Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка конкурентних переваг фірми


Дипломна
K-16245

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи механізму забезпечення конкурентних переваг фірми
1.1 Сутність механізму конкурентоспроможності і конкурентних переваг
1.2 Оцінка конкурентоспроможності підприємства
1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства
Розділ 2 аналіз конкурентоспроможності зат «графія - україна»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «Графія – Україна»
2.2 Аналіз сильних і слабких сторін підприємства
2.3 Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей та загроз
Розділ 3 шляхи підвищення конкурентоспроможності зат «графія україна»
3.1 Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.2 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.3 Економічна ефективність заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне підприємство самостійно обирає стратегію розвитку та ведення фінансово - господарської діяльності, беручи до уваги власний досвід та інтуїцію. Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на виробництво та загальної дохідності підприємства. Ефективно побудована система управління конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику.
Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.
На даний час ЗАТ «Графія Україна» – це поліграфічне підприємство, повністю озброєне сучасною технікою, потужною науковою базою і універсальними можливостями, яка випускає тисячі екземплярів високоякісної рекламної продукції та видання для різних вікових груп населення.
Основними видами діяльності ЗАТ «Графія Україна» є:
- друкарська справа, організація виготовлення, множення та розповсюдження поліграфічної та іншої друкованої продукції;
- виготовлення фірмової атрибутики: товарні знаки, емблеми, стильотвірні елементи, приклади рішень і використання фірмового стилю в ділових та інформаційних матеріалах;
- збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції; розробка, впровадження і супровід програмних засобів ЕОМ, підготовка оригінал-макетів для типографського видання;
- надання маркетингових, консультаційних, рекламних послуг
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне:
- Валовий дохід від реалізації продукції в 2007 році порівняно з попереднім роком зростає на 29065,9 тис.грн. або 6,37% і в 2008 році порівняно з 2007 на 89611,8 тис.грн. або 18,46%;
- сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 25314,1 тис.грн. або 6,63% в 2007 році та на 78726,6 тис.грн. в 2008 році або 19,34%;
- собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2007 році збільшилась на 5466,5 тис.грн. або 1,87% та в 2008 році збільшення склало 101118,1 тис.грн. або 34,01%;
- сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2007 році на 6106,3 тис.грн. або 12,07%, в 2008 році зменшення склало 22391,5 тис.грн. або 20,41%;
- таким чином, сума чистого прибутку в 2007 році зростає на 6106,3 тис.грн. або 12,07%, а в 2008 році знижується на 14236,7 тис.грн. або 25,11%;
- фонд оплати праці в 2008 році зріс порівняно з 2007 роком на 968,8 тис.грн. або 10,65%, а в 2007 році збільшення склало 1143,8 тис.грн. або 14,38%;
- середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 41 особу або 10,99% в 2007 році і на 18 осіб або 4,35% в 2008 році;
- зростає середньорічна оплата праці в 2008 році на 1,33 тис.грн. (6,05%), а в 2007 році – на 0,65 тис.грн. або 3,05%;
- продуктивність праці в 2007 році знижується на 40,19 тис.грн. або 3,93% і значно зростає в 2008 році – на 141,27 тис.грн. або 14,37% в 2008 році;
- вартість майна знижується в 2008 році на 18667,2 тис.грн. або 15,73% та зростає в 2007 році на 15731,7 тис.грн. або 15,28%;
- вартість основних фондів підприємства знижується в 2007 і 2008 році відповідно на 2714,9 тис.грн. (41,62%) та 666,5 тис.грн. або 17,5%;
- вартість оборотних фондів збільшується на 20031,7 тис.грн. або 21,18% в 2007 і знижується в 2008 році на 19741,5 тис.грн. або 17,22% в 2008 році.
Процес всебічного пристосування підприємства до умов середовища характерний для ринкових умов господарювання обумовлюється загальною макроекономічною ситуацією, зміною кон’юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутку, постійно збільшувати свою ринкову вартість, зберігати та збільшувати частку ринку. А це, в свою чергу, передбачає постійні зміни на підприємстві в організаційні структурі, технології, управлінні.
Для опрацювання реалістичної та дієвої конкурентної стратегії ЗАТ “Графія Україна» потрібно запровадити систематичне відстеження стану та змін сильних і слабких сторін підприємства. Зручним і поширеним у світовій практиці інструментом такого моніторингу є SWOT-аналіз, який дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства по відношенню до конкурентів й оцінити вплив зовнішніх факторів на його діяльність. Результатом аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій щодо мінімізації зовнішніх загроз та підсилення слабких сторін підприємства, найбільш ефективної реалізації сильних сторін та ринкових можливостей.
