Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Удосконалення калькулювання собівартості продукції


Дипломна
K-16231

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження калькулювання собівартості продукції
1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно- правове регулювання
1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції
1.3. Методи калькулювання собівартості продукції
1.4. Методологія оцінки собівартості продукції
Розділ 2 практичні аспекти калькулювання собівартості продукції на ват «продтовари»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Продтовари»
2.2. Дослідження процесу калькулювання собівартості продукції
2.3. Оцінка динаміки і структури собівартості продукції
Розділ 3 удосконалення калькулювання і шляхи зниження собівартості продукції
3.1. Автоматизація калькулювання собівартості продукції
3.2. Напрямки зниження витрат і удосконалення калькулювання собівартості продукції
Висновки
Список використаної літератури

З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат і результатів виробництва. Коли в умовах планової економіки існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат. В умовах ринку підприємства самостійно визначають методи калькулювання продукції та обсяги затрат на її випуск, що також відповідає міжнародній практиці ведення бухгалтерського обліку. Калькулювання собівартості продукції належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними.
Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже і рівень техніки, технології і організації виробництва.Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції.Тому собівартість є одним з найважливіших показників ефективності виробництва.Вона має тісний зв’язок з ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва.
Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами. Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті-зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат-аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін,що забезпечить якість аналізу і збільшить обгрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень,направлених на покращання основної діяльності, збільшення її результатів і конкурентноздатності продукції.
Аналітична робота по собівартості являється завершеною,якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання.
Дана дипломна робота висвітлює питання удосконалення калькулювання собівартості продукції.
В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи калькулювання витрат на виробництво продукції, їх нормативно – правова база; розглянуто різноманітні підходи до класифікації витрат на виробництво і вибрано найоптимальніший варіант групування, викладено основні методи і способи калькулювання витрат на виробництво, зокрема описано позамовний, попередільний, нормативний, змішаний, а також методи стандарт- костінг, директ-костінг, абсорбшен-костінг і інші сучасні методи калькулювання собівартості продукції.
В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства ВАТ “Продтовари”. Тут представлено загальну характеристику базового підприємства, порядок калькулювання собівартості на даному підприємстві з урахуванням його особливостей.
При аналізі витрат на виробництво, що також проведений в другій частині, значна увага приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції. Виходячи з розрахунків, загальна економія при використанні усіх знайдених резервів буде становити 77,93 тис. грн. Було проаналізовано витрати за елементами, за статтями калькуляції по кожній статті окремо, витрати на 1 гривню реалізованої продукції і за статтями калькуляції по продукції.
Для більш повної характеристики витрат виробництва в практичній частині зроблене моделювання з використанням рядів динаміки. В даному випадку проведено аналіз такого важливого показника, як собівартість на 1 гривню реалізованої продукції. Також проведено прогнозування діяльності підприємства на майбутнє в частині можливостей зниження витрат на виробництво і проведений стратегічний аналіз, спрямований на знаходження оптимального рівня виробництва, вираховано суми загальних витрат при різних обсягах виробництва і надано рекомендації щодо оптимального рівня виробництва.
В третьому розділі даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо удосконалення калькулювання собівартості продукції.
Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації обліку витрат, оскільки на підприємстві не встановлена жодна з можливих комп’ютерних бухгалтерських програм, що забезпечило б більш швидку обробку інформації і формування результатів. Пропонується запровадити таку програму, як “Дебет- плюс”, що б вирішило поставлені завдання, скоротило кількість помилок, дозволило економісту займатись не арифметичними підрахунками, а вирішувати логічні завдання. Подана характеристика даної програми і особлива увага звернена на особливості аналізу витрат на виробництво з її використанням.
Також подані пропозиції щодо удосконалення законодавчо- нормативної бази з калькулювання витрат на виробництво, в тому числі проводиться порівняння законодавчої бази і методології в нашій країні і в Сполучених Штатах Америки. Звичайно, не можна просто скалькулювати американський досвід з калькулювання собівартості, але деякі особливості, на мій погляд, заслуговують значної уваги.
Також в дипломній роботі викладено власні пропозиції з удосконалення калькулювання витрат на виробництво, виходячи з діяльності базового підприємства ВАТ “Продтовари”. Зокрема,це пропозиції по зниженню норм витрат за рахунок впровадження нового обладнання і за рахунок організаційного розміщення засобів виробництва. Також зроблені розрахунки відповідно цим пропозиціям і вплив цієї економії на загальну собівартість продукції, що зроблена в розрахунку на 1 рік.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Калькулювання повної собівартості
Рис. 1.2 Модель розподілу загальновиробничих витрат
Рис. 1.3 Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
Таблиця 1.1 Групування витрат на виробництво
Рис. 1.4 Схема формування і аналізу собівартості за статтями калькуляції
Рис. 1.5 Аналіз затрат на матеріали
Рис. 2.1 Структура управління підприємством
Таблиця 2.1 Аналіз техніко – економічних показників діяльності фірми за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.2 Основні показники фінансового стану підприємства
Рис.2.2 Схема попередільного методу калькулювання собівартості продукції
Рис. 2.2 Статті калькуляції собівартості виготовленої продукції на підприємстві ВАТ “Продтовари”
Рис. 2.3 Склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
Таблиця 2.3 Аналіз витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.4 Оцінка витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.5 Структура собівартості продукції в 2005 році за елементами
Таблиця 2.4 Оцінка витрат підприємства за статтями калькуляції
Таблиця 2.5 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.6 Вплив факторів на зміну матеріальних витрат
Таблиця 2.7 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.8 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Таблиця 2.9 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.10 Оцінка кошторису витрат хліба пшеничного формового
Таблиця 2.11 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 2.12 Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції
Таблиця 2.13 Витрати виробництва
Таблиця 2.14 Аналіз середніх та граничних витрат
Таблиця 2.15 Основні показники динаміки собівартості на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 3.1 Загальна схема напрямків пошуку резервів скорочення витрат виробництва
Рис. 3.2 Діюча система дозування бероль-спіна
Рис. 3.2 Запропонована система дозування бероль- спіна
Таблиця 3.1 Розрахунок економічного ефекту
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.