Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Структура і аналіз звітності підприємства


Дипломна
K-16234

Вступ
1. Теоретичні аспекти аналізу звітності підприємства
1.1. Оцінка звітності підприємства, її необхідність і значення
1.2. Види звітності підприємств і її структура
1.3. Показники аналізу звітності підприємства
1.4. Висновки
2. Аналіз показників звітності підприємства ТОВ «Златодар»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз структури балансу ТОВ «Златодар»
2.3. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості
2.4. Аналіз ділової активності та рентабельності ТОВ «Златодар»
2.5. Висновки
3. Пропозиції щодо покращення фінансового стану ТОВ «Златодар» за результатами аналізу звітності
3.1. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства
3.2. Розробка інвестиційного плану з метою збільшення прибутковості виробництва
Загальні висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Перехід до ринкової економіки негативно позначається на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах. У перші роки кризи звичним став той факт, що їх продукція за показниками якості і собівартості часто не здатна конкурувати з зарубіжними аналогами. Про конкурентоспроможність продукції не могло йти й мови: у центр уваги економічних досліджень зіткнулася проблема виживання.
Неочікувані банкрутства колись прибуткових підприємств, непередбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, стійкий дефіцит державного бюджету, зниження рівня доходів населення, - це все те, до чого ми змушені були звикнути.
Важко заперечити, що кризові явища оволоділи настільки великою силою, що наклали свій відбиток не лише на економічне середовище, але й на всі сфери життя суспільства.
Тож постає питання, що чекає нас далі? Ринкова економіка - саме на неї покладаються всі надії. Вона має бодай не вирішити всі існуючі проблеми, але забезпечити ефективні механізми для цього.
Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації. Про це свідчать політика на підтримку підприємництва, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг, зрештою, прогнозоване зростання ВВП у 2000 році
При проведенні фінансового аналізу ТОВ ”Златодар”- виявлено ряд переваг та недоліків фінансово - господарської діяльності.
1. Аналізуючи підсумки виробничої діяльності ТОВ ”Златодар”за 2004-2005 р.р. слід відмітити, що в складних економічних умовах підприємство забезпечило виконання основних завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності.
Одним з позитивних моментів є те, що у 2005 році в порівнянні з 2004 роком відбувся ріст промислового виробництва, з 6413,2 тис. грн. до 12911,8 тис. грн., що на 49,67 %. Ріст чистого доходу 8040,7 тис.грн.
Як по основному, так і по структурному підрозділу витримувалося співвідношення випередження росту продуктивності праці над ростом середньомісячної заробітної плати.
5. Негативними моментами для фінансових результатів ТОВ ”Златодар” є:
- те, що підприємство у 2005 році;
- наявність дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності;
- збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності підприємств;
- ефективність майна підприємства знижена.
6. Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як незадовільний. Це підтверджує, в першу чергу, недостатньо високий рівень ліквідності і платоспроможності підприємства. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на початок та кінець звітного періоду перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На початок звітного періоду його значення становило 0,01, а на кінець - зменшилось на 0,01 і становило 0,02.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також збільшився на 2213,3 тис. грн. порівняно зі значенням на початок звітного періоду і становить 11928,6 тис.грн.
Як наслідок цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню, але наростає дуже повільно від 0,23 до 0,27 відповідно на початок та кінець звітного періоду.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості.
Так, у 2004 році коефіцієнт фінансової автономії становив 0,25, а у 2005 році він зріс до 0,33, що в межах нормативного рівня. Проте, зросло значення коефіцієнта заборгованості у 2004 році порівняно з 2005 роком з 0,3 до 0,33.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зменшилось з 2,9 до 2,5. Зменшення значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості ТОВ ”Златодар” за 2004-2005 р. р.
Зменшення ділової активності є наступною ланкою погіршення фінансового стану ТОВ ”Златодар”.
Воно проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів.
Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності.
На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства.
Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок:
- майновий стан підприємства, його прибутковість;
- ліквідність, платоспроможність та кредитоспроможність;
- фінансова стійкість та стабільність;
- рентабельність;
- ділова активність;
- оцінка акціонерного капіталу.
Отже, поряд з вищеназваними шляхами поліпшення фінансового стану, слід приділити увагу також, щодо зниження собівартості шляхом вдосконалення технології виробництва і усунення непродуктивних витрат.
Посилення ділової активності, підвищення показників оборотності досягається в результаті прискорення господарських розрахунків з постачальниками сировини, матеріалів і покупцями продукції; прискорення процесу реалізації продукції шляхом укладання стійких та тривалих господарських договорів.
Запровадження ринкових методів і механізмів управління капіталом підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості.
Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
Головним важелем впливу на поліпшення фінансово-господарського стану ТОВ ”Златодар” має бути максимізація прибутку, яка досягається шляхом нарощування обсягів виробництва і налагодження збуту.
Чистий прибуток підприємства є одним з найважливіших джерел самофінансування – після його розподілу по всіх мінімально необхідних напрямках має бути використаний, насамперед, з метою виробничих інвестицій, тобто спрямований до фонду розвитку виробництва. Це дасть змогу істотно оновити склад основних засобів і забезпечити конкурентоспроможність підприємства у майбутньому.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу
Таблиця 1.2 Інтереси користувачів фінансової звітності
Рис. 1.1 Якісні характеристики фінансової звітності
Рис. 1.2 Склад активів підприємства
Рис. 1.3 Склад пасивів підприємства
Таблиця 1.3 Показники оцінки майнового стану підприємства
Таблиця 1.4 Класифікація активів та пасивів підприємства
Таблиця 1.5 Показники оцінки ліквідності підприємства
Таблиця 1.6 Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
Таблиця 1.7 Показники оцінки ділової активності підприємства
Таблиця 1.8 Показники рентабельності підприємства
Рис. 2.1 Виробнича структура ТОВ «Златодар»
Рис. 2.2 Структура управління ТОВ «Златодар»
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Златодар»
Таблиця 2.2 Структура активів підприємства на початок та кінець звітного періоду
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.6 Динаміка структури залученого капіталу
Таблиця 2.7 Оцінка майнового стану підприємства
Таблиця 2.8 Агрегований порівняльний аналітичний баланс
Таблиця 2.9 Аналіз фінансових результатів ТОВ «Златодар»
Таблиця 2.10 Аналіз ліквідності балансу за 2004-2005 р.р. (в тис. грн)
Таблиця 2.11 Показники ліквідності та платоспроможності ТОВ «Златодар»
Таблиця 2.12 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності
Таблиця 2.13 Показники фінансової стійкості ТОВ «Златодар»
Таблиця 2.14 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ТОВ «Златодар»
Таблиця 2.15 Факторний аналіз динаміки показника фінансової незалежності ТОВ за 2004- 2005 р.р.
Таблиця 2.16 Показники ділової активності ТОВ «Златодар»
Таблиця 2.17 Рентабельність господарської діяльності ТОВ «Златодар»
Таблиця 3.1 Розрахунок планового робочого періоду, плану виробництва та кількості переробки зерна ТОВ “Златодар”
Таблиця 3.2 Показники роботи підприємства по кварталам
Таблиця 3.3 Програма на рік Поставка готової продукції (цукру)
Таблиця 3.3 Оперативні заходи щодо покращення фінансового стану
Таблиця 3.4 Обгрунтування потреби в фінансових ресурсах
Таблиця 3.5 Графік платежів за використання кредиту
Таблиця 3.6 Прогнозований звіт про фінансові результати та план надходжень і витрачань
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.