Найбільш вагомий вплив на діяльність ЗАТ справляють підвищення купівельної спроможності замовникі та їх позитивне ставлення до продукції. Значною є негативна дія такого чинника, як інтенсифікація маркетингової діяльності наявних конкурентів. Кількісна оцінка впливу зовнішніх факторів свідчить про позитивне співвідношення стратегічних можливостей і загроз, що створює досить сприятливі передумови для виживання підприємства у середовищі, що склалося. Негативне співвідношення кількісних оцінок внутрішніх факторів засвідчує незадовільний стан контрольованих підприємством чинників та обмежені можливості підприємства формувати конкурентні переваги, що вимагає активної та цілеспрямованої роботи керівництва та всіх функціональних служб над покращенням потенціалу підприємства
За результатами співставлення зовнішніх та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови конкурентної стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” мають стати:
– позиціонування підприємства як виробника якісної і не дуже дорогої продукції та закріплення позицій у відповідних сегментах;
– підвищення зацікавленості персоналу в результатах діяльності та активне залучення працівників до процесів формування конкурентних переваг фірми (у т.ч. за рахунок створення на підприємстві тимчасових цільових груп);
– збір і накопичення достовірної ринкової інформації;
– орієнтація на створення власного бренду.
ключовими факторами успіху в галузі виступають: активність маркетингової діяльності; якість продукції; розвиненість збутової мережі; кваліфікація персоналу; ціни на продукцію та рівень загального управління. Цікавим є той факт, що більшість з них (чотири з шести) є ринково орієнтованими. Це свідчить про усвідомлення опитаними спеціалістами та менеджерами важливості ринкових факторів успіху, про поступове формування маркетингової орієнтації поліграфічних підприємств.
Визначення рівня конкурентного потенціалу підприємства може бути здійснено шляхом множення усереднених оцінок ступеня досягнення конкретним підприємством кожного ключового фактору успіху на значущість цього фактору.
Підприємство достатньо твердо стоїть на ногах і навіть в умовах світової фінансової кризи зберігає достатньо високі обсяги виробництва і реалізації та обсяги прибутку.
Для збільшення конкурентоспроможності підприємства було б доцільно запровадити експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари 5 слойного в акціонерному товаристві «Графія Україна».
У цілому розрахункові показники свідчать про достатню (велику) прибутковість створюваного виробництва гофрованих картону й тари в акціонерному товаристві «Графія Україна». Прибуток від продажу продукції за вісім років (2009 — 2016 р.) за вирахуванням суми отриманого кредиту й сплати процентів за користування залученими коштами може бути 10 399 169 грн. [20 407 591 – (7 148 872 + 2 859 550)], що становить 104% від загальної суми кредитних ресурсів і сплати відсотків.
Перелік графічного матеріалу
Рис 1.1 Генезис теорії конкурентних переваг
Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг
Рис. 1.2 Етапи і процедури технології управління конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 1.3 Карта стейкхолдерів
Таблиця 1.2 Порівняння бенчмаркінгу та конкурентного аналізу
Рис. 1.4 Послідовність здійснення бенчмаркінгу
Рис. 1.5 Послідовність процедур внутрішнього аналізу підприємства
Рис. 1.6 Ланцюг цінностей
Рис. 1.7 Процедура оцінки рівня конкурентного потенціалу та очікуваного рівня конкурентоспроможності підприємства
Рис. 1.8 Напрямки і фактори досягнення конкурентних переваг низьких витрат
Рис. 1.9 Аналіз потенціалу диференціації
Рис. 1.10 Потенційні джерела диференціації у ланцюгу цінностей
Рис. 1.11 Послідовність етапів розробки конкурентної стратегії фокусування
Рис. 1.12 Алгоритм побудови карт позиціонування
Рис. 2.1 Організаційна структура ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.4 Показники ділової активності ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства
Таблиця 2.7 Результати зовнішнього факторного аналізу діяльності ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 2.8 Результати внутрішнього факторного аналізу діяльності
ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 2.9 Підсумкова матриця SWOT-аналізу діяльності ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 2.10 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності українських поліграфічних підприємств
Таблиця 2.11 Найважливіші чинники зовнішнього середовища, що впливають на діяльність ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.12 Вплив чинників мікросередовища на діяльність товариства
Таблиця 2.13 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища непрямого впливу
Таблиця 2.14 Привабливість галузі
Таблиця 2.15 Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.16 Конкурентна реакція ЗАТ «Графія Україна» станом на 01.01.2009р.
Рис. 3.1.Формування основних характеристик мети ЗАТ «Графія Україна»
Рис. 3.2 Побудова „дерева цілей” ЗАТ „Графія Україна” методом забезпечення необхідних умов
Таблиця 3.1 Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні
Таблиця 3.2 Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.3 Річна потреба ЗАТ «Графія Україна» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих
картону та тари
Таблиця 3.4 Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в ЗАТ «Графія Україна» у 2009 і 2010 році, гривень
Таблиця 3.5 Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового
виробництва гофрованих картону й тари в ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.6 Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу, започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.7 Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.8 Загальна сума кредиту та умови кредитування
Таблиця 3.9 Розрахунок повернення кредиту акціонерним товариство «Графія Україна»
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.