємс-тві, приведені загальні методи зниження ризику, розроблений механізму ке-рування ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання.
На основі теоретичних матеріалів був проведений аналіз впливу ризиків на функціонування підприємства на прикладі ТОВ «Санте». Розглянуто аспе-кти керування ризиком на підприємстві і виявлена відсутність системи по ке-руванню ризиками. Результати аналізу показали, що для ТОВ «Санте» най-більш значимими є ризик морального і фізичного зносу техніки й устатку-вання, відсутність стабільності в рамках забезпечення виконання договорів і контрактів, цінові ризики, ризик сезонності у виконанні робіт/послуг і інші. Що стосується використовуваних методів мінімізації ризиків, то на дослі-джуваному підприємстві основними є диверсифікованість постачальників і покупців, а також видів вкладення засобів, страхування майна, і такий при-йом компенсації ризику як моніторинг конкурентного, соціально-економічного і нормативно-правового середовища.
З урахуванням висновків, зроблених на основі аналізу фінансового ста-ну досліджуваного підприємства, ризиків і методів, використовуваних для їхнього зниження, були розроблені рекомендації з удосконалювання системи керування ризиками, на основі створення відділу керування ризиками. Даний відділ повинний працювати на підставі програми цільових заходів щодо ке-рування ризиками.
Для ТОВ «Санте» рекомендовані для впровадження наступні методи зниження ступеня ризиків:
- використання страхових інструментів для захисту власності і зниженні ризику невиконання господарських договорів, зокрема висновок договорів страхування на випадок неможливості в зв'язку з обговореними причинами поставити вантаж по раніше укладених контрактах, а також відмовлення по-купця від прийому сформованого й укомплектованого портом вантажу. У цих випадках страхувальникові відшкодують збитки, зв'язані з необхідністю пошуку нових покупців, здійсненням повернення вантажу і т.п.;
- резервування засобів для покриття непередбачених витрат. Визначення структури резерву на покриття непередбачених витрат рекомендується роби-ти на базі виявлення непередбачених витрат по видах витрат, наприклад, на заробітну плату у виді змушеного простою бригад, додаткові витрати на пе-реустаткування у випадку різкої зміни структури вантажопотоку, субконтра-кти. Така диференціація дозволить визначити ступінь ризику, зв'язаного з кожною категорією витрат, що потім можна поширити на окремі етапи виро-бництва;
- лімітування при керуванні дебіторською заборгованістю й у позиковій політиці. У систему нормативів, що забезпечують лімітування концентрації ризиків рекомендується включати: граничний розмір позикових засобів; мі-німальний розмір активів у високоліквідній формі; максимальний період від-волікання засобів у дебіторську заборгованість.
Крім того, для зниження ризику неоптимального розподілу ресурсів, економічного коливання і зміни в бажаннях клієнтів і дій конкурентів пропо-нується використовувати маркетингові дослідження. Зокрема, доцільно про-вести дослідження для визначення точних якісних характеристик по переро-бці вантажу, вивчення можливих дій конкурентів і переваг клієнтів.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1. Схема для вибору засобів зниження ризику
Таблиця 1.2 Різні види ризику, що доцільно страхувати за допомогою страхових ком-паній
Таблиця 2.1 Основні техніко економічні показники ТОВ “Санте”
Таблиця2. 2. Узагальнена оцінка видів господарського ризику мікрорівня
Таблиця 2.3 Матриця пріоритетності управління видами господарського ри-зику за силою впливу на рівень втрат
Таблиця 2.4. Матриця пріоритетності управління видами господарського ризику за ймовірністю їх виникнення
Таблиця 2.5 Пріоритетність управління видами господарського ризику
Таблиця 2.6 Методи регулювання видів господарського ризику фармацевтичних підприємств
Таблиця 2.7. Горизонтальний аналіз балансу ТОВ “Санте”
Таблиця 2.8. Ризик ліквідності
Таблиця 2.9 Показники використання виробничих фондів.
Таблиця 3.1. Аналіз сильних та слабких сторін ТОВ “Санте”
Таблиця 3.2. Оцінка можливостей і погроз при SWOT - аналізі
Таблиця 3.3. Карта управлінської процедури закріплення робіт в апараті управління
Таблиця 3.4 – Умовні позначки і загальні підсумки
Таблиця 3.5. Карта організації праці на робочому місці для антиризико-вого керуючого підрохділів
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